Ceangail le linn

buiséad an AE

Buiséad an AE 2022: Poist, poist, poist le téarnamh láidir

foilsithe

on

Inniu (8 Meitheamh), cuireann an Coimisiún Eorpach a dhréacht de Bhuiséad AE 2022 faoi bhráid Choiste Buiséid na FPEnna, agus ar an gcaoi sin an nós imeachta buiséadach bliantúil a lainseáil go foirmiúil.

“Caithfidh buiséad téarnaimh a bheith sa chéad Bhuiséad bliantúil eile de chuid an AE ina ghnéithe uile. Aisghabháil oiriúnach do gach réigiún, do gach earnáil agus do gach glúin. Ciallaíonn sé seo tosaíocht a thabhairt dóibh siúd is mó atá buailte ag an ngéarchéim eacnamaíoch, amhail fiontair bheaga agus mheánmhéide agus na glúine óga. Ní mór dúinn an Eoraip a choinneáil iomaíoch sa mhargadh domhanda, le fócas ar phoist, agus le hinfheistíochtaí láidre san earnáil dhigiteach, sa gheilleagar glas agus i mbonneagar slán. Ar an gcúis seo, déanfaimid ár ndícheall togra an Choimisiúin a threisiú leis na modhanna buiséadacha uile atá ar fáil ionas gur féidir le 2022 a bheith ina phointe tosaigh san téarnamh, ”a dúirt Karlo Ressler FPE, Rapóirtéir agus idirbheartaí Pharlaimint na hEorpa ar Bhuiséad an AE do 2022.

“Tá na hacmhainní airgeadais riachtanacha ag Buiséad an AE 2022 chun fás, iomaíochas a chur chun cinn, agus dá bhrí sin tá níos mó post agus níos fearr san AE. Tá éileamh mór ar Bhuiséad 2022 an AE agus tá sé ríthábhachtach d’athshlánú na hEorpa. In 2022, caithfear gach ciste agus clár de Bhuiséad fadtéarmach an AE 2021/2027 agus de na Pleananna Téarnaimh náisiúnta a chur i ngníomh ag an am céanna. Ina theannta sin, beidh ar na Ballstáit na cistí a bhí fós ar fáil ó Bhuiséad fadtéarmach AE 2014/2020 a bhí ar fáil go dtí 2023 a úsáid, ”a mhínigh José Manuel Fernandes FPE, Urlabhraí Grúpa EPP ar Bhuiséid.

buiséad an AE

Seolann NextGenerationEU a straitéis chun € 800 billiún a chruinniú

foilsithe

on

Johannes Hahn, Coimisinéir atá i gceannas ar an mBuiséad agus an Riarachán

Sheol an Coimisiún (14 Aibreán) a straitéis iasachta chun € 800 billiún a chruinniú don ionstraim aisghabhála sealadach NextGenerationEU. Díreoidh na cistí ar mhaoiniú glas agus digiteach. Feidhmeoidh sé ar bhealach cosúil le ciste rachmais ceannasach agus coinneoidh sé costais iasachtaíochta íseal do bhallstáit an AE. 

'Is cluiche-athrú é NextGenerationEU do mhargaí caipitil na hEorpa'

Is dóigh go meallfaidh an ciste infheisteoirí chun na hEorpa agus go neartóidh sé ról idirnáisiúnta an euro. 

Dúirt Johannes Hahn, an Coimisinéir atá i gceannas ar an mBuiséad agus an Riarachán: “Is cluicheálaí é NextGenerationEU do mhargaí caipitil na hEorpa. Oibreoidh an straitéis mhaoinithe iasachtaí NextGenerationEU, agus mar sin beidh na huirlisí riachtanacha go léir againn chun an téarnamh sóisialta agus eacnamaíoch a thosú agus chun ár bhfás glas, digiteach agus athléimneach a chur chun cinn. Tá an teachtaireacht soiléir: a luaithe a chuirfear ar chumas an Choimisiúin iasachtaí a fháil, táimid réidh le dul ar aghaidh! "

Iasachtaí chun an téarnamh a mhaoiniú

Maoineofar NextGenerationEU - i gcroílár fhreagra an AE ar an bpaindéim coronavirus - trí iasachtaí a fháil ar na margaí caipitil. Baileoimid suas le thart ar € 800 billiún idir seo agus deireadh-2026. Aisíocfar gach iasacht faoi 2058.

Straitéis maoinithe éagsúlaithe: léargas

Comhcheanglaíonn straitéis mhaoinithe éagsúlaithe úsáid ionstraimí maoinithe agus teicnící maoinithe éagsúla le cumarsáid oscailte agus thrédhearcach le rannpháirtithe an mhargaidh.

Cuideoidh an straitéis maoinithe éagsúlaithe leis an gCoimisiún dhá phríomhchuspóir a bhaint amach: aghaidh a thabhairt ar riachtanais mhóra mhaoinithe NextGenerationEU agus an riosca forghníomhaithe ísealchostas agus íseal forghníomhaithe a theastaíonn a fháil ar mhaithe le leas na mBallstát agus a gcuid saoránach.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

buiséad an AE

FPEanna réidh chun an Coimisiún a thabhairt chun cúirte mar gheall ar mhainneachtain buiséad an AE a chosaint

foilsithe

on

Tá an Pharlaimint sásta caingean dlí a thionscnamh má chuireann an Coimisiún moill ar chur i bhfeidhm mheicníocht coinníollachta Riail Dlí an bhuiséid a thuilleadh, seisiún Iomlánach  ÁBHAR  LIBE.

I rún a ghlac Déardaoin (25 Márta) le 529 vóta i bhfabhar, 148 i gcoinne agus 10 staonadh ó vótáil, meabhraíonn FPEnna go bhféadfadh mainneachtain na mballstát an smacht reachta a urramú difear a dhéanamh do shláine bhuiséad an AE. Tugann siad rabhadh don Choimisiún Eorpach má mhainníonn sé a oibleagáidí a chomhlíonadh faoin rialachán coinníollachta atá ceangailteach ó thaobh dlí agus mura ndéanann sé gach beart iomchuí chun leasanna airgeadais an AE a chosaint agus luachanna, “Measfaidh an Pharlaimint gur mainneachtain gníomhú é seo” agus tabharfaidh sí an Coimisiún chun cúirte faoi Airteagal 265 CFAE.

Áitíonn FPEnna an ceann atá ann rialacha caithfear riail an dlí a chur i bhfeidhm agus “ní féidir a bheith faoi réir threoirlínte a ghlacadh”, beart atá á ullmhú ag an gCoimisiún faoi láthair. Má mheasann an Coimisiún go bhfuil gá le treoirlínte den sórt sin, iarrann rún an lae inniu go gcaithfidh siad a bheith réidh faoin 1 Meitheamh 2021, agus go rachfaí i gcomhairle leis an bParlaimint sula nglactar leo. Athdhearbhaíonn FPEnna an tábhacht a bhaineann le meicníocht Riail an Dlí a chur i bhfeidhm gan mhoill, go háirithe i bhfianaise na n-impleachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige maidir leis an eisíocaíocht atá le teacht ar an NextGenerationEU ciste aisghabhála.

cúlra

Is é an rún a ndearna FPEanna vótáil air inniu ná conclúid an díospóireacht a tionóladh ag an seisiún iomlánach roimhe seo, áit ar mheabhraigh FPEnna don Choimisiún go bhfuil an mheicníocht coinníollachta riail-dlí i bhfeidhm cheana ón 1 Eanáir 2021.

D'athdhearbhaigh beagnach gach cainteoir sa díospóireacht sin go bhfuil an Rialachán ceangailteach ó thaobh dlí - beag beann ar an seasamh a ghlac an An Chomhairle Eorpach, nach bhfuil aon éifeacht dlí leis, agus in ainneoin na gcaingean dlí leanúnach atá os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, nach bhfuil aon éifeacht fionraíochta acu. Is uirlis nua í an mheicníocht coinníollachta riail-dlí atá deartha chun cistí an AE a chosaint ar mhí-úsáid ag rialtais an AE a gcinntear gur mhainnigh siad prionsabal an smachta reachta a urramú.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

buiséad an AE

Riail dlí: Tugann FPEnna rabhadh don Choimisiún an sásra buiséid a ghníomhachtú gan a thuilleadh moille

foilsithe

on

Chuir FPEnna i dtreis go n-úsáidfidh an Pharlaimint gach bealach atá ar fáil di má mhainníonn an Coimisiún a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh maidir leis an sásra nua um chosaint buiséid a úsáid. seisiún Iomlánach  LIBE

I ndíospóireacht iomlánach inniu (11 Márta), chuir FPEanna ceist ar an gCoimisinéir Hahn cén fáth nár úsáid an Coimisiún an mheicníocht fós chun buiséad an AE a chosaint ar easnaimh ghinearálaithe maidir leis an smacht reachta. Aibhsiú go bhfuil na rialacha nua tháinig sé i bhfeidhm an 1 Eanáir, beagnach gach cainteoir athdhearbhaíodh go bhfuil na forálacha maidir leis an meicníocht ceangailteach ó thaobh dlí, i gcodarsnacht leis an Conclúidí na Comhairle Eorpaí ar an ábhar, nach bhfuil aon éifeacht dlí leis. Chuir roinnt cainteoirí chun suntais go bhfuil gá leis an meicníocht a úsáid chun gealltanais an AE a chomhlíonadh agus ionchais na saoránach a chomhlíonadh, d’fhonn nach gcaillfear creidiúnacht. Ar nóta den chineál céanna, thagair roinnt FPEanna don ghá le fíor-thairbhithe mhaoiniú an AE (amhail mic léinn agus an tsochaí shibhialta) a chosaint agus d’iarr siad soiléireacht ar staid ardán digiteach an Choimisiúin atá tiomnaithe chuige sin.

D’oibrigh go leor FPEnna go láidir le ráiteas an Choimisinéara Hahn gur gá obair ar na treoirlínte don mheicníocht nua a chríochnú sula ndéantar an mheicníocht a ghníomhachtú, agus go gcaithfidh siad sin rialú an ECJ (a bhfuil súil leis i mí na Bealtaine) a chur san áireamh nuair is cuí. Ag cur béime ar raon saincheisteanna fadbhunaithe agus ar mheath leanúnach na staide i roinnt tíortha, lena n-áirítear an Ungáir agus an Pholainn, d’iarr siad gníomh láithreach chun tuilleadh damáiste do bhuiséad agus luachanna an AE a chosc. Chuir cuid acu in iúl freisin oibleagáid an Choimisiúin gníomhú mar chomhlacht atá neamhspleách go polaitiúil agus a ról mar chaomhnóir na gConarthaí.

I gcodarsnacht leis sin, shéan cúpla cainteoir go raibh an díospóireacht agus an mheicníocht féin spreagtha go polaitiúil, agus roinnt ina measc ag iarraidh go n-urramófaí conclúidí na Comhairle.

Féadfaidh tú teacht suas leis an díospóireacht anseo.

Na chéad chéimeanna eile

Vótálfaidh an Pharlaimint ar dhréacht-rún ar an ábhar seo le linn a seisiún iomlánach Márta II, atá sceidealta don 24-25 Márta.

cúlra

Dar leis an rialacha ceadaithe i mí na Nollag 2020, molfaidh an Coimisiún, tar éis a shuíomh go ndearnadh sárú, gur cheart an mheicníocht coinníollachta a thionscnamh i gcoinne rialtas AE, agus ina dhiaidh sin íocaíochtaí leis an mballstát sin a ghearradh nó a reo ó bhuiséad an AE. Ansin beidh mí amháin ag an gComhairle vótáil ar na bearta atá beartaithe (nó trí mhí i gcásanna eisceachtúla), trí thromlach cáilithe.

Tuilleadh eolais 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending