Ceangail le linn

Meáin

Conas is féidir le dlí na hEorpa cothrom na féinne a chinntiú dár n-údair agus dár n-taibheoirí san earnáil chlosamhairc?

ROINN:

foilsithe

on

Tar éis stailceanna na scríbhneoirí scáileáin agus na dtaibheoirí a bhuail Hollywood ó lár na bliana 2023 ar aghaidh, féachann an tuarascáil nua seo ar na dlíthe éagsúla san Eoraip a bhfuil sé mar aidhm acu luach saothair cothrom a chinntiú dár bhfórsaí cruthaitheacha. Conas a chuireann gach tír i bhfeidhm iad?
An tuarascáil nua seo -Luach saothair cothrom d’údair agus do thaibheoirí closamhairc i gcomhaontuithe ceadúnaithe - scrúdaíonn an Faireachlann Eorpach Closamhairc an chaoi a bhfuil sé mar aidhm ag Treoir 2019/790 ón AE maidir le Cóipcheart agus Cearta Gaolmhara sa Mhargadh Aonair Digiteach (Treoir CDSM) seasamh na n-údar agus na dtaibheoirí a neartú agus a gcearta eisiacha á gceadúnú maidir le húsáid a gcuid saothar nó léirithe. . Breathnaítear sa tuarascáil ar na cineálacha cur chuige a ghlac na Ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin agus an treoir seo, a glacadh in 2019, a glacadh in 2021 agus a bhí le trasuí sa dlí náisiúnta in XNUMX á cur chun feidhme acu. 

Caibidil a haon soláthraítear forbhreathnú struchtúrtha ar an slabhra luacha a bhaineann le saothar closamhairc a chruthú, na céimeanna éagsúla léiriúcháin agus na cearta gaolmhara nach mór a cheadúnú, le béim ar leith ar shamhlacha nua dáileacháin ar líne. Ag bogadh ar aghaidh chun breathnú ar chearta eacnamaíocha na n-údar agus na dtaibheoirí closamhairc, scrúdaíonn na húdair nádúr an chóipchirt agus na gceart gaolmhar, ag féachaint go háirithe ar an bhféidearthacht cearta a aistriú chuig an léiritheoir. Críochnaíonn an chaibidil seo le breathnú ar na cineálacha éagsúla conarthaí agus luach saothair gaolmhar is gnách in earnáil chlosamhairc Eorpach an lae inniu.

Caibidil a dó zúmáil isteach ar chreat dlí an AE maidir le luach saothair cothrom. Cuireann na húdair i bhfios go láidir go dteastaíonn dhá mhórsprioc beartais le margadh a fheidhmíonn go maith do chóipcheart: An easpa trédhearcachta i gcaidrimh chonarthacha a fheabhsú agus an chothromaíocht idir cumhacht margála na gcomhpháirtithe conarthacha éagsúla a athbhunú. Díríonn an chaibidil seo síos ansin ar Chaibidil 3 de Theideal IV den Treoir CDSM agus ar na forálacha éagsúla atá inti maidir le luach saothair cothrom agus trédhearcacht i gconarthaí saothraithe agus conas margadh dea-fheidhmiúil a áirithiú do chóipcheart.
Caibidil a trí súmáil isteach níos mó fós ar chur chun feidhme Chaibidil 3 Teideal IV de Threoir CDSM, maidir le cearta a aistriú chuig an táirgeoir, conas luach saothair iomchuí agus comhréireach a áirithiú d'údair agus do thaibheoirí as saothrú a gcuid saothar agus léirithe, agus oibleagáidí trédhearcachta . Déanann na húdair comparáid agus codarsnacht le cineálacha cur chuige éagsúla i seacht mBallstát an AE -: an Ghearmáin, an Fhrainc, an Bheilg, an Ungáir, an Ísiltír, an tSlóivéin agus an Spáinn. A anailís mhionsonraithe ar an gcreat rialála atá i bhfeidhm i soláthraítear gach ceann de na Ballstáit sin san iarscríbhinn a ghabhann leis an bhfoilseachán seo (https://go.coe.int/26aV9). Caibidil a ceathair déanann sé anailís ar ról na cómhargála chun trédhearcacht níos fearr a áirithiú i socruithe conarthacha agus luach saothair cothrom do chruthaitheoirí san earnáil chlosamhairc. Tugann sé forbhreathnú ar na meicníochtaí éagsúla atá beartaithe ar an leibhéal náisiúnta chun na críche sin. Breathnaíonn an tuarascáil go háirithe ar chomhaontuithe comhchoiteanna, a scrúdaítear anseo i bhfianaise dhlí na hiomaíochta Eorpaí, agus ar eagraíochtaí comhbhainistíochta, a bhfuil cur síos déanta ar a ról agus ar a bhfeidhmiú. Féachann na húdair ar shamplaí de chomhaontuithe comhchoiteanna agus ar a gcur i bhfeidhm sa Ghearmáin, sa tSualainn, sa Danmhairg, sa Pholainn, sa Fhrainc, san Iodáil, san Ísiltír agus sna Stáit Aontaithe. 

Caibidil a cúig siúlann an léitheoir trí chásdlí an AE le déanaí sa réimse seo. Cé nach gceadaíonn trasuíomh déanach na Treorach CDSM i go leor Ballstát cásdlí flúirseach fós, tá roinnt príomhchoincheapa a bhaineann le luach saothair iomchuí agus comhréireach curtha san áireamh le fada ag na cúirteanna náisiúnta agus idirnáisiúnta, a scrúdaítear anseo. Críochnaíonn na húdair trí bhéim a leagan ar "chomh lárnach is atá ceist luach saothair cothrom do chruthaitheoirí ar leibhéal domhanda, go háirithe i gcomhthéacs ardáin sruthú, d'fhonn tacú le beogacht agus inbhuanaitheacht na hearnála scannán agus closamhairc." Tuarascáil nua saor in aisce nach mór a léamh chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a bhfuil sé mar aidhm ag reachtaíocht an AE margadh cothrom luach saothair a bhaint amach d’údair chlosamhairc agus do thaibheoirí atá ag obair i dtionscail chlosamhairc Eorpacha an lae inniu.
Faigh amach ár dtuairiscí eile ar dhlí na meán Eorpach
­
Buail lenár n-údair 
Sophie Valais Mar Leas-Cheann na Roinne um Fhaisnéis Dlí ag an bhFaireachlann Eorpach Closamhairc, rannchuidíonn Sophie Valais go rialta le foilseacháin dlí na Faireachlainne, bainistíonn sí tionscadail atá maoinithe ag an AE laistigh den Roinn agus glacann sí páirt in eagrú imeachtaí agus comhdhálacha na Faireachlainne. Próifíl LinkedIn
Justine Radel-Cormann Tháinig Justine Radel isteach i Roinn Faisnéise Dlí na Faireachlainne i mí Feabhra 2022 mar Anailísí Dlí: cuireann sí le foilseacháin dlí na Faireachlainne. Comhordaíonn sí tionscadail atá maoinithe ag an AE agus comhoibríonn sí le saineolaithe seachtracha chun mapálacha DLI ar thrasuíomh náisiúnta na Treorach AVMS a bhaint amach. Próifíl LinkedIn
Amélie Lacourt Tháinig Amélie Lacourt isteach i Roinn Faisnéise Dlí na Faireachlainne i mí Eanáir 2022. Tá sí i gceannas ar Nuachtlitir IRIS, lena n-áirítear eagarthóireacht agus foilsiú na saincheisteanna. Bíonn sí i dteagmháil freisin le líonra na gcomhfhreagraithe agus bainistíonn sí é. Ina theannta sin, rannchuidíonn Amélie freisin leis na foilseacháin dlí, na comhdhálacha agus na tionscadail arna maoiniú ag an AE a dhéanann an roinn dlí.Próifíl LinkedIn
Cé sinne? Táimid mar chuid de Chomhairle na hEorpa i Strasbourg. Soláthraíonn an Faireachlann Closamhairc Eorpach sonraí agus anailís ar na tionscail phictiúrlann, teilifíse agus VOD san Eoraip, ó thaobh eacnamaíoch agus dlíthiúil de. 

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending