Ceangail le linn

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Molann an Coimisiún claochlú gheilleagar agus sochaí an AE chun uaillmhianta aeráide a chomhlíonadh

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá pacáiste tograí glactha ag an gCoimisiún Eorpach chun go mbeidh beartais aeráide, fuinnimh, úsáide talún, iompair agus cánachais an AE oiriúnach chun glan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Tá sé ríthábhachtach na laghduithe astaíochtaí seo a bhaint amach sna deich mbliana amach romhainn ionas go mbeidh an Eoraip ar an gcéad mhór-roinn neodrach ó thaobh aeráide de ar domhan faoi 2050 agus an Déileáil Ghlas na hEorpa réaltacht. Le tograí an lae inniu, tá an Coimisiún ag cur na huirlisí reachtacha i láthair chun na spriocanna a comhaontaíodh i nDlí Aeráide na hEorpa a bhaint amach agus chun ár ngeilleagar agus ár sochaí a athrú go bunúsach le haghaidh todhchaí atá cothrom, glas agus rathúil.

Sraith cuimsitheach agus idirnasctha tograí

Cumasóidh na tograí an luasghéarú riachtanach ar laghduithe ar astaíochtaí gás ceaptha teasa sna deich mbliana amach romhainn. Comhcheanglaíonn siad: trádáil astaíochtaí a chur i bhfeidhm in earnálacha nua agus géarú ar Chóras Trádála Astuithe an AE atá ann cheana; úsáid mhéadaithe fuinnimh in-athnuaite; éifeachtúlacht fuinnimh níos mó; rolladh amach níos tapa ar mhodhanna iompair astaíochtaí ísle agus an bonneagar agus na breoslaí chun tacú leo; beartais chánachais a ailíniú le cuspóirí Bheart Glas na hEorpa; bearta chun sceitheadh ​​carbóin a chosc; agus uirlisí chun ár doirteal carbóin nádúrtha a chaomhnú agus a fhás.

Aiseolas
  • An Córas Trádála Astuithe an AE Cuireann (ETS) praghas ar charbón agus laghdaíonn sé an teorainn ar astaíochtaí ó earnálacha eacnamaíocha áirithe gach bliain. D’éirigh go maith leis laghdaigh astaíochtaí ó thionscail giniúna cumhachta agus dian ar fhuinneamh 42.8% le 16 bliana anuas. Inniu an Tá an Coimisiún ag moladh an caipín iomlán astaíochtaí a ísliú níos mó agus a ráta laghdaithe bliantúil a mhéadú. Tá an Coimisiún freisin ag moladh deireadh a chur le liúntais astaíochtaí saor in aisce don eitlíocht agus ailíniú leis an Scéim Dhomhanda Fritháireamh agus Laghdú Carbóin don Eitlíocht Idirnáisiúnta (CORSIA) agus chun astaíochtaí seolta a áireamh den chéad uair in ETS an AE. Chun aghaidh a thabhairt ar an easpa laghduithe ar astaíochtaí in iompar de bhóthar agus i bhfoirgnimh, bunaítear córas trádála astaíochtaí nua ar leithligh le haghaidh dáileadh breosla d'iompar de bhóthar agus d'fhoirgnimh. Molann an Coimisiún freisin méid na gCistí Nuálaíochta agus Nuachóirithe a mhéadú.
  • Chun an caiteachas substaintiúil ar an aeráid i mbuiséad an AE a chomhlánú, ba cheart do na ballstáit a n-ioncam trádála astaíochtaí go léir a chaitheamh ar thionscadail a bhaineann leis an aeráid agus le fuinneamh. Ba cheart go mbeadh cuid thiomnaithe den ioncam ón gcóras nua d'iompar de bhóthar agus d'fhoirgnimh aghaidh a thabhairt ar an tionchar sóisialta a d’fhéadfadh a bheith aige ar theaghlaigh leochaileacha, ar mhicrifhiontair agus ar úsáideoirí iompair.
  • An Rialachán maidir le Comhroinnt Iarrachtaí sannann sé spriocanna neartaithe laghdaithe astaíochtaí do gach ballstát le haghaidh foirgneamh, iompar muirí bóthair agus baile, talmhaíocht, dramhaíl agus tionscail bheaga. Ag aithint pointí tosaigh agus cumais éagsúla gach ballstáit, tá na spriocanna seo bunaithe ar a OTI per capita, agus déantar athruithe chun éifeachtúlacht costais a chur san áireamh.
  • Tá freagracht ar bhallstáit freisin as carbón a bhaint den atmaisféar, mar sin de Rialachán maidir le hÚsáid Talún, Foraoiseacht agus Talmhaíocht leagann sé sprioc foriomlán an AE maidir le haistrithe carbóin trí doirteal nádúrtha, arb ionann é agus 310 milliún tonna d’astaíochtaí CO2 faoi 2030. Ceanglóidh spriocanna náisiúnta ar Bhallstáit aire a thabhairt dá doirteal carbóin agus iad a leathnú chun an sprioc seo a bhaint amach. Faoi 2035, ba cheart go mbeadh sé mar aidhm ag an AE neodracht aeráide a bhaint amach sna hearnálacha úsáide talún, foraoiseachta agus talmhaíochta, lena n-áirítear astaíochtaí talmhaíochta neamh-CO2, amhail iad siúd ó úsáid leasacháin agus beostoic. Tá an Straitéis Foraoiseachta an AE Tá sé mar aidhm aige cáilíocht, cainníocht agus athléimneacht fhoraoisí an AE a fheabhsú. Tacaíonn sé le foraoiseoirí agus leis an mbithgheilleagar atá bunaithe ar fhoraoisí agus an fómhar agus úsáid bithmhaise a choinneáil inbhuanaithe, bithéagsúlacht a chaomhnú, agus a leagan amach plean chun trí bhilliún crann a phlandáil ar fud na hEorpa faoi 2030.
  • Is ionann táirgeadh agus úsáid fuinnimh agus 75% d’astaíochtaí an AE, agus mar sin tá sé ríthábhachtach an t-aistriú go córas fuinnimh níos glaise a luathú. Tá an Treoir um Fhuinneamh In-athnuaite socróidh sprioc mhéadaithe chun 40% dár bhfuinneamh a tháirgeadh ó fhoinsí in-athnuaite faoi ​​2030. Rannchuideoidh na Ballstáit go léir leis an gcuspóir seo, agus moltar spriocanna sonracha maidir le húsáid fuinnimh in-athnuaite in iompar, téamh agus fuarú, foirgnimh agus tionscal. Chun ár gcuspóirí aeráide agus comhshaoil ​​a bhaint amach, Neartaítear critéir inbhuanaitheachta maidir le húsáid bithfhuinnimh agus ní mór do na Ballstáit aon scéimeanna tacaíochta do bhithfhuinnimh a dhearadh ar bhealach a urramaíonn prionsabal cascáideach na n-úsáidí do bhithmhais adhmadach.
  • Chun úsáid fhoriomlán fuinnimh a laghdú, astaíochtaí a laghdú agus dul i ngleic le bochtaineacht fuinnimh, tá an Treoir um Éifeachtúlacht Fuinnimh socróidh a sprioc bhliantúil cheangailteach níos uaillmhianaí chun úsáid fuinnimh a laghdú ar leibhéal an AE. Treoróidh sé an chaoi a mbunaítear ranníocaíochtaí náisiúnta agus beagnach dhá oiread na hoibleagáide coigilt fuinnimh bliantúla do bhallstáit. Tá an Ceanglófar ar an earnáil phoiblí 3% dá foirgnimh a athchóiriú gach bliain chun tonn an athchóirithe a thiomáint, poist a chruthú agus úsáid fuinnimh agus costais a laghdú don cháiníocóir.
  • Teastaíonn meascán de bhearta chun dul i ngleic le hastaíochtaí ag ardú in iompar de bhóthar chun trádáil astaíochtaí a chomhlánú. Caighdeáin astaíochtaí CO2 níos láidre do ghluaisteáin agus veaineanna cuirfidh sé dlús leis an aistriú go soghluaisteacht astaíochtaí nialasacha le á cheangal go dtiocfaidh laghdú 55% ar astaíochtaí gluaisteán nua ar an meán ó 2030 agus 100% ó 2035 i gcomparáid le leibhéil 2021. Mar thoradh air sin, astaíochtaí nialasacha a bheidh sna gluaisteáin nua go léir a cláraíodh amhail 2035. Chun a chinntiú go mbeidh tiománaithe in ann a gcuid feithiclí a mhuirearú nó a bhreosla ag líonra iontaofa ar fud na hEorpa, féadfaidh an an Rialachán Bonneagair Breosla Malartacha athbhreithnithe Beidh a cheangal ar bhallstáit an acmhainn luchtaithe a leathnú de réir díolacháin carranna astaíochtaí nialasacha, agus pointí luchtaithe agus breosla a shuiteáil go tráthrialta ar mhórbhealaí: gach 60 ciliméadar le haghaidh luchtaithe leictreachais agus gach 150 ciliméadar le haghaidh athbhreoslaithe hidrigine.
  • Tá truailliú suntasach ina chúis le breoslaí eitlíochta agus muirí agus teastaíonn gníomhaíocht thiomnaithe uathu freisin chun trádáil astaíochtaí a chomhlánú. Éilíonn an Rialachán um Bonneagar Breoslaí Malartacha go bhfuil rochtain ag aerárthaí agus longa soláthar glan leictreachais i gcalafoirt agus aerfoirt mhóra. An Tionscnamh Eitlíochta ReFuelEU cuirfidh sé iallach ar sholáthraithe breosla cumasc leibhéil mhéadaitheacha breoslaí inbhuanaithe eitlíochta i scairdbhreosla a thógtar ar bord ag aerfoirt an AE, lena n-áirítear breoslaí sintéiseacha ísealcharbóin, ar a dtugtar r-bhreoslaí. Mar an gcéanna, an Tionscnamh Muirí FuelEU spreagfaidh sé glacadh le breoslaí muirí inbhuanaithe agus teicneolaíochtaí astaíochtaí nialasacha trí uasmhéid a shocrú teorainn le cion an gháis cheaptha teasa san fhuinneamh a úsáideann longa ag glaoch ag calafoirt na hEorpa.
  • Caithfidh an córas cánach do tháirgí fuinnimh an Margadh Aonair a chosaint agus a fheabhsú agus tacú leis an aistriú glas trí na dreasachtaí cearta a shocrú. A. athbhreithniú ar an Treoir um Chánachas Fuinnimh Molann cánachas táirgí fuinnimh a ailíniú le beartais fuinnimh agus aeráide an AE, teicneolaíochtaí glana a chur chun cinn agus díolúintí atá as dáta agus rátaí laghdaithe a spreagann úsáid breoslaí iontaise a úsáid. Tá sé mar aidhm ag na rialacha nua éifeachtaí dochracha na hiomaíochta cánach fuinnimh a laghdú, cuidiú le hioncam a fháil do Bhallstáit ó chánacha glasa, nach bhfuil chomh díobhálach don fhás ná cánacha ar shaothar.
  • Mar fhocal scoir, nua Meicníocht Coigeartaithe Teorann Carbóin cuirfidh sé praghas carbóin ar allmhairí de rogha spriocdhírithe táirgí lena chinntiú nach mbeidh 'sceitheadh ​​carbóin' mar thoradh ar ghníomhaíocht uaillmhianach aeráide san Eoraip. Déanfaidh sé seo a chinntiú go gcuireann laghduithe astaíochtaí Eorpacha le meath domhanda ar astaíochtaí, in ionad táirgeadh atá dian ar charbón a bhrú lasmuigh den Eoraip. Tá sé mar aidhm aige freisin tionscal lasmuigh den AE agus ár gcomhpháirtithe idirnáisiúnta a spreagadh chun céimeanna a ghlacadh sa treo céanna.

Tá na tograí seo go léir ceangailte agus comhlántach. Teastaíonn an pacáiste cothromaithe seo uainn, agus an t-ioncam a ghineann sé, chun trasdul a chinntiú a fhágann go mbeidh an Eoraip cothrom, glas agus iomaíoch, ag roinnt freagrachta go cothrom ar fud earnálacha agus Ballstáit éagsúla, agus ag soláthar tacaíochta breise nuair is cuí.

Aistriú Cothromach Sóisialta

Cé go meántéarmach agus fadtéarmach, is léir go sáraíonn na buntáistí a bhaineann le beartais aeráide an AE costais an aistrithe seo, tá an baol ann go gcuirfidh beartais aeráide brú breise ar theaghlaigh leochaileacha, ar mhicrifhiontair agus ar úsáideoirí iompair sa ghearrthéarma. Dá bhrí sin, leathnaíonn dearadh na mbeartas i bpacáiste an lae inniu na costais a bhaineann le dul i ngleic leis an athrú aeráide agus oiriúnú dó.

Aiseolas

Ina theannta sin, ardaíonn ionstraimí praghsála carbóin ioncam is féidir a athinfheistiú chun nuálaíocht, fás eacnamaíoch, agus infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí glana a spreagadh. A. Ciste Aeráide Sóisialta nua Tá sé beartaithe maoiniú tiomnaithe a sholáthar do Bhallstáit chun cabhrú le saoránaigh infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh, córais nua téimh agus fuaraithe, agus soghluaisteacht níos glaine a mhaoiniú. Dhéanfadh buiséad an AE an Ciste Aeráide Sóisialta a mhaoiniú, ag úsáid méid atá comhionann le 25% den ioncam ionchasach ó thrádáil astaíochtaí le haghaidh breoslaí foirgnimh agus iompair de bhóthar. Cuirfidh sé maoiniú € 72.2 billiún ar fáil do na Ballstáit, don tréimhse 2025-2032, bunaithe ar leasú spriocdhírithe ar an gcreat airgeadais ilbhliantúil. Le moladh chun tarraingt ar mhaoiniú na mBallstát a mheaitseáil, shlógfadh an Ciste € 144.4 billiún le haghaidh trasdul atá cothrom go sóisialta.

Is léir na buntáistí a bhaineann le gníomhú anois chun daoine agus an phláinéid a chosaint: aer níos glaine, bailte agus cathracha níos fuaire agus níos glaise, saoránaigh níos sláintiúla, úsáid agus billí fuinnimh níos ísle, poist Eorpacha, teicneolaíochtaí agus deiseanna tionsclaíocha, níos mó spáis don dúlra, agus pláinéad níos sláintiúla a thabhairt do na glúine atá le teacht. Is é an dúshlán atá ag croílár aistriú glas na hEorpa ná a chinntiú go bhfuil na buntáistí agus na deiseanna a thagann leis ar fáil do chách, chomh tapa agus chomh cothrom agus is féidir. Trí na huirlisí beartais éagsúla atá ar fáil ar leibhéal an AE a úsáid is féidir linn a chinntiú go bhfuil luas an athraithe leordhóthanach, ach nach bhfuil sé ró-suaiteach.

cúlra

An Déileáil Ghlas na hEorpa, a chuir an Coimisiún i láthair an 11 Nollaig 2019, leagtar síos an aidhm an Eoraip a dhéanamh mar an chéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Dlí na hEorpa um Aeráid, a thiocfaidh i bhfeidhm an mhí seo, cumhdaíonn sé sa reachtaíocht cheangailteach tiomantas an AE i leith neodracht aeráide agus an sprioc idirmheánach de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Tiomantas an AE a ghlanghás ceaptha teasa a laghdú. bhí astaíochtaí 55% ar a laghad faoi 2030 curtha in iúl don UNFCCC i mí na Nollag 2020 mar rannchuidiú an AE le cuspóirí Chomhaontú Pháras a bhaint amach.

Mar thoradh ar an reachtaíocht aeráide agus fuinnimh atá ag an AE cheana féin, tá astaíochtaí gás ceaptha teasa an AE tite cheana féin ag 24% i gcomparáid le 1990, cé gur fhás geilleagar an AE thart ar 60% sa tréimhse chéanna, ag díchúpláil an fháis ó astaíochtaí. Is é an creat reachtach tástáilte agus cruthaithe seo bunús an phacáiste reachtaíochta seo.

Rinne an Coimisiún measúnuithe tionchair fairsinge sular chuir sé na tograí seo i láthair chun deiseanna agus costais an aistrithe ghlais a thomhas. I Meán Fómhair 2020 a measúnú iarmharta cuimsitheach bhí sé mar bhonn agus mar thaca ag togra an Choimisiúin sprioc glan 2030 astaíochtaí astaíochtaí an AE a mhéadú go 55% ar a laghad, i gcomparáid le leibhéil 1990. Thaispeáin sé go bhfuil an sprioc seo indéanta agus tairbheach. Tacaíonn measúnuithe tionchair mionsonraithe le tograí reachtacha an lae inniu, agus an t-idirnasc le codanna eile den phacáiste á gcur san áireamh.

Tabharfaidh buiséad fadtéarmach an AE don chéad seacht mbliana eile tacaíocht don aistriú glas. 30% de na cláir faoin € 2 trilliún 2021-2027 Creat Airgeadais Ilbhliantúil agus NextGenerationEU tiomanta do thacú le gníomhaíocht aeráide; 37% den € 723.8 billiún (i bpraghsanna reatha) Áis Téarnaimh agus AthléimneachtaLeithdháiltear cláir athshlánaithe náisiúnta na mballstát faoi NextGenerationEU, ar ghníomhaíocht aeráide.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá a gheilleagar breosla iontaise tar éis a theorainneacha a bhaint amach. Ba mhaith linn pláinéad sláintiúil a fhágáil don chéad ghlúin eile chomh maith le poist agus fás maith nach ndéanann dochar dár nádúr. Is é Beart Glas na hEorpa ár straitéis fáis atá ag bogadh i dtreo geilleagair dícharbónaithe. Ba í an Eoraip an chéad mhór-roinn a dhearbhaigh go raibh sí neodrach ó thaobh na haeráide de i 2050, agus anois táimid ar na chéad chinn a chuir treochlár coincréite ar an mbord. Tugann an Eoraip an chaint ar bheartais aeráide trí nuálaíocht, infheistíocht agus cúiteamh sóisialta. "

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Bheart Glas na hEorpa Frans Timmermans: “Is í seo an deich mbliana déanta nó sosa sa troid i gcoinne na ngéarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta. Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an Aontas Eorpach agus inniu cuirimid i láthair conas is féidir linn iad a bhaint amach. Caithfear iarracht mhór a dhéanamh i ngach earnáil agus i ngach ballstát chun todhchaí glas agus sláintiúil a bhaint amach. Le chéile, spreagfaidh ár dtograí na hathruithe riachtanacha, cuirfidh sé ar chumas gach saoránach taithí a fháil ar na buntáistí a bhaineann le gníomhaíocht aeráide a luaithe is féidir, agus tacaíocht a sholáthar do na teaghlaigh is leochailí. Beidh aistriú na hEorpa cothrom, glas agus iomaíoch. "

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Caithfidh ár n-iarrachtaí chun dul i ngleic leis an athrú aeráide a bheith uaillmhianach ó thaobh na polaitíochta de, comhordaithe go domhanda agus cothrom go sóisialta. Táimid ag nuashonrú ár seanrialacha cánachais fuinnimh dhá fhiche bliain chun úsáid breoslaí níos glaise a spreagadh agus iomaíocht chánach fuinnimh dhochrach a laghdú. Agus táimid ag moladh meicníocht um choigeartú teorainneacha carbóin a ailíneoidh an praghas carbóin ar allmhairí leis an gceann is infheidhme laistigh den AE. Agus meas iomlán á tabhairt againn ar ár ngealltanais WTO, cinnteoidh sé seo nach mbainfidh gnólachtaí eachtracha an bonn dár n-uaillmhian aeráide faoi réir riachtanas comhshaoil ​​níos laga. Spreagfaidh sé caighdeáin níos glaise lasmuigh dár dteorainneacha freisin. Is é seo an nóiméad deiridh anois nó riamh. Le gach bliain a théann thart bíonn réaltacht uafásach an athraithe aeráide níos soiléire: inniu dearbhaímid go bhfuil rún daingean againn gníomhú sula mbeidh sé rómhall i ndáiríre. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Ní bheifear in ann spriocanna an Bheart Ghlais a bhaint amach gan ár gcóras fuinnimh a athmhúnlú - seo an áit a ngintear an chuid is mó dár n-astaíochtaí. Chun neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, ní mór dúinn éabhlóid na bhfoinsí in-athnuaite a iompú ina réabhlóid agus a chinntiú nach gcuirtear aon fhuinneamh amú ar an mbealach. Socraíonn tograí an lae inniu spriocanna níos uaillmhianaí, fáil réidh le constaicí agus cuireann siad dreasachtaí ionas go mbogfaimid níos gasta i dtreo córais fuinnimh glan-nialas. "

Dúirt an Coimisinéir Iompair Adina Vălean: “Leis na trí thionscnamh a bhaineann go sonrach le hiompar - ReFuel Aviation, FuelEU Maritime agus an Rialachán um Bonneagar Breoslaí Malartacha - tacóimid le haistriú na hearnála iompair go córas atá sábháilte don todhchaí. Cruthóimid margadh le haghaidh breoslaí malartacha inbhuanaithe agus teicneolaíochtaí ísealcharbóin, agus cuirfimid an bonneagar ceart i bhfeidhm chun a chinntiú go nglacfar go forleathan le feithiclí agus soithí astaíochtaí nialasacha. Tabharfaidh an pacáiste seo muid níos faide ná soghluaisteacht agus lóistíocht glasaithe. Is deis é an tAE a dhéanamh mar phríomh-mhargadh do theicneolaíochtaí ceannródaíocha. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Is cuid mhór den réiteach iad foraoisí ar go leor de na dúshláin atá romhainn agus muid ag dul i ngleic le géarchéimeanna aeráide agus bithéagsúlachta. Tá siad ríthábhachtach freisin chun spriocanna aeráide 2030 an AE a sheachadadh. Ach níl stádas caomhnaithe reatha na bhforaoisí fabhrach san AE. Ní mór dúinn úsáid na gcleachtas atá neamhdhíobhálach don bhithéagsúlacht a mhéadú agus sláinte agus athléimneacht éiceachórais foraoise a chinntiú. Is fíor-athrú cluiche é an Straitéis Foraoiseachta ar an mbealach a ndéanaimid ár bhforaoisí a chosaint, a bhainistiú agus a fhás, dár bplainéad, do dhaoine agus don gheilleagar. "

Dúirt an Coimisinéir Talmhaíochta Janusz Wojciechowski: “Tá foraoisí riachtanach sa troid i gcoinne athrú aeráide. Soláthraíonn siad poist agus fás i gceantair thuaithe freisin, ábhar inbhuanaithe chun an bhithgheilleagar a fhorbairt, agus seirbhísí luachmhara éiceachórais dár sochaí. Tá sé mar aidhm ag an Straitéis Foraoiseachta, trí aghaidh a thabhairt ar na gnéithe sóisialta, eacnamaíocha agus comhshaoil ​​le chéile, ilfheidhmeacht ár bhforaoisí a chinntiú agus a fheabhsú agus leagann sí béim ar an ról lárnach atá ag na milliúin foraoiseoirí atá ag obair ar na tailte. Deis a bheidh sa Chomhbheartas Talmhaíochta nua do thacaíocht níos spriocdhírithe dár bhforaoisithe agus d’fhorbairt inbhuanaithe ár bhforaoisí. "

Tuilleadh eolais

Cumarsáid: oiriúnach do 55 a sholáthraíonn spriocanna aeráide 2030 an AE

Suíomh Gréasáin ag Seachadadh Beart Glas na hEorpa (lena n-áirítear tograí reachtacha)

Suíomh Gréasáin le hábhar closamhairc ar na tograí

C&A ar Chóras Trádála Astuithe an AE

C&A ar na Rialacháin um Chomhroinnt Iarrachtaí agus Úsáid Talún, Foraoiseacht agus Talmhaíocht

C&A maidir lenár gCórais Fuinnimh a dhéanamh oiriúnach dár Spriocanna Aeráide

C&A ar an Sásra um Choigeartú Teorann Carbóin

C&A ar an Treoir um Chánachas Fuinnimh a Athbhreithniú

C&A ar Bhonneagar agus Breoslaí Iompair Inbhuanaithe

Ailtireacht an phacáiste Bileog Fíricí

Bileog Fíricí um aistriú cothrom sóisialta

Bileog Fíricí Dúlra agus Foraoisí

Bileog Fíricí Iompair

Bileog Fíricí Fuinnimh

Bileog Fíricí Foirgnimh

Bileog Fíricí Tionscail

Bileog Fíricí Hidrigin

Bileog Fíricí maidir le Meicníocht um Choigeartú Teorann Carbóin

Bileog Fíricí a dhéanamh níos glaise ar Chánachas Fuinnimh

Bróisiúr ar Bheart Glas na hEorpa a Sheachadadh

Athrú aeráide

Toghchán na Gearmáine: Teastaíonn níos mó gníomhaíochta ó athrú aeráide ó stailceoirí ocrais

foilsithe

on

Tá grúpa daoine óga sa tríú seachtain de stailc ocrais i mBeirlín, ag maíomh nach bhfuil páirtithe polaitiúla na Gearmáine ag tabhairt aghaidh go leordhóthanach ar athrú aeráide roimh olltoghchán na míosa seo, scríobhann Jenny Hill, Athrú aeráide.

Gheall na hagóideoirí - idir 18 agus 27 bliana d’aois - leanúint lena stailc ocrais go dtí go n-aontaíonn an triúr iarrthóirí mór le rá atá ag teacht in áit Angela Merkel bualadh leo.

Tá atmaisféar cúng i measc na bpubaill bheaga agus na meirgí péinteáilte le lámh gar do Seansaireacht na Gearmáine i mBeirlín.

Aiseolas

Deir an seisear daoine óga a bhí ar stailc ocrais le breis agus coicís go bhfuil siad ag mothú lag.

Ag 27, is é Jacob Heinze an duine is sine den lucht agóide anseo (deir lucht eagraithe go ndeachaigh ceathrar daoine eile ar stailc ocrais ar shiúl ón gcampa). Labhraíonn sé go mall, agus é ag streachailt go soiléir le díriú, ach dúirt sé leis an BBC, cé go bhfuil eagla air roimh iarmhairtí a “stailc ocrais éiginnte”, gur mó an eagla atá air roimh athrú aeráide.

"Dúirt mé le mo thuismitheoirí agus le mo chairde cheana féin go bhfuil seans ann nach bhfeicfidh mé arís iad," a dúirt sé.

Aiseolas

"Táim á dhéanamh seo toisc go bhfuil ag teip ar ár rialtais an ghlúin óg a shábháil ó thodhchaí atá níos faide ná an tsamhlaíocht. Rud atá uafásach. Táimid chun aghaidh a thabhairt ar chogadh maidir le hacmhainní cosúil le huisce, bia agus talamh agus is réaltacht é seo cheana féin a lán daoine ar domhan. "

Le níos lú ná dhá sheachtain in olltoghchán na Gearmáine, tá Jacob agus a chomh-agóideoirí ag éileamh go dtiocfaidh an triúr iarrthóirí mór le rá in ionad Angela Merkel mar Sheansailéir na Gearmáine agus labhairt leo.

Stailceoirí ocrais do bheartas aeráide i mBeirlín, 2021

Is féidir a rá gurb é an t-athrú aeráide an cheist toghcháin is mó anseo. Bhí tionchar ag agóidí ollmhóra sráide gníomhaithe óga ar athrú aeráide ar pholaiteoirí na Gearmáine le blianta beaga anuas ach dhírigh tuilte marfacha an iarthair na tíre imní an phobail freisin.

Ina ainneoin sin, abair na stailceoirí ocrais, níl aon cheann de na príomhpháirtithe polaitiúla - an páirtí Glas san áireamh - ag moladh bearta leordhóthanacha chun dul i ngleic leis an bhfadhb.

"Níl aon cheann dá gcláir ag cur na bhfíoras eolaíochta iarbhír san áireamh go dtí seo, go háirithe an baol a bhaineann le pointí a tholladh (athruithe aeráide dochúlaithe móra) agus an fhíric go bhfuilimid an-ghar dá sroicheadh," a deir an t-urlabhraí Hannah Luebbert.

Deir sí go bhfuil na hagóideoirí ag iarraidh ar an nGearmáin tionól saoránach mar a thugtar air a thionscnamh - grúpa daoine a roghnaítear chun gach cuid den tsochaí a léiriú - d’fhonn teacht ar réitigh.

“Is géarchéim pholaitiúil í an ghéarchéim aeráide freisin agus b’fhéidir géarchéim inár ndaonlathas, mar gheall ar bhunú toghcháin gach ceithre bliana agus tionchar mór brústocairí agus leasanna eacnamaíocha laistigh dár bparlaimintí go minic go bhfuil leasanna eacnamaíocha níos tábhachtaí ná ár sibhialtacht, ár maireachtáil, "a deir Ms Luebbert.

"Ní bhíonn tionchar ag brústocairí ar thionóil na saoránach sin agus ní polaiteoirí ansin a bhfuil eagla orthu nach dtoghfaí iad, níl ann ach daoine a úsáideann a réasúntacht."

Radharc ar champa gníomhaithe aeráide gar d’fhoirgneamh Reichstag an 12 Meán Fómhair, 2021 i mBeirlín, an Ghearmáin.
Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil aon duine de na hiarrthóirí ag déanamh a ndóthain chun tubaiste aeráide a chosc

Deir na stailceoirí ocrais nach bhfuil ach duine amháin d’iarrthóirí an Seansailéir - Annalena Baerbock ón bpáirtí Glas - tar éis freagairt, ach gur labhair sí leo ar an teileafón seachas freastal ar a n-éileamh ar chomhrá poiblí. Rinne sí achomharc orthu deireadh a chur lena stailc ocrais.

Ach gheall an grúpa - atá ag mealladh poiblíochta atá ag dul i méid - leanúint ar aghaidh, cé go n-admhaíonn siad anacair a dteaghlaigh agus a gcairde.

Ina ainneoin sin, a deir Jacob, tacaíonn a mháthair leis.

"Tá eagla uirthi. Tá an-eagla uirthi i ndáiríre ach tuigeann sí cén fáth a dtógaim na céimeanna seo. Bíonn sí ag caoineadh gach lá agus ag glaoch gach lá agus ag fiafraí díom nach fearr stopadh? Agus tagann muid i gcónaí go dtí an pointe nuair a deirimid nach bhfuil, is gá leanúint ar aghaidh, "a dúirt sé.

"Tá sé riachtanach i ndáiríre daoine a mhúscailt ar fud an domhain."

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Tuilte

Duine amháin fós ar iarraidh tar éis tuilte i ndeisceart na Fraince

foilsithe

on

By

Buille gaoithe, clocha sneachta agus báistí i Rodilhan, Gard, an Fhrainc 14 Meán Fómhair, 2021, sa ghreim scáileáin seo a fhaightear ó fhíseán meán sóisialta. @ YLONA91 / trí REUTERS

Tuairiscíodh go raibh duine amháin fós ar iarraidh Dé Máirt (14 Meán Fómhair) tar éis do bháisteach torrential bualadh ar réigiún Gard i ndeisceart na Fraince, a dúirt an tAire Interior Gerald Darmanin, a thug cuairt ar an gceantar, scríobh Dominique Vidalon agus Benoit Van Overstraeten, Reuters.

Fuarthas daoine eile a tuairiscíodh a bheith ar iarraidh, a dúirt údaráis áitiúla.

"Tá thart ar 60 sráidbhaile buailte go páirteach", a dúirt Darmanin ar BFM TV.

Aiseolas

“Tá feabhas tagtha ar chúrsaí na haimsire ó lár an tráthnóna ach rachaidh sé in olcas arís thar oíche,” a dúirt reachtaire an réigiúin i ráiteas, ag cur leis go ndúnfaí scoileanna an cheantair Dé Céadaoin (15 Meán Fómhair).

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tástáil ainmhithe

Parlaimint na hEorpa chun vótáil ar thaighde, ar thástáil agus ar oideachas saor ó ainmhithe

foilsithe

on

Aon duine a bhfuil cur amach aige ar Ralph, mascot coinín tástála atá faoi réir tástála greannaitheachta súl Draize i saotharlanna cosmaidí agus atá ag fulaingt ó daille, beidh sé ag fiafraí cén chaoi a bhfuil cruálacht den sórt sin inghlactha fós in aois ard-eolaíochta agus teicneolaíochta. Tá an Sábháil Ralph chuaigh físeán víreasach ar fud an domhain agus is dócha gurb é sin an fáth gur tháinig Meicsiceo isteach sna céimeanna stáit le déanaí, a chuir cosc ​​ar thástáil ainmhithe ar chosmaidí. Mar sin rinne an AE ar ais in 2013. Tá sé beartaithe ag an AE dul níos faide fós trí rún a ghlacadh maidir le “gníomh comhordaithe ar leibhéal an Aontais chun an t-aistriú go nuálaíocht a éascú gan ainmhithe a úsáid i dtaighde, i dtástáil agus in oideachas” an tseachtain seo ( 15 Meán Fómhair), scríobhann Eli Hadzhieva.

Cé go spreagann an AE modhanna neamh-ainmhithe a úsáid, amhail an teicneolaíocht nua orgán-ar-sliseanna, insamhaltaí ríomhaireachta agus cultúir 3-T de chealla daonna, léiríonn taighde gur mharaigh modhanna ársa, mar shampla “dáileog mharfach 50 faoin gcéad” a leath tá na milliúin ainmhithe tástála fós in úsáid go forleathan. Thairis sin, léiríonn fianaise go fásach go bhfuil roinnt ainmhithe, mar shampla coiníní agus creimirí, ina speicis go hiomlán difriúil ó dhaoine atá le feiceáil mar seachfhreastalaithe iontaofa chun sláinte an duine a chosaint ar rioscaí ceimiceacha. Mar shampla, bhí drugaí, mar thalidómíd, TGN1412 nó fialuridine, a bhí dírithe ar bhreoiteacht ar maidin, leoicéime agus Heipitíteas B faoi seach, sábháilte go hiomlán d’ainmhithe ach ní fhéadfadh daoine iad a fhulaingt.

De réir an Choimisiúin Eorpaigh, mhéadaigh an straitéis Eorpach maidir le hinbhuanaitheacht an tacaíocht d’úsáid Modheolaíochtaí Neamh-Ainmhithe (NAManna) i Measúnú Riosca Ceimiceán, go háirithe le roinnt tionscadal Horizon 2020 (Braisle ASPIS a chuimsíonn RISK-HUNT3R, Tionscadail ONTOX agus PrecisionTOX), na hathbhreithnithe ar REACH agus an Rialachán Cosmaidí atá le teacht, tionscadal nua na Comhpháirtíochta Eorpaí um Chur Chuige Malartach ar úsáid NAManna i measúnú riosca, PARC agus é mar aidhm aige aistriú go measúnú riosca na chéad ghlúine eile agus Clár Oibre um Thaighde agus Nuálaíocht Straitéiseach. . Tá glacadh domhanda le cineálacha cur chuige nuálacha agus ainmhithe maidir le sábháilteacht cheimiceach ard ar chlár oibre an OECD freisin.

Aiseolas

Léirigh seimineár gréasáin a d’eagraigh EU-ToxRisk agus PATROLS an 9 Meán Fómhair, dhá thionscadal ilpháirtithe leasmhara arna maoiniú ag Clár H2020 an AE, teorainneacha an ghuaise in vitro (turgnaimh feadán tástála) agus i bhrath guaise silico (turgnaimh insamhalta ríomhaire) córais agus bosca uirlisí nua á thaispeáint chun measúnuithe saor ó ainmhithe a dhéanamh ar cheimiceáin agus nana-ábhair. Chuir comhordaitheoir tionscadail EU-ToxRisk Bob van der Water ó Ollscoil Leiden béim ar a fhís “athrú paraidíme i dtocsaineolaíocht a thiomáint i dtreo cur chuige comhtháite saor ó ainmhithe, meicníocht-bhunaithe i leith measúnú sábháilteachta ceimicí” trí bhosca uirlisí NAM bunaithe ar in vitro agus in uirlisí silico agus comhpháirteanna bosca uirlisí NAM na chéad ghlúine eile. Chuir sé béim ar ardchórais tástála núíosacha, mar shampla tuairisceoirí fluaraiseacha bunaithe ar CRISPR i gcealla gas, samhail ilchealla ae-dhíorthaithe gascheall, micrea-fhíocháin ae galraithe agus sliseanna ceithre orgán agus é ag aibhsiú gur cheart NAManna a chomhtháthú go tapa i rialáil creataí tástála.

Chuir Shareen Doak, Comhordaitheoir PATROLS ó Ollscoil Abertawe béim ar na bearnaí eolais maidir le héifeachtaí fadtéarmacha neamhchosaintí réalaíocha nana-ábhair innealtóireachta (ENM) ar thimpeallacht an duine agus na sláinte agus modhanna nuálacha á thaispeáint, mar airíonna ENM eistreach, ard-thástálacha éiceathocsaineachta, samhlacha in vitro heterotypic. den scamhóg, GIT agus ae srl. “Tá na modhanna seo curtha in oiriúint chun tuiscint níos fearr a fháil ar ghuaiseacha daonna agus comhshaoil ​​agus ba cheart iad a chur i bhfeidhm mar chuid de straitéis sábháilte agus inbhuanaithe trí dhearadh an AE chun an gá le tástáil ainmhithe a íoslaghdú”, a dúirt sí.

“Is é an dúshlán is mó ná glacadh agus cur i bhfeidhm NAManna. Tá na ceanglais chaighdeánacha bailíochtaithe ró-fhada agus ní mór fearann ​​infheidhmeachta NAManna a bhunú ag smaoineamh ar theicneolaíochtaí nua atá ag teacht chun cinn ”, a dúirt sí.

Aiseolas

I ráiteas níos luaithe, léirigh Braisle ASPIS tacaíocht don tairiscint chun rún a fháil ó Pharlaimint na hEorpa ag cur síos air mar “thráthúil aistriú saor ó ainmhithe a luathú agus uaillmhian an AE a chomhlíonadh chun a bheith i gceannas ar an gcéad ghlúin eile do mheasúnú riosca san Eoraip agus ar fud an domhain” ar fad trí fháiltiú roimh iarrachtaí an AE “a aistreofar go cleachtais rialála agus tionsclaíocha a chosnóidh sláinte an duine agus na héiceachórais níos fearr, trína chur ar ár gcumas substaintí guaiseacha a aithint, a rangú agus a bhaint sa deireadh”.

Dúirt modhnóir an webinar FPE Tilly Metz (Greens, Lucsamburg), ag scáthú rún Pharlaimint na hEorpa freisin, go bhfuil súil aici go mbeidh na heilimintí seo a leanas sa rún deiridh: “Céimeanna coincréite chun tástáil ainmhithe, mapaí bóthair beachta agus staidéir bheachta a bhaint amach, a cur chuige comhordaithe ag gníomhaireachtaí AE, amhail an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia agus an Ghníomhaireacht Eorpach um Cheimiceáin agus ard-mhodhanna nua a chur i bhfeidhm go tapa ”.

Tugann sé seo go leor bia le smaoineamh do lucht déanta beartas in am trátha do Ralph agus a chairde ainmhithe agus daonna. Tá sé thar am focail a chur i ngníomh agus an timpeallacht rialála a fhorbairt de réir réaltachtaí nua ar an talamh agus spás análaithe a thabhairt do na teicneolaíochtaí geallta agus sábháilte saor ó ainmhithe trí chur chuige dinimiciúil a ghlacadh chun iad a ghlacadh agus a úsáid. Ní amháin go ligfidh sé seo dúinn an uaillmhian truaillithe nialasaigh sa Bheart Glas a chomhlíonadh ach soláthróidh sé “timpeallacht saor ó thocsaineach” d’ainmhithe agus do dhaoine araon.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending