Ceangail le linn

Leas ainmhithe

Molann an Coimisiún rialacha nua chun leas ainmhithe a fheabhsú

ROINN:

foilsithe

on

Mar a d’fhógair an Straitéis Ón bhFeirm go Forc, clár oibre an Mhargaidh Ghlais Eorpaigh um thalmhaíocht inbhuanaithe agus táirgeadh bia, tá an t-athchóiriú is mó ar rialacha leasa ainmhithe an AE le linn iompair molta ag an gCoimisiún inniu le fiche bliain anuas. Tá an Coimisiún ag moladh freisin, den chéad uair riamh, rialacha nua AE maidir le leas agus inrianaitheacht madraí agus cait, a phóraítear, a choinnítear agus a thrádáiltear, mar ainmhithe compánacha, chun críocha eacnamaíocha.

Áirítear leis an bpacáiste ollchóiriú ar rialacha reatha an AE maidir le ainmhithe i mbun iompair, a dhéanfaidh feabhas a chur ar fholláine an 1.6 billiún ainmhí a iompar isteach san AE agus uaidh gach bliain. Léiríonn na rialacha nua an fhianaise eolaíoch agus na léargais is déanaí chomh maith le forbairtí teicneolaíochta.

Na rialacha nua ar an leas agus inrianaitheacht na madraí agus cait, bunóidh sé, den chéad uair, caighdeáin aonfhoirmeacha AE maidir le pórú, tithíocht agus láimhseáil madraí agus cait i mbunaíochtaí pórúcháin agus i siopaí peataí chomh maith le scáthláin. Déanfar inrianaitheacht madraí agus cat a threisiú freisin trí shainaithint éigeantach agus trí chlárú éigeantach i mbunachair shonraí náisiúnta chun trádáil mhídhleathach a chomhrac agus dálaí leasa ainmhithe sna bunaíochtaí a rialú níos fearr.

Ar deireadh, tá céimeanna breise á moladh ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar an Tionscnamh Eorpach na Saoránach (ECI) 'Eoraip atá Saor ó Fhionnadh', a éilíonn toirmeasc AE ar fheirmeoireacht fionnaidh agus ar dhíol táirgí a bhfuil fionnadh den sórt sin iontu sa Mhargadh Aonair. Fáiltíonn an Coimisiún roimh an tionscnamh agus admhaíonn sé gur ábhar mór imní do shaoránaigh na hEorpa i gcónaí leas ainmhithe.

Rialacha níos fearr maidir le hiompar ainmhithe

Tá na rialacha AE atá ann cheana maidir le hainmhithe atá á n-iompar 20 bliain d'aois. Ní léiríonn siad na réaltachtaí reatha, na léargais agus an chomhairle eolaíoch is déanaí, spriocanna inbhuanaitheachta nó ábhair imní dhlisteanacha ár saoránaigh maidir le leas ainmhithe a thuilleadh. Dá bhrí sin, dírítear i dtogra an lae inniu ar phríomhréimsí atá ríthábhachtach chun leas maith ainmhithe a áirithiú san iompar:

  • Déanfar amanna taistil a ghiorrú agus le linn turais fhada, ní mór ainmhithe a dhíluchtú ar feadh tréimhsí sosa, beathú agus uisce. Beidh feidhm ag rialacha speisialta maidir le hainmhithe atá le marú, agus maidir le hainmhithe leochaileacha amhail laonna nach bhfuil bainte agus ainmhithe torracha.
  • Liúntais lena chinntiú spás íosta do na hainmhithe éagsúla a mhéadú agus a oiriúnú do gach speiceas.
  • Iompar i teochtaí foircneacha faoi ​​réir dianchoinníollacha, lena n-áirítear iompar a theorannú go dtí oíche amháin nuair a sháraíonn an teocht 30 céim. Ina theannta sin, nuair a bhíonn an teocht faoi bhun 0°C, cumhdófar feithiclí bóthair agus rialófar an t-aerchúrsaíocht in urrann na n-ainmhithe, chun ainmhithe a chosaint ar nochtadh d’fhuar gaoithe le linn an turais. Má thiteann an teocht faoi -5°C, mar aon leis na bearta a luadh cheana, níor cheart go n-imeodh fad taistil 9 n-uaire.
  • Rialacha le haghaidh an onnmhairí d’ainmhithe beo ón Aontas a ghéarú, lena n-áirítear rialuithe níos fearr i dtríú tíortha chun caighdeáin choibhéiseacha a bhaint amach agus na caighdeáin atá le fáil san AE.
  • Déanfaimid an t-uasmhéid as uirlisí digiteacha chun an forfheidhmiú a éascú rialacha iompair (eg feithiclí a shuíomh i bhfíor-am; bunachar sonraí lárnach).

Leas níos fearr do mhadraí agus cait

Aiseolas

Tá peata ag timpeall 44% de theaghlaigh an AE. Trádála i madraí agus cait tar éis fás go mór le blianta beaga anuas, le an luach bliantúil de €1.3 billiún. Mar sin féin, tá éagsúlacht mhór idir na caighdeáin leasa ainmhithe maidir le pórú, coimeád agus díol gairmiúil madraí agus cait idir na Ballstáit. Tá fianaise fhairsing ann freisin ar chleachtais atá faoi bhun caighdeáin agus mí-úsáid.

Ina theannta sin, an tá ardú mór tagtha ar thrádáil mhídhleathach madraí agus cait, arna luathú ag margadh ar líne atá ag dul i méid, arb ionann é anois agus 60% de na díolacháin madraí agus cat ar fad san AE. A nua tuairisc a thabhairt a fhoilsítear inniu ag séanadh méid na trádála mídhleathaí i madraí agus cait, chomh maith leis na bealaí éalaithe atá ann faoi láthair a ligeann dó tarlú.

Ní chuireann togra an lae inniu rialacháin nua i láthair do shaoránaigh agus úinéirí peataí. Bunaítear leis rialacha aonfhoirmeacha an AE maidir le leas madraí agus cait a phóraítear nó a choimeádtar i mbunaíochtaí pórúcháin, i siopaí peataí agus i bhfoscadh:

  • Den chéad uair riamh, beidh íoschaighdeáin i bhfeidhm maidir leis an pórú, tithíocht, cúram agus cóireáil de na hainmhithe seo ar fud an AE.
  • Strict riachtanais inrianaitheachta, le chéile le seiceálacha uathoibrithe le haghaidh díolacháin ar líne, cabhróidh sé le húdaráis pórú agus trádáil madraí agus cat a rialú agus le ceannaitheoirí a sheiceáil go bhfuil a sainaithint agus a gclárúchán i gceart.
  • Beidh ar na Ballstáit tairiscint a dhéanamh oiliúint do láimhseálaithe ainmhithe agus cuirfear duine ar bith a cheannaíonn madra nó cat ar an eolas faoin tábhacht úinéireachta freagrach.
  • Beidh ar allmhairí madraí agus cait caighdeáin leasa choibhéiseacha a chomhlíonadh.

Freagra ar an tionscnamh ó na saoránaigh Eorpacha 'Eoraip atá Saor ó Fhionnadh'

Thug an Coimisiún freagra inniu freisin ar a Tionscnamh Eorpach na Saoránach. Iarrann an tionscnamh “Eoraip atá Saor ó Fhionnaidh” ar an gCoimisiún beart a dhéanamh chun na nithe seo a leanas a thoirmeasc: (i) coimeád agus marú ainmhithe chun an t-aon chuspóir nó príomhchuspóir a bhaineann le táirgeadh fionnaidh agus (ii) fionnadh ainmhithe feirmshaothraithe a shuíomh, agus táirgí ina bhfuil. fionnadh den sórt sin, ar mhargadh an AE. Ardaíonn sé freisin saincheisteanna tábhachtacha maidir le sláinte an duine, ainmhithe agus an chomhshaoil ​​a chosaint, a ndéanfaidh an Coimisiún measúnú orthu tar éis dó « Cur chuige amháin Sláinte », a bhfuil mar chroíphrionsabal aige an t-aitheantas go bhfuil nasc dlúth idir sláinte an duine, sláinte ainmhithe agus an chomhshaoil.

Chuir an Coimisiún de chúram ar EFSA tuairim eolaíoch a sholáthar ar leas ainmhithe a shaothraítear le haghaidh fionnaidh. Ag tógáil tuilleadh ar an ionchur eolaíoch sin, agus ar mheasúnú ar thionchair eacnamaíocha agus shóisialta, cuirfidh an Coimisiún in iúl ansin faoin ngníomhaíocht is iomchuí.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Cuirfear an dá thogra reachtacha faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa agus na Comhairle. Maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh, cuirfidh EFSA tús lena mheasúnú eolaíoch ar bhonn iarratais ón gCoimisiún agus tabharfaidh sé a thuairim eolaíoch faoi Mhárta 2025.

Leanfaidh an Coimisiún freisin lena chuid oibre ullmhúcháin ar thograí leasa ainmhithe eile, mar a fógraíodh sa Straitéis Ón bhFeirm go Forc.

Tuilleadh eolais

Rialachán maidir le leas madraí agus cait agus a n-inrianaitheacht

Rialachán maidir le cosaint ainmhithe le linn iompair 

Ceist agus Freagra Leas ainmhithe san iompar

Ceist agus Freagra Leas Madraí agus Cait

Ceist agus Freagra Tionscnamh Eorpach na Saoránach “An Eoraip atá Saor ó Fhionnadh”

Bileog Eolais ar Leas Ainmhithe san Iompar

Bileog Fíricí Leas Madraí agus Cait

An Coimisiún Eorpach um Shláinte Phoiblí

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

"Tá níos mó ná 80 % de shaoránaigh an AE ag iarraidh cosaint níos fearr ar ainmhithe. Inniu táimid ag glacadh le pacáiste rialacha an-tábhachtach a áirithíonn leas ainmhithe níos fearr le linn iompair. Déanfar amanna taistil, spás taistil agus teochtaí taistil a oiriúnú chun a bhfolláine a fheabhsú. Ina theannta sin, cuirimid i láthair don chéad uair rialacha a chuirfidh feabhas ar an gcóireáil a dhéanann póraitheoirí agus siopaí peataí de chuid cairde is fearr an duine: cait agus madraí. Deir an chaoi a gcaithimid an dúlra, lena n-áirítear ainmhithe, go leor faoi cén cineál daoine atá againn agus mé. Tá áthas orm go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh againn inniu maidir le leas ainmhithe." Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Chomhaontú Glas Eorpach, don Chaidreamh Idirinstitiúideach agus don Réamhfhéachaint - 06/12/2023

"Is saincheist í leas ainmhithe a bhfuil cúram mór ag saoránaigh an AE uirthi agus tá obair chun é a fheabhsú mar thosaíocht pholaitiúil againn ón gcéad lá. Tá madra nó cat ag beagnach leath de theaghlaigh na hEorpa, rud a léiríonn tábhacht ár ngníomhaíochtaí inniu. an chéad uair riamh, molaimid comhrialacha AE chun cosaint níos fearr a thabhairt do na milliúin madra agus cat a phóraítear san AE agus chun cinnteacht a bhfuil géarghá léi a sholáthar d’úinéirí peataí amach anseo Tá na rialacha maidir le hiompar ainmhithe á nuashonrú againn freisin den chéad uair le 20 bliain, i.e. feabhas a chur ar a leas agus cosc ​​a chur ar mhí-úsáid ainmhithe le linn iompair. Ní hamháin go bhfuil leas ainmhithe riachtanach do shláinte agus folláine ainmhithe ach freisin do shochaí dhaonnachtúil, shláintiúil agus inbhuanaithe." Stella Kyriakides, An Coimisinéir um Shláinte agus Sábháilteacht Bia - 06/12/2023

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending