Ceangail le linn

Comhshaol

25 ceannaire mná físiúla ag tiomáint an réabhlóid athraithe aeráide

ROINN:

foilsithe

on

Sa ghné cheannródaíoch seo, déanaimid iniúchadh ar shaolta spreagthacha agus ar éachtaí 25 bean shuntasach a mhúnlaíonn todhchaí ár bplainéad. An t-alt seo ag solarempower.com leagfar béim ar rannchuidiú na n-ardán seo maidir le fuinneamh in-athnuaite agus athrú aeráide. Trína straitéisí dána, a réitigh nuálacha, agus a gceannaireacht gan eagla, ní hamháin go bhfuil na mná seo ag sárú bacainní i réimsí ina bhfuil fir go traidisiúnta i gceannas, ach freisin tá siad i gceannas ar an muirear i dtreo todhchaí inbhuanaithe agus athléimneach.

Bí réidh le bheith spreagtha ag na Seaimpíní athraithe seo a léiríonn go bhfuil todhchaí níos glaise ní amháin indéanta ach go bhfuil sé á chruthú faoi láthair, acu siúd a bhfuil an fhís agus an misneach acu chun é a thiomáint ar aghaidh.

25 ban atá chun tosaigh sa chomhrac in aghaidh an athraithe aeráide agus ag cur fuinneamh in-athnuaite chun cinn

Seo 25 bean ar cosantóirí an phláinéid iad agus iad siúd a bhfuil cabhair ag teastáil uathu chun a gcearta a fheidhmiú. Is fiú a scéal agus a dtaithí a insint dár gceannairí domhanda amach anseo.

 • Christiana Figueres
Christiana Figueres

Iar-Rúnaí Feidhmiúcháin ar Chreat-Choinbhinsiún na NA ar Athrú Aeráide

Taidhleoir de Costa Rican Christiana Figueres figiúr ríthábhachtach sa chomhrac in aghaidh athrú aeráide, aitheanta mar a príomh-ailtire taobh thiar de Chomhaontú Pháras. Bhí sí mar an Rúnaí Feidhmiúcháin Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (UNFCCC) ó 2010 go 2016, agus le linn an ama sin spreag sí comhdhearcadh idirnáisiúnta maidir le gníomhaíocht ar son na haeráide, chun dul i ngleic le dúshláin chasta pholaitiúla, theicniúla agus airgeadais is gné dhílis de na caibidlíochtaí aeráide domhanda.

Déantar ceiliúradh ar leith ar Figueres as a ról lárnach san idirbheartaíocht rathúil ar Chomhaontú Pháras in 2015, lenar leagadh síos caighdeán nua d’iarrachtaí domhanda dul i ngleic leis an athrú aeráide. Trína ceannaireacht, thug sí rialtais náisiúnta, corparáidí, agus gníomhaithe le chéile chun dul chun cinn gan fasach a bhaint amach sa fhreagairt dhomhanda ar athrú aeráide.

Aiseolas

Tar éis di seal a bheith aici ag na NA, Figueres comhbhunaigh Global Optimism, fiontar atá dírithe ar athrú sóisialta agus comhshaoil. Anseo, leanann sí de bheith ag obair go dícheallach ar thionscnaimh um athrú aeráide, ag cur tús le gníomhaíochtaí ar scála mór i dtreo todhchaí inbhuanaithe.

Ag Global Optimism, cuireann Figueres dearcadh réamhghníomhach agus dearfach chun cinn i dtreo na géarchéime aeráide, ag moladh bearta chun tionchair an téimh dhomhanda a mhaolú.


 • Rachel Kyte
Rachel Kyte

Déan Scoil Fletcher in Ollscoil Tufts

Tá gairm fhada ag Rachel Kyte, fórsa san fhorbairt inbhuanaithe, ag tacú le gníomhaíocht aeráide agus fuinneamh in-athnuaite. Sular thosaigh sí ina ról reatha mar an Déan Scoil Fletcher in Ollscoil Tufts, bhí sí an POF Fuinneamh Inmharthana do Chách (SEforALL), tionscnamh domhanda a sheol na NA. Ag SEforALL, bhí ról lárnach aici maidir le rochtain uilíoch ar fhuinneamh a bhaint amach, le héifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú, agus le húsáid fuinnimh in-athnuaite a mhéadú.

Chuir ceannaireacht Kyte ag SEforALL go mór le gníomhaíocht aeráide domhanda a chur chun cinn agus fuinneamh in-athnuaite a phríomhshruthú i gclár oibre beartais na dtíortha agus na gcorparáidí araon. Aithnítear í as a habhcóideacht agus a ceannaireacht smaoinimh ar fhuinneamh glan, inbhuanaithe mar cheart bunúsach daonna, go háirithe do na pobail is leochailí agus is imeallaithe.

Ina ról ceannaireachta acadúil reatha in Ollscoil Tufts, leanann Kyte le tionchar a imirt agus ceannairí domhanda amach anseo a spreagadh faoin tábhacht a bhaineann le fuinneamh inbhuanaithe agus beartais láidre aeráide.

Agus í i gceannas ar Scoil Fletcher, leanann sí de bheith rannpháirteach go gníomhach in idirphlé domhanda ar ghníomhú aeráide, ag treisiú tábhacht na hinbhuanaitheachta i gcinnteoireacht pholaitiúil, eacnamaíoch agus shochaíoch.


 • Laurence Tubiana
Laurence Tubiana

Príomhfheidhmeannach an Fhorais Eorpaigh Aeráide

Bhí slí bheatha tionchair ag Laurence Tubiana, duine mór le rá san idirbheartaíocht idirnáisiúnta aeráide beartas aeráide a mhúnlú. An príomhról atá aici mar Ambasadóir agus Ionadaí Speisialta na Fraince ar Athrú Aeráide don 21ú Comhdháil de na Páirtithe (COP21) d’éirigh le caibidlíocht rathúil Chomhaontú Pháras 2015, rud a d’fhág gur fíor-thábhachtach í sa taidhleoireacht aeráide domhanda.

Tá Tubiana ag feidhmiú mar Phríomhfheidhmeannach ar an bhForas Eorpach um Aeráid faoi láthair, agus cuireann Tubiana a tuiscint dhomhain ar thaidhleoireacht agus ar bheartas aeráide i bhfeidhm ar tionscnaimh chun tosaigh chun an Eoraip a aistriú i dtreo todhchaí inbhuanaithe ísealcharbóin. Trí threoir straitéiseach agus ceannaireacht straitéiseach, tá sí ag cuidiú le hathrú a dhéanamh ar chórais fuinnimh na hEorpa chun todhchaí níos glaine agus níos inbhuanaithe a chinntiú do chách.

Síneann obair Tubiana níos faide ná an Eoraip, agus í ag leanúint de chomhar idirnáisiúnta a chothú don ghníomhaíocht aeráide agus don fhorbairt inbhuanaithe. Fágann a tiomantas agus a saineolas í mar thacadóir cumhachtach do ghníomhaíocht domhanda ar son na haeráide, agus cuireann a tionchar go mór le beartais agus straitéisí idirnáisiúnta a thugann aghaidh ar an ngéarchéim aeráide.


 • Máire Mhic Róibín
Mary Robinson

Cathaoirleach Na Seanóirí

Mary Robinson, an an chéad Uachtarán ban ar Éirinn agus iar-Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe um Chearta an Duine, tar éis úsáid a bhaint as a gairm bheatha chun tacú le ceartas aeráide agus cearta daonna. Úsáideann sí a hardán chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide ó pheirspictíocht uathúil, agus é á chumadh ní hamháin mar shaincheist chomhshaoil, ach mar ábhar imní práinneach maidir le cearta an duine.

Faoi láthair, agus í ina Cathaoirleach ar The Elders, grúpa neamhspleách de cheannairí domhanda atá tiomanta don tsíocháin, don cheartas agus do chearta an duine, leanann Robinson lena cuid oibre gan staonadh. ceartas aeráide a chur chun cinn. Ligeann a ceannaireacht laistigh de The Elders di tarraingt ar chomh-eagna agus ar thionchar an ghrúpa ardmheas seo abhcóide dóibh siúd is mó a mbíonn tionchar ag athrú aeráide orthu.

Ina theannta sin, bhí a Foras Mary Robinson, Ceartas Aeráide, go gníomhach iarracht ceartas a dhaingniú do daoine atá i mbaol tionchair an athraithe aeráide, go háirithe iad siúd a ndéantar dearmad orthu go minic: an bocht, an díchumhachtaithe, agus an imeallaithe ar fud an domhain.

Ní hamháin go léiríonn a habhcóideacht paiseanta agus a tiomantas do cheartas aeráide gné dhaonna an athraithe aeráide ach spreagann sí tacaíocht agus gníomhaíocht do réitigh chothroma freisin.


 • Jennifer Granholm
Jennifer Granholm

Rúnaí Fuinnimh SAM

Jennifer Granholm, iar gobharnóir Michigan agus an US Rúnaí Fuinnimh reatha, bhí comhsheasmhach abhcóide don fhuinneamh glan ar feadh a gairme polaitíochta. Tá a tiomantas do bheartais fuinnimh ghlain agus do chruthú post le feiceáil sna tionscnaimh éagsúla a ndírítear orthu geilleagar fuinnimh ghlan a chothú.

Mar Rúnaí Fuinnimh SAM, maoirsíonn Granholm Roinn Fuinnimh na SA, ag stiúradh a misean i dtreo slándáil agus rathúnas Mheiriceá a chinntiú. Baineann sí é seo amach trí aghaidh a thabhairt ar dhúshláin fuinnimh, chomhshaoil ​​agus núicléacha trí réitigh eolaíochta agus teicneolaíochta claochlaitheacha. Sa ról seo, ní hamháin go bhfuil sí freagrach as acmhainní fuinnimh an náisiúin a bhainistiú ach freisin ag treorú na taighde agus forbairt iarrachtaí le haghaidh teicneolaíochtaí fuinnimh amach anseo.

Tá ról ríthábhachtach ag ceannaireacht Granholm maidir le haistriú na Stát Aontaithe i dtreo todhchaí fuinnimh ghlan in-athnuaite a chur chun cinn. Tá sí ag cuidiú le beartas fuinnimh cuimsitheach a mhúnlú a thacaíonn le fuinneamh in-athnuaite, a laghdaíonn astaíochtaí gás ceaptha teasa, agus a chuireann éifeachtúlacht fuinnimh chun cinn, ag cur leis an gcomhrac in aghaidh an athraithe aeráide ar leibhéal náisiúnta.


 • Kathy Hochul
Kathy Hochul

Gobharnóir Nua-Eabhrac

Kathy Hochul, ag fónamh mar Ghobharnóir Nua-Eabhrac agus an chéad bhean a shealbhú an post seo, bhí a tacadóir daingean ar son an athraithe aeráide a chomhrac agus tionscnaimh ghlasa a chur chun cinn. Tá a tiomantas d’inbhuanaitheacht comhshaoil ​​le feiceáil i bhfócas straitéiseach a riaracháin ar bheartais fuinnimh ghlain. 

Faoi cheannaireacht Hochul, tá dul chun cinn suntasach déanta ag Nua-Eabhrac san aistriú go foinsí fuinnimh in-athnuaite, rud a léiríonn a tiomantas do stát níos inbhuanaithe agus níos athléimní. Áirítear leis an aistriú seo luasghéarú na tionscadail fuinnimh gaoithe amach ón gcósta, tionscnamh a baineann sé leas as cumhacht ghaoth an aigéin fuinneamh glan a sholáthar agus poist áitiúla a ghiniúint.

Tá riarachán Hochul tar éis úsáid feithiclí leictreacha a chur chun cinn freisin, beart a leagann béim níos mó ar a tiomantas láidir do thodhchaí inbhuanaithe. Trí thimpeallacht a chothú a spreagann glacadh le feithiclí leictreacha, tá sí ag cuidiú le lorg carbóin Nua-Eabhrac a laghdú, ag cur ról an stáit chun cinn maidir le héifeachtaí an athraithe aeráide a mhaolú.


 • Patricia Espinosa
Patricia Espinosa

Rúnaí Feidhmiúcháin Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide

Tá tionchar ag Patricia Espinosa, taidhleoir le taithí as Meicsiceo, faoi láthair Rúnaí Feidhmiúcháin Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (UNFCCC). Cuireann an post seo, a bhí uair amháin ag Christiana Figueres, Espinosa ar thús cadhnaíochta idirnáisiúnta idirbheartaíocht aeráide agus ceapadh beartais.  

Le linn a sealaíochta, bhí Espinosa gan staonadh ar a thóir comhoibriú domhanda ar ghníomhaíocht aeráide. Aithníonn sí an tábhacht a bhaineann le comhar iltaobhach chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin chasta a chruthaíonn an t-athrú aeráide agus d’oibrigh sí go dian dícheallach i dtreo tiomantas idirnáisiúnta do na spriocanna atá leagtha amach i gComhaontú Pháras a neartú.

Bhí a ceannaireacht ríthábhachtach ní amháin chun leanúint leis na hiarrachtaí a thosaigh Comhaontú Pháras ach freisin chun náisiúin a bhrú chun a gcuid gealltanas a chomhlíonadh chun an téamh domhanda a theorannú. Tá ról suntasach ag scileanna leanúnacha abhcóideachta agus taidhleoireachta Espinosa maidir leis an bhfreagairt dhomhanda ar athrú aeráide a threorú, dul chun cinn a chinntiú, agus móiminteam a choinneáil sna hiarrachtaí domhanda ríthábhachtacha sin.


 • Gina McCarthy
Gina McCarthy

Comhairleoir Aeráide Náisiúnta an Teach Bán

Le slí bheatha a mhair thar scór bliain, tá Gina McCarthy ina fórsa suntasach i mbeartas comhshaoil ​​na SA. Faoi láthair ag fónamh mar an Comhairleoir Náisiúnta Aeráide den chéad uair riamh sa Teach Bán, tá McCarthy lárnach i múnlú agus tiomáint clár uaillmhianach aeráide an Uachtaráin.

Díríonn obair McCarthy ar chomhordú a dhéanamh ar ghníomhaíocht aeráide intíre agus ar dhúshláin aeráide a thiontú ina ndeiseanna chun post a chruthú. Cuireann a cuid iarrachtaí béim ar an smaoineamh sin inbhuanaitheacht comhshaoil ​​agus rathúnas eacnamaíoch nach bhfuil comheisiatach ach is féidir iad a shaothrú ag an am céanna ar mhaithe le níos mó.

Roimh a ról reatha, bhí McCarthy ina riarthóir ar an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil ​​(EPA), post inar achtaigh sí rialacháin agus caighdeáin shuntasacha comhshaoil. Fágann a taithí ag an EPA, mar aon lena tuiscint dhomhain ar shaincheisteanna comhshaoil, í i suíomh uathúil chun beartas agus gníomhaíocht aeráide an náisiúin a threorú ar bhealach a chothromaíonn fás eacnamaíoch agus caomhnú comhshaoil.


 • Sharon Burrow
Sharon Burrow

Ard-Rúnaí Chónaidhm na gCeardchumann Idirnáisiúnta

Sharon Burrow, figiúr atá aitheanta go domhanda i ngluaiseacht an tsaothair, paiseanta abhcóide ar son ceartas aeráide agus cearta oibrithe. Mar Ard-Rúnaí ar Chónaidhm na gCeardchumann Idirnáisiúnta, déanann sí ionadaíocht ar ghréasán ollmhór de 200 milliún oibrí thar 163 tír, ag cuimsiú guth láidir don lucht saothair ar an stáitse domhanda.

Tá Burrow i mbun feachtais go seasta ar son prionsabail “aistriú díreach”, cur chuige a fhéachann le an gá atá le geilleagar glas, inbhuanaithe a réiteach leis an ngá atá le cearta oibrithe a chosaint agus a chur chun cinn. Molann sí do bheartais a chinntíonn nach bhfágtar oibrí ar bith taobh thiar den aistriú go geilleagar níos glaine, níos glaise, rud a thugann gluaiseacht an tsaothair isteach i gcroílár na bpléití ar an athrú aeráide.

Ní hamháin go n-aibhsíonn a cuid oibre an trasnú idir beartas aeráide, fuinneamh in-athnuaite, agus cearta saothair ach leagann sí béim freisin ar thábhacht an cheartais shóisialta i gcinnteoireacht comhshaoil. Trína abhcóideacht gan staonadh, tá Burrow ag léiriú gur féidir agus gur cheart an cosán chuig todhchaí inbhuanaithe a réiteach le cothromas agus ceartas.


 • Caitlín Hamilton
Caitlín Hamilton

Cathaoirleach 38 North Solutions

Is bean í Katherine Hamilton figiúr a bhfuil tionchar aige i mbeartas fuinnimh ghlain agus tacadóir láidir do réitigh teicneolaíochta ar athrú aeráide. Mar Chathaoirleach ar 38 North Solutions, gnólacht beartais phoiblí speisialtóireacht i bhfuinneamh glan agus nuálaíocht, Tá Hamilton chun tosaigh maidir le beartas fuinnimh in-athnuaite agus dul chun cinn teicneolaíochta.

Áirítear le slí bheatha iontach Hamilton comhbhunaitheoirí iolracha fuinnimh ghlain agus fónamh mar uachtarán ar an GridWise Alliance. Bhí a ceannaireacht sna róil seo lárnach maidir le cinntí beartais a threorú a chuireann fuinneamh glan chun cinn agus a mhaolaíonn tionchair an athraithe aeráide.

Cuireann a heolas fairsing, a saineolas agus a paisean í mar fhórsa tiomána san earnáil fuinnimh ghlain, ag múnlú an tírdhreacha beartais agus ag spreagadh nuálaíocht chun réitigh éifeachtacha, inbhuanaithe a sheachadadh. Cuidíonn obair Hamilton le todhchaí níos glaise trí fhás agus glacadh teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain a chothú agus a chinntiú go dtacaíonn beartas poiblí leis na dul chun cinn ríthábhachtach seo.


 • Mindy Lubber
Mindy Lubber

POF agus Uachtarán Ceres

Is ceannaire aitheanta í Mindy Lubber, POF agus Uachtarán Ceres, i réimse na hinbhuanaitheachta corparáidí. Feidhmíonn Ceres, faoina ceannaireacht, mar eagraíocht neamhbhrabúis, i gcomhpháirtíocht le cuid de na hinfheisteoirí agus na cuideachtaí is mó tionchair ceannaireacht a chothú agus aghaidh a thabhairt ar dhúshláin inbhuanaitheachta domhanda.

Mar thacadóir láidir ar son freagrachta comhshaoil ​​agus sóisialta san earnáil ghnó, treoraíonn Lubber Ceres ina mhisean cleachtais eacnamaíocha a bhunathrú le haghaidh domhan níos inbhuanaithe. Tá an eagraíocht faoina stiúir ag brú go gníomhach le haghaidh réitigh ghnó agus bheartais a bhfuil sé mar aidhm leo astuithe gáis cheaptha teasa a laghdúuisce a chaomhnú, agus slabhraí soláthair inbhuanaithe a chruthú.

Tá dul chun cinn suntasach sa réimse mar thoradh ar thiomantas Lubber do chleachtais ghnó inbhuanaithe, rud a chuidigh le gnólachtaí a aithint nach bhfuil brabúsacht agus inbhuanaitheacht comheisiatach. Leanann sí de bheith i gceannas ar iarrachtaí chun inbhuanaitheacht a ionchorprú i gcroílár na straitéise gnó, rud a léiríonn athrú suntasach i dtreo maoirseacht chorparáideach fhreagrach ar an bpláinéad.


 • Maria Mendiluce
Maria Mendiluce

POF an We Mean Business Coalition

Is í Maria Mendiluce Príomhfheidhmeannach an We Mean Business Coalition, eagraíocht a bhfuil tionchar aici atá tiomanta di gníomhaíocht ghnó ar athrú aeráide a chatalú. Le slí bheatha a mhair níos mó ná fiche bliain ag cónasc na heolaíochta, an ghnó agus an bheartais, tá Mendiluce chun tosaigh san aistriú. i dtreo geilleagair ísealcharbóin.  

Agus é i gceannas ar an We Mean Business Coalition, oibríonn Mendiluce go dian dícheallach chun gnólachtaí ar fud an domhain a shlógadh chun astaíochtaí uaillmhianacha a shocrú. spriocanna laghdaithe agus aistriú i dtreo fuinneamh in-athnuaite. Baineann a cuid iarrachtaí leas a bhaint as cumhacht na hearnála príobháidí chun gníomh bríoch aeráide a bhrú chun cinn.

Bhí obair Mendiluce ríthábhachtach maidir le gníomhaíocht chorparáideach ar son na haeráide a spreagadh agus le straitéisí gnó a chothú a thugann tosaíocht don inbhuanaitheacht. Is fórsa suntasach í a ceannaireacht maidir le gnólachtaí a spreagadh chun tiomantas a thabhairt do spriocanna aeráide uaillmhianacha san aistriú domhanda i dtreo geilleagar ísealcharbóin atá níos inbhuanaithe.


 • Cáit Gordon
Cáit Gordon

Comhairleoir Sinsearach don Toscaire Aeráide Uachtaránachta SAM

Tá Kate Gordon, saineolaí aitheanta ar thrasnú an fhuinnimh ghlan agus na forbartha geilleagraí, ina Comhairleoir Sinsearach faoi láthair ag Toscaire Aeráide Uachtaránachta na SA. Sa ról seo, imríonn sí ról lárnach i beartas aeráide, fuinnimh agus comhshaoil ​​a mhúnlú ag na leibhéil is airde de rialtas SAM.

Soláthraíonn Gordon comhairle straitéiseach ar raon tionscnamh beartais, ag tarraingt ar a saineolas domhain ar athrú aeráide agus ar bheartas eacnamaíoch araon. Baineann a cuid oibre le cúrsaí athraithe aeráide a chomhtháthú i ngníomhaíochtaí beartais intíre agus idirnáisiúnta, ag cinntiú go bhfuil freagairt na Stát Aontaithe ar an ngéarchéim aeráide cuimsitheach agus ilghnéitheach.

Trína cuid oibre, tá Gordon gníomhach an bhearna idir fuinneamh glan agus forbairt eacnamaíoch a líonadh. Leanann sí uirthi ag brú ar son straitéisí a mhaolaíonn ní amháin ar an athrú aeráide ach a spreagann fás eacnamaíoch agus cruthú post freisin, rud a thaispeánann gur féidir le geilleagar fuinnimh ghlain a bheith ina thiománaí don rathúnas.


 • Elizabeth May
Elizabeth May

Iar-cheannaire ar Chomhaontas Glas Cheanada

Elizabeth May, iar-cheannaire Chomhaontas Glas Cheanada, le fada an lá curadh do cheisteanna comhshaoil. Le linn a gairm bheatha pholaitiúil, d’oibrigh sí go dian dícheallach chun an t-athrú aeráide a dhéanamh mar thosaíocht náisiúnta i gCeanada, ag baint úsáide as a hardán chun tacú le hathrú aeráide láidir. Polasaithe, iarrachtaí caomhnaithe, agus an t-aistriú go fuinneamh in-athnuaite.

Cé gur éirigh sí as ceannaireacht an pháirtí, leanann May ar aghaidh ag fónamh mar Fheisire Parlaiminte, fós ina guth cumhachtach don abhcóideacht comhshaoil. Tá a cuid oibre sa Pharlaimint le sonrú ar a tiomantas gan staonadh chun aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim aeráide, agus tá sí fós ag brú ar son na dána. gníomh reachtach chun tionchair an athraithe aeráide a mhaolú.

Chinntigh abhcóideacht gan staonadh May go bhfanann athrú aeráide ar thús cadhnaíochta i ndioscúrsa polaitiúil Cheanada, ag cuidiú le cur chuige na tíre maidir le hinbhuanaitheacht comhshaoil ​​a mhúnlú. Leagann a cuid iarrachtaí leanúnacha béim ar an ngá atá le ceannaireacht pholaitiúil chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin chasta a chruthaíonn athrú aeráide.


 • Emma Howard Boyd
Emma Howard Boyd

Cathaoirleach na Gníomhaireachta Comhshaoil

Tá Emma Howard Boyd, mar Chathaoirleach ar an nGníomhaireacht Comhshaoil, ina ball duine mór le rá i gcosaint an chomhshaoil ​​agus oiriúnú aeráide sa RA. Díríonn a cuid oibre go príomha ar na saincheisteanna ríthábhachtacha a bhaineann le hoiriúnú don athrú aeráide, go háirithe sna réimsí a bhaineann le maolú riosca tuilte agus athléimneacht cósta.

Faoina ceannaireacht, tá ról suntasach ag an nGníomhaireacht Comhshaoil ​​i tionchair an athraithe aeráide a bhainistiú agus a laghdú. Ní hamháin go bhfuil Boyd ag stiúradh na gníomhaireachta i dtreo pobail a dhéanamh níos sábháilte agus níos athléimní i leith athrú aeráide ach freisin chun an comhshaol nádúrtha a fheabhsú.

Trí phleanáil agus cur i bhfeidhm straitéiseach, tá sé mar aidhm ag Boyd agus a foireann an RA a chosaint ó bhagairtí láithreacha agus fadtéarmacha an athraithe aeráide, agus ag an am céanna forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. Tá a cuid iarrachtaí leanúnacha sna réimsí seo ag cuidiú le todhchaí athléimneach a mhúnlú don RA i measc na ndúshlán méadaitheach a bhaineann le hathrú aeráide.


 • Margaret Kuhlow
Margaret Kuhlow

Ceannaire Cleachtais Airgeadais Dhomhanda WWF

Margaret Kuhlow, an ceannaire ar Chleachtas Airgeadais Domhanda an Chiste Fiadhúlra Domhanda (WWF)., tá ról lárnach aige maidir leis an earnáil airgeadais a ailíniú le forbairt inbhuanaithe. Ag tarraingt ar a taithí fhairsing i gcaomhnú, forbairt agus airgeadas, tá Kuhlow ag stiúradh institiúidí airgeadais i dtreo gnéithe comhshaoil ​​a chomhtháthú ina bpróisis chinnteoireachta.

Trí tionchar a imirt ar bheartais agus ar straitéisí airgeadais, tá Kuhlow caipiteal a thiomáint i dtreo gníomhaíochtaí a théann chun tairbhe an phláinéid, ag déanamh uirlisí cumhachtacha do chaomhnú an chomhshaoil ​​de shruthanna airgeadais.

Cuimsíonn a cuid oibre ag WWF tacaíocht a thabhairt do chleachtais airgeadais inbhuanaithe, dul i dteagmháil le hinstitiúidí airgeadais chun glacadh le beartais infheistíochta freagracha, agus athrú córasach a thiomáint laistigh den earnáil airgeadais chun tacú le cuspóirí bithéagsúlachta agus aeráide. Tá ceannaireacht Kuhlow ag treorú an tionscail airgeadais dhomhanda i dtreo todhchaí ina bhfuil brabúsacht agus inbhuanaitheacht le chéile, ag cur go mór leis an aistriú domhanda i dtreo geilleagair ghlais.


 • Eva Zabey
Eva Zabey

Stiúrthóir Feidhmiúcháin Business for Nature

Feidhmíonn Eva Zabey mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Business for Nature, comhrialtas domhanda a spreagann gnólachtaí abhcóideacht a dhéanamh ar son gníomhaíochta agus athrú beartais atá dírithe ar ag cosaint an dúlra. Agus í ag aithint tionchar suntasach na hearnála gnó ar thorthaí comhshaoil, tá a cuid oibre tiomnaithe ag Zabey dó gréasán domhanda eagraíochtaí tionchair a shlógadh chun tacú le beartais a chosnaíonn acmhainní an Domhain.

Faoina ceannaireacht, tá Business for Nature ag cruthú gluaiseacht chumhachtach a aontóidh glór na hearnála gnó chun gníomh comhshaoil ​​mórscála bríoch a thiomáint. Trí straitéisí agus spriocanna gnólachtaí éagsúla a ailíniú leis an ngá atá leis an dúlra a chaomhnú, tá Zabey ag cruthú conair do ról an ghnó chun forbairt inbhuanaithe a bhaint amach. Leanann a cuid oibre ag cur béime ar chomhnascthacht an fháis eacnamaíoch, inbhuanaitheacht gnó agus chaomhnú an dúlra.


 • Naoko Ishii
Naoko Ishii

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus Stiúrthóir ar an Ionad le haghaidh Commons Domhanda, Ollscoil Tóiceo

Naoko Ishii, a duine suntasach i mbeartas comhshaoil ​​domhanda, faoi láthair ina Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin agus ina Stiúrthóir ar an Ionad le haghaidh Commons Domhanda, Ollscoil Tóiceo. Leanann an ról seo a sealaíocht shuntasach mar POF agus Cathaoirleach na Saoráide Comhshaoil ​​Domhanda.

Ar feadh a gairme, bhí Ishii lárnach i dtiomáint agus i múnlú polasaithe comhshaoil ​​domhanda. Ligeann a post reatha di dul i gceannas ar thaighde agus idirphlé a chothú a threoraíonn comhar idirnáisiúnta ar choincheapa na gcoiteann domhanda agus na hinbhuanaitheachta.

Is príomhshócmhainní iad taithí fhairsing Ishii ar rialachas comhshaoil ​​domhanda, a léargas eolaíoch, agus a tiomantas do chomhar idirnáisiúnta ina cuid iarrachtaí leanúnacha chun na comónta domhanda a chosaint, na hacmhainní comhroinnte sin ar a mbraitheann gach saol ar an Domhan.

Trí thuiscint agus comhar maidir leis na saincheisteanna ríthábhachtacha seo a chur chun cinn, tá Ishii ag cur leis an creat domhanda a chruthú do bhainistiú inbhuanaithe acmhainní comhroinnte, ag cabhrú le sláinte agus beogacht ár bplainéad a chinntiú do na glúnta atá le teacht.


 • Inger Andersen
Inger Andersen

Stiúrthóir Feidhmiúcháin ar Chlár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe

Is é Inger Andersen, eacnamaí agus comhshaolaí Danmhairge a bhfuil an-chumas aige, mar atá sé faoi láthair Stiúrthóir Feidhmiúcháin Chlár Comhshaoil ​​na Náisiún Aontaithe (UNEP). Bródúil as slí bheatha fhairsing i réimsí na inbhuanaitheacht agus rialachas comhshaoil, Bhí baint mhór ag Andersen le misean UNEP a threorú chun comhar a chur chun cinn i measc náisiúin agus geallsealbhóirí chun aire a thabhairt do thimpeallacht an Domhain.  

Is éard atá i gceist le ról Andersen an muirear a threorú i ngleic saincheisteanna comhshaoil, ó athrú aeráide agus díghrádú éiceachórais go dtí ganntanas acmhainní. Faoina stiúir, déanann UNEP a dícheall ceannaireacht a sholáthar, eolaíocht a sheachadadh, clár oibre comhshaoil ​​domhanda a shocrú, agus comhpháirtíochtaí a chothú chun spriocanna forbartha inbhuanaithe a bhaint amach.

I gcroílár chur chuige Andersen tá a creideamh i ndlúthcheangal an fháis eacnamaíoch agus caomhnú an chomhshaoil. Leagann sí béim go seasta nár cheart go mbeadh fás geilleagrach ar chostas an chomhshaoil ​​agus nach féidir forbairt inbhuanaithe a bhaint amach ach amháin nuair a chuirtear an dá rud san áireamh i dteannta a chéile.

Leanann a ceannaireacht ar aghaidh gníomh domhanda a spreagadh chun domhan glas, cuimsitheach agus athléimneach a chruthú.


 • Anne Hidalgo
Anne Hidalgo

Méara Pháras

Anne Hidalgo, an an chéad Mhéara Pháras baineann, tar éis tiomantas gan staonadh do Páras a athrú ina cathair níos glaise agus níos inbhuanaithe. Tá clú agus cáil bainte amach aici mar gheall ar thionscnaimh dhána atá dírithe ar athrú aeráide a chomhrac agus an chathair a dhéanamh níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol.

Faoi cheannaireacht Hidalgo, tá Páras tar éis a laghdú ar thrácht gluaisteáin agus leathnú suntasach ar lánaí rothar. Tá bearta tugtha isteach aici chun cáilíocht an aeir a fheabhsú, chun spásanna glasa a fheabhsú, agus chun pleanáil uirbeach inbhuanaithe a chur chun cinn.

Go háirithe, bhí Hidalgo chun tosaigh ar an tionscnamh C40 Cities, líonra de mhórchathracha an domhain atá tiomanta aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide. Ligeann tionscnamh C40 Cities do cheannairí cathracha comhoibriú, eolas a roinnt, agus gníomh bríoch, intomhaiste agus inbhuanaithe ar athrú aeráide a thiomáint.

Trí Páras a chruthú a chuimsíonn athléimneacht agus inbhuanaitheacht, tá Hidalgo ag tosaigh trí shampla, ag taispeáint don domhan an chuma a bheidh ar thodhchaí glas uirbeach. Léiríonn a cuid tionscnaimh a creideamh i bpoitéinseal na gcathracha chun athrú comhshaoil ​​a threorú agus a tiomantas do Pháras a dhéanamh mar mhúnla do chathracha eile ar fud an domhain.


 • Amina J. Mohammed
Amina J. Mohammed

Leas-Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe

Tá Amina J. Mohammed, Leas-Ardrúnaí reatha na Náisiún Aontaithe, tar éis a gairm bheatha cháiliúil a chaitheamh i réimsí na forbartha agus na hinbhuanaitheachta. Is sainairíonna é a seal mar Aire Comhshaoil ​​na Nigéire ná na hiarrachtaí rathúla a rinne sí sócmhainní nádúrtha na tíre a athchóiriú agus a fheabhsú.

Anois, mar Leas-Ard-Rúnaí, tá ról lárnach aici in eagrú, comhordú, agus na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe (SDGanna) a chur chun cinn ar scála domhanda laistigh de chóras na NA. Is éard atá i gceist lena cuid oibre ná cabhrú le tíortha ar fud an domhain na SDGanna a thuiscint agus an treoir riachtanach a sholáthar dóibh chun na spriocanna sin a ionchorprú ina mbeartais agus ina gcláir oibre náisiúnta.

Ina theannta sin, cuidíonn Mohammed leis an Ard-Rúnaí i mbainistiú oibríochtaí na Náisiún Aontaithe, ag cinntiú go gcoimeádann an eagraíocht cur chuige comhordaithe agus comhtháite i leith saincheisteanna forbartha, lena n-áirítear athrú aeráide, forbairt inbhuanaithe, agus éagothroime eacnamaíoch.

Bhí a ceannaireacht ríthábhachtach maidir le dul chun cinn a thiomáint i dtreo sochaí dhomhanda níos inbhuanaithe, níos cothroime agus níos cuimsithí.


 • Zhang Xin
Zhang Xin

POF SOHO China

Tá Zhang Xin, POF SOHO China, a Tíotán eastát réadach clú ar a cur chuige ceannródaíoch i leith foirgnimh atá uathúil ó thaobh ailtireachta agus atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a fhorbairt. Faoina ceannaireacht, tá SOHO China ar an bhforbróir maoine príomhoifige is mó i Beijing agus Shanghai.

Le linn a gairme, thug Zhang dúshlán eagna thraidisiúnta thionscal an eastáit réadaigh trína léiriú gur féidir le rathúlacht tráchtála agus maoirseacht comhshaoil ​​a bheith i réim le chéile. Aithnítear a cuid forbairtí ní hamháin as a n-áilleacht agus a bhfeidhmiúlacht ailtireachta ach freisin as a ndearadh agus a bhfeidhmiú comhshaoil.

Ó bhearta éifeachtúlachta fuinnimh nua-aimseartha a chur i bhfeidhm go dtí tosaíocht a thabhairt d'ábhair inbhuanaithe i dtógáil, cuireann cur chuige Zhang béim ar fhreagracht chomhshaoil. Is sampla cumhachtach í a saothar ceannródaíoch don earnáil eastát réadach domhanda, rud a léiríonn é sin is féidir cleachtais inbhuanaithe a ionchorprú i múnlaí gnó rathúla.


 • Ellen macarthur
Ellen MacArthur

Bunaitheoir Fhondúireacht Ellen MacArthur

Tá Ellen MacArthur, mairnéalach cáiliúil Sasanach atá ar scor anois, i ndiaidh a gairm bheatha a bhrú chun cinn ag tacú le hinbhuanaitheacht, ag tacú go sonrach leis an smaoineamh maidir le geilleagar ciorclach trína fondúireacht den aon ainm, an Fondúireacht Ellen MacArthur.

Comhoibríonn an Foras, faoi cheannaireacht fhísiúil MhicArthur, le gnólachtaí, leis an saol acadúil, agus le lucht déanta beartas agus é mar sprioc aige aistriú go geilleagar atá athshlánaíoch agus athghiniúnach ó thaobh dearaidh de. Féachann sé leis an paraidím a aistriú ó gheilleagar líneach traidisiúnta—bunaithe ar shamhail tóg-dhramhaíl—go geilleagar ciorclach a leagann béim ar athúsáid, roinnt, deisiú, athchóiriú, athmhonarú agus athchúrsáil córas lúb dúnta a chruthú, ag íoslaghdú úsáid ionchuir acmhainní agus cruthú dramhaíola, truaillithe agus astaíochtaí carbóin.

Tá saothar Ellen MacArthur ceannródaíoch ina cumas chun peirspictíochtaí eacnamaíocha agus éiceolaíochta a chumasc, ag cur béime ar an ngá atá le ár gcórais a athrú chun feidhmiú go comhchuí leis an bpláinéad. Síneann a tionchar go leor gnólachtaí agus rialtais atá ag breithniú agus ag cur i bhfeidhm prionsabail an gheilleagair chiorclaigh.


 • Rhiana Gunn-Wright
Rhiana Gunn-Wright

Stiúrthóir ar Bheartas Aeráide ag Institiúid Roosevelt

Rhiana Gunn-Wright, a saineolaí suntasach ar bheartas aeráide, Aithnítear go forleathan mar duine d'ailtirí an Green New Deal, pacáiste cuimsitheach molta de reachtaíocht na Stát Aontaithe a fhéachann le dul i ngleic le hathrú aeráide agus le héagothroime eacnamaíoch.  

Ina ról reatha mar Stiúrthóir ar Bheartas Aeráide ag Institiúid Roosevelt, díríonn Gunn-Wright ar cheardaíocht beartais nuálacha agus éifeachtacha dul i ngleic le hathrú aeráide agus a thionchair shochaíocha iomadúla. Déantar idirdhealú a dhéanamh ar a cur chuige ag an tuiscint dhomhain atá aici ar thrasnáil an athraithe aeráide.

Aithníonn sí agus leagann sí béim air go mbíonn tionchair dhíréireacha ag athrú aeráide, agus is minic a dhéanann sé dochar do phobail imeallaithe.

Tá Gunn-Wright an-tiomanta do thacaíocht a thabhairt do réitigh bheartais aeráide chothroma a thugann aghaidh ní amháin ar dhúshláin chomhshaoil ​​ach a bhfuil sé mar aidhm leo freisin míchothromaíochtaí sóisialta a chur ina gceart. Leanann a cuid oibre ag múnlú an dioscúrsa ar bheartas aeráide, ag lorg réitigh a thugann aghaidh ar inbhuanaitheacht chomhshaoil ​​agus ar cheartas sóisialta.


 • Connie Hedegaard
Connie Hedegaard

Iar-Choimisinéir AE um Ghníomhú ar son na hAeráide

Connie Hedegaard, fear a bhfuil meas air polaiteoir Danmhargach, a chuir go mór leis an Beartas gníomhaíochta aeráide an Aontais Eorpaigh le linn di a bheith ina céad Choimisinéir um Ghníomhú ar son na hAeráide san AE ó 2010 go 2014. Chuir an ról seo í i gceannas ar chaibidlíocht idirnáisiúnta an AE ar athrú aeráide agus bhí sí chun tosaigh ar iarrachtaí chun an AE a aistriú i dtreo geilleagar ísealcharbóin.

Le linn a tréimhse mar Choimisinéir, bhí Hedegaard lárnach i bhforbairt agus i gcur chun feidhme beartais uaillmhianacha aeráide, lena n-áirítear spriocanna aeráide agus fuinnimh 2020 an AE a leagan síos agus caibidlíocht na hEorpa a threorú ag comhdhálacha aeráide bliantúla na NA. Bhí a ceannaireacht ríthábhachtach i seasamh an AE mar cheannaire domhanda sa ghníomhaíocht aeráide a chothabháil.

Tar éis a téarma mar Choimisinéir, tá tionchar fós ag Hedegaard ar bheartas comhshaoil, go háirithe ag glacadh le ról an Chathaoirligh ar mheitheal smaointe glas is mó sa Danmhairg, CONCITO. Sa cháil seo, leanann sí ag tacú le beartais láidre atá dírithe ar astuithe carbóin a laghdú agus aistriú i dtreo todhchaí inbhuanaithe. 

Trína cuid oibre agus abhcóideachta leanúnach, leagann Hedegaard béim leanúnach ar an bpráinn a bhaineann le dul i ngleic le hathrú aeráide agus ar an ngá atá le geilleagar níos glaise agus inbhuanaithe.


Léiríonn na mná físiúla seo an comhiarracht is gá chun dul i ngleic le dúshlán domhanda an athraithe aeráide. Ó chruthú beartais agus straitéis ghnó go taighde agus gníomhaíochas, léiríonn siad go dteastaíonn cur chuige ilghnéitheach chun an t-athrú aeráide a chomhrac. Bhí a dtiomantas maidir le fuinneamh in-athnuaite agus cleachtais inbhuanaithe a chur chun cinn, mar aon lena seasaimh tionchair, ríthábhachtach chun an réabhlóid in-athnuaite a bhrú chun cinn.

Cuimsíonn na ceannairí seo meascán athnuachana de athléimneacht, nuálaíocht agus diongbháilteacht, ag athmhúnlú peirspictíocht an domhain ar cad a chiallaíonn sé a bheith i do mhaor ar an phláinéid. Agus muid ag breathnú i dtreo an todhchaí, is inspioráid iad a gcuid oibre, ag léiriú go bhfuil gach gníomh san áireamh inár gcomh-iarracht ar thodhchaí inbhuanaithe in-athnuaite.

Ceiliúraimid a n-éachtaí agus a dtiomantas gan staonadh chun aghaidh a thabhairt ar cheann de na dúshláin is suntasaí dár gcuid ama.

Foinsí Íomhánna:

HEagraíochta Muirí IdirnáisiúntaAn Col. U.UNclimatechange ó Bonn, an GhearmáinAn Coiste Náisiúnta 4 agus 5 meiRoinn Fuinnimh na SAÚdarás Iompair Cathrach de chuid Stát Nua-Eabhrac ó Stáit Aontaithe Mheiriceá, Harlem29Oifig Feidhmiúcháin Uachtarán na Stát AontaitheFóram Eacnamaíoch Domhandatechboy888 glanMarcus Redivo/Comhaontas Glas CheanadaIATTCHEagraíochta Muirí IdirnáisiúntaÚsáideoir:AsAuSoméadaithe2010Meáin UphillMagnus Fröderberg/norden.orgInès Dieleman,

Comhroinn an t-alt seo:

trending