Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Net-Zero Industry Act: An tAontas Eorpach a dhéanamh mar áit chónaithe do mhonarú teicneolaíochtaí glana agus do phoist ghlasa

ROINN:

foilsithe

on

An 20 Márta, mhol an Coimisiún an An tAcht um Thionscal Glan-Nialais déantúsaíocht teicneolaíochtaí glana a mhéadú san AE agus a chinntiú go bhfuil an tAontas lán-fheistithe don aistriú fuinnimh ghlain. D’fhógair an tUachtarán von der Leyen an tionscnamh seo mar chuid de Plean Tionscail an Mhargaidh Ghlais.

Neartóidh an tAcht athléimneacht agus iomaíochas déantúsaíochta teicneolaíochtaí glan-nialas san AE, agus déanfaidh sé ár gcóras fuinnimh níos sláine agus níos inbhuanaithe. Cruthóidh sé dálaí níos fearr chun tionscadail glan-nialais a chur ar bun san Eoraip agus chun infheistíochtaí a mhealladh, agus é mar aidhm aige go dtiocfaidh cumas monaraíochta teicneolaíochtaí glan-nialasacha foriomlána an Aontais i dtreo nó go sroichfidh sé 40 % ar a laghad de riachtanais imlonnaithe an Aontais faoi 2030. Cuirfidh sé sin dlús leis sin. an dul chun cinn i dtreo spriocanna aeráide agus fuinnimh 2030 an AE agus an t-aistriú go neodracht aeráide, agus iomaíochas thionscal an AE a threisiú, poist ardchaighdeáin a chruthú, agus tacú le hiarrachtaí an AE a bheith neamhspleách ar fhuinneamh.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá timpeallacht rialála de dhíth orainn a ligeann dúinn an t-aistriú fuinnimh ghlain a mhéadú go tapa. Is é sin a dhéanfaidh an tAcht um Thionscal Glan-Zero. Cruthóidh sé na dálaí is fearr do na hearnálacha sin atá ríthábhachtach dúinn chun glan-nialas a bhaint amach faoi 2050: teicneolaíochtaí amhail tuirbíní gaoithe, caidéil teasa, painéil ghréine, hidrigin in-athnuaite chomh maith le CO.2 stórála. Tá an t-éileamh ag fás san Eoraip agus ar fud an domhain, agus táimid ag gníomhú anois chun a chinntiú gur féidir linn freastal ar níos mó den éileamh seo le soláthar Eorpach." 

In éineacht leis an togra le haghaidh Gnímh Eorpach um Amhábhair Chriticiúla agus an athchóiriú ar dhearadh an mhargaidh leictreachais, an An tAcht um Thionscal Glan-Nialais leagtar amach creat soiléir Eorpach chun spleáchas an AE ar allmhairí an-dlúth a laghdú. Trí leas a bhaint as na ceachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim Covid-19 agus ón ngéarchéim fuinnimh a spreag ionradh na Rúise ar an Úcráin, cabhróidh sé le hathléimneacht shlabhraí soláthair fuinnimh ghlan na hEorpa a mhéadú.

Tugann an reachtaíocht atá beartaithe aghaidh ar theicneolaíochtaí a chuirfidh go mór le dícharbónú. Áirítear orthu sin: gréine fótavoltach agus teirmeach gréine, fuinneamh gaoithe ar tír mór agus in-athnuaite amach ón gcósta, cadhnraí agus stóráil, teaschaidéil agus fuinneamh geoiteirmeach, leictrealaitheoirí agus cealla breosla, bithghás/bithmheatán, gabháil carbóin, úsáid agus stóráil, agus teicneolaíochtaí greille, teicneolaíochtaí breoslaí malartacha inbhuanaithe , ardteicneolaíochtaí chun fuinneamh a tháirgeadh ó phróisis núicléacha le dramhaíl íosta ó thimthriall an bhreosla, imoibreoirí modúlacha beaga, agus breoslaí gaolmhara is fearr sa rang. Tabharfar tacaíocht ar leith do theicneolaíochtaí Straitéiseacha Glan-nialais a shainaithnítear san Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán agus tá siad faoi réir an tagarmhairc táirgeachta intíre 40%.

Príomhghníomhartha chun infheistíochtaí déantúsaíochta teicneolaíochta glan-nialais a thiomáint

Tá an tAcht um Thionscal Glan-Zero tógtha ar na piléir seo a leanas:

  • Coinníollacha cumasúcháin a shocrú: feabhsófar leis an Acht na coinníollacha infheistíochta i dteicneolaíochtaí glan-nialais trí fhaisnéis a fheabhsú, ag laghdú an ualach riaracháin chun tionscadail a chur ar bun agus próisis deonaithe ceadanna a shimpliú. Ina theannta sin, tá sé beartaithe san Acht tosaíocht a thabhairt do Tionscadail Straitéiseacha Net-Zero, a mheastar a bheith riachtanach chun athléimneacht agus iomaíochas thionscal an AE a neartú, lena n-áirítear suíomhanna chun CO a gabhadh a stóráil go sábháilte2 astuithe. Beidh siad in ann leas a bhaint as amlínte ceadaithe níos giorra agus as nósanna imeachta cuíchóirithe.
  • CO a luathú2 ghabháil: leagtar síos leis an Acht cuspóir AE chun acmhainn insteallta bliantúil 50Mt a bhaint amach in CO straitéiseach2 láithreáin stórála san AE faoi 2030, le ranníocaíochtaí comhréireacha ó tháirgeoirí ola agus gáis an AE. Bainfidh sé sin bac mór ar fhorbairt CO2 gabháil agus stóráil mar réiteach aeráide atá inmharthana go heacnamaíoch, go háirithe i gcás earnálacha atá dian ar fhuinneamh a mhaolú.
  • Rochtain ar mhargaí a éascú:  chun éagsúlú an tsoláthair do theicneolaíochtaí glan-nialas a threisiú, ceanglaítear leis an Acht ar údaráis phoiblí breithniú a dhéanamh ar chritéir inbhuanaitheachta agus athléimneachta le haghaidh teicneolaíochtaí glan-nialasacha i soláthar poiblí nó i gceantanna.
  • Scileanna a fheabhsú: tugtar isteach bearta nua leis an Acht chun a chinntiú go bhfuil fórsa saothair oilte ann a thacaíonn le táirgeadh teicneolaíochtaí glan-nialais san AE, lena n-áirítear bunú Acadaimh Tionscail Net-Zero, le tacaíocht agus maoirseacht ón Ardán Eoraip Net-Zero. Cuirfidh siad seo le poist ardchaighdeáin sna hearnálacha riachtanacha seo.
  • Nuálaíocht a chothú: cuireann an tAcht ar chumas na mBallstát é a bhunú boscaí gainimh rialála teicneolaíochtaí nuálacha glan-nialais a thástáil agus nuálaíocht a spreagadh, faoi choinníollacha rialála solúbtha.
  • A Ardán Eoraip Net-Zero cabhróidh sé leis an gCoimisiún agus leis na Ballstáit gníomhaíocht a chomhordú agus faisnéis a mhalartú, lena n-áirítear maidir le Comhpháirtíochtaí Tionsclaíocha Net-Zero. Oibreoidh an Coimisiún agus na Ballstáit le chéile freisin chun a áirithiú go mbeidh sonraí ar fáil chun faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn i dtreo chuspóirí an Ghnímh um Thionscal Glan-Nialais. AE. Cothóidh sé freisin teagmhálacha ar fud earnálacha glan-nialais na hEorpa, ag baint leasa go háirithe as comhghuaillíochtaí tionsclaíochta atá ann cheana.

Chun tuilleadh tacaíochta a thabhairt do ghlacadh hidrigin in-athnuaite laistigh den AE chomh maith le hallmhairí ó chomhpháirtithe idirnáisiúnta, tá a chuid smaointe á gcur i láthair inniu ag an gCoimisiún maidir le dearadh agus feidhmeanna an Aontais Eorpaigh. An Banc Eorpach Hidrigine. Tugann sé sin comhartha soiléir gurb í an Eoraip an áit do tháirgeadh hidrigine.

Aiseolas

Mar a fógraíodh sa Plean Tionscail an Mhargaidh Ghlais, seolfar na chéad cheantanna píolótacha ar tháirgeadh hidrigine in-athnuaite faoin gCiste Nuálaíochta i bhFómhar 2023. Dámhfar fóirdheontas ar thionscadail roghnaithe i bhfoirm préimh sheasta in aghaidh an kg de hidrigin a tháirgtear ar feadh 10 mbliana oibríochta ar a mhéad. Méadóidh sé seo inbhainciúlacht na dtionscadal agus laghdófar na costais chaipitil fhoriomlána. Féadfaidh ardán ceantála an AE “ceantanna mar sheirbhís” a thairiscint freisin do Bhallstáit, rud a éascóidh táirgeadh hidrigine san Eoraip freisin. Tá an Coimisiún ag fiosrú tuilleadh conas gné idirnáisiúnta an Bhainc Eorpaigh Hidrigine a dhearadh chun allmhairí hidrigine in-athnuaite a dhreasú. Roimh dheireadh na bliana, ba cheart go mbeadh gach eilimint den Bhanc Hidrigin ag feidhmiú.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Ní mór do Pharlaimint na hEorpa agus do Chomhairle an Aontais Eorpaigh an Rialachán atá beartaithe a phlé anois agus a chomhaontú sula nglacfar é agus sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

cúlra

An Déileáil Ghlas na hEorpa, arna thíolacadh ag an gCoimisiún an 11 Nollaig 2019, leagtar síos an sprioc maidir leis an Eoraip a dhéanamh ar an gcéad mhór-roinn atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Tiomantas an AE don neodracht aeráide agus an sprioc idirmheánach maidir le glanastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 55 % ar a laghad faoi 2030, i gcoibhneas le go leibhéil 1990, atá ceangailteach de réir dlí ag an Dlí na hEorpa um Aeráid.

An pacáiste reachtach le seachadadh ar an Déileáil Ghlas na hEorpa soláthraítear plean chun geilleagar na hEorpa a chur ar an mbóthar ceart chun a uaillmhianta aeráide a bhaint amach, leis an Plean REPowerEU dlús a chur leis an aistriú ó bhreoslaí iontaise allmhairithe na Rúise. In aice leis an Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán, leagann sé seo síos an creat chun tionscal an AE a chlaochlú don aois glan-nialais.

Tíolacadh Plean Tionscail an Mhargaidh Ghlais an 1 Feabhra chun tionscal glan-nialas a threisiú agus chun a chinntiú go gcuirfear cuspóirí an Mhargaidh Ghlais Eorpaigh i gcrích in am. Leagtar amach sa phlean conas a rachaidh an AE chun cinn a iomaíochas trí infheistíocht ghlanteicneolaíochta, agus mar a leanfaidh sé ar aghaidh ar an mbealach chuig neodracht aeráide. Freagraíonn sé don chuireadh ón gComhairle Eorpach don Choimisiún tograí a dhéanamh chun gach uirlis ábhartha náisiúnta agus AE a úsáid agus chun coinníollacha creata le haghaidh infheistíochta a fheabhsú, d'fhonn athléimneacht agus iomaíochas an AE a chosaint. Tá sé mar aidhm ag an gcéad cholún den Phlean timpeallacht rialála intuartha agus simplithe a chruthú do thionscail glan-nialais. Chuige sin, i dteannta leis an Acht um Thionscal Glan-Nialais, tá an Coimisiún ag tíolacadh a An tAcht Eorpach um Amhábhair Chriticiúla, chun slabhra luacha ríthábhachtach um amhábhar inbhuanaithe agus iomaíoch a bhaint amach san Eoraip, agus tá leasú beartaithe aige ar dhearadh an mhargaidh leictreachais a ligfidh do thomhaltóirí leas a bhaint as costais táirgthe íseal na n-ábhar in-athnuaite.

Tuilleadh eolais

Questions & Answers

Bileog fíricí ar an Acht um Thionscal Glan-Zero

Bileog fíricí ar an mBanc Eorpach Hidrigin

Acht um Thionscal Glan-Nialais

Plean Tionscail Margadh Glas don Aois Ghlan-Nialais

Plean Tionscal an Mhargaidh Ghlais brúigh scaoileadh

Beart Glas Eorpach

An tAcht Eorpach um Amhábhair Chriticiúla

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending