Ceangail le linn

Idirnascacht Leictreachais

Leagann an Coimisiún amach gníomhaíochtaí chun dlús a chur le rolladh amach eangaí leictreachais

ROINN:

foilsithe

on

Is iad líonraí fuinnimh idirnasctha agus cobhsaí cnámh droma mhargadh inmheánach fuinnimh an AE agus tá siad ríthábhachtach chun an t-aistriú glas a chumasú. Chun cabhrú le seachadadh an Déileáil Ghlas na hEorpa tá an Coimisiún ag moladh inniu agus Plean Gníomhaíochta a chinntiú go n-oibreoidh ár n-eangacha leictreachais ar bhealach níos éifeachtaí agus go ndéanfar iad a leathadh amach níos faide agus níos tapúla. Tá creat dlíthiúil tacúil curtha i bhfeidhm ag an gCoimisiún cheana féin chun greillí leictreachais a chur i bhfeidhm ar fud na hEorpa. Agus margaí an AE lán-chomhtháite, áiritheoidh líonra bonneagair nuachóirithe gur féidir le saoránaigh agus gnólachtaí leas a bhaint as fuinneamh níos saoire agus níos glaine.

Táthar ag súil go dtiocfaidh méadú thart ar 60% ar thomhaltas leictreachais san AE idir seo agus 2030. Beidh ar líonraí freastal ar níos mó córas digiteachaithe, díláraithe agus solúbtha agus na milliúin painéil gréine díon, caidéil teasa agus pobail fuinnimh áitiúla ag roinnt a n-acmhainní, níos mó foinsí in-athnuaite amach ón gcósta ag teacht ar líne, níos mó feithiclí leictreacha le muirearú, agus riachtanais táirgthe hidrigine ag fás. Le 40% dár ngreillí dáileacháin níos mó ná 40 bliain d’aois agus acmhainn tarchurtha trasteorann le bheith faoi dhó faoi 2030, €584 billiún in infheistíochtaí is gá.

Plean Gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar na naisc atá in easnamh leis an aistriú fuinnimh ghlain

Tá sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta aghaidh a thabhairt ar na príomhdhúshláin maidir le leathnú, digitiú agus úsáid níos fearr a bhaint as eangacha tarchurtha agus dáileacháin leictreachais an AE. Sainaithnítear ann gníomhaíochtaí nithiúla agus saindeartha chun cuidiú leis an infheistíocht is gá a dhíghlasáil chun greillí leictreachais na hEorpa a thabhairt cothrom le dáta. Díríonn na gníomhartha ar chur i bhfeidhm agus ar sheachadadh tapa chun difríocht a dhéanamh in am dár gcuspóirí 2030:

  • Luasghéarú ar an cur i bhfeidhm Tionscadail Leasa Choitinn agus ag forbairt tionscadail nua trí stiúradh polaitiúil, faireachán treisithe agus tuilleadh tograí;
  • An pleanáil fhadtéarmach greillí freastal ar níos mó foinsí in-athnuaite agus éileamh leictrithe, lena n-áirítear hidrigin, sa chóras fuinnimh trí obair na n-oibreoirí córais agus na rialtóirí náisiúnta a stiúradh;
  • Thabhairt isteach dreasachtaí rialála trí threoir ar infheistíochtaí réamh-mheasta agus réamhbhreathnaitheach agus ar chomhroinnt costas trasteorann do thionscadail amach ón gcósta;
  • Dreasú úsáid níos fearr a bhaint as na greillí le trédhearcacht fheabhsaithe agus taraifí líonra feabhsaithe le haghaidh eangacha níos cliste, éifeachtúlacht, agus teicneolaíochtaí agus réitigh nuálacha trí thacú leis an gcomhar idir oibreoirí córais agus moltaí ón nGníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER);
  • Feabhsú rochtain ar airgeadas le haghaidh greillí XNUMX/XNUMX Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE tionscadail trí infheictheacht na ndeiseanna do chláir maoinithe an AE a mhéadú, go háirithe maidir le heangacha cliste agus trí ghreillí dáileacháin a nuachóiriú;
  • Spreagtha ag ceadú níos tapúla le haghaidh greillí imscaradh trí thacaíocht theicniúil a sholáthar d'údaráis agus treoir maidir le níos fearr a rannpháirtíocht páirtithe leasmhara agus pobail;
  • Slabhraí soláthair eangaí a fheabhsú agus a dhaingniú, lena n-áirítear trí chomhchuibhiú a dhéanamh ar riachtanais déantúsaíochta an tionscail maidir le ceangal giniúna agus éileamh.

cúlra

Tá ceann de na líonraí is fairsinge agus is athléimní ar domhan ag an AE, a sheachadann leictreachas do na milliúin saoránach. Chruthaigh ár margaí fuinnimh idirnasctha go maith mar shócmhainn thábhachtach chun soláthairtí cobhsaí a chinntiú le linn na géarchéime fuinnimh. Tá creat dlíthiúil curtha i bhfeidhm ag an AE chun tacú le rolladh amach na n-eangaí, leis an rialachán athbhreithnithe GTE-E, an an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite athbhreithnithe agus moltaí le haghaidh a An tAcht um Thionscal Glan-Nialais agus a dearadh margaidh athchóirithe leictreachais.

Chun an cuspóir atá leagtha síos sa Plean REPowerEU chun deireadh a chur le hallmhairí breoslaí iontaise na Rúise, agus an sprioc a comhaontaíodh le déanaí chun 42.5% a bhaint amach, le huaillmhian de 45%, sciar fuinnimh in-athnuaite faoi 2030, tá gá le heangacha uasghrádaithe agus bonneagar fuinnimh neartaithe ón AE. Fógraíodh Plean Gníomhaíochta an AE maidir le hEangacha sa Plean Gníomhaíochta Eorpach um Chumhacht Gaoithe a chuir an Coimisiún síos an mhí seo caite. Leanann sé an chéad Fhóram Eangaí Leictreachais Ardleibhéil a d’óstáil Líonra Eorpach na nOibreoirí Córais Tarchurtha Leictreachais (ENTSO-E) faoi phátrúnacht an Choimisiúin Eorpaigh i mí Mheán Fómhair. 

Aiseolas

Cuirtear Plean Gníomhaíochta an lae inniu i láthair in éineacht le roghnú na bpríomhthionscadal bonneagair fuinnimh trasteorann le haghaidh na an chéad liosta de chuid an Aontais de Thionscadail Leasa Choitinn agus Chomhpháirtigh rud a chuideoidh le bonneagar fuinnimh an AE a thabhairt i gcomhréir lena spriocanna aeráide. Tá sé ag gabháil leis freisin a Comhaontú le haghaidh Rannpháirtíochta rannpháirtíocht leathan geallsealbhóirí a chinntiú i bhforbairt eangaí.

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí

Bileog Fíricí

Plean Gníomhaíochta AE le haghaidh Eangacha

Is iad eangacha cnámh droma ár gcóras fuinnimh. Áiritheoidh ár bPlean Gníomhaíochta tacaíocht níos fearr do phleanáil, forbairt agus oibriú bonneagair, céimeanna lárnacha chun foinsí fuinnimh in-athnuaite méadaitheacha na hEorpa a nascadh leis na húsáideoirí deiridh a bhfuil gá acu leo ​​– ó theaghlaigh go táirgeoirí hidrigine. Trí iarrachtaí comhbheartaithe, is féidir linn bonneagar fuinnimh níos éifeachtúla, níos cliste agus níos comhtháite a fhorbairt, agus ar an mbealach sin ag cinntiú go seachadaimid an fuinneamh glan a theastaíonn uainn le go n-éireoidh linn san aistriú glas. Maroš Šefčovič, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin don Chomhaontú Glas Eorpach, don Chaidreamh Idirinstitiúideach agus don Réamhfhéachaint - 27/11/2023

Ní áiritheoidh an Eoraip a slándáil fuinnimh agus a cuid uaillmhianta aeráide a chomhlíonadh ach amháin má mhéadaítear agus a fhorbraíonn ár mbonneagar cumhachta le bheith oiriúnach do chóras fuinnimh dícharbónaithe. Ní mór do ghreillí a bheith ina gcumasóir, ní ina mbac san aistriú fuinnimh ghlan. Ar an mbealach sin is féidir linn na méideanna ollmhóra fuinnimh in-athnuaite, feithiclí leictreacha, teaschaidéil agus leictrealaitheoirí a chomhtháthú a theastaíonn chun ár ngeilleagar a dhícharbónú. Leagann Plean Gníomhaíochta an lae inniu an scéal amach, agus táim ag brath ar thacaíocht na n-imreoirí go léir san earnáil chun cabhrú leis an bPlean a iompú ina ghníomhartha nithiúla. Kadri Simson, Coimisinéir Fuinnimh - 27/11/2023

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending