Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

Euro euro: Fáiltíonn an Coimisiún roimh sheoladh an BCE an tionscadal euro digiteach

ROINN:

foilsithe

on

Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcinneadh a rinne Comhairle Rialaithe an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) an tionscadal euro digiteach a sheoladh agus a chéim imscrúdaithe a thosú. Féachfaidh an chéim seo ar roghanna dearaidh éagsúla, riachtanais úsáideoirí agus ar an gcaoi a bhféadfadh idirghabhálaithe airgeadais seirbhísí a sholáthar ag tógáil ar euro dhigiteach. Thabharfadh an euro dhigiteach, foirm dhigiteach d’airgead an bhainc ceannais, rogha níos fearr do thomhaltóirí agus do ghnólachtaí i gcásanna nach féidir airgead fisiceach a úsáid. Thacódh sé le hearnáil íocaíochtaí comhtháite go maith freagairt do riachtanais nua íocaíochta san Eoraip.

Agus an digitiú, athruithe gasta i dtírdhreach na n-íocaíochtaí agus teacht chun cinn crypto-sócmhainní á gcur san áireamh, bheadh ​​an euro digiteach mar chomhlánú ar airgead tirim, ar cheart go bhfanfadh sé ar fáil go forleathan agus inúsáidte. Thacódh sé le roinnt cuspóirí beartais atá leagtha amach i réimse níos leithne an Choimisiúin airgeadas digiteach agus straitéisí íocaíochtaí miondíola lena n-áirítear digitiú gheilleagar na hEorpa, ról idirnáisiúnta an euro a mhéadú agus tacú le neamhspleáchas straitéiseach oscailte an AE. Bunaithe ar an gcomhoibriú teicniúil leis an BCE a tionscnaíodh i mí Eanáir, leanfaidh an Coimisiún ag obair go dlúth leis an BCE agus le hinstitiúidí an AE le linn na céime imscrúdaithe chun anailís agus tástáil a dhéanamh ar na roghanna dearaidh éagsúla i bhfianaise cuspóirí beartais.

Aiseolas

Geilleagar digiteach

Seoladh acmhainn dhigiteach nua chun tacú le sláinte, cúram sóisialta agus nuálaíocht tionscail

foilsithe

on

Nuálaíocht a Bhaint Amach Is acmhainn nua é a d’fhorbair Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige chun eolas agus treoir a thabhairt dóibh siúd atá ag obair ar fud nuálaíocht tionscail, sláinte agus cúraim shóisialta. Déanann sé achoimre ar phríomhthaighde, soláthraíonn sé léargas criticiúil agus soláthraíonn sé peirspictíochtaí nua ó cheannairí smaoinimh trasearnála.

Déanann an acmhainn dhigiteach nua seo athbhreithniú ar an saibhreas eolais atá ar fáil faoi nuálaíocht i gcúram sláinte agus sóisialta chun an fhaisnéis is ábhartha agus is tábhachtaí a thabhairt dóibh siúd a bhfuil sé de dhíth orthu. D'oibrigh Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige go dlúth le rannpháirtithe a chuimsíonn cúram sláinte, tionscail, acadúil agus cúraim shóisialta a sholáthraíonn ionchur.

Measann go leor páirtithe leasmhara go bhfuil nuálaíocht riachtanach chun athrú ar fud an chórais a chatalú agus chun difríocht a dhéanamh d’othair agus do dhaoine. Fuair ​​suirbhé a choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le haghaidh Taighde Beaufort le déanaí go raibh 97% de shláinte agus cúram sóisialta den tuairim go raibh nuálaíocht an-tábhachtach, in éineacht le 91% den tionscal.

Aiseolas

Mar sin féin, is féidir le constaicí nuálaíocht a dhéanamh níos deacra, lena n-áirítear easpa teanga choiteann, acmhainní agus rannpháirtíocht tras-earnála. Chruthaigh Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach chun dul i ngleic leis na dúshláin seo, ag aithint réitigh agus freagraí bunaithe ar fhianaise chun cabhrú le nascleanúint a dhéanamh ar éiceachóras na nuálaíochta agus chun ár gcórais sláinte agus cúraim shóisialta a chosaint sa todhchaí.

Tá sé beartaithe an acmhainn a nuashonrú go rialta le hábhar nua, agus seolfar í le:

Dúirt Cari-Anne Quinn, POF Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige: “Is féidir ról lárnach a bheith ag an acmhainn nua seo maidir le cuidiú le páirtithe leasmhara de gach cúlra nascleanúint a dhéanamh ar éiceachórais sláinte agus cúraim shóisialta na Breataine Bige agus níos faide i gcéin. Tá an eochair ag nuálaithe maidir le claochlú ar scála mór sláinte, cúraim agus folláine sa Bhreatain Bheag agus tacóidh an acmhainn seo leo chun é seo a bhaint amach. "

Dúirt an tAire Sláinte agus Seirbhísí Sóisialta, Eluned Morgan: “Tá ról ríthábhachtach ag an nuálaíocht i dtacú lenár n-earnálacha sláinte agus cúraim shóisialta sa Bhreatain Bheag chun smaointe agus teicneolaíochtaí nua a sholáthar i gcomhpháirtíocht leis an tionscal. Cuirim fáilte roimh acmhainn nua ‘Nuálaíocht a Bhaint Amach’ ag Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige mar phríomhuirlis do nuálaithe atá ag obair chun fíordhúshláin a shárú agus deiseanna nua spreagúla a thapú. Nuair a bhunaíomar agus a mhaoinigh Mol Eolaíocht Bheatha na Breataine Bige, bhí an nuálaíocht ag croílár a éiteas - bhí ról lárnach ag an éiteas seo inár dtéarnamh agus inár bhfreagairt ar thionchar COVID-19. "

Dúirt an Dr. Chris Subbe, Comhairleoir Géarmhíochaine, Riospráide agus Cúraim Chriticiúil ag Bord Sláinte Ollscoil Betsi Cadwaladr agus Léachtóir Cliniciúil Sinsearach in Ollscoil Bangor: “Bhí an-áthas orm cur leis an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach trí iniúchadh a dhéanamh ar a thábhachtaí atá sé nuálaíocht a dhéanamh mar ghnáthchleachtas laethúil.

Le linn na tréimhse seo de bhrúnna eisceachtúla ar ár gcumas cúram ar ardchaighdeán a sholáthar caithfimid bealaí a aimsiú chun tallann agus smaointe a fhorbairt ó gach áit a dtagann siad. Ba cheart go dtabharfadh an acmhainn nua seo cumhacht do nuálaithe ildisciplíneacha ó chúlraí tionscail agus cúram sláinte leis an bhfaisnéis, an comhthéacs agus an teanga atá riachtanach. "

Dúirt Darren Hughes, Stiúrthóir Chónaidhm NHS na Breataine Bige: “Fáiltímid roimh an acmhainn nua Nuálaíocht a Bhaint Amach ó Mhol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige, mar a chonaiceamar tionchar na nuálaíochta agus an athraithe seirbhíse mar fhreagairt ar phaindéim Covid-19. Tacaíonn an acmhainn le tuiscint níos doimhne ar nuálaíocht agus comhlánaíonn sí ár dtuarascáil ilghníomhaireachta a d’ullmhaigh Ollscoil Swansea, Tuarascáil Staidéar Nuálaíochta agus Claochlaithe NHS na Breataine Bige COVID-19, a bhaineann as bonn mór fianaise ar eispéiris foirne ó gach cearn de NHS na Breataine Bige, ag scrúdú cén fáth agus conas a rinne siad nuálaíocht agus ag féachaint ar mholtaí praiticiúla chun an clár oibre seo a chur chun cinn.

“Agus muid ag tosú ar athshlánú, tá sé ríthábhachtach go mbainfimid an leas is fearr as seachadadh seirbhíse, éifeachtúlacht, torthaí othar, folláine foirne, agus cultúr foghlama agus dea-chleachtas a roinnt thar theorainneacha eagrúcháin."

Tagann an acmhainn ag am corraitheach le haghaidh nuálaíochta sa Bhreatain Bheag, le seoladh na nAcadamh Dianfhoghlama níos luaithe i 2021. An chéad cheann dá leithéid ar domhan, tá na hacadamh ceannródaíocha seo ag seachadadh cúrsaí múinte, taighde agus comhairleachta saincheaptha dírithe ar nuálaíocht. seirbhísí, le Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige ag tacú le comhpháirtithe ábhartha.

Más mian leat an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach a iniúchadh, Cliceáil anseo

Maidir le Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige

Tá sé mar aidhm ag Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige an Bhreatain Bheag a roghnú mar an rogha le haghaidh nuálaíochta sláinte, cúraim agus folláine. Cuidímid le nuálaíocht a chur chun cinn agus comhoibriú bríoch a chruthú idir eagraíochtaí tionscail, sláinte, cúraim shóisialta, an rialtais agus taighde.

Ba mhaith linn cuidiú le sláinte agus folláine eacnamaíoch an náisiúin a athrú:

  • Cur le forbairt agus glacadh réitigh nuálacha a thacaíonn le riachtanais sláinte agus cúraim shóisialta na Breataine Bige, agus;
  • i gcomhpháirtíocht leis an tionscal chun feabhsúchán eacnamaíoch a chur chun cinn ar fud earnáil na n-eolaíochtaí beatha agus fás gnó agus poist a spreagadh sa Bhreatain Bheag.

Déanaimid é seo trí oibriú go dlúth le comhghleacaithe sláinte agus cúraim shóisialta chun na dúshláin agus na brúnna a d’fhéadfadh a bheith ar eagraíocht a thuiscint. Nuair a aithnítear muid, oibrímid ansin leis an tionscal chun cabhrú le réitigh nuálacha a aimsiú agus tacú leo chun freagairt do na dúshláin seo go aclaí.

Soláthraíonn ár bhfoireann comhairle shaincheaptha, comharthaíocht agus tacaíocht chun dlús a chur le gach turas nuálaíochta, cibé acu tacú le cliniceoir le smaoineamh geal nó eagraíocht eolaíochtaí beatha ilnáisiúnta.

Cuidíonn Mol Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le hathrú ar fud an chórais a chatalú trí éiceachóras nuálaíochta trasearnála a thionól agus a eagrú. Cuireann na naisc seo ar ár gcumas deiseanna luachmhara líonraithe agus meaitseála a chruthú.

Chun a fháil amach níos mó, cliceáil anseo.

Maidir leis an acmhainn Nuálaíocht a Bhaint Amach

Seolann an acmhainn le:

  • Ocht Léargas chun Nuálaíocht a Bhaint Amach- alt ag cur le chéile príomhléargais agus téamaí ó gach cearn den acmhainn.
  • eolaire achoimre ar an tacaíocht agus na heagraíochtaí atá ar fáil sa Bhreatain Bheag.
  • A léirmheas insinte fianaise nuálaíochta agus litríochta.
  • A athbhreithniú beartais de chur chuige rialtas na Breataine Bige i leith na nuálaíochta.
  • blogs údar ó cheannairí ar fud na sláinte, an tionscail agus an chúraim shóisialta ag díriú ar nuálaíocht.
  • Podchraoltaí ina bpléann ceannairí smaoinimh dúshláin agus deiseanna na nuálaíochta.

Tagairt an tSuirbhé:

"Fuair ​​suirbhé a choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha na Breataine Bige le haghaidh Taighde Beaufort le déanaí go raibh 97% de shláinte agus cúram sóisialta den tuairim go raibh nuálaíocht an-tábhachtach, in éineacht le 91% den tionscal. "

Choimisiúnaigh Hub Eolaíochtaí Beatha Wales Beaufort Research suirbhé gan ainm ar bhraistintí geallsealbhóirí trasearnála maidir leis an eagraíocht agus earnáil na n-eolaíochtaí beatha níos leithne go luath i 2021. Rinneadh é seo chun cabhrú le treo straitéiseach Mol na nEolaíochtaí Beatha sa Bhreatain Bheag a threorú sa todhchaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Anailís eacnamaíoch ar an Acht um Margaí Digiteacha

foilsithe

on

Tá togra curtha i láthair ag an gCoimisiún Eorpach don Acht um Margaí Digiteacha (DMA). Is é an aidhm atá aige margaí digiteacha cothroma iomaíocha a chruthú san AE. Tá sé mar aidhm aige é seo a bhaint amach trí nua a thabhairt isteach ex-ante rialacháin a mbeidh feidhm acu go huathoibríoch maidir le "coimeádaithe geata" mar a thugtar orthu. Is ardáin mhóra idirlín iad na coimeádaithe geata a chomhlíonann critéir roghnaithe méide, scríobhann Robert Chovanculiak, PhD.

I gcomhfhoilseachán nua dar teideal An tAcht um Anailís Eacnamaíoch ar Mhargaí Digiteacha, arna n-ullmhú ag ceithre mheitheal smaointe: INESS (an tSlóvaic), CETA (Poblacht na Seice), IME (an Bhulgáir), agus LFMI (an Liotuáin), tugaimid aird ar easnaimh an DMA agus leagaimid béim ar iarmhairtí neamhbheartaithe féideartha an rialacháin seo. Ina theannta sin, molaimid bealach chun an nós imeachta atá beartaithe chun cuideachtaí idirlín a rialáil a mhodhnú.

I measc na bpríomh-easnaimh tá an sainmhíniú an-mhaith ar 'geatairí'. Níl áit cheannasach acu i ndáiríre sa gheilleagar ina iomláine. Fiú amháin laistigh de sheirbhísí digiteacha, bíonn iomaíocht ghéar ann idir ardáin i gcoinne a chéile, agus ag an am céanna bíonn nuálaithe nua ag tabhairt dúshlán dá seasamh sa mhargadh i gcónaí.

Aiseolas

Is é an t-aon spás ina bhfuil sé de chumas ag geatairí tionchar a imirt ar rialacha an chluiche ar a n-ardán féin. Mar sin féin, cé go bhfuil smacht iomlán acu ar na téarmaí agus na coinníollacha a leagan síos d’úsáideoirí, níl aon dreasacht acu iad a shocrú go neamhfhabhrach. Is fearr a fheictear é seo maidir le cleachtais éagsúla a chuireann togra DMA srian nó toirmeasc iomlán orthu.

Sa staidéar, léirímid go ndéantar tástáil ama ar na cleachtais ghnó seo agus go n-úsáideann go leor cuideachtaí sa domhan as líne go dlisteanach iad. Ina theannta sin, tá roinnt mínithe eacnamaíocha sa litríocht maidir le cén fáth nach léiriú iad na cleachtais ghnó seo ar iompar frithiomaíoch, ach ina ionad sin soláthraíonn siad leas méadaithe d’úsáideoirí deiridh agus d’úsáideoirí gnó an ardáin.

Molaimid mar sin go ndéanfadh an DMA athmhachnamh ar lárú agus uathoibriú an phróisis iomláin chun "coimeádaithe geata" agus cleachtais ghnó toirmiscthe aonair a shainaithint. Ó thaobh réigiún CEE de, tá sé tábhachtach gné dhinimiciúil na hiomaíochta a choinneáil. Is féidir é seo a bhaint amach tríd an statach agus ex ante cur chuige sa DMA le cur chuige ilpholaitiúil ina bhfuil inniúlachtaí náisiúnta bainteach le cinnteoireacht agus idirphlé rialála oscailte á chothabháil acu ina mbíonn an deis ag cuideachtaí idirlín iad féin a bheith rannpháirteach.

Is anailísí ag INESS é Robert Chovanculiak, PhD agus príomhúdar an An tAcht um Anailís Eacnamaíoch ar Mhargaí Digiteacha.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Deichiú Digiteach 2030: Lorgaíonn an Coimisiún dearcadh ar bhosca uirlisí chun spriocanna digiteacha an AE a bhaint amach

foilsithe

on

Sheol an Coimisiún a comhairliúcháin agus a fóram díospóireachta aiseolas a bhailiú ar Choimisiúin Compás Digiteach. Is í an aidhm tuairimí a bhailiú maidir le dlús a chur leis an gclaochlú digiteach, maidir le spriocanna digiteacha 2030 a bhaint amach, maidir le gníomhaíochtaí comhordaithe a chinntiú leis na ballstáit, ar na roghanna beartais a shainaithint chun tacú leis na cuspóirí agus ar thionscadail il-tíortha a chur i bhfeidhm. Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (sa phictiúr) Dúirt: “Iarraimid inniu ar shaoránaigh agus ar ghnólachtaí na hEorpa a dtuairimí a roinnt agus cabhrú linn an clár beartais um Chompás Digiteach atá le teacht a ullmhú a threoróidh an t-aistriú digiteach." Inmheánach Coimisinéir Margaidh Dúirt Thierry Breton: “Thugamar breac-chuntas ar fhís na hEorpa a bhfuil cumhacht dhigiteach aici. Ní mór dúinn anois bosca uirlisí agus creat rialála an AE a uasghrádú chun an fhís seo a thabhairt i gcrích faoi 2030. Sa chomhthéacs seo, casaimid ar shaoránaigh, nuálaithe, FBManna, ballstáit agus údaráis phoiblí, comhpháirtithe áitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta, chomh maith le páirtithe leasmhara digiteacha. ón taighde agus ón tsochaí shibhialta chun cabhrú linn na huirlisí a shainiú chun ár gcomhspriocanna digiteacha a bhaint amach. "

Beidh an comhairliúchán, a bheidh oscailte go dtí an 3 Lúnasa, in éineacht leis an bhfóram díospóireachta ríthábhachtach chun togra an chláir um bheartas Compáis Dhigitigh a ullmhú, a aistreoidh uaillmhianta an AE i ngníomh. Sheol an Coimisiún comhairliúchán le déanaí ar an Prionsabail an Deich mBill Dhigitigh, chun tuairimí a bhailiú ar na bunluachanna atá le seasamh sa spás digiteach. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending