Ceangail le linn

Chomhghuaillíocht Eorpach do Leigheas phearsantaithe

Nuashonrú: Riachtanais leighis neamhchomhlíonta is mó atá i gceannas ar an gclár sláinte

ROINN:

foilsithe

on

Beannachtaí a chomhghleacaithe, agus fáilte roimh nuashonrú an Chomhaontais Eorpaigh um Leigheas Pearsanta (EAPM). Agus 2022 ag druidim chun deiridh, tá EAPM chomh gnóthach agus a bhí riamh maidir le gníomhaíochtaí pleanála do 2023 a bhaineann le sainchomhaid rialála amhail an reachtaíocht chógaisíochta, an Spás Eorpach um Shonraí Sláinte, an Rialachán Dílleachta agus ullmhacht an chórais cúram sláinte ar leibhéal náisiúnta agus réigiúnach, Scríobhann Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM Denis Horgan. 

Tacaíonn Comhairle Sláinte an AE le moill ar spriocdhátaí idirthréimhseacha um rialáil feistí leighis (MDR).

An 9 Nollaig, bhreithnigh Comhairle Fostaíochta, Beartais Shóisialta, Sláinte agus Gnóthaí Tomhaltóirí an AE (an ‘Comhairle Sláinte’) – ar a raibh airí sláinte bhallstáit an AE, nó a n-ionadaithe faoi seach – ‘nóta faisnéise’ a d’ullmhaigh an Chomhairle Eorpach. Coimisiún. 

Thacaigh an Chomhairle Sláinte le togra an Choimisiúin Eorpaigh moill a chur ar na spriocdhátaí idirthréimhseacha chun dochar a dhéanamh do chórais sláinte an AE agus cúram othar is tábhachtaí a sheachaint. De réir an Choimisiúin Eorpaigh, cuirfear an leasú reachtach spriocdhírithe práinneach ar fáil do reachtas an AE lena bhreithniú i dtús na bliana 2023.

Chuir Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia an AE, Stella Kyriakides, an Nóta Faisnéise i láthair maidir le cur chun feidhme Rialachán (AE) 2017/745 maidir le feistí leighis ('Rialachán Feistí Leighis' nó 'MDR').

Leag an Nóta Faisnéise béim ar an staid mar atá faoi láthair maidir le cur chun feidhme MDR agus ar na hábhair imní a léirigh roinnt Ballstát (lena n-áirítear na príomhpháipéir 'neamhpháipéir' a chuir an Fhrainc agus an Ghearmáin ar fáil), Feisirí de Pharlaimint na hEorpa, an Grúpa Comhordaithe Feistí Leighis ( ‘GCFL’), aiseolas ó na Comhlachtaí dá dtugtar fógra (‘NBanna’).

An seiceáil réaltachta

Aiseolas

Go simplí, mheas na príomhpháirtithe leasmhara seo le chéile go bhfuil na spriocdhátaí idirthréimhseacha uaillmhianacha atá leagtha amach in Airteagal 120 den MDR faoi láthair neamhréadúil. Is é an spriocdháta is tábhachtaí ná go mbeidh deimhnithe comhréireachta Eorpacha arna n-eisiúint faoi na treoracha le haghaidh feistí leighis gníomhacha so-ionchlannaithe agus feistí leighis ginearálta (na ‘Treoracha’) ar neamhní an 27 Bealtaine 2024 ar a dhéanaí.

Ó Dheireadh Fómhair 2022, fuair NBanna 8,120 iarratas agus d’eisigh siad 1,990 deimhniú comhréireachta faoin MDR.

In ainneoin iarrachtaí an GCFL feabhas a chur ar ghnéithe áirithe oibríochtúla agus struchtúracha faoin MDR trí dhoiciméid treorach neamhreachtacha, aithníonn reachtas an AE anois, mura dtugtar aghaidh go hiomchuí orthu go reachtach, gur beag an seans go nglacfaí le líon suntasach feistí leighis tarrthála. as an margadh toisc nach raibh siad in ann na ceanglais nua faoin MDR a chomhlíonadh.

Hesitancy vacsaín 

Tagraíonn leisce vacsaínithe don mhoill maidir le vacsaíní a ghlacadh nó a dhiúltú ainneoin seirbhísí vacsaínithe a bheith ar fáil. Tá leisce vacsaínithe casta agus sainiúil don chomhthéacs éagsúil in am, áit agus vacsaíní. Áiríonn sé fachtóirí cosúil le bogásach, áisiúlacht agus muinín.

Dírítear san Ionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) ar fhaisnéis a sholáthar faoi dhaonraí leisce, deitéarmanaint leisce agus torthaí taighde ar an ábhar, chun go mbeidh sláinte an phobail ar an eolas níos fearr faoi nádúr imní na ndaonraí leisce, agus freagairt. go cuí. Soláthraíonn ECDC go háirithe treoracha agus feisteáin uirlisí d’oibrithe cúram sláinte, do bhainisteoirí clár imdhíonta agus do shaineolaithe sláinte poiblí chun tacú lena n-iarrachtaí chun dul i ngleic le leisce vacsaíní.

Tagann tíortha ECFE i dtír ar chomhchaighdeáin maidir le faireachas sonraí

An 14 Nollaig ghlac tíortha ECFE an chéad chomhaontú idir-rialtasach maidir le cineálacha cur chuige coiteanna chun príobháideacht agus cearta agus saoirsí eile an duine a chosaint agus rochtain á fáil acu ar shonraí pearsanta chun críocha slándála náisiúnta agus forghníomhú an dlí. Féachann Dearbhú an ECFE maidir le Rochtain Rialtais ar Shonraí Pearsanta atá i seilbh Eintitis san Earnáil Phríobháideach le muinín i sreafaí sonraí trasteorann a fheabhsú – atá lárnach d’athrú digiteach an gheilleagair dhomhanda – trí shoiléiriú a dhéanamh ar conas is féidir le gníomhaireachtaí náisiúnta slándála agus forghníomhaithe dlí rochtain a fháil ar shonraí pearsanta. faoi ​​chreataí dlí atá ann cheana. Is mórtiomantas polaitiúil é ó na 38 dtír ECFE agus ón Aontas Eorpach a chláraigh leis le linn Chruinniú Aireachta an ECFE in 2022 ar an nGeilleagar Digiteach. 

Féadfaidh tíortha eile cloí leis an Dearbhú freisin. “Tá sé ríthábhachtach sa ré dhigiteach seo sonraí a aistriú thar theorainneacha do gach rud ó úsáid na meán sóisialta go trádáil idirnáisiúnta agus comhar ar shaincheisteanna sláinte domhanda. 

Mar sin féin, gan prionsabail agus cosaintí coiteanna, ardaíonn comhroinnt sonraí pearsanta ar fud na ndlínsí imní faoi phríobháideachas, go háirithe i réimsí íogaire cosúil le slándáil náisiúnta,” a dúirt Ard-Rúnaí an ECFE Mathias Cormann, agus an Dearbhú á sheoladh aige le linn Chruinniú Aireachta an OECD ar an nGeilleagar Digiteach. “Aithnítear go foirmiúil i gcomhaontú suntasach an lae inniu go seasann tíortha an ECFE le caighdeáin agus cosaintí coiteanna. Cabhróidh sé le sreafaí sonraí a chumasú idir daonlathais smachta an dlí, leis na coimircí is gá chun muinín daoine aonair sa gheilleagar digiteach agus muinín fhrithpháirteach i measc rialtais maidir le sonraí pearsanta a gcuid saoránach.” 

Glacann tíortha AE moltaí nua maidir le scagthástáil ailse 

Ghlac airí sláinte an AE an tseachtain seo caite (9 Nollaig) leis an togra ón gComhairle le haghaidh moltaí nua maidir le scagthástáil ailse, caibidlíocht a dúirt Aire Sláinte na Seice Vlastimil Válek “nach raibh sé simplí.”

Nuashonraíonn an téacs moltaí neamhcheangailteacha ó 2003, ag leathnú an scagthástála go hailse scamhóg, phróstataigh agus ghastrach ón liosta bunaidh d’ailse chíche, cheirbheacsach agus cholaireicteach.

Bhain téacs deiridh na Comhairle leis an mbuntogra ón gCoimisiún, ag baint úsáide as teanga níos airdeallaí, lena n-áirítear raon feidhme an scagthástála incháilitheachta do roinnt ailsí a chaolú.

Ag labhairt dó ag cruinniú na n-airí sláinte, dúirt Válek go gcreideann sé mar dhochtúir go bhfuil sé riachtanach agus cinntí polaitiúla á ndéanamh aige an fhianaise a leanúint i gcónaí. “Creidim go léiríonn an téacs atá os ár gcomhair an cur chuige atá bunaithe ar fhianaise,” a dúirt sé.

Sroicheann HERA bliain amháin 

Ba é an Déardaoin seo caite (8 Nollaig) breithlá bliana an Údaráis um Ullmhacht agus Freagairt Éigeandála Sláinte (HERA). Níos mó de cheiliúradh ar a bhfuil bainte amach ag an AE ná ceistiú criticiúil ar an údarás agus conas is féidir é a dhéanamh níos fearr, bhí an ócáid ​​lán le tagairtí cuimsithí do nuabheirthe agus breith, le neart comhghairdeas don údarás réasúnta nua. “Tá líonra á bhunú againn,” a dúirt ceannaire HERA Pierre Delsaux ar imeall na hócáide. “Ní mór dúinn an teaglaim seo d’aisteoirí a bheith againn in áiteanna éagsúla ar fud an domhain, ag caint lena chéile, ag comhoibriú lena chéile, ag seachaint chomh maith agus is féidir dúbailt, agus ag iarraidh torthaí a bhaint amach a bheidh tairbheach do chách.” 

Ardú Faisnéise Saorga

Dé Máirt (13 Nollaig thug an Chomhairle Teileachumarsáide an ordóg dheireanach do chur chuige ginearálta uachtaránacht na Seice maidir leis an Acht um Fhaisnéis Shaorga (faomhadh freisin an seasamh Eorpach um fhéiniúlacht dhigiteach). Anois tá gach súl ar an bParlaimint. , D’admhaigh comhrapóirtéir Acht AI Dragoş Tudorache go bhfuil na pleananna níos luaithe chun téacs na Parlaiminte a bheith bunaithe go hoifigiúil faoin Nollaig.“Ní bheidh muid in ann críochnú faoi dheireadh na bliana,” a dúirt Tudorache. seasamh faoi dheireadh mhí Feabhra 2023 — agus an plé trípháirteach leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún á thabhairt chun críche faoi dheireadh 2023, faoi uachtaránacht Chomhairle na Spáinne. 

Rud amháin atá soiléir go leor ná go bhfuil an Chomhairle agus na Feisirí Eorpacha ag glacadh le cineálacha cur chuige atá éagsúil ó thaobh an Achta um AI, rud a d’fhéadfadh a bheith casta as an bplé. Luaigh Tudorache rialacha maidir le cuspóirí ginearálta AI, an liosta de chleachtais AI toirmiscthe agus rialachas agus forghníomhú (ar mian le Tudorache go mbeadh ciseal blocleibhéil ann seachas an t-ábhar a fhágáil faoi na húdaráis náisiúnta) mar phointí conspóideacha is dócha. 

Aghaidh a thabhairt ar riachtanais leighis nach bhfuil á gcomhlíonadh 

Tá aghaidh a thabhairt ar riachtanais leighis othar nach bhfuil á gcomhlíonadh trí nuálaíocht ag croílár gach a ndéanaimid. Ná déan ach cuid den dul chun cinn a rinneadh le déanaí i gcúram othar. Sa bhliain 2020, fuair 13,437 bean ar fud na hEorpa bás de bharr ailse cheirbheacsach. Ach tá an nuálaíocht ag troid ar ais, agus an vacsaín HPV ag laghdú riosca ailse cheirbheacsach 90%. Sin na milliúin teaghlach nach gcaillfidh deirfiúr, iníon nó máthair. Díreach 10 mbliana ó shin, ní raibh ach 5% d'othair a raibh meileanóma orthu beo cúig bliana tar éis dóibh a bheith diagnóisithe. Inniu, is é 50% an líon sin. 

Ciallaíonn sé sin go mbíonn níos mó ama ag níos mó daoine le roinnt lena dteaghlach agus lena gcairde. Tá thart ar 15 milliún Eorpach ag maireachtáil le HEP C. Ach trí chúrsa nuálach leighis, is féidir linn é sin a dhéanamh mar rud den am atá thart do 95% d’othair. Ag malartú ar feadh an tsaoil cúraim, ar feadh an tsaoil cuimhní cinn. Ba é an túsphointe leis na dul chun cinn seo go léir aghaidh a thabhairt ar riachtanais leighis nár comhlíonadh. Tiomáineann sé obair an 120,000 fostaí sa tionscal atá ag obair i róil T&F ar fud an réigiúin agus treoraíonn sé infheistíocht €42bn i T&F na hEorpa ag an tionscal. 

Ba cheart go gcabhródh riachtanas leighis nach bhfuiltear á shásamh le beartas agus gníomh a mhúnlú ó thaighde luathchéime, go forbairt chliniciúil go praghsáil agus aisíocaíocht go dtí an chaoi a n-úsáidtear leigheas nua i gcleachtas. Ach is dúshlán é an chaoi a ndéanann na pobail taighde agus cúram sláinte riachtanas leighis nach bhfuiltear á shásamh a shainiú agus a chainníochtú. Tá peirspictíocht gach othair an-phearsanta de réir a dtaithí féin ar mhaireachtáil le galair agus cruthaítear dearcadh gach dáilcheantair ar riachtanas nach bhfuiltear á shásamh ag a saineolas agus a dtuairimí gairmiúla féin. 

Riachtanas leighis neamhchomhlíonta mar uirlis déanta beartais Tá coincheap an riachtanas leighis neamhchomhlíonta (UMN) i gceist chun cabhrú leis na pobail taighde agus cúram sláinte idirdhealú a dhéanamh idir riachtanais sláinte othar agus sochaíoch agus an iliomad riachtanas sláinte eile. 

Le haghaidh píosa a d’fhoilsigh EAPM ar an ábhar seo, féach an hipearnasc seo a leanas le do thoil: Freastal ar an Gá atá le Plé ar Riachtanas Leighis Neamhchomhlíonta

Tá cúraimí agus dualgais ar Kaili ar fionraí

Cuireadh a cúraimí agus dualgais leas-uachtarán Pharlaimint na hEorpa Eva Kaili ar fionraí ach coinníonn sí a suíochán go dtí go ndéantar vótáil fhoirmiúil. Tagann an t-aistriú seo i ndiaidh líomhaintí éillithe is dócha a bhain le Catar chomh maith le líon na ngabhálacha a rinne póilíní na Beilge, a raibh thart ar €600,000 in airgead tirim i gceist leo, mar a thuairiscigh meáin na Beilge ar dtús. Le dhomhanfhad agus Knack. Díbríodh Kaili ó pháirtí sóisialach na Gréige Pasok agus ó ghrúpa Sóisialaithe agus Daonlathaithe Pharlaimint na hEorpa ó shin. 

Ina dhiaidh sin tháinig ráiteas ar an Satharn (10 Nollaig) ó urlabhraí de chuid Pharlaimint na hEorpa ag fógairt fionraí Kaili. "I bhfianaise na n-imscrúduithe breithiúnacha atá ar siúl ag údaráis na Beilge, tá cinneadh déanta ag an Uachtarán Metsola na cumhachtaí, na dualgais agus na tascanna go léir a tharmligtear chuig Eva Kaili ina ról mar Leas-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa a chur ar fionraí láithreach bonn" a dúirt an t-urlabhraí. .

Agus is é sin gach rud ó EAPM don tseachtain seo - fan slán sábháilte, bain sult as an deireadh seachtaine, feicfidh tú an chéad uair eile.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending