Ceangail le linn

Fuinneamh

Gníomhartha comhardaithe: Aidhmeanna arda i réimse an bheartais, ach ní mór infheistíochtaí a ailíniú le huaillmhianta

ROINN:

foilsithe

on

Le seachtain anuas tá flúirse forbairtí beartais ag an leibhéal Eorpach, rud a thugann le tuiscint go ndéanfaí dul chun cinn i dtreo spriocanna an Mhargaidh Ghlais. An 6 Feabhra, nocht an Coimisiún Eorpach a Sprioc laghdaithe astaíochtaí carbóin 2040, arb é is aidhm dó laghdú 90 % ar ghlanastaíochtaí gás ceaptha teasa faoi 2040 i gcomparáid le leibhéil 1990 - scríobhann an An Comhaontas Eorpach um Thaighde Fuinnimh.

Sheol sé freisin a Cumarsáid ar Bhainistíocht Carbóin Tionscail, ina bpléitear bunú margaidh aonair le haghaidh CO2 san Eoraip agus ina bhfógraítear obair ullmhúcháin ar phacáiste rialála iompair agus stórála CO2 a d’fhéadfadh a bheith ann amach anseo, inar áitíodh ar infheistíochtaí, ar mhaoiniú, agus ar threisiú Taighde agus Nuálaíochta (T&N) i dteicneolaíochtaí CCUS. An tseachtain seo caite tháinig Comhairle an AE agus Parlaimint na hEorpa ar chomhaontú sealadach freisin maidir leis an An tAcht um Thionscal Glan-Nialais (NZIA) agus choinnigh sé an sprioc neamhcheangailteach 40% de na teicneolaíochtaí glana a úsáidtear san Eoraip a tháirgeadh faoi 2030 sa bhaile. Leis, agus ar aon dul leis an méid a luann roinnt breathnóirí, is féidir linn athrú suntasach a fheiceáil i dtreo beartas tionsclaíochta agus a chur i bhfeidhm praiticiúil.

Cé go bhfáiltíonn an pobal taighde um fhuinneamh glan roimh na tionscnaimh bheartais nua a athdhearbhaíonn agus a thacaíonn lena spriocanna aeráide, cuireann sé in iúl go comhuaineach imní faoi threoracha sonracha beartais nach bhfuil, de réir dealraimh, ag tacú leis na cuspóirí uaillmhianacha atá mar bhonn agus thaca ag na comhaid seo.. Chun tús, freisin an tseachtain seo caite, tháinig Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an AE ar chomhaontú maidir leis an Ardán Teicneolaíochtaí Straitéiseacha don Eoraip (CÉIM) mar chuid den athbhreithniú ar an gCreat Airgeadais Ilbhliantúil (CAI). Ag an gcéim seo, agus contrártha leis an togra tosaigh atá i gceist acmhainní a shlógadh le haghaidh slabhra luacha iomlán na dteicneolaíochtaí criticiúla trí, i measc nithe eile, Horizon Europe, ní rachaidh an margadh deiridh chun tairbhe an Chiste Eorpaigh um Chosaint (EDF) ach le €1.5 billiún breise.

Ina choinne sin, Is léir, in ainneoin an ghá ríthábhachtach le hinfheistíocht mhéadaithe T&N i dteicneolaíochtaí glana le go n-éireoidh leis na spriocanna forásacha laghdaithe astuithe agus an NZIA, nach dtugann na forbairtí is déanaí maoiniú nua isteach dó. Tagann sé seo sa bhreis ar na ciorruithe is déanaí de €2.1 billiún ar Horizon Europe, i gcodarsnacht mhór leis an meastóireacht a rinneadh le déanaí ar Fís 2020, a bhain de thátal as nach raibh sé ach €159 billiún chun gach togra ardcháilíochta a mhaoiniú. Tá sé ag éirí níos dóchúla go dtitfidh uaillmhianta na hEorpa gan a lánacmhainneacht.

Agus muid ag dul i ngleic leis an tír-raon casta i dtreo an Margadh Glas a chur chun feidhme i measc tírdhreacha geopholaitiúil suaite agus éagsúlachtaí polaitiúla, tá sé ag éirí níos soiléire go bhfuil cuspóirí aeráide inmholta na hEorpa, gan borradh suntasach faoi mhaoiniú T&N, ríthábhachtach chun tacú le hiomaíochas feabhsaithe na mór-roinne agus chun a neamhspleáchas straitéiseach a neartú. , d'fhéadfadh go bhfanfadh sé dothuigthe. Is tráth ríthábhachtach é seo agus geallsealbhóirí taighde ag ullmhú don phlé ar Chreatchlár 10, comharba Fís na hEorpa ag tosú in 2028. Ach tá scáth na bhforbairtí le déanaí, rud a fhágann gur mó imní ná dóchas maidir le todhchaí an mhaoinithe taighde san Eoraip. .

Tá an gá atá le hinfheistíocht mhéadaithe i dtaighde agus sa nuálaíocht chun nuálaíocht agus iomaíochas na hEorpa a threisiú dea-dhoiciméadaithe agus tacaithe ag roinnt staidéar agus tuarascálacha.. An Coimisiún Eorpach “Feidhmíocht Eolaíochta, Taighde agus Nuálaíochta an AE 2022” (SRIP) leagadh béim sa tuarascáil ar an ról riachtanach atá ag T&N chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin shochaíocha agus chun fás eacnamaíoch a thiomáint. Figiúirí reatha a d’eascair ón meastóireacht a rinneadh le déanaí ar Fís 2020, ar dá réir sin atá an €76.5 billiún atá i ndán don chlár. táthar ag súil go gcuirfidh sé thart ar €429 billiún le geilleagar an AE faoi 2040, an ráiteas seo a léiriú tuilleadh. Níos nithiúla, beidh luach cúig euro de thairbhe do gach saoránach Eorpach mar thoradh ar gach euro a chaitear. Tagann sé seo sa bhreis ar na tairbhí sochaíocha ar fad, a bhfuil dúshlán suntasach ag baint lena airgeadú mar gheall ar a nádúr iltoiseach.

Mar sin féin, is eol go maith go bhfuil bearna leanúnach fós ann i gcomparáid le comhghleacaithe domhanda. Léiríonn na huimhreacha is déanaí é sin Bhí caiteachas T&N cothrom le 2.3% den OTI san AE in 2021*, i bhfad ón sprioc 3% a comhaontaíodh agus, i gcomparáid leis sin, an 3.45% a chaith na Stáit Aontaithe, agus tá sciar an AE i gcaiteachas domhanda T&N ag laghdú. Sa chomhthéacs sin, is féidir ceist a chur an dtiocfaidh FP10 níos gaire fós don ghlao ó roinnt Feisirí Eorpacha ar an gCoimisiún buiséad de €200 billiún ar a laghad a mholadh nó an iarraidh sin ón gComhairle Eorpach um Thaighde, a éilíonn ar a laghad dhá oiread an bhuiséid de Horizon Europe (€180 billiún).

Aiseolas

Tá géarghá ag an AE le buiséad T&N a léiríonn na huaillmhianta atá aige maidir le bheith ar thús cadhnaíochta na réabhlóide fuinnimh ghlain agus a ligfidh dó na réitigh agus na teicneolaíochtaí ceannródaíocha a fhorbairt agus a mhéadú is gá chun ár gcuspóir dícharbónaithe agus neodracht aeráide a chomhlíonadh.s. Ina theannta sin, tá sé ríthábhachtach maoiniú an chláir a áirithiú trína dhíolúine ó dhíospóireachtaí bliantúla le linn na bpléití CAI agus trí athleithdháiltí a chosc i measc na gcomhpháirteanna éagsúla de na cláir a chuireann seachadadh na gcuspóirí i mbaol ó thaobh tionchar sochaíoch agus eacnamaíoch.

Caithfidh infheistíocht láidir sna réimsí ina leagtar amach cuspóirí a bheith mar bhonn is mar thaca ag uaillmhianta. Is mar sin amháin a bheidh an Eoraip ag súil le ailíniú leis na cosáin a chuirfidh ar a cumas na hionchais arda atá leagtha síos dá todhchaí a chomhlíonadh.

* Sainmhínítear ollchaiteachas intíre ar T&F mar an caiteachas iomlán (reatha agus caipitil) ar T&F a dhéanann gach cuideachta chónaitheach, institiúid taighde, saotharlann ollscoile agus rialtais, etc., i dtír.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending