Ceangail le linn

Úisbéiceastáin

Úisbéiceastáin-NA: Comhar um Fhorbairt Inbhuanaithe Uilíoch

ROINN:

foilsithe

on

Chuaigh an Úisbéiceastáin isteach sna NA mar stát ceannasach, neamhspleách nua ar 2 Márta, 1992. Ó tháinig muid isteach san eagraíocht idirnáisiúnta uilíoch seo, tá ár dtír ag comhoibriú go torthúil leis agus lena hinstitiúidí speisialaithe i réimsí éagsúla.

Is iad príomhthosaíochtaí an chomhair iltaobhaigh an comhrac i gcoinne bagairtí nua-aimseartha agus dúshláin slándála, cobhsú agus athchóiriú na hAfganastáine, neamh-iomadú na n-arm ollscriosta, réiteach fadhbanna comhshaoil, go háirithe iarmhairtí ghéarchéim na Mara Aral a mhaolú, soch-. forbairt eacnamaíoch, cosaint agus cur chun cinn chearta an duine, forbairt turasóireachta, agus eile.

De réir na saineolaithe, le blianta beaga anuas, tá baint níos mó ag an Úisbéiceastáin le gníomhaíochtaí an Chomhthionóil Ghinearálta agus sainghníomhaireachtaí na NA. Go háirithe, thug ceannaire na hÚisbéiceastáine óráidí ag an 72ú, 75ú, agus 76ú seisiún de Chomhthionól Ginearálta na NA, agus ag an Deighleog Ardleibhéil den 46ú seisiún de Chomhairle na NA um Chearta an Duine.

I mí an Mheithimh 2017, tugadh cuairt ar Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe Antonio Guterres agus a chaibidlíocht le hUachtarán na hÚisbéiceastáine, Shavkat Mirziyoyev. Thionóil ceann ár stáit cruinnithe freisin le hArd-Rúnaí na NA i Meán Fómhair 2017 i Nua-Eabhrac (SAM) agus le linn an 2ú Fóram Idirnáisiúnta "One Belt, One Road" i mí Aibreáin 2019 i mBéising (PRC). Mar thoradh ar na cruinnithe sin, glacadh pleananna le haghaidh bearta praiticiúla chun comhar a fhorbairt idir an Úisbéiceastáin agus na NA agus tá siad á gcur chun feidhme.

D'oscail rannpháirtíocht an Uachtaráin Shavkat Mirziyoyev i ndíospóireachtaí ginearálta an 72ú seisiún den Chomhthionól Ginearálta i mí Mheán Fómhair 2017 céim nua de chomhar táirgiúil agus comhthairbheach idir ár dtír agus na NA. Le linn na hócáide seo, cuireadh roinnt tionscnamh tábhachtach idirnáisiúnta chun cinn, a cuireadh i bhfeidhm go rathúil le trí bliana anuas.

Ó uainchlár na NA, chuir ceannaire na hÚisbéiceastáine roinnt tionscnamh tábhachtach idirnáisiúnta chun cinn maidir le saincheisteanna reatha ar an gclár oibre domhanda agus réigiúnach. Go háirithe, ar thionscnamh cheannaireacht na hÚisbéiceastáine, forbraíodh agus glacadh sé rún laistigh de Chomhthionól Ginearálta na NA: "Comhoibriú réigiúnach réigiúnach a neartú chun síocháin, cobhsaíocht agus forbairt inbhuanaithe a áirithiú i réigiún na hÁise Láir" (Meitheamh 2018)" Oideachas agus caoinfhulaingt reiligiúnach" (Nollaig 2018), "Turasóireacht agus forbairt inbhuanaithe san Áise Láir" (Nollaig 2019), "Ar réigiún Mhuir Aral a dhearbhú ina chrios nuálaíochta agus teicneolaíochta comhshaoil" (Bealtaine 2021), "Ar an idirnascthacht idir Lárnach a neartú agus an Áise Theas" (Iúil 2022), "Ar ról na bparlaimintí i mbaint amach na SDGanna" (Nollaig 2022).

Ina theannta sin, faoi chuimsiú Chomhairle na NA um Chearta an Duine, ar thionscnamh ón Úisbéiceastáin, glacadh rún "Ar iarmhairtí na paindéime COVID-19 do chearta daonna na hóige" (Deireadh Fómhair 2021) agus ag UNESCO - "An Próiseas Khiva" (Samhain 2021) tar éis thorthaí an fhóraim idirnáisiúnta "Lár na hÁise ag crosbhóthar na sibhialtachtaí domhanda" (14-16 Meán Fómhair, 2021, Khiva).

Aiseolas

Tá an Cód um Ghealltanais Dheonacha Stáit le linn Paindéime, arna fhorbairt ag taobh na hÚisbéiceach, scaipthe mar dhoiciméad oifigiúil de chuid Chomhthionól Ginearálta na NA mar rannchuidiú na hÚisbéiceastáine leis na hiarrachtaí domhanda chun an COVID-19 a chomhrac.

Ag tacú le spiorad nua na hidirghníomhaíochta iltaobhaigh, tá an Úisbéiceastáin, in éineacht leis na ballstáit, ag forbairt dréachtaí faoi láthair do roinnt rúin de chuid an Chomhthionóil Ghinearálta lena nglacadh a thuilleadh laistigh de na NA.

Ó 1993 i leith, tá oifig na NA ag feidhmiú i Tashkent. San Úisbéiceastáin, déanann Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDP), Ciste Daonra na Náisiún Aontaithe (UNFPA), Ciste Leanaí na Náisiún Aontaithe (UNICEF), an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO), agus na Náisiúin Aontaithe ionadaíocht thar ceann “teaghlach na NA”. An Eagraíocht Oideachais, Eolaíoch agus Chultúrtha (UNESCO), Oifig na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí agus Coireachta (UNODC), Aonán na Náisiún Aontaithe um Chomhionannas Inscne agus Cumhachtú Ban (NA Mná), Lárionad Réigiúnach na NA um Thaidhleoireacht Choisctheach san Áise Láir (UNRCCA), An Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO) ), Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (FAO), an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (IOM), agus Clár Saorálaithe na NA faoi stiúir UNDP.

Cuireann gníomhaireachtaí amhail Eagraíocht Forbartha Tionscail na Náisiún Aontaithe (UNIDO), Clár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe (UNEP), agus Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) le hobair chóras na NA freisin. Cuireann an Banc Domhanda, mar shainghníomhaireacht neamhspleách de chóras na NA, go mór le hobair na heagraíochta inár dtír.

Uirlis éifeachtach is ea Creat Cúnaimh Forbartha na Náisiún Aontaithe (UNDAF) don Úisbéiceastáin le haghaidh idirghníomhaíochta idir rialtas na hÚisbéiceastáine agus an pobal idirnáisiúnta i gcomhthéacs chur chun feidhme réimsí tosaíochta na forbartha socheacnamaíocha sa tír sa mheántéarma.

Mar chuid de chur chun feidhme na bpríomhthascanna atá sainithe i Straitéis Forbartha na Nua-Úisbéiceastáine, tá dlús suntasach tagtha le blianta beaga anuas ar theagmhálacha polaitiúla idir an Úisbéiceastáin agus na NA ag na leibhéil is airde.

Leagann an Úisbéiceastáin béim ar leith ar iarrachtaí deireadh a chur leis na blianta fada de chogadh fuilteach san Afganastáin, rud a thug tubaistí ollmhóra do mhuintir na hAfganastáine agus a tháinig chun bheith ina gcúis le bagairtí tromchúiseacha ar an réigiún ar fad. rannchuidíonn ár dtír go héifeachtach le cur chun feidhme chláir na NA maidir le hathfhoirgniú na hAfganastáine i ndiaidh coinbhleachta; go háirithe, tá droichead oscailte aici ar an teorainn idir an Úisbéic agus na hAfganastáine chun soláthairtí daonnúla a sheachadadh go hidirnáisiúnta agus cabhraíonn sé le go leor saoráidí bonneagair a thógáil ar chríoch na hAfganastáine.

Soláthraíonn an Úisbéiceastáin gach cúnamh féideartha d’eagraíochtaí idirnáisiúnta agus do thíortha aonair chun a ngníomhaíochtaí daonnúla a chur i gcrích san Afganastáin trí Termez. Mar sin, ar thionscnamh cheannaireacht na hÚisbéiceastáine, cruthaíodh Mol Idirnáisiúnta Iompair agus Lóistíochta in Termez chun seachadadh láraithe agus spriocdhírithe earraí daonnúla chuig an Afganastáin a chinntiú. Úsáideann Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe agus an Clár Domhanda Bia go gníomhach na deiseanna in Termez.

Mar thoradh ar Chomhdháil Tashkent ar an Afganastáin, a tionóladh i mí an Mhárta 2018, scaipeadh a dearbhú deiridh i mí Aibreáin na bliana céanna mar dhoiciméad oifigiúil den 72ú seisiún de Chomhthionól Ginearálta agus de Chomhairle Slándála na NA. Ina theannta sin, áiríodh faisnéis faoi na hiarrachtaí a rinne ceannaireacht na hÚisbéiceastáine chun an cás a réiteach go síochánta san Afganastáin agus tagairt do Chomhdháil Tashkent i dtuarascáil Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe, "An Staid san Afganastáin agus a Impleachtaí do Shíocháin Idirnáisiúnta agus Slándáil," a foilsíodh i Meán Fómhair 2018.

Chuir comhdháil a tionóladh timpeall na hAfganastáine i mí Iúil 2022 i Tashkent go mór leis an Úisbéiceastáin freisin chun síocháin agus cobhsaíocht inbhuanaithe a chinntiú sa tír seo.

Faoi láthair, tá obair á déanamh laistigh de na NA chun tionscnamh Uachtarán na hÚisbéiceastáine a chur chun cinn chun Grúpa Idirnáisiúnta Caibidlíochta a chruthú maidir leis an Afganastáin.

Tá an comhar idir an Úisbéiceastáin agus na NA maidir le saincheisteanna na héiceolaíochta agus cosaint an chomhshaoil ​​ag dul i méid. Sa réimse seo, tarraingíonn an tUachtarán Shavkat Mirziyoyev aird ar fhadhb phláinéidigh ghéar eile a réitíonn go práinneach – tragóid na Mara Aral – agus iarrann sé go ndíreofaí iarrachtaí phobal an domhain ar “thionchar millteach na tubaiste comhshaoil ​​seo ar shlite beatha na milliún a laghdú. na ndaoine a chónaíonn san Áise Láir agus a chaomhnaíonn an chothromaíocht nádúrtha agus bhitheolaíoch i réigiún na Mara Aral."

I gcomhréir le tionscnamh Uachtarán na hÚisbéiceastáine, a cuireadh ar aghaidh le linn díospóireachtaí ginearálta an 72ú seisiún de Chomhthionól Ginearálta na NA, in 2018, faoi choimirce na NA, Ciste Iontaobhais Ilpháirtí (MPTF) maidir le slándáil an duine do Cruthaíodh réigiún Mhuir Aral, a ndearnadh an cur i láthair i mí na Samhna 2018 ag ceanncheathrú árasán na heagraíochta le rannpháirtíocht a Ard-Rúnaí António Guterres.

Mar a dúirt príomhfheidhmeannach na Náisiún Aontaithe le linn an cur i láthair, "feabhsóidh an struchtúr seo go suntasach coinníollacha maireachtála an daonra áitiúil agus cuirfidh sé le cur i bhfeidhm na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe."

Ar thionscnamh ár dtíre agus i gcomhpháirt le hOifig na NA san Úisbéiceastáin, an 24-25 Deireadh Fómhair, 2019, tionóladh Comhdháil Ardleibhéil Idirnáisiúnta maidir le Réigiún na Mara Aral a Fhógairt i gCrios Nuálaíochta agus Teicneolaíochta Comhshaoil ​​i Nukus. Ghlac thart ar 250 rannpháirtí ó 28 tír, lena n-áirítear ceannairí agus ionadaithe eagraíochtaí idirnáisiúnta údarásacha, páirt ann.

Ar an 19 Nollaig, 2019, ag a sheisiún iomlánach, ghlac Comhthionól Ginearálta na NA rún speisialta "Turasóireacht Inbhuanaithe agus Forbairt Inbhuanaithe san Áise Láir," ar chuir an tUachtarán Shavkat Mirziyoyev a thionscnamh ar aghaidh i mí Aibreáin 2019 i mBéising le linn cruinnithe leis na NA. An tArd-Rúnaí Antonio Guterres. Thacaigh ballstáit uile na NA leis an dréacht-doiciméad, arna fhorbairt ag an Úisbéiceastáin agus arna chur isteach thar ceann na gcúig thír san Áise Láir. Bhí an doiciméad comh-údar ag níos mó ná 50 tír i Meiriceá Thuaidh agus Laidineach, san Áise, san Afraic, agus ilchríocha eile, a léiríonn aitheantas forleathan ag an bpobal idirnáisiúnta ar ábharthacht agus tráthúlacht thionscnamh cheannaire na hÚisbéiceastáine.

In idirghníomhú na hÚisbéiceastáine leis na NA, dírítear aird ar leith ar na saincheisteanna a bhaineann le caoinfhulaingt reiligiúnach a chaomhnú agus a neartú agus fadhbanna práinneacha a bhaineann le saol na ndaoine óga a réiteach. Chuir ceann ár stáit, le linn an 72ú seisiún de Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe i Nua-Eabhrac, tionscnamh chun cinn chun rún Chomhthionól Ginearálta na NA "Enlightenment agus caoinfhulaingt reiligiúnach" a fhorbairt agus a ghlacadh.

Ag labhairt dó ó rostrum ard na NA, dúirt an tUachtarán Shavkat Mirziyoyev gurb é príomhsprioc an rúin a mhol an Úisbéiceastáin ná "rochtain uilíoch ar oideachas agus deireadh a chur le neamhlitearthacht agus le haineolas a chinntiú." Tá sé mar aidhm ag an doiciméad "caoinfhulaingt agus meas ar a chéile a chur chun cinn, saoirse creidimh a chinntiú, cearta na gcreidmheach a chosaint, agus idirdhealú ina gcoinne a chosc."

I gcomhréir le claochluithe as cuimse i ngach réimse den tsochaí, d’ainmnigh an Úisbéiceastáin den chéad uair a hiarrthóireacht do Chomhairle na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine (HRC) le haghaidh 2021-2023 agus, le tacaíocht ó thromlach na stát, tháinig sé chun bheith ina bhall den phríomhchathair agus den Aontas Eorpach. comhlacht idirnáisiúnta is údarásaí i réimse chosaint chearta an duine.

Tá aird ar leith tuillte ag comhar na hÚisbéiceastáine le UNESCO, atá ardaithe go leibhéal cáilíochtúil nua le blianta beaga anuas. In 2018, i bPáras, in 2019, i Samarkand, agus in 2022, i Tashkent, reáchtáladh cruinnithe idir an tUachtarán Shavkat Mirziyoyev agus Ard-Stiúrthóir UNESCO, Audrey Azoulay.

In 2021, i gcomhar le UNESCO, cruthaíodh an Coiste Comhairleach Idirnáisiúnta um Chosaint Láithreáin Oidhreachta Stairiúla. Sa bhliain chéanna, i Khiva, ar thionscnamh ón Úisbéiceastáin agus in éineacht le UNESCO, eagraíodh an Fóram Cultúrtha Idirnáisiúnta "Lár na hÁise: Ag Crosbhóthar na Sibhialtachtaí Domhanda". Ghlac Comhdháil Ghinearálta UNESCO leis an rún "Próiseas Khiva: Tuilleadh Forbartha ar Chomhar san Áise Láir," a forbraíodh mar thoradh ar an bhfóram seo, ag a 41ú seisiún i mí na Samhna 2021.

I mí Iúil 2022, tháinig an Úisbéiceastáin, den chéad uair ina stair, chun bheith ina bhall den Choiste Idir-Rialtasach um Chosaint na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe do 2022-2026,

Ar 14-16 Samhain, 2022, tionóladh an dara Comhdháil Dhomhanda UNESCO ar Chúram agus Oideachas na Luath-Óige i Tashkent le rannpháirtíocht Ard-Stiúrthóir UNESCO, Audrey Azoulay, ionadaithe ó thart ar 150 tír, agus oifigigh eagraíochtaí idirnáisiúnta. Tar éis an 216ú seisiún de Bhord Feidhmiúcháin UNESCO, a tionóladh an 10-24 Bealtaine, 2023, i bPáras, glacadh d’aon toil leis an rún “Dearbhú Tashkent a Chur i bhFeidhm agus gealltanais bearta a ghlacadh chun cúram agus oideachas na luath-óige a athrú ó bhonn”.

Áirítear 12 ghné de chultúr Úisbéicis ar Liosta Ionadaí UNESCO d’Oidhreacht Chultúrtha Doláimhsithe na Daonnachta: Shashmakom, spás cultúrtha Boysun, Katta Ashula, ealaín wit Askiya, na traidisiúin agus an cultúr a bhaineann le pilaf, traidisiúin cheiliúradh Navruz. , caomhnú na dteicneolaíochtaí traidisiúnta le haghaidh táirgeadh atlais agus adras ag Ionad Margilan um Fhorbairt na Ceardaíochta, Lazgi, mion-ealaín, ealaín Bakhshi, sericulture, agus táirgeadh síoda traidisiúnta, agus scéalta traidisiúnta faoi Khoja Nasreddin.

Tá turasóireacht idirnáisiúnta ag forbairt go gníomhach inár dtír. Tá ról tábhachtach ag an gcomhoibriú le hEagraíocht Dhomhanda Turasóireachta na Náisiún Aontaithe (UNWTO), ar tháinig an Úisbéiceastáin leis i 1993 leis seo. Feidhmíonn lárionad réigiúnach UNWTO um fhorbairt turasóireachta ar Bhóthar Mór an tSíoda ​​i Samarkand. Tá Ollscoil Idirnáisiúnta na Turasóireachta "Silk Road" bunaithe freisin i Samarkand, atá ar cheann de na hinstitiúidí ardoideachais is cáiliúla agus is mó le rá agus an chéad ollscoil i réimse na turasóireachta san Úisbéiceastáin.

Tionólfar an 25ú seisiún de Chomhthionól Ginearálta UNWTO i Samarkand an 16-20 Deireadh Fómhair, 2023.

Tá comhar gníomhach leis an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) sa chomhrac i gcoinne galair thógálacha agus neamh-thógálacha, stíl mhaireachtála shláintiúil a chur chun cinn, agus an córas náisiúnta cúraim sláinte a neartú. Is comhaontú comhair dhá bhliain idir Aireacht Sláinte na hÚisbéiceastáin agus Oifig Réigiúnach EDS don Eoraip é an creat don chomhar idir an Úisbéiceastáin agus an EDS.

Glacann toscaireachtaí ón Úisbéiceastáin páirt go rialta i seisiúin an Chomhthionóil Dhomhanda Sláinte agus Oifig Réigiúnach EDS don Eoraip.

Ó 2021 i leith, tá an WHO ar an bpríomheagraíocht chun cuidiú leis an tír athchóiriú na hearnála sláinte a chur i bhfeidhm agus é a phíolótú i réigiún píolótach (Syr Darya), lena n-áirítear árachas sláinte poiblí a thabhairt isteach.

Le blianta beaga anuas, tá dlús suntasach tagtha ar iarrachtaí Chiste Leanaí na Náisiún Aontaithe (UNICEF) san Úisbéiceastáin. I mí na Samhna 2022, tionóladh an fóram go rathúil i Tashkent leis an bhFondúireacht Idirnáisiúnta Poiblí "Zamin" "Cearta leanaí ar thimpeallacht shláintiúil a chinntiú", tiomanta do Lá Domhanda na Leanaí.

An 11 Feabhra 2021, i Nua-Eabhrac, le linn seisiúin de chuid Bhord Feidhmiúcháin UNICEF, formheasadh Clár Comhair Tíre nua de chuid an Chiste don Úisbéiceastáin go dtí 2025.

Tá áit shuntasach ag an gCiste Daonra (UNFPA) i gcóras na NA san Úisbéiceastáin maidir le cur i bhfeidhm clár i réimsí an daonra agus sláinte atáirgthe. Tá obair tháirgiúil á déanamh ag an Úisbéiceastáin leis an gciste trí dhaonáireamh a ullmhú agus a dhéanamh.

Faoi láthair, tá an cúigiú clár tíre de chuid UNFPA á chur i bhfeidhm, a bhfuil oiliúint, seimineáir agus comhdhálacha éagsúla ar shláinte atáirgthe á reáchtáil laistigh dá chreat. Cruthaíodh ionaid tacaíochta sóisialta agus dlíthiúla do mhná sa tír, agus tá obair ar bun chun prótacail chliniciúla a nuashonrú, institiúidí leighis a nuachóiriú, agus cáilíochtaí speisialtóirí a oiliúint agus a fheabhsú.

I mí na Samhna 2022, in éineacht le UNFPA, seoladh Saotharlann Dhéimeagrafach sa Phoblacht chun cumas oifigeach rialtais maidir le saincheisteanna daonra agus forbairt na heolaíochta agus an taighde déimeagrafach a neartú.

Tá diansaothrú ar an idirghníomhaíocht idir an Úisbéiceastáin agus Aonán na Náisiún Aontaithe um Chomhionannas Inscne agus Cumhachtú Ban (NA Mná). In éineacht leis an struchtúr seo, eagraítear fóraim agus comhdhálacha idirnáisiúnta ar shaincheisteanna inscne agus óige, cuirtear tionscadail i bhfeidhm i réimsí speisialaithe, agus glactar bearta chun tacú go hiomlán le hiarrachtaí na hÚisbéiceastáine ról na mban sa tsochaí a mhéadú.

Is mór ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO) an dul chun cinn atá déanta san Úisbéiceastáin le blianta beaga anuas chun coinníollacha a chruthú le haghaidh obair chuibhiúil, díothú saothair éigeantais agus saothair leanaí, agus cearta agus saoirsí oibrithe a chosaint. Tá 20 coinbhinsiún ILO daingnithe ag ár dtír, lena n-áirítear naoi gcinn as na 10 gcinn bhunúsacha. Agus moltaí an ILO á gcur san áireamh, forbraíodh agus glacadh eagrán nua den Dlí "Ar Fhostaíocht" agus eagrán nua den Chód Oibreachais.

Faoi láthair, tá an clár tíre maidir le hobair mhaith Phoblacht na hÚisbéiceastáine do 2021-2025 á chur i bhfeidhm, lena n-áirítear réimsí amhail an creat dlíthiúil a rialaíonn caidreamh saothair a fheabhsú, deiseanna oideachais, fostaíochta agus obair chuibhiúil a mhéadú don aos óg, do mhná agus do mhná. grúpaí leochaileacha den daonra, agus cumas institiúideach an chomhphlé shóisialta agus na gcomhpháirtithe a neartú.

Le blianta beaga anuas, tá an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce (IOM) ar cheann de na comhpháirtithe suntasacha inár dtír. Faoi láthair, tá an Treochlár chun Comhar a Fhorbairt idir an Úisbéiceastáin agus IOM á chur i bhfeidhm. In éineacht leis an IOM, tá tionscadail maidir le himirce saothair, bainistiú teorainneacha, gáinneáil ar dhaoine a chomhrac, agus feabhas a chur ar scileanna na speisialtóirí maidir le himircigh saothair a earcú á gcur i bhfeidhm sa phoblacht.

I mbeagán focal, tugann ceannaireacht agus balltíortha na NA tacaíocht iomlán d’iarrachtaí ár dtír, ós rud é go bhfuil na tionscnaimh a chuir taobh na hÚisbéiceach ar aghaidh ag teacht le spriocanna na heagraíochta domhanda, lena n-áirítear na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, atá dírithe ar an tsíocháin a neartú. , cobhsaíocht, agus rathúnas ar ár bplainéad.

Mar thacadóir gníomhach don tsíocháin bhuan agus mar thionscnóir ar fhairsingiú cuimsitheach ar chomhar san earnáil idirnáisiúnta, tugann an Úisbéiceastáin aird mhór i gcónaí ar idirghníomhú leis na NA agus a struchtúir speisialaithe.

Gan amhras, le rannpháirtíocht an Uachtaráin Shavkat Mirziyoyev ag Fóram na gCeannairí Domhanda beidh an Úisbéiceastáin in ann smaointe agus tionscnaimh thábhachtacha nua a fhógairt a fhreastalóidh ar fhadhbanna domhanda ár gcuid ama a réiteach in ainm na forbartha inbhuanaithe uilíoch.

Author: Gníomhaireacht faisnéise Dunyo, Taiscint

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending