Ceangail le linn

Frontpage

#Lebanon - Seachadann an AE cúnamh éigeandála breise tar éis an phléasc i #Beirut

foilsithe

on

Tá an dara eitilt droichead Aeir Daonnúil de chuid an Aontais Eorpaigh (AE) tar éis teacht i dtír i mBéiriút, an Liobáin, ag seachadadh 12 thonna de sholáthairtí daonnúla riachtanacha agus de threalamh míochaine, lena n-áirítear ospidéal soghluaiste agus maisc aghaidhe. Clúdaíonn an AE costas iompair na heitilte go hiomlán, agus chuir údaráis na Spáinne, Fondúireacht Philips agus Ollscoil Antwerp an lasta ar fáil.

Dúirt an Coimisinéir Bainistíochta Géarchéime Janez Lenarčič: “Leanann an AE ag tacú leis an Liobáin leis an gcabhair is mó a theastaíonn. Rinneamar 29 tonna de sholáthairtí riachtanacha a sheachadadh ón bpléasc, chomh maith le breis agus € 64 milliún i maoiniú éigeandála. Gabhaim buíochas le tíortha uile na hEorpa agus lenár gcomhpháirtithe ar an talamh a léirigh a ndlúthpháirtíocht leis an Liobáin ag an am deacair seo trí thacaíocht ríthábhachtach a thairiscint. "

Cuideoidh an t-ábhar a sheachadfar leis na daoine is leochailí le riachtanais mhíochaine tar éis an phléasc ag calafort Béiriút agus an paindéim corónach víreasach atá ag dul i méid. Seo an dara Droichead Aeir Daonnúil a d’eagraigh an AE, tar éis an chéad cheann an 13 Lúnasa.

cúlra

Chuir na pléascanna tubaisteacha sa phríomhchathair Béiriút an 4 Lúnasa brú breise ar chóras sláinte na Liobáine, a bhí faoi bhrú trom cheana féin mar gheall ar an bpaindéim coronavirus.

Go díreach i ndiaidh na bpléascanna, thairg 20 tír Eorpach cúnamh speisialaithe cuardaigh agus tarrthála, foirne measúnaithe ceimiceacha agus foirne míochaine chomh maith le trealamh leighis agus cúnamh eile trí Mheicníocht um Chosaint Shibhialta an AE. An 13 Lúnasa sheachaid an chéad eitilt droichead Aeir Daonnúil de chuid an AE breis agus 17 tonna de sholáthairtí daonnúla, cógais agus trealamh míochaine.

Chomh maith leis an gcúnamh comhchineáil, tá níos mó ná € 64m slógtha ag an AE do chéad riachtanais éigeandála, tacaíocht agus trealamh míochaine, agus bonneagar criticiúil a chosaint. Cuideoidh na cistí seo le freagairt do na riachtanais dhaonnúla is práinní atá ag na háitritheoirí is leochailí i mBéiriút a ndeachaigh na pléascanna tubaisteacha i bhfeidhm orthu.

Tuilleadh eolais

Droichead Aeir Daonnúil an AE

AE um Chosaint Shibhialta Meicníocht

EU

Glacann an Coimisiún céimeanna breise chun oscailteacht, neart agus athléimneacht chóras eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa a chothú

foilsithe

on

 

Chuir an Coimisiún Eorpach inniu (19 Eanáir) ceann nua i láthair straitéis chun oscailteacht, neart agus athléimneacht chóras eacnamaíoch agus airgeadais an AE a spreagadh sna blianta amach romhainn. Tá sé mar aidhm ag an straitéis seo an Eoraip a chumasú níos fearr chun ról ceannasach a imirt i rialachas eacnamaíoch domhanda, agus an AE a chosaint ar chleachtais éagóracha agus maslacha. Téann sé seo lámh ar láimh le tiomantas an AE do gheilleagar domhanda níos athléimní agus níos oscailte, margaí airgeadais idirnáisiúnta a fheidhmíonn go maith agus an córas iltaobhach rialacha-bhunaithe. Tá an straitéis seo ag teacht le Uaillmhian an Uachtaráin von der Leyen do Choimisiún geo-pholaitiúil agus leanann sé Cumarsáid Bhealtaine 2020 an Choimisiúin Nóiméad na hEorpa: Deisiú agus Ullmhaigh don Chéad Ghlúin Eile.

Tá an cur chuige beartaithe seo bunaithe ar thrí philéar a threisíonn a chéile:

 1. Ról idirnáisiúnta níos láidre an euro a chur chun cinn trí teagmháil a dhéanamh le comhpháirtithe tríú tír chun a úsáid a chur chun cinn, tacú le forbairt ionstraimí agus tagarmharcanna ainmnithe an euro agus a stádas mar airgeadra tagartha idirnáisiúnta a chothú sna hearnálacha fuinnimh agus tráchtearraí, lena n-áirítear nascent iompróirí fuinnimh mar hidrigin. Cuirfidh eisiúint bannaí ardchaighdeáin ainmnithe faoin euro faoi NextGenerationEU doimhneacht agus leachtacht shuntasach le margaí caipitil an AE sna blianta amach romhainn agus beidh sé, agus an euro, níos tarraingtí d’infheisteoirí. Is deis é airgeadas inbhuanaithe a chur chun cinn freisin margaí airgeadais an AE a fhorbairt ina mhol domhanda ‘airgeadas glas’, ag neartú an euro mar an t-airgeadra réamhshocraithe do tháirgí airgeadais inbhuanaithe. Sa chomhthéacs seo, oibreoidh an Coimisiún chun úsáid bannaí glasa a chur chun cinn mar uirlisí chun infheistíochtaí fuinnimh a mhaoiniú atá riachtanach chun spriocanna fuinnimh agus aeráide 2030 a bhaint amach. Eiseoidh an Coimisiún 30% de na bannaí iomlána faoi NextGenerationEU i bhfoirm bannaí glasa. Féachfaidh an Coimisiún freisin le haghaidh féidearthachtaí chun ról Chóras Trádála Astuithe an AE (ETS) a leathnú chun a thoradh comhshaoil ​​a uasmhéadú agus chun tacú le gníomhaíocht trádála ETS san AE. De bhreis air seo go léir, leanfaidh an Coimisiún ag tacú le hobair an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) maidir le euro dhigiteach a thabhairt isteach, mar chomhlánú ar airgead tirim.
 2. Bonneagair mhargadh airgeadais an AE a fhorbairt tuilleadh agus a n-athléimneacht a fheabhsú, lena n-áirítear i dtreo cur i bhfeidhm seach-chríochach tríú tíortha. Rachaidh an Coimisiún, i gcomhar leis an BCE agus leis na hÚdaráis Maoirseachta Eorpacha (ESAnna), i dteagmháil le cuideachtaí bonneagair margaidh airgeadais chun anailís chríochnúil a dhéanamh ar a leochaileachtaí maidir le cur i bhfeidhm neamhdhleathach seach-chríochach tríú tíortha agus beartóidh sé chuig aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí den sórt sin. Bunóidh an Coimisiún grúpa oibre freisin chun saincheisteanna teicniúla féideartha a bhaineann le haistriú conarthaí airgeadais atá ainmnithe in euro nó airgeadraí AE eile arna nglanadh lasmuigh den AE chuig contrapháirtithe lárnacha atá lonnaithe san AE a mheas. De bhreis air seo, fiosróidh an Coimisiún bealaí chun sreabhadh gan bhriseadh seirbhísí airgeadais riachtanacha, lena n-áirítear íocaíochtaí, a chinntiú le haonáin AE nó le daoine a ndíríonn smachtbhannaí aontaobhacha tríú tír orthu a chur i bhfeidhm go críochach.
 3. Cur chun feidhme aonfhoirmeach smachtbhannaí an AE féin a chur chun cinn tuilleadh. I mbliana, forbróidh an Coimisiún bunachar sonraí - an Stór Malartaithe Faisnéise Smachtbhannaí - chun tuairisciú agus malartú éifeachtach faisnéise a chinntiú idir na Ballstáit agus an Coimisiún maidir le smachtbhannaí a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú. Oibreoidh an Coimisiún leis na Ballstáit chun pointe teagmhála aonair a bhunú le haghaidh saincheisteanna forfheidhmithe agus cur chun feidhme le toisí trasteorann. Cinnteoidh an Coimisiún freisin nach n-úsáidtear cistí AE a chuirtear ar fáil do thríú tíortha agus d’eagraíochtaí idirnáisiúnta de shárú ar smachtbhannaí an AE. I bhfianaise a thábhachtaí atá sé monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú comhchuibhithe smachtbhannaí an AE, bunóidh an Coimisiún córas tiomnaithe lena gceadófar tuairisciú gan ainm ar imghabháil smachtbhannaí, lena n-áirítear sceithireacht.

Tógann straitéis an lae inniu ar Chumarsáid 2018 ar Ról Idirnáisiúnta an Euro, a raibh fócas láidir aici ar an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (EMU) a neartú agus a dhoimhniú. Tá aontas athléimneach eacnamaíoch agus airgeadaíochta i gcroílár airgeadra cobhsaí. Aithníonn an straitéis an plean téarnaimh gan fasach freisin 'An Chéad Ghlúin Eile AE ' gur ghlac an AE le dul i ngleic leis an bpaindéim COVID-19 agus chun cabhrú le geilleagair na hEorpa na claochluithe glasa agus digiteacha a aisghabháil agus a chuimsiú.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Is curadh an iltaobhachais é an AE agus tá sé tiomanta oibriú go dlúth lena chomhpháirtithe. Ag an am céanna, ba cheart don AE a sheasamh idirnáisiúnta a dhaingniú i dtéarmaí eacnamaíocha agus airgeadais. Leagtar amach sa Straitéis seo príomhbhealaí chun é seo a dhéanamh, go háirithe trí úsáid dhomhanda airgeadra comónta an AE a threisiú - an euro. Breathnaíonn sé freisin ar bhealaí chun an bonneagar atá mar bhonn lenár gcóras airgeadais a threisiú agus chun iarracht a dhéanamh ceannaireacht dhomhanda san airgeadas glas agus digiteach. Agus geilleagar níos athléimní á mhúnlú aige, ní mór don AE é féin a chosaint níos fearr ar chleachtais éagóracha agus neamhdhleathacha ó áiteanna eile. Nuair a tharlaíonn siad seo, ba cheart dúinn gníomhú go cinntitheach agus go láidir, agus sin an fáth go bhfuil forfheidhmiú inchreidte smachtbhannaí an AE chomh tábhachtach. "

Dúirt Coimisinéir Aontas na Margaí Caipitil, Mairead McGuinness: “Caithfidh geilleagar agus margadh airgeadais an AE a bheith tarraingteach d’infheisteoirí idirnáisiúnta i gcónaí. Chabhraigh dul chun cinn suntasach ón ngéarchéim airgeadais dhomhanda dheireanach le creat institiúideach agus reachtach an AE a fheabhsú. Ina theannta sin, tacóidh plean uaillmhianach téarnaimh an AE mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19 leis an ngeilleagar, cuirfidh sé nuálaíocht chun cinn, leathnóidh sé deiseanna infheistíochta agus méadóidh sé soláthar bannaí ardchaighdeáin ainmnithe faoin euro. Chun leanúint leis na hiarrachtaí seo - agus dúshláin gheo-pholaitiúla nua á gcur san áireamh - táimid ag moladh roinnt beart breise chun athléimneacht gheilleagar an AE agus a bhonneagair sa mhargadh airgeadais a mhéadú, stádas an euro mar airgeadra tagartha idirnáisiúnta a chothú, agus an cur chun feidhme a neartú agus smachtbhannaí AE a fhorfheidhmiú. "

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Is féidir le ról idirnáisiúnta an euro a neartú ár ngeilleagar agus ár gcóras airgeadais a chosaint ó suaití malairte eachtraí, spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú agus costais idirbhirt, fálaithe agus maoinithe níos ísle a chinntiú do ghnólachtaí AE. Leis an mbuiséad fadtéarmach nua agus NextGenerationEU, tá na huirlisí againn chun tacú lenár ngeilleagair a aisghabháil agus a athrú - sa phróiseas chun an euro a dhéanamh níos tarraingtí d’infheisteoirí domhanda. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Tá euro láidir tábhachtach don earnáil fuinnimh. Maidir le margaí fuinnimh an AE, tá méadú suntasach tagtha ar ról an euro le blianta beaga anuas. Maidir le conarthaí gáis nádúrtha, chonaiceamar a sciar ag ardú ó 38% go 64%. Ní mór dúinn a chinntiú go leanann an treocht seo ar aghaidh go margaí níos géire, mar shampla hidrigin, chomh maith le margaí straitéiseacha le haghaidh fuinneamh in-athnuaite, áit a bhfuil an AE ina cheannaire domhanda. Ba mhaith linn freisin ról an euro maidir le hinfheistíochtaí inbhuanaithe a mhaoiniú, go háirithe mar airgeadra do bhannaí glasa. "

cúlra

Teachtaireacht an Choimisiúin i mí na Nollag 2018 maidir le ról idirnáisiúnta an euro a neartú leagadh amach roinnt príomhghníomhartha chun stádas an euro a fheabhsú. Bhí a Moladh ar ról idirnáisiúnta an euro i bhfuinneamh agus ina dhiaidh cúig chomhairliúchán earnála ar ról an euro i margaí malairte eachtraí, in earnáil an fhuinnimh, i margaí amhábhar, i dtrádáil na talmhaíochta agus tráchtearraí bia agus in earnáil an iompair.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid an Choimisiúin

Cumarsáid mhí na Nollag 2018 'I dtreo ról idirnáisiúnta níos láidre an euro'

Moladh ar ról idirnáisiúnta an euro i bhfuinneamh

Comhairliúcháin earnála ar ról an euro i margaí malairte eachtraí, in earnáil an fhuinnimh, i margaí amhábhar, i dtrádáil na talmhaíochta agus na dtráchtearraí bia agus san earnáil iompair

Tagann Reacht Blocála Nuashonraithe chun tacú le déileáil núicléach na hIaráine i bhfeidhm

Q & A

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Leagann an Coimisiún amach príomhghníomhartha chun tosaigh aontaithe chun COVID-19 a bhualadh

foilsithe

on

Dhá lá roimh chruinniú cheannairí na hEorpa ar fhreagairt chomhordaithe ar ghéarchéim COVID-19, leag an Coimisiún amach roinnt gníomhartha a theastaíonn chun an troid i gcoinne na paindéime a mhéadú. I Cumarsáid glactar leis inniu, iarrann sé ar bhallstáit dlús a chur le rolladh amach an vacsaínithe ar fud an AE: faoi Mhárta 2021, ba cheart go mbeadh 80% ar a laghad de dhaoine os cionn 80 bliain d’aois, agus 80% de ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialta i ngach ballstát vacsaíniú. Agus faoi shamhradh 2021, ba cheart go mbeadh 70% ar a laghad den daonra aosach vacsaínithe ag na ballstáit.

Iarrann an Coimisiún freisin ar bhallstáit leanúint le fadú fisiceach a chur i bhfeidhm, teagmhálacha sóisialta a theorannú, dífhoirmiú a chomhrac, srianta taistil a chomhordú, tástáil rampa a mhéadú, agus rianú teagmhála agus seicheamh géanóm a mhéadú chun aghaidh a thabhairt ar an mbaol ó leaganacha nua den víreas. De réir mar a chonacthas treocht aníos i líon na gcásanna le seachtainí beaga anuas, is gá níos mó a dhéanamh chun tacú le córais chúraim sláinte agus chun aghaidh a thabhairt ar “tuirse COVID” sna míonna amach romhainn, ó vacsaíniú a luathú ar fud an domhain, ag cabhrú lenár gcomhpháirtithe sna Balcáin Thiar. , comharsanacht an Deiscirt agus an Oirthir agus san Afraic.

Leagann Cumarsáid an lae inniu (19 Eanáir) príomhghníomhartha amach do bhallstáit, don Choimisiún, don Ionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú (ECDC) agus don Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach (EMA) a chabhróidh le rioscaí a laghdú agus an víreas a choinneáil faoi smacht.

Luas a dhéanamh ar rolladh amach an vacsaínithe ar fud an AE

 • Faoi Mhárta 2021, ba cheart vacsaíniú a dhéanamh ar 80% ar a laghad de dhaoine os cionn 80 bliain d’aois, agus 80% de ghairmithe sláinte agus cúraim shóisialta i ngach ballstát.
 • Faoi shamhradh 2021, ba cheart go mbeadh 70% den daonra iomlán daoine fásta vacsaínithe ag na ballstáit.
 • Oibreoidh an Coimisiún, na ballstáit agus an EMA le cuideachtaí chun acmhainn an AE a úsáid chun acmhainn déantúsaíochta vacsaíní a mhéadú chomh fada agus is féidir.
 • Tá an Coimisiún ag obair le ballstáit ar dheimhnithe vacsaínithe, ag comhlíonadh dlí cosanta sonraí an AE go hiomlán, ar féidir leis tacú le leanúnachas an chúraim. Tá cur chuige comhchoiteann le comhaontú faoi dheireadh Eanáir 2021 chun ligean do dheimhnithe ballstát a bheith inúsáidte go tapa i gcórais sláinte ar fud an AE agus níos faide i gcéin.

Tástáil agus seicheamh géanóm

 • Ba cheart do bhallstáit a straitéisí tástála a nuashonrú chun cuntas a thabhairt ar leaganacha nua agus úsáid tástálacha tapa antaigin a leathnú.
 • Ba cheart do bhallstáit seicheamh géanóm a mhéadú go práinneach go 5% ar a laghad agus 10% de thorthaí dearfacha tástála más féidir. Faoi láthair, tá go leor Ballstát ag tástáil faoi 1% de na samplaí, rud nach leor chun dul chun cinn na n-athróg a aithint nó chun cinn nua a bhrath.

An Margadh Aonair agus saorghluaiseacht a chaomhnú agus bearta maolaithe á gcur le chéile

 • Ba cheart bearta a chur i bhfeidhm chun an riosca tarchuir atá nasctha leis an modh taistil a laghdú tuilleadh, amhail sláinteachas agus bearta faid i bhfeithiclí agus i gcríochfoirt.
 • Ba cheart gach taisteal neamhriachtanach a dhíspreagadh go láidir go dtí go mbeidh feabhas mór tagtha ar an staid eipidéimeolaíoch.
 • Ba cheart srianta comhréire taistil, lena n-áirítear tástáil ar thaistealaithe, a choinneáil dóibh siúd atá ag taisteal ó cheantair a bhfuil minicíocht níos airde éagsúlachtaí imní iontu.

Ceannaireacht Eorpach agus dlúthpháirtíocht idirnáisiúnta a chinntiú

 • Chun rochtain luath ar vacsaíní a chinntiú, tá an Coimisiún chun meicníocht Team Europe a bhunú chun soláthar vacsaíní arna roinnt ag Ballstáit le tíortha comhpháirtíochta a struchtúrú. Ba cheart go gceadódh sé seo rochtain ar chuid de na 2.3 billiún dáileog a urraíodh trí Straitéis Vacsaíní an AE a roinnt le tíortha comhpháirtíochta, agus aird ar leith a thabhairt ar na Balcáin Thiar, ar chomharsanacht an Oirthir agus an Deiscirt agus an Afraic.
 • Ba cheart don Choimisiún Eorpach agus do na Ballstáit leanúint de thacaíocht a thabhairt do COVAX, lena n-áirítear trí rochtain luath ar vacsaíní. Tá € 853 milliún slógtha ag Foireann na hEorpa cheana féin chun tacú le COVAX, rud a fhágann go bhfuil an AE ar cheann de na deontóirí is mó atá ag COVAX.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Ursula von der Leyen: “Tá vacsaíniú riachtanach chun éirí as an ngéarchéim seo. Tá a ndóthain vacsaíní daingnithe againn cheana féin do dhaonra iomlán an Aontais Eorpaigh. Anois caithfimid an seachadadh a luathú agus an vacsaíniú a bhrostú. Is é an aidhm atá againn vacsaíniú a dhéanamh ar 70% dár ndaonra fásta faoin samhradh. D’fhéadfadh sé sin a bheith mar phointe tosaigh inár gcomhrac i gcoinne an víris seo. Mar sin féin, ní chuirfimid deireadh leis an bpaindéim seo ach nuair a bheidh rochtain ag gach duine ar domhan ar vacsaíní. Cuirfimid dlús lenár n-iarrachtaí chun vacsaíní a dhaingniú dár gcomharsana agus dár gcomhpháirtithe ar fud an domhain. "

Ag cur chun cinn ár Leas-Uachtarán Eorpach um Bheatha, dúirt Margaritis Schinas: “Fágann teacht chun cinn leaganacha nua den víreas agus arduithe suntasacha i gcásanna nach bhfuil aon spás againn chun a bheith bogásach. Anois níos mó ná riamh caithfidh cinneadh athnuaite a bheith ann don Eoraip gníomhú in éineacht le haontacht, comhordú agus airdeall. Tá sé mar aidhm ag ár dtograí inniu níos mó beatha agus slite beatha a chosaint níos déanaí agus an t-ualach ar chórais agus oibrithe cúraim sláinte atá sínte cheana féin a mhaolú. Seo mar a thiocfaidh an AE as an ngéarchéim. Tá deireadh na paindéime le feiceáil cé nach bhfuil sé sroichte fós. "

Dúirt an Coimisinéir Sláinte agus Sábháilteachta Bia Stella Kyriakides: “Agus muid ag obair le chéile le haontacht, aonrú agus diongbháilteacht, is gearr go dtosóimid ag deireadh dheireadh na paindéime. Anois go háirithe, teastaíonn gníomh tapa agus comhordaithe uainn i gcoinne na leaganacha nua den víreas. Tógfaidh vacsaínithe tamall fós go dtí go sroichfidh siad na hEorpaigh go léir agus go dtí sin caithfimid céimeanna réamhordaithe, comhordaithe agus réamhghníomhacha a ghlacadh le chéile. Ní mór do vacsaínithe dlús a chur ar fud an AE agus caithfear tástáil agus seicheamhú a mhéadú - léirítear leis seo gur féidir linn a chinntiú go bhfágfaimid an ghéarchéim seo inár ndiaidh a luaithe is féidir. "

cúlra

Tógann an Chumarsáid ar an 'Ag fanacht sábháilte ó COVID-19 i rith an gheimhridh'Cumarsáid an 2 Nollaig 2020.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid: Tosaigh aontaithe chun COVID-19 a bhualadh

Vacsaíní sábháilte COVID-19 d’Eorpaigh

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Frontpage

Tá ceannaire nua an CDU ar tí premier Bavarian sa rás chun teacht i gcomharbacht ar Merkel

foilsithe

on

By

Armin Laschet (sa phictiúr), ceannaire nua Dhaonlathaithe Críostaí na Gearmáine, fós le cur ina luí ar vótálaithe go mbeadh sé ina rogha níos fearr ná premier Bhaváir Markus Soeder go n-éireodh leis an Seansailéir Angela Merkel tar éis toghchán i mí Mheán Fómhair, léirigh pobalbhreith Dé Luain (18 Eanáir), scríobhann Paul Carrel.

Chuir Centrist Laschet é féin Dé Sathairn mar an fear chun deighiltí a leigheas i measc Aontas Daonlathach Críostaí Merkel (CDU) tar éis do thoscairí an pháirtí é a roghnú chun an páirtí a threorú, agus é a chur i riocht cuaille le go n-éireodh léi mar sheansailéir.

Mar sin féin, b’fhearr fós le 36% de na vótálaithe go mbeadh Soeder ina iarrthóir seansailéir do chomhghuaillíocht choimeádach Merkel, suirbhé a rinne pollster Forsa don chraoltóir RTL / ntv ar 2,000 vótálaí a rinneadh tar éis vóta Dé Sathairn. Laschet ina dhiaidh sin ar 21%.

Treoraíonn Soeder an tAontas Sóisialta Críostaí (CSU), deirfiúr páirtí Bhaváir chuig an CDU. Le chéile is iad an “tAontas” coimeádach. De ghnáth - ach ní i gcónaí - is ón CDU a thagann a n-iarrthóir Seansailéir.

Chuir an tAontas iarrthóir CSU faoi dhó. Cailleadh an bheirt. Ach leagann an corrlach caol 521-466 de bhua rith chun srutha Laschet do cheannaireacht an CDU thar an áirse coimeádach Friedrich Merz béim ar an dúshlán atá roimh Laschet maidir leis an gcomhghuaillíocht a aontú.

In ainneoin na gceithre bhua i dtoghchán cónaidhme Merkel i ndiaidh a chéile, ní raibh an tAontas riamh compordach go hiomlán lena cúrsa láraithe.

“Maidir leis an CDU, ciallaíonn an dlúthvóta go leanfaidh teannas laistigh den pháirtí faoina threoir bhunúsach,” a dúirt anailísí JP Morgan, Greg Fuzesi. "Is léir go raibh cuid mhór den pháirtí ag iarraidh bogadh i dtreo coimeádach."

Tá Soeder, 54, tar éis aistriú ón taobh dheis i dtreo lár measartha déanach. Imríonn sé cúthail faoina uaillmhianta - “Is é mo áit sa Bhaváir” a staonadh arís agus arís eile.

Dúirt Soeder freisin, áfach, go ndéanfaidh an CDU agus an CSU cinneadh le chéile cé ba chóir a reáchtáil don Seansailéir, agus d’iarr sé ar an Aontas cinneadh a dhéanamh maidir lena iarrthóir tar éis toghcháin stáit i lár mhí an Mhárta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending