Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Níl aon áit fuatha san Eoraip - seolann an Coimisiún agus an tArdionadaí glaoch chun gnímh chun aontú i gcoinne gach cineál fuatha

ROINN:

foilsithe

on

Tá Teachtaireacht glactha ag an gCoimisiún agus ag an Ardionadaí maidir le “Níl aon áit fuatha: Eoraip aontaithe i gcoinne an fhuathaidh”. Is glao ar ghníomhaíocht é do na hEorpaigh uile seasamh in aghaidh an fhuath agus labhairt ar son caoinfhulaingt agus urraim.

Le seachtainí beaga anuas, tá radharcanna feicthe againn san Eoraip a raibh súil againn nach bhfeicfimid arís iad. Tá méadú scanrúil ar an bhfuathchaint agus ar an bhfuathchoireacht san Eoraip agus léiríonn fianaise go bhfuil tionchar ar leith ag pobail Ghiúdacha agus Mhoslamacha.

Le Teachtaireacht an lae inniu, tá an Coimisiún agus an tArdionadaí ag cur lena n-iarrachtaí chun an fuath de gach cineál a chomhrac, trí gníomhaíocht a neartú thar raon de bheartais, lena n-áirítear slándáil, digiteach, oideachas, cultúr agus spórt. Áirítear leis sin maoiniú breise chun ionaid adhartha a chosaint agus tacófar leis sin trí Thoscaire a ainmniú le sainordú sainráite chun acmhainneacht bheartais an AE chun an fuath a chomhrac a uasmhéadú. 

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Is áit í an Eoraip ina dtugtar ómós d’fhéiniúlachtaí cultúrtha agus reiligiúnacha éagsúla. Is iad meas agus caoinfhulaingt bunluachanna ár sochaithe. Mar sin ní mór dúinn seasamh in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais agus na fuatha frith-Mhuslamach, aon uair a thagaimid air. Tá dínit agus sábháilteacht gach uile dhuine san Aontas ríthábhachtach.”

Dúirt an tArdionadaí/Leas-Uachtarán Josep Borrell: “Go tragóideach, tagann an stair in athuair. Tá coinbhleachtaí agus dífhaisnéis ar fud an domhain ag cur síolta an fhuath. Ní mór do gach duine a chosaint agus a urramú, is cuma a reiligiún nó creideamh, náisiúntacht, inscne, cine nó aon chúis eile a mhí-úsáid chun idirdhealú, fuath nó foréigean a spreagadh. Agus muid ag druidim le comóradh 75 bliain an Dearbhaithe Uilechoiteann um Chearta an Duine, ní féidir linn na botúin chéanna a dhéanamh san am atá thart. Molaim an pobal idirnáisiúnta a bheith linn chun cearta daonna a chosaint do gach duine, i ngach áit, agus chun éadulaingt agus réamhchlaonadh a chomhrac.”

Daoine agus áiteanna a chosaint

Is tosaíocht é cosaint daoine agus spásanna poiblí. Tabharfaidh an Coimisiún an glao ar thograí faoin gCiste Slándála Inmheánaí, a bhí sceidealta ar dtús do 2024, ar aghaidh go dtí 2023, ag díriú go háirithe ar ionaid adhartha na nGiúdach, le buiséad méadaithe. Neartófar an clár PROTECT in 2024 le maoiniú breise chun spásanna poiblí agus áiteanna adhartha do gach creideamh a chosaint, lena n-áirítear méadú €5 milliún chun aghaidh a thabhairt ar na bagairtí a eascraíonn as méadú ar fhrith-Sheimíteachas.

Aiseolas

Chun cosaint a thabhairt i gcoinne bagairtí ar líne, déanfaidh an Coimisiún brú chun Cód Iompair athneartaithe a thabhairt chun críche maidir le fuathchaint mhídhleathach ar líne a chomhrac roimh Feabhra 2024 chun cur leis na hoibleagáidí cothrománacha nua maidir le hardáin ar líne san Acht um Sheirbhísí Digiteacha. Neartóidh sé freisin a chomhar le heagraíochtaí na sochaí sibhialta, le saineolaithe, le bratacha iontaofa, agus le húdaráis phoiblí chun fuathchaint a bhrath ar líne.

Dul i ngleic leis an tsochaí ina hiomláine

San am a chuaigh thart bhí ról tábhachtach ag Comhordaitheoirí an Choimisiúin ar fhrithchiníochas, ar chomhrac in aghaidh an fhrith-Sheimíteachais agus ar shaol na nGiúdach a chothú, agus ar an bhfuath frith-Mhuslamach a chomhrac i rannpháirtíocht pobail agus saoránaigh. Déanfar an obair seo a neartú tuilleadh anois agus beidh an déanfar na comhordaitheoirí a uasghrádú go Toscairí, ag a mbeidh sainordú chun comhordú a dhoimhniú, lena n-áirítear trí thionscadail shonracha atá maoinithe ag an AE, agus chun an leas is fearr a bhaint as acmhainneacht bheartais an AE chun fuath a chomhrac, ar líne agus as líne.

Tá eolas agus feasacht ríthábhachtach maidir le meas agus caoinfhulaingt ar a chéile. Tá na veicteoirí is cumhachtaí de na luachanna seo comhtháite sa ghnáthshaol – na meáin, oideachas, cultúr agus spórt. Chuige sin, an Coimisiún tacófar le hoiliúint d’iriseoirí maidir le caighdeáin na meán cumarsáide a sheasamh agus le fuathchaint a aithint agus tabharfaidh sé tionscadail chun cinn atá dírithe ar chuimsiú agus éagsúlacht a chur chun cinn san oideachas, sa chultúr agus sa spórt.

Neartóidh an tAontas Eorpach freisin tacaíocht do sheiceálaithe fíricí, laistigh den AE agus sa domhan ina labhraítear Arabach.

Is ábhar imní domhanda é an fuath a chomhrac agus comhar idirnáisiúnta is riachtanas. Trí oibriú go dlúth leo siúd atá freagrach as cearta a chur chun cinn ar an leibhéal domhanda, réigiúnach agus ar leibhéal na tíre, neartaítear creidiúnacht agus éifeachtacht ghníomhaíocht an AE laistigh agus lasmuigh den Aontas: atreiseoidh an Coimisiún agus an tArdionadaí a rannpháirtíocht agus a líonraí ar gach leibhéal, ag baint úsáide as obair taidhleoireachta an AE. agus gníomhaíochtaí nithiúla agus comhpháirtíochtaí seachtracha. 

Na Chéad Chéimeanna Eile

Go luath in 2024, eagróidh an Coimisiún comhdháil ardleibhéil frith-fuath le rannpháirtithe ardphróifíle sa chomhrac in aghaidh fuatha agus idirdhealaithe. Leanfar leis sin le hidirphlé Eorpacha le haghaidh athmhuintearais, ag tabhairt le chéile saoránaigh ó ar fud an AE, go háirithe daoine óga, le cinnteoirí, saineolaithe agus baill de na pobail is mó atá buailte. Cuirfear críoch leis an bpróiseas seo le moltaí maidir le conas droichid a thógáil trasna pobail briste agus mana maireachtála an AE “Aontaithe san éagsúlacht” a thabhairt chun beatha.

cúlra

Téann fuathchoireacht agus fuathchaint in aghaidh na mbunluachanna Eorpacha, mar atá meas ar dhínit an duine, ar an tsaoirse, ar an daonlathas, ar an gcomhionannas, ar an smacht reachta agus ar chearta an duine, mar atá cumhdaithe in Airteagal 2 den Chonradh.

Le blianta beaga anuas, d'oibrigh an Coimisiún ar shraith dlíthe agus tionscnamh chun ár gcomhluachanna agus ár gcearta bunúsacha a chur chun cinn agus a chosaint. Is é 2008 an bunphíosa reachtaíochta Cinneadh Réime maidir le Ciníochas agus Seineafóibe a Chomhrac, a chinntíonn go bhféadfaí pionóis thromchúiseacha ciníochais agus seineafóibe a phionósú trí smachtbhannaí coiriúla atá éifeachtach, comhréireach agus athchomhairleach.

Tá sé ina thosaíocht straitéiseach ag an AE daonlathais na hEorpa a chosaint ó bhagairtí agus ó éifeachtaí dochracha na dífhaisnéise agus cúblála faisnéise agus trasnaíochta, lena n-áirítear ó ghníomhaithe eachtracha. Faoi scáth na Plean Gníomhaíochta Daonlathas Eorpach (EDAP), tá sraith beart forbartha ag an gCoimisiún agus ag an Ardionadaí chun dul i ngleic le dífhaisnéis.

Tríd an Acht um Sheirbhísí Digiteacha (DSA) a fhorfheidhmiú, agus tríd an gcód iompair athneartaithe maidir le fuathchaint mhídhleathach a chomhrac, déanfar bearta cinntitheacha breise chun a chinntiú go ndéileálfar ar líne freisin le rud atá mídhleathach as líne. Áiríonn an DSA dualgais dhian ar ardáin ar líne chun ábhar mídhleathach a chomhrac. Beidh sé infheidhme maidir le gach ardán ón 17 Feabhra 2024, ach tá feidhm aige cheana féin maidir le 19 ardán agus inneall cuardaigh ar líne an-mhór ainmnithe. Faoin DSA, chuir an Coimisiún iarratas foirmiúil ar fhaisnéis chuig X, META agus TikTok i lár mhí Dheireadh Fómhair, faoi scaipeadh líomhnaithe ábhair mhídhleathaigh agus dífhaisnéise, agus go háirithe maidir le scaipeadh ábhar sceimhlitheoireachta agus foréigneach agus fuathchaint.

Chun an creat seo a threisiú, in nollaig 2021, mhol an Coimisiún go síneadh a chur leis an liosta reatha de 'choireanna an AE' atá leagtha amach sna Conarthaí chun fuathchaint agus fuathchoireacht. Cuireann an borradh faoin bhfuath le déanaí béim ar an ngá atá le Cinneadh d’aon toil ón gComhairle a ghlacadh go tapa, chun ár gcomhluachanna AE a chosaint.

Tá an chuid is mó de na gníomhaíochtaí faoina chéad ghnó bainte amach ag an gCoimisiún cheana féin Straitéis an AE maidir le cearta íospartach (2020-2025), a áirithiú gur féidir le gach íospartach san AE leas iomlán a bhaint as a gcearta faoi dhlí an AE. An 12 Iúil 2023, ghlac an Coimisiún an togra le haghaidh Treorach lena leasaítear Treoir 2012 um Chearta Íospartach, an phríomhionstraim chothrománach maidir le cearta íospartach. Tá sé mar aidhm ag an togra cearta íospartaigh uile na coireachta san AE a neartú tuilleadh, lena n-áirítear cearta na n-íospartach is leochailí. I mí Dheireadh Fómhair 2023, thug an Chomhairle an chéad léamh ar an togra chun críche.

Is beart leantach freisin í an Teachtaireacht maidir le Eoraip atá aontaithe in aghaidh an fhuath ar an Plean Gníomhaíochta Frithchiníochais an AE 2020-2025, an Straitéis maidir le hantisemitism a chomhrac agus saol Giúdach a chothú san AE, Chomh maith leis an Straitéis Comhionannais Inscne 2020-2025, an Straitéis Chomhionannais LGBTIQ 2020-2025, an Straitéis do chearta daoine faoi mhíchumas 2021 – 2030 agus an Creat straitéiseach na Romach de chuid an AE maidir le comhionannas, cuimsiú agus rannpháirtíocht 2020-2030.

Tuilleadh eolais

Teachtaireacht ar “Gan áit fuatha: Eoraip aontaithe i gcoinne fuatha”.

"Is áit í an Eoraip ina dtugtar ómós d'fhéiniúlachtaí cultúrtha agus reiligiúnacha éagsúla. Is iad meas agus caoinfhulaingt bunluachanna ár sochaithe. Dá bhrí sin ní mór dúinn seasamh in aghaidh an fhrith-Ghiúdachais agus an fhuath fhrith-Mhuslamach, aon uair a bhuailimid leis. Dínit agus sábháilteacht tá gach uile dhuine san Aontas ríthábhachtach." Ursula von der Leyen, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh - 05/12/2023

"Go tragóideach, tagann an stair in athuair. Tá coinbhleachtaí agus mífhaisnéis ar fud an domhain ag cur síolta an fhuath. Ní mór do gach duine a chosaint agus a urramú, is cuma a reiligiún nó creideamh, náisiúntacht, inscne, cine nó aon chúis eile a mhí-úsáid chun idirdhealú, fuath nó foréigean a spreagadh. Agus muid ag druidim le comóradh 75 bliain an Dearbhaithe Uilechoiteann um Chearta an Duine, ní féidir linn na botúin chéanna a rinneadh san am a chuaigh thart. Molaim an pobal idirnáisiúnta a bheith linn chun seasamh le cearta daonna do gach duine, i ngach áit, agus éadulaingt agus réamhchlaonadh a chomhrac." Ardionadaí/Leas-Uachtarán Josep Borrell - 05/12/2023

"Ó 7 Deireadh Fómhair, tá radhairc feicthe againn san Eoraip a thugann chun cuimhne deamhan an am atá caite agus bhí súil againn nach bhfeicfimid arís. Ionsaithe foréigneacha i gcoinne an phobail Ghiúdaigh. Tá eagla ar shaoránaigh Eorpacha de chúlraí éagsúla faoi cad a d'fhéadfadh tarlú dóibh. cén fáth nach féidir linn fanacht ina dtost Ní féidir linn fanacht éighníomhach Fágann tost spás chun an fuath a fhás Dá bhrí sin, gníomhaimid chun an bhearna seo a líonadh, a bheith glórach soiléir go seasaimid ar son ár luachanna agus ar son chearta an duine. foréigean ar líne agus as líne araon." Věra Jourová, Leas-Uachtarán um Luachanna agus Trédhearcacht - 05/12/2023

“Éilíonn an borradh scanrúil atá tagtha ar an bhfuathchaint agus ar an bhfuathchoireacht ar fud na hEorpa le seachtainí beaga anuas freagra aonchiallach uainn go léir. Tá taithí na mblianta ag an Eoraip ar thodhchaí roinnte a chruthú as am atá caite agus is é an t-am anois an t-eolas sin a chur i bhfeidhm chun an t-athmhuintearas a chur chun cinn. agus idirphlé. Ní ghlacfaidh mé go deo gur áit í an Eoraip a mothaíonn aon phobal reiligiúnach neamhshábháilte – agus nár cheart d’Eorpaigh ar bith.” Leas-Uachtarán Margaritis Schinas - 05/12/2023

“Éilíonn an borradh scanrúil atá tagtha ar an bhfuathchaint agus ar an bhfuathchoireacht ar fud na hEorpa le seachtainí beaga anuas freagra aonchiallach uainn go léir. Tá taithí na mblianta ag an Eoraip ar thodhchaí roinnte a chruthú as am atá caite agus is é an t-am anois an t-eolas sin a chur i bhfeidhm chun an t-athmhuintearas a chur chun cinn. Ní ghlacfaidh mé go deo gur áit í an Eoraip ina mothaíonn pobal reiligiúnach ar bith neamhshábháilte – agus ní cheart d’Eorpaigh ar bith.

"Tá an fuath, ina fhoirmeacha is gránna, tar éis dul i bhfeidhm ar ár sráideanna, ag díriú ar phobail Ghiúdacha agus Mhoslamacha. Ní dhéanann daoine aonair a bhaineann leas as seo chun tairbhe pholaitiúil ach an deighilt a dhoimhniú. Tá ár seasamh aonchiallach: níl áit ar bith ag fuath inár sochaithe. Seasaimid aontaithe in aghaidh gach cineál fuatha, éalaithe agus díspeagadh, beag beann ar chine, creideamh, inscne nó gnéasacht." Helena Dalli, Coimisinéir um Chomhionannas - 05/12/2023

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending