Ceangail le linn

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim athchaipitlithe na hIodáile € 44 billiún chun tacú le cuideachtaí móra a ndeachaigh ráig #Coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Iodálach, le buiséad foriomlán de € 44 billiún, chun tacú le fiontair mhóra a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Tá ceithre bheart sa scéim a ceadaíodh faoin státchabhair Creat Sealadach.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Tacóidh scéim athchaipitlithe na hIodáile le cuideachtaí móra a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu trína mbonn caipitil a neartú agus a rochtain ar mhaoiniú a éascú sna hamanna deacra seo. In éineacht le bearta eile a ceadaíodh roimhe seo, beidh an scéim lárnach i dtacú le geilleagar agus margadh saothair na hIodáile sa deireadh. Leanaimid orainn ag obair i ndlúthchomhar leis na ballstáit chun réitigh inoibrithe a fháil chun tionchar eacnamaíoch an ráig coronavirus a mhaolú, de réir rialacha an AE. "

Bearta tacaíochta na hIodáile

Chuir an Iodáil in iúl don Choimisiún, faoin gCreat Sealadach, scéim ina bhfuil ceithre bheart comhlántacha chun tacú le cuideachtaí móra a ndeachaigh an ráig coronavirus go mór i bhfeidhm orthu, trí ionstraimí athchaipitlithe, go háirithe cothromas, agus ionstraimí caipitil hibrideacha (bannaí inchomhshóite agus fiachas fo-ordaithe). In éineacht le scéim na hIodáile atá beartaithe d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide, a d’fhormheas an Coimisiún ar 31 2020 Iúil, tá sé mar aidhm ag bearta na hIodáile tacú le sócmhainneacht speictream mór cuideachtaí a d’fhulaing ón ráig coronavirus, agus ar an gcaoi sin cuidiú leo leanúnachas a gcuid gníomhaíochtaí a chinntiú agus tacú le fostaíocht.

Díríonn an scéim ar chuideachtaí móra a raibh laghdú mór ioncaim orthu in 2020. Le bheith incháilithe, i measc critéar eile, ba cheart na cuideachtaí a mheas mar straitéiseach don gheilleagar agus do na margaí saothair.

Is éard atá sna bearta faoin scéim:

(1) Instealltaí cothromais;

(2) bannaí inchomhshóite éigeantacha;

(3) bannaí inchomhshóite, arna iarraidh sin ag an tairbhí nó ag an sealbhóir cárta, agus;

(4) fo-fhiach.

Riarann ​​feithicil sainchuspóireach ad-hoc, Patrimonio Rilancio, na ceithre bheart.

Chinn an Coimisiún go bhfuil an scéim a chuir an Iodáil in iúl de réir na gcoinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, maidir le bearta athchaipitlithe, (i) tá an tacaíocht ar fáil do chuideachtaí más gá í chun oibríochtaí a chothabháil, níl aon réiteach iomchuí eile ar fáil, agus is é leas coiteann idirghabháil a dhéanamh; (ii) tá tacaíocht teoranta don mhéid is gá chun inmharthanacht tairbhithe a chinntiú agus ní théann sí níos faide ná a struchtúr caipitil a athbhunú roimh an ráig coronavirus; (iii) soláthraíonn an scéim luach saothair leordhóthanach don stát; (iv) spreagann coinníollacha na mbeart tairbhithe agus / nó a n-úinéirí an tacaíocht a aisíoc chomh luath agus is féidir (inter alia trí mhéaduithe forásacha ar luach saothair, toirmeasc díbhinne chomh maith le huasteorainn ar luach saothair agus toirmeasc ar íocaíochtaí bónais don bhainistíocht); (v) tá cosaintí i bhfeidhm chun a chinntiú nach mbaineann tairbhithe leas míchuí as an gcabhair athchaipitlithe ón stát chun aimhleasa na hiomaíochta córa sna margaí inmheánacha, amhail toirmeasc fála chun leathnú ionsaitheach tráchtála a sheachaint; agus (vi) caithfear cúnamh do chuideachta os cionn na tairsí € 250m a chur ar an eolas ar leithligh le haghaidh measúnaithe aonair.

Maidir le cúnamh i bhfoirm ionstraimí fiachais fo-ordaithe, (i) ní sháróidh cúnamh na teorainneacha ábhartha ar láimhdeachas agus bille pá na dtairbhithe atá leagtha amach sa Chreat Sealadach agus (ii) ní féidir tacaíocht a dheonú ach go dtí deireadh 2020 .

Faoi dheireadh, níl ach cuideachtaí nár measadh go raibh siad i gcruachás cheana féin an 31 Nollaig 2019 incháilithe le haghaidh cúnaimh faoin scéim seo.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil an scéim riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE.

cúlra

I gcás cásanna eacnamaíocha atá an-dian, mar an ceann atá os comhair na mBallstát go léir agus an RA faoi láthair mar gheall ar an ráig coronavirus, tugann rialacha Státchabhrach an AE deis do Bhallstáit tacaíocht a dheonú chun suaitheadh ​​tromchúiseach dá ngeilleagar a leigheas. Tá sé seo á thuar le hAirteagal 107 (3) (b) CFAE den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

An 19 Márta 2020, ghlac an Coimisiún cúnamh stáit Creat Sealadach chun a chumasú do bhallstáit an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil léi faoi rialacha cúnaimh stáit a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na ráige coronavirus. An Creat Sealadach, mar arna leasú an 3 Aibreán 2020 agus Bealtaine 8 agus 29 meitheamh 2020, foráiltear do na cineálacha cúnaimh seo a leanas, ar féidir le Ballstáit a dheonú:

(I) Deontais dhíreacha, instealltaí cothromais, buntáistí roghnacha cánach agus réamhíocaíochtaí de suas le € 100,000 do chuideachta atá gníomhach san earnáil talmhaíochta bunscoile, € 120,000 do chuideachta atá gníomhach san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe agus € 800,000 do chuideachta atá gníomhach i ngach earnáil eile chun aghaidh a thabhairt ar a riachtanais phráinneacha leachtachta. Féadann na Ballstáit freisin, suas go dtí an luach ainmniúil de € 800,000 in aghaidh na cuideachta iasachtaí nó ráthaíochtaí úis nialasacha a thabhairt ar iasachtaí a chumhdaíonn 100% den riosca, ach amháin san earnáil talmhaíochta príomhúil agus san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe, áit a bhfuil na teorainneacha de € 100,000 agus € 120,000 in aghaidh na cuideachta faoi seach, iarratas a dhéanamh.

(Ii) Ráthaíochtaí stáit maidir le hiasachtaí a ghlacann cuideachtaí a chinntiú go gcoinníonn bainc iasachtaí ag soláthar do na custaiméirí a dteastaíonn siad uathu. Féadann na ráthaíochtaí stáit seo suas le 90% den riosca ar iasachtaí a chumhdach chun cabhrú le gnóthais riachtanais chaipitil oibre agus infheistíochta láithreacha a chumhdach.

(iii) Iasachtaí poiblí fóirdheonaithe do chuideachtaí (fiachas sinsearach agus fo-ordaithe) le rátaí úis fabhracha do chuideachtaí. Is féidir leis na hiasachtaí seo cabhrú le gnóthais riachtanais chaipitil oibre agus infheistíochta láithreacha a chumhdach.

(iv) Cosaintí do bhainc a dhíríonn cúnamh Stáit ar an bhfíorgheilleagar go meastar gur cúnamh díreach é an cúnamh sin do chustaiméirí na mbanc, ní do na bainc féin, agus go dtugann sé treoir maidir le conas an saobhadh íosta iomaíochta idir bainc a chinntiú.

(V) Árachas creidmheasa onnmhairiúcháin gearrthéarmach poiblí do gach tír, gan gá don Bhallstát i dtrácht a thaispeáint go bhfuil an tír faoi seach “neamh-indíolta”.

(vi) Tacaíocht do thaighde agus forbairt a bhaineann le coronavirus (T&F) aghaidh a thabhairt ar an ngéarchéim sláinte atá ann faoi láthair i bhfoirm deontas díreach, airleacain inaisíoctha nó buntáistí cánach. Féadfar bónas a dheonú do thionscadail comhair trasteorann idir na Ballstáit.

(vii) Tacaíocht chun saoráidí tástála a thógáil agus a uasghrádú táirgí a fhorbairt agus a thástáil (lena n-áirítear vacsaíní, aerálaithe agus éadaí cosanta) atá úsáideach chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus, suas go dtí an chéad imscaradh tionsclaíoch. D’fhéadfadh sé seo a bheith i bhfoirm deontas díreach, buntáistí cánach, airleacain inaisíoctha agus ráthaíochtaí gan aon chaillteanas. Féadfaidh cuideachtaí leas a bhaint as bónas nuair a thacaíonn níos mó ná ballstát amháin lena n-infheistíocht agus nuair a chuirtear an infheistíocht i gcrích laistigh de dhá mhí tar éis an chabhair a dheonú.

(viii) Tacaíocht do tháirgeadh táirgí atá ábhartha chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus i bhfoirm deontas díreach, buntáistí cánach, airleacain inaisíoctha agus ráthaíochtaí gan aon chaillteanas. Féadfaidh cuideachtaí leas a bhaint as bónas nuair a thacaíonn níos mó ná ballstát amháin lena n-infheistíocht agus nuair a chuirtear an infheistíocht i gcrích laistigh de dhá mhí tar éis an chabhair a dheonú.

(ix) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm iarchur íocaíochtaí cánach agus / nó fionraí ranníocaíochtaí slándála sóisialta do na hearnálacha, na réigiúin sin nó do chineálacha cuideachtaí is deacra a bhuail an ráig.

(x) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm fóirdheontais pá d’fhostaithe do na cuideachtaí sin in earnálacha nó i réigiúin is mó a d’fhulaing ón ráig coronavirus, agus a mbeadh orthu pearsanra a chur as oifig murach sin.

(xi) Cúnamh spriocdhírithe athchaipitlithe do chuideachtaí neamhairgeadais, mura bhfuil réiteach iomchuí eile ar fáil. Tá cosaintí i bhfeidhm chun saobhadh míchuí iomaíochta sa Mhargadh Aonair a sheachaint: coinníollacha maidir le riachtanas, oiriúnacht agus méid na hidirghabhála; coinníollacha maidir le hiontráil an Stáit i bpríomhchathair cuideachtaí agus luach saothair; coinníollacha maidir le himeacht an Stáit ó phríomhchathair na gcuideachtaí lena mbaineann; coinníollacha maidir le rialachas lena n-áirítear toirmeasc díbhinne agus caipíní luach saothair don bhainistíocht shinsearach; toirmeasc ar thras-fhóirdheonú agus toirmeasc fála agus bearta breise chun saobhadh iomaíochta a theorannú; riachtanais trédhearcachta agus tuairiscithe.

Cuireann an Creat Sealadach ar chumas na mballstát gach beart tacaíochta a chomhcheangal lena chéile, ach amháin iasachtaí agus ráthaíochtaí don iasacht chéanna agus a sháraíonn na tairseacha a bhfuil súil leo leis an gCreat Sealadach. Cuireann sé ar chumas na mBallstát freisin gach beart tacaíochta a dheonaítear faoin gCreat Sealadach a chomhcheangal leis na féidearthachtaí atá ann cheana a dheonú de minimis do chuideachta suas le € 25,000 thar trí bliana fioscacha do chuideachtaí atá gníomhach in earnáil na talmhaíochta bunscoile, € 30,000 thar trí bliana fioscacha do chuideachtaí atá gníomhach san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe agus € 200,000 thar trí bliana fioscacha do chuideachtaí atá gníomhach i ngach earnáil eile. . Ag an am céanna, caithfidh ballstáit tiomantas a thabhairt chun carnadh míchuí beart tacaíochta a sheachaint do na cuideachtaí céanna chun tacaíocht a theorannú chun freastal ar a riachtanais iarbhír.

Ina theannta sin, comhlánaíonn an Creat Sealadach an iliomad féidearthachtaí eile atá ar fáil cheana féin do bhallstáit chun tionchar socheacnamaíoch an ráig coronavirus a mhaolú, de réir rialacha Státchabhrach an AE. An 13 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid maidir le freagra eacnamaíoch Comhordaithe ar ráig COVID-19 na féidearthachtaí seo a leagan amach.

Mar shampla, is féidir le ballstáit athruithe is infheidhme go ginearálta a dhéanamh i bhfabhar gnólachtaí (m.sh. cánacha a chur siar, nó obair ghearr-ama a fhóirdheonú thar gach earnáil), nach dtagann faoi rialacha cúnaimh stáit. Féadann siad cúiteamh a dheonú do chuideachtaí as damáiste a d’fhulaing mar gheall ar an ráig coronavirus agus a rinne go díreach é.

Beidh an Creat Sealadach i bhfeidhm go dtí deireadh mhí na Nollag 2020. De réir mar a thiocfaidh saincheisteanna sócmhainneachta chun cinn níos déanaí de réir mar a fhorbraíonn an ghéarchéim seo, maidir le bearta athchaipitlithe is é an Coimisiún amháin a shín an tréimhse seo go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2021. D’fhonn cinnteacht dhlíthiúil a chinntiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú roimh na dátaí sin más gá é a leathnú.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.57612 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas gréasáin uair amháin aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa Stáit Aid Seachtainiúil r-Nuacht.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomh eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Pleanálann Merkel frithdhúnadh ciorcad de réir mar a thagann méadú ar chásanna víris na Gearmáine

foilsithe

on

By

Chuir an Seansailéir Angela Merkel brú ar cheannairí réigiúnacha Dé Céadaoin (28 Deireadh Fómhair) aontú le frithdhúnadh páirteach sa Ghearmáin a d’fhágfadh go ndúnfaí bialanna agus beáir ach go gcoinneodh siad scoileanna ar oscailt, a dúirt dréachtcháipéis a chonaic Reuters, scríobh agus

Tá na bearta diana, a thiocfaidh i bhfeidhm ón 4 Samhain, dírithe ar chosc a chur ar scaipeadh an choróivíris sa gheilleagar is mó san Eoraip de réir mar a bhí líon na gcásanna nua níos airde ná riamh.

Faoi na srianta nua atá beartaithe ní bheadh ​​daoine in ann dul amach ach le baill dá dteaghlach féin agus le teaghlach amháin eile. Dúnfaí stiúideonna aclaíochta, dioscónna agus pictiúrlanna, mar aon le hamharclanna, tithe ceoldrámaíochta agus ionaid cheolchoirme.

Ní cheadófaí do bhialanna ach beir leat beir leat, a dúirt an doiciméad. D’fhéadfadh siopaí fanacht oscailte má chuireann siad bearta sláinteachais i bhfeidhm agus má chuireann siad teorainn le líon na gcustaiméirí.

Tionólfaidh Merkel comhdháil fhíorúil le 16 phríomhaire stáit na tíre níos déanaí chun iarracht a dhéanamh na rialacha ar fud na tíre a chomhaontú agus chun paiste mearbhall de bhearta réigiúnacha a dhíbirt.

Tá méadú easpónantúil ar rátaí ionfhabhtaithe os comhair beagnach gach réigiún sa Ghearmáin, a dúirt an doiciméad atá le plé, agus ní féidir le húdaráis sláinte áitiúla gach ionfhabhtú a rianú a thuilleadh.

“Is í an aidhm cur isteach go tapa ar dhinimic an ionfhabhtaithe ionas nach mbeidh aon teorainneacha forleathana ar theagmháil phearsanta agus ar ghníomhaíocht eacnamaíoch ag teastáil le linn thréimhse na Nollag,” a dúirt sé.

Moladh go forleathan an Ghearmáin as rátaí ionfhabhtaithe agus báis a choinneáil faoi bhun rátaí a lán dá comharsana sa chéad chéim den ghéarchéim ach tá sí anois i lár an dara tonn. D’ardaigh cásanna 14,964 go 464,239 le 24 uair an chloig anuas, a dúirt institiúid Robert Koch um ghalair thógálacha Dé Céadaoin.

Léim básanna 85 go 10,183, ag cur eagla faoin gcóras sláinte i ndiaidh do Merkel rabhadh a thabhairt Dé Máirt go bhféadfadh sé a bheith mar phointe tosaigh má leanann ionfhabhtuithe ag bíseach.

“Má fhanfaimid go dtí go mbeidh dianchúram lán, tá sé rómhall,” a dúirt an tAire Sláinte Jens Spahn, a thástáil dearfach don víreas an tseachtain seo caite, leis an gcraoltóir SWR.

D'áitigh an rialtas le fada go bhfuil sé ag iarraidh an dara glasáil blaincéad a sheachaint tar éis don chéad cheann i mbliana fás geilleagrach a bhaint amach, agus an geilleagar ag crapadh 9.7% riamh sa dara ráithe.

Cé go bhfuil eacnamaithe ag súil le hathshlánú don tréimhse Iúil-Meán Fómhair, tugann siad foláireamh go bhféadfadh glasáil eile fás a scriosadh sa ráithe dheireanach. Tá sonraí an tríú ráithe dlite an 30 Deireadh Fómhair.

Faoi na pleananna, tá sé mar aidhm ag an rialtas cúnamh a sholáthar do ghnólachtaí atá buailte ag dúnadh, lena n-áirítear na hearnálacha imeachtaí cultúrtha.

Ní cheadófaí ach tréimhsí riachtanacha thar oíche, de réir na cáipéise. Dúnfadh drúthlann, linnte snámha, stiúideonna áilleachta agus tatú ach d’fhéadfadh fisiteiripeoirí agus gruagairí fanacht ar oscailt. Rithfeadh na céimeanna go dtí deireadh mhí na Samhna ach tá siad faoi réir athbhreithnithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Iodáil triail ar dhruga oistéapóróis chun COVID-19 a chóireáil

foilsithe

on

By

Thug príomh-rialtóir cógais na hIodáile cead Dé Máirt (27 Deireadh Fómhair) do thrialacha cliniciúla daonna ar raloxifene, druga cineálach oistéapóróis a bhfuil súil ag taighdeoirí a d’fhéadfadh cabhrú freisin le hairíonna COVID-19 a laghdú agus othair a dhéanamh níos lú tógálach, scríobhann .

Aithníodh an druga mar chóireáil fhéideartha COVID-19 ag taighdeoirí a úsáideann sár-ríomhairí chun níos mó ná 400,000 móilín a scagadh le haghaidh tréithe ceimiceacha a d’fhéadfadh bac a chur ar an víreas, ag díriú orthu siúd atá ceadaithe cheana féin le húsáid i ndaoine.

Dúirt Andrea Beccari, ó Excalate4Cov, cuibhreannas poiblí-príobháideach faoi stiúir Dompé Farmaceutici na hIodáile, go raibh súil ag taighdeoirí go gcuirfeadh raloxifene - druga cineálach ar a dtugtar modhnóir gabhdóra estrogen roghnach - bac ar mhacasamhlú an víris i gcealla agus dá bhrí sin moill a chur ar dhul chun cinn an ghalair. .

“Cuireann sé cosc ​​ar mhacasamhlú víris, rud a choisceann othair atá ag dul in olcas le hairíonna éadroma, agus laghdaíonn sé an ionfhabhtú freisin, ag teorannú an ualaigh víreasach,” a dúirt Marco Allegretti, ceann taighde ag Dompé Farmaceutici.

Bhí roinnt fianaise ann go luath sa phaindéim coronavirus go bhféadfadh éifeacht chosanta a bheith ag estrogen atá i measc na mban réamh-sos míostraithe i gcoinne an víris. Síleann roinnt eolaithe go bhféadfadh raloxifene, a fhorordaítear chun cnámha na mban scothaosta a bhfuil leibhéil ísle estrogen acu, an hormón baineann, an cineál céanna cosanta a sholáthar.

Beidh 450 othar ospidéil agus baile i gceist san ospidéal ag Ospidéal Spallanzani na Róimhe agus Humanitas i Milano sa chéad chéim.

Tabharfar cóireáil seacht lá dóibh ar capsúil raloxifene i sampla randamach agus féadfar 174 níos mó daoine a chur leis sa chéim dheiridh. Mairfidh an clárú 12 sheachtain.

Faigheann an t-ardán Excalate4Cov tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach agus comhordaíonn sé ionaid supercomputing san Iodáil, sa Ghearmáin agus sa Spáinn le cuideachtaí cógaisíochta agus ionaid taighde, lena n-áirítear Ollscoil Louvain, Fraunhofer Institut, Politecnico di Milano agus Ospidéal Spallanzani.

Úsáideann sé leabharlann cheimiceach de 500 billiún móilín agus is féidir léi 3 mhilliún móilín in aghaidh an tsoicind a phróiseáil ag baint úsáide as ceithre sár-ríomhaire de níos mó ná 122 Petaflops, aonad de luas ríomhaireachta atá cothrom le míle trilliún oibríocht snámhphointe sa soicind.

Bhain taighdeoirí leas as cumhacht na sár-ríomhairí chun struchtúr tríthoiseach de 12 phróitéin coronavirus a chruthú agus insamhaltaí a dhéanamh chun a fháil amach cá bhféadfadh druga ionsaí a dhéanamh ar na próitéiní.

“Thóg sé milliún uair an chloig de ríomh,” a dúirt Beccari, ag cur leis, de réir mar a leanadh den taighde, go bhféadfadh sé go mbeadh sé indéanta drugaí dara glúin a fhorbairt níos fearr ná raloxifene.

($ 1 = € 0.8443)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Feiceann an Fhrainc an líon is mó othar COVID-19 ag dul isteach san ospidéal ó mhí Aibreáin

foilsithe

on

By

Chláraigh ospidéil na Fraince 1,307 othar coronavirus nua Dé Luain san ardú lae is airde ó 2 Aibreán, a chonaic 1,607 othar nua, de réir mar a thagann an córas sláinte faoi strus méadaitheach ó ráta ionfhabhtaithe runaway, scríobhann Geert De Clercq.

Thaispeáin sonraí aireacht sláinte na Fraince go bhfuil 17,784 othar coróivíreas san ospidéal anois ag an bhFrainc, i gcomparáid leis an líon is airde ná 32,292 an 14 Aibreán, ag airde an ghlasála Márta-Bealtaine.

Thuairiscigh an aireacht 26,771 cás nua dearbhaithe coronavirus le 24 uair an chloig anuas, ó 52,010 Dé Domhnaigh (25 Deireadh Fómhair). Dé Luain, titeann an scóir go géar de ghnáth mar gheall ar lagaí a thuairisciú thar an deireadh seachtaine.

D'ardaigh an dola báis faoi 257, ag glacadh an t-iomlán carnach ó thús an eipidéim go 35,018. Mhéadaigh líon na ndaoine in aonaid dianchúraim faoi 186 go 2,770.

Chuir roinnt réigiún sa Fhrainc pleananna éigeandála i bhfeidhm in ospidéil, ag cur moille ar oibríochtaí neamhriachtanacha chun spás a dhéanamh in aonaid ICU d’othair COVID-19 agus laethanta saoire foirne a chur ar ceal.

Dúirt foinsí le Reuters go raibh údaráis ag féachaint ar roghanna le haghaidh bearta níos doichte fós chun COVID-19 a throid, lena n-áirítear cuirfiú 9 pm go 6 am a thosú níos luaithe, daoine a theorannú dá dtithe ag an deireadh seachtaine ach amháin turais riachtanacha, agus siopaí neamhriachtanacha a dhúnadh.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending