Ceangail le linn

EU

Iomlánach: Teastas COVID, dámhachtain LUX, straitéis bithéagsúlachta

foilsithe

on

Tá an Pharlaimint ar tí vótáil ar an togra le haghaidh teastas Covid, straitéis bithéagsúlachta agus buaiteoir an ghradaim LUX a fhógairt le linn an tseisiúin iomlánaigh an tseachtain seo, Gnóthaí an AE.

Tá FPEanna beartaithe chun an Deimhniú Digiteach COVID an AE, a bhfuil sé mar aidhm aige saorghluaiseacht san Eoraip a éascú le linn na paindéime. Bhí díospóireacht ar siúl Dé Máirt, agus foilsíodh torthaí na vótála inniu (9 Meitheamh).

Timpeall meán lae inniu, fógróidh Uachtarán na Parlaiminte David Sassoli buaiteoir an Gradam Scannán Lucht Féachana Eorpach LUX 2021 ag searmanas i Strasbourg. Tá trí scannán ar an ngearrliosta agus roghnaíonn FPEnna agus saoránaigh Eorpacha an buaiteoir.

Dé Luain (7 Meitheamh), rinne FPEnna díospóireacht ar an nua 2030 Straitéis Bithéagsúlachta an AE agus vótáil air an lá dar gcionn. Éilíonn an rún, i measc rudaí eile, go gcosnófar 30% de thalamh agus farraige an AE agus leagann sé béim go bhfuil gá le gníomh práinneach chun meath na mbeach agus na bpailneoirí eile a stopadh.

Tar éis cuireadh iallach ar eitilt paisinéirí teacht i dtír i Minsk agus Iriseoir Bealarúisis Roman Protasevich faoi ​​choinneáil, pléifidh baill freagra an AE le príomhfheidhmeannach gnóthaí eachtracha an AE, Josep Borrell, Dé Máirt. Cuirfear rún chun vótála Déardaoin (10 Meitheamh).

Vótálann FPEnna inniu ar cheart don AE iarraidh ar an Eagraíocht Trádála Domhanda cearta maoine intleachtúla a tharscaoileadh le haghaidh vacsaíní COVID-19.

Rinne FPEnna Dé Máirt díospóireacht agus vótáil ar an € 79.5 billiún a bhunú Ciste Domhanda na hEorpa, a infheisteoidh i bhforbairt agus i gcomhoibriú idirnáisiúnta i dtíortha comharsanachta agus níos faide i gcéin, ag cur cearta an duine agus an daonlathais chun cinn.

I ndíospóireacht tráthnóna inniu, pléifidh FPEnna conas na rialacha a glacadh in 2020 a chur i bhfeidhm ag nascadh eisíocaíocht chistí an AE le ballstáit an smacht reachta agus luachanna an AE a urramú. Vótálfar rún an lá dar gcionn.

Tá an Pharlaimint ar tí an nua a cheadú freisin Ciste Sóisialta na hEorpa +, ar fiú € 88 billiún é, a bhfuil sé mar aidhm aige dífhostaíocht agus bochtaineacht leanaí a chomhrac agus a bhfuil ról tábhachtach aige i ngleic le hiarmhairtí socheacnamaíocha na paindéime COVID-19.

Chomh maith leis sin ar an gclár oibre

Lean an seisiún iomlánach 

EU

NextGenerationEU: Plean téarnaimh agus athléimneachta € 93 milliún ar aon dul le Lucsamburg

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (18 Meitheamh) le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg. Is céim thábhachtach í seo i dtreo an AE ag íoc € 93 milliún i ndeontais faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg. Tacóidh sé le hiarrachtaí Lucsamburg teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19.

Cuirfidh an RRF - i gcroílár NextGenerationEU - suas le € 672.5 billiún (i bpraghsanna reatha) ar fáil chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean Lucsamburg mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach an AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna Eorpacha trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Inniu, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach a sholas glas a thabhairt do phlean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg. Cuireann an plean béim láidir ar bhearta a chabhróidh leis an aistriú glas a dhaingniú, ag léiriú tiomantas Lucsamburg do thodhchaí níos inbhuanaithe a chruthú. Táim bródúil go mbeidh ról tábhachtach ag NextGenerationEU i dtacú leis na hiarrachtaí seo. "

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean Lucsamburg bunaithe ar na critéir atá leagtha amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh measúnú an Choimisiúin go háirithe an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean Lucsamburg leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú.

Aistriú glas agus digiteach Lucsamburg a dhaingniú  

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach go leithdháileann plean Lucsamburg 61% den chaiteachas iomlán ar bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Cuimsíonn sé seo bearta chun fuinneamh in-athnuaite a sholáthar do thionscadal ceantair tithíochta i Neischmelz, scéim tacaíochta chun pointí luchtaithe a úsáid le haghaidh feithiclí leictreacha, agus an scéim “Naturpakt” a spreagann bardais chun an comhshaol nádúrtha agus an bhithéagsúlacht a chosaint.

Faigheann an Coimisiún amach go dtugann plean Lucsamburg 32% den chaiteachas iomlán do bhearta a thacaíonn leis an aistriú digiteach. Áirítear leis seo infheistíochtaí i ndigitiú seirbhísí agus nósanna imeachta poiblí; tionscadail do chúram sláinte a dhigitiú, mar réiteach ar líne le haghaidh seiceálacha iargúlta cúram sláinte; agus saotharlann a bhunú chun naisc chumarsáide ultra-shlán a thástáil bunaithe ar theicneolaíocht chandamach. Ina theannta sin, cuirfidh infheistíochtaí i gcláir oiliúna spriocdhírithe scileanna digiteacha ar fáil do chuardaitheoirí poist agus d’oibrithe ar scéimeanna oibre gearrthéarmacha.

Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta Lucsamburg a threisiú

Measann an Coimisiún go bhfuiltear ag súil go gcuirfidh plean Lucsamburg le dul i ngleic go héifeachtach le gach dúshlán nó le fo-thacar suntasach de na dúshláin a shainaithnítear sna moltaí ábhartha tír-shonracha (CSRanna). Go sonrach, cuireann sé le dul i ngleic le CSRanna ar bheartais mhargadh an tsaothair trí aghaidh a thabhairt ar mhí-oiriúintí scileanna agus infhostaitheacht oibrithe níos sine a fheabhsú. Cuidíonn sé freisin le hathléimneacht an chórais chúraim shláinte a mhéadú, an tithíocht atá ar fáil a mhéadú, na haistrithe glasa agus digiteacha, agus forfheidhmiú an chreata in aghaidh sciúradh airgid.

Léiríonn an plean freagairt chuimsitheach chothromaithe go leor ar staid eacnamaíoch agus shóisialta Lucsamburg, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú go cuí le gach ceann de na sé philéar de Rialachán RRF.

Tacú le príomhthionscadail infheistíochta agus athchóirithe

Molann plean Lucsamburg tionscadail i gcúig phríomhréimse Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a dhéileálann le saincheisteanna is coiteann do gach Ballstát i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus a theastaíonn le haghaidh na n-aistrithe glasa agus digiteacha. Mar shampla, tá bearta beartaithe ag Lucsamburg atá dírithe ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht na seirbhíse riaracháin poiblí a mhéadú trí dhigitiú feabhsaithe.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Comhghairdeas le Lucsamburg as plean téarnaimh a dhearadh a théann a fhócas ar na haistrithe glasa agus digiteacha níos faide ná na híoscheanglais. Cuirfidh sé seo go mór le téarnamh Lucsamburg ón ngéarchéim, ag gealladh todhchaí níos gile dá daoine óga trí infheistíocht a dhéanamh i gcláir scileanna digiteacha, oiliúint do chuardaitheoirí poist agus do dhaoine dífhostaithe, chomh maith le soláthar tithíochta inacmhainne agus inbhuanaithe a mhéadú. Fágfaidh na hinfheistíochtaí seo go mbeidh geilleagar Lucsamburg oiriúnach don chéad ghlúin eile. Is maith freisin pleananna Lucsamburg a fheiceáil chun infheistíocht a dhéanamh i bhfuinneamh in-athnuaite agus a seirbhísí poiblí a dhigitiú tuilleadh - an dá réimse a bhféadfadh fás láidir eacnamaíochta a bheith iontu. "

Faigheann an measúnú amach freisin nach ndéanann aon cheann de na bearta atá sa phlean dochar mór don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF.

Meastar go bhfuil na córais rialaithe atá curtha i bhfeidhm ag Lucsamburg leordhóthanach chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint. Soláthraíonn an plean dóthain sonraí faoin gcaoi a ndéanfaidh údaráis náisiúnta cásanna coinbhleachta leasa, éillithe agus calaoise a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Cé go bhfuil a ranníocaíocht airgeadais teoranta ó thaobh méide de, tá plean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg beartaithe chun fíorfheabhsuithe a bhaint amach i roinnt réimsí. Rud an-dearfach ar fad is ea an fócas láidir ar thacú le haistriú aeráide na Diúcachta Móire, le bearta tábhachtacha chun glacadh le feithiclí leictreacha a spreagadh agus éifeachtúlacht fuinnimh i bhfoirgnimh a mhéadú. Bainfidh saoránaigh leas freisin as an iarracht seirbhísí poiblí digiteacha a threisiú agus tithíocht níos inacmhainne a sholáthar. Mar fhocal scoir, fáiltím roimh an bhfíric go bhfuil céimeanna suntasacha sa phlean chun an creat in aghaidh sciúradh airgid agus a fhorfheidhmiú a threisiú tuilleadh. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 93m a sholáthar i ndeontais do Lucsamburg faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine anois ag an gComhairle, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh.

Cheadódh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 12m le Lucsamburg mar réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh do Lucsamburg.

Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe. 

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg € 93m

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta: Ceisteanna agus Freagraí

Bileog fíricí ar phlean téarnaimh agus athléimneachta Lucsamburg

Togra le haghaidh Comhairle ag Cur Cinneadh i bhFeidhm maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta do Lucsamburg

Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta do Lucsamburg

Doiciméad oibre foirne a ghabhann leis an togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta

Rialachán um Shaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Cosaint

Maidir le antoisceachas ar líne, is é Big Tech an fhadhb is mó atá againn fós

foilsithe

on

Le dhá mhí anuas, tá roinnt dlíthe móra tugtha isteach ag lucht déanta dlí sa RA agus san Eoraip billí nua dírithe ar srian a chur leis an ról mailíseach atá ag Big Tech i scaipeadh ábhar antoisceach agus sceimhlitheoireachta ar líne, scríobhann Tionscadal Stiúrthóir Feidhmiúcháin Frith-antoisceachais David Ibsen.

San aeráid nua reachtaíochta seo, tá fathaigh na meán sóisialta ar nós Facebook, Twitter, agus YouTube, a bhí bogásach, mura faillíoch d’aon ghnó, le blianta fada agus iad ag póilíniú a n-ardán, ag tosú faoi bhrú faoi dheireadh. Ní nach ionadh, tá a n-iarrachtaí belated chun rialtais a achomharc trí thionscnaimh féinrialála mar Digital Trust agus Partnership Safety ag tabhairt slí cheana féin chun cuardach a dhéanamh ar scapegoats.

Le déanaí, Big Tech abhcóidí Tá tús curtha agam leis an smaoineamh a chur chun cinn go bhfuil ábhar antoisceach agus sceimhlitheoireachta ar líne fós ina shaincheist do shuíomhanna meán sóisialta níos lú agus d’ardáin chriptithe mhalartacha amháin. Cé gur cinnte gur fiú dul chun cinn a dhéanamh ar dhul i gcoinne antoisceachais agus sceimhlitheoireachta ar shuíomhanna níos lú agus malartacha, tá an scéal foriomlán anseo níos mó ná rud beag áisiúil do Silicon Valley agus lochtach ar roinnt bealaí ríthábhachtach.

Fadhb mhór do Big Tech is ea scaipeadh ábhar antoisceach agus sceimhlitheoireachta. Ar an gcéad dul síos, níl muid in áit ar bith in aice leis an talamh geallta i dtimpeallacht príomhshrutha meán sóisialta saor ó theachtaireachtaí antoisceacha. I bhfad ó Big Tech chun tosaigh i modhnóireacht ábhair, fuair staidéar ar fhreagracht sna meáin a foilsíodh i mí Feabhra na bliana seo go bhfuil Facebook, Twitter, agus YouTube á ndéanamh i bhfad níos mó ná ag ardáin níos lú agus iad ag iarraidh deireadh a chur le poist dhochracha.

Sa mhí chéanna, fuair taighdeoirí CEP taisce fairsing de Ábhar ISIS ar Facebook, lena n-áirítear daoine a chur chun báis, díograisí chun gníomhartha foréigin a dhéanamh, agus píosaí scannáin a chomhrac, a ndearna modhnóirí neamhaird iomlán orthu.

An tseachtain seo, agus rátaí foréigin antisemitic ag dul i méid ar fud na SA agus na hEorpa, tá CEP aitheanta arís ábhar neamh-Naitsíoch follasach ar fud a lán ardán príomhshrutha lena n-áirítear YouTube, Instagram faoi úinéireacht Facebook, agus Twitter.

Ar an dara dul síos, fiú amháin i dtodhchaí samhlaíoch ina dtarlaíonn cumarsáid antoisceach go príomha trí ardáin dhíláraithe, bheadh ​​grúpaí antoisceacha fós ag brath ar chineál éigin nasc le asraonta príomhshrutha chun a mbonn tacaíochta idé-eolaíoch a fhás agus baill nua a earcú.

Tosaíonn gach scéal faoi radacú áit éigin agus is é Big Tech a rialáil an chéim is mó a d’fhéadfaimis a ghlacadh chun cosc ​​a chur ar ghnáthshaoránaigh poill coinín antoisceacha a tharraingt anuas.

Agus cé gur féidir le hábhar contúirteach agus fuarchúiseach sreabhadh níos saor ar shuíomhanna neamh-mhodhnuithe, tá antoisceach agus sceimhlitheoirí fós ag iarraidh rochtain a fháil ar ardáin mhóra phríomhshrutha. Tugann nádúr beagnach uileláithreach Facebook, Twitter, YouTube, agus daoine eile an cumas do lucht antoisceach lucht féachana níos leithne a bhaint amach - an oiread daoine agus is féidir a uafás nó a earcú. Mar shampla, rinne a mharú Christchurch Brenton Tarrant, a ghlac beo ag sruthú a chuid uafás ar Facebook Live, a fhíseán ionsaithe ath-uaslódáil níos mó ná 1.5 milliún uair.

Cibé an bhfuil sé Jihadists ag iarraidh caliphate domhanda a adhaint nó neo-Nazis ag iarraidh cogadh cine a thosú, is é aidhm na sceimhlitheoireachta inniu aird a ghabháil, antoisceach ar aon intinn a spreagadh, agus sochaithe a dhíchobhsú a mhéid is féidir.

Chuige sin, ní féidir beag is fiú a dhéanamh de na héifeachtaí iolraitheacha atá ag mórbhealaí na meán sóisialta. Rud amháin atá ann do dhuine antoisceach cumarsáid a dhéanamh le grúpa beag cohóirt idé-eolaíocha ar líonra criptithe doiléir. Is rud iomlán difriúil dóibh a gcuid bolscaireachta a roinnt leis na céadta milliún duine ar Facebook, Twitter, nó YouTube.

Ní haon áibhéil a rá go gcuideodh cosc ​​a chur ar an dara ceann trí rialáil éifeachtach a dhéanamh ar Big Tech le dul i ngleic go bunúsach le sceimhlitheoireacht nua-aimseartha agus chuirfeadh sé cosc ​​ar antoisceach agus sceimhlitheoirí lucht féachana príomhshrutha a bhaint amach.

Is saincheist thábhachtach í an dílárú méadaitheach ar antoisceachas ar líne nach mór do lucht déanta dlí déileáil leis, ach níl leas an phobail i gcroílár aon duine a thugann suas é chun iarracht a dhéanamh an tábhacht a bhaineann le Big Tech a rialáil.

Feidhmíonn David Ibsen mar stiúrthóir feidhmiúcháin don Tionscadal Frith-antoisceachais (CEP), a oibríonn chun dul i ngleic leis an mbagairt atá ag méadú ar idé-eolaíocht antoisceach go háirithe trí mhí-úsáid antoisceach ar líonraí airgeadais, gnó agus cumarsáide a nochtadh. Úsáideann CEP na huirlisí cumarsáide agus teicneolaíochta is déanaí chun idé-eolaíocht agus earcaíocht antoisceach a aithint agus cur i gcoinne ar líne.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Poblacht Dhaonlathach an Chongó

Treisíonn an AE rochtain ar leictreachas i gceantar Virunga i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó

foilsithe

on

D’fhógair an Coimisiún € 20 milliún breise chun gléasra cumhachta nua a mhaoiniú i Rwanguba, a sholáthróidh 15 Megawat leictreachais eile. Chabhraigh freagairt thapa an Aontais Eorpaigh don ghéarchéim phráinneach chomhshaoil ​​i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó suas le 96% de na línte cumhachta agus 35% de na píopaí uisce a ndearnadh damáiste dóibh i nGoma a athshlánú mar gheall ar bhrúchtadh bholcán Nyiragongo an 22 Bealtaine. . Lig sé seo do leath mhilliún duine rochtain a fháil ar uisce óil, agus leictreachas a bheith acu in dhá ospidéal thábhachtacha.

Ag labhairt dó ar an Laethanta Forbraíochta na hEorpa Dúirt an painéal ar Virunga, an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen: “Sábhálann rochtain ar leictreachas beatha agus tá sé ríthábhachtach d’fhorbairt eacnamaíoch agus dhaonna sa réigiún leochaileach seo. Sin é an fáth ar imoibrigh an tAontas Eorpach go gasta chun tacú leis an daonra a ndeachaigh brúchtadh bolcánach Nyiragongo i bhfeidhm air le déanaí. Leis an € 20m breise seo, méadóimid an soláthar, níos mó teaghlach agus scoileanna agus soláthróimid deiseanna le haghaidh fáis inbhuanaithe. "

Tacaíonn an AE le gléasraí cumhachta hidrileictreacha agus líonraí dáilte a thógáil timpeall ar Pháirc Náisiúnta Virunga, ag soláthar 70% de riachtanais leictreachais Goma cheana féin. Tá ciorruithe cumhachta ag bagairt saoil ar an daonra áitiúil toisc go mbíonn ganntanas uisce mar thoradh orthu, leathadh galair mar cholera, éagothroime méadaithe agus bochtaineacht.

cúlra

Is Suíomh Oidhreachta Domhanda UNESCO é Páirc Náisiúnta Virunga. Is é an AE an deontóir is faide agus is tábhachtaí aige, ag tacú leis an bPáirc Náisiúnta ó 1988.

Ó 2014, thacaigh an AE le gníomhaíochtaí leanúnacha le deontais de € 112 milliún san iomlán. Tacaíonn ranníocaíochtaí airgeadais an AE le hoibriú na Páirce ó lá go lá, le fás uilechuimsitheach agus le tionscnaimh um fhorbairt inbhuanaithe sa cheantar, le hidr-leictriú Kivu Thuaidh agus le forbairt cleachtais talmhaíochta inbhuanaithe. Chuir na gníomhaíochtaí seo le 2,500 post díreach a chruthú, 4,200 post i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide ceangailte (FBManna) agus 15,000 post indíreach i slabhraí luacha.

I mí na Nollag 2020, bhuaigh Leonardo DiCaprio, aisteoir a bhuaigh Gradam an Aontais Eorpaigh, comhshaolaí agus Acadamh ®, agus Re: fiáin (iar-Chaomhnú Fiadhúlra Domhanda) sheol sé tionscnamh chun Páirc Náisiúnta Virunga a chosaint i bPoblacht Dhaonlathach an Chongó. Léiríonn an cineál tionscnamh seo tiomantas an AE chun Beart Glas an AE a sheachadadh ar fud an domhain, i gcomhar le príomhpháirtithe mar Re: wild a bhfuil sé mar mhisean aige éagsúlacht na beatha ar domhan a chaomhnú.

Nascann cur chuige comhtháite an AE caomhnú an dúlra le forbairt eacnamaíoch agus feabhas á chur ar chaighdeáin mhaireachtála na ndaonraí áitiúla. Cuidíonn sé le póitseáil a chosc agus tacaíonn sé le bainistíocht inbhuanaithe foraoise, lena n-áirítear iarrachtaí chun lománaíocht neamhdhleathach agus dífhoraoisiú a chomhrac. Tá aithne mhaith cheana féin ar Pháirc Náisiúnta Virunga mar an limistéar cosanta is bithéagsúlachta san Afraic, go háirithe lena gorillas sléibhe fiáine. I gcomhthreo leis sin, infheistíonn an AE i slabhraí luacha mar sheacláid, caife, síolta chia, einsímí papaya don tionscal cosmaideach, ag cinntiú go sroicheann acmhainní feirmeacha agus comharchumainn bheaga pobalbhunaithe agus fás uilechuimsitheach agus forbairt inbhuanaithe á gcur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Preaseisiúint: Tagann an AE, Leonardo DiCaprio agus an Caomhnú Fiadhúlra Domhanda le chéile chun bithéagsúlacht a chosaint

Beart Glas na hEorpa agus Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending