Ceangail le linn

Geilleagar

Tacaíonn airí airgeadais an AE le straitéis uaillmhianach chun cur le láidreachtaí Ghrúpa BEI

ROINN:

foilsithe

on

Roinn Uachtarán an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta Nadia Calviño inniu le hairí airgeadais an AE straitéis uaillmhianach chun cur le láidreachtaí Ghrúpa BEI, díriú ar ocht bpríomhthosaíocht beartais agus lánacmhainneacht na hinstitiúide a imscaradh chun borradh a chur faoin bhfás agus comhtháthú sóisialta agus críochach, agus chun tacú leis. Ceannaireacht na hEorpa sa dá aistriú glas agus digiteach, chomh maith le cur le hiomaíochas na hEorpa, neamhspleáchas oscailte straitéiseach agus slándáil eacnamaíoch.

Ba é an plé, a tharla le linn an Ecofin in Ghent neamhfhoirmiúil, an chéad mhalartú straitéiseach tuairimí idir gobharnóirí BEI agus an t-uachtarán nua, a chuaigh i mbun a cuid dualgas an 1 Eanáir 2024.

Tharla an cruinniú tar éis roinnt seachtainí diana de chruinnithe rannpháirtíochta idir an tUachtarán agus scairshealbhóirí aonair an Bhainc, inar thug Calviño cuairt ar roinnt príomhchathracha agus inar bhuail sé le hairí agus ceannairí rialtais.

Ag croílár an chur chuige a nocht uachtarán Ghrúpa an BEI inniu in Ghent tá an bhearna infheistíochta sa nuálaíocht, i dteicneolaíochtaí nua, agus i mbonneagar fisiceach agus sóisialta, laistigh agus lasmuigh den Aontas Eorpach, a dhúnadh ar mhaithe le réigiúin, gnólachtaí agus saoránaigh na hEorpa.

Tá sé mar aidhm ag tionscnaimh nua a cuireadh ar an tábla infheistíochtaí a dhíriú ar mhaolú agus ar oiriúnú don athrú aeráide agus ar an aistriú fuinnimh, ar an digitiú agus ar theicneolaíochtaí nua. Áirítear leo freisin pleananna chun dlús a chur le hinfheistíocht sa tslándáil agus sa chosaint, chun tacaíocht a mhéadú d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) agus iad a mhéadú, chun comhtháthú críochach agus bonneagar sóisialta a atreisiú i réimsí amhail oideachas, sláinte agus tithíocht inacmhainne, agus infheistíocht a dhéanamh sa talmhaíocht agus sa bhiteicneolaíocht. Lasmuigh den Aontas Eorpach, dírítear sa straitéis ar thacaíocht don Úcráin agus ar phróiseas rathúil méadaithe, chomh maith le straitéis Geata Domhanda an AE.

“Fáiltím go mór roimh an bplé cuiditheach inniu le hairí airgeadais an AE, faoi chathaoirleacht uachtaránacht na Beilge. Cabhróidh formhuiniú láidir ár straitéise ó na hairí linn tógáil ar láidreachtaí Ghrúpa an BEI agus leas iomlán a bhaint as an ionstraim chumhachtach seo chun tacú le tosaíochtaí straitéiseacha an AE agus chun dul i ngleic go rathúil le dúshláin dhomhanda an lae inniu,” a dúirt an tUachtarán Calviño.

Bhí Aire Airgeadais na Beilge agus Cathaoirleach Bhord BEI Vincent Van Peteghem ina chathaoirleach ar chruinniú an lae inniu. Dúirt sé, “Tá dúshláin ollmhóra le sárú ag an Eoraip, rud a éilíonn maoiniú ollmhór. Mar an banc iltaobhach is mó ar domhan, is féidir leis an BEI cabhrú le rialtais na cistí is gá a úsáid chun na dúshláin atá romhainn a mhaoiniú, amhail cosaint, aeráid agus iomaíochas. Tá an saineolas ceart agus na huirlisí cearta ag BEI chun an earnáil phríobháideach a thabhairt ar bord. Trí stampa cáilíochta a chur ar thionscadail infheistíochta áirithe, tugann an BEI creidiúnacht láidir do thionscadail a mbaineann riosca níos mó leo, rud a ligeann d’infheisteoirí príobháideacha a bheith páirteach ann.”

Aiseolas

Ag tógáil ar láidreachtaí Ghrúpa BEI, ag díriú ar ocht bpríomhthosaíocht

Chuir an tUachtarán Calviño sraith ocht bpríomhthosaíocht i láthair na n-airí a chabhróidh le geilleagar níos athléimní, níos cothroime agus níos iomaíche a thógáil: an banc aeráide a chomhdhlúthú; nuálaíocht teicneolaíochta agus digitiú a luathú; dlús a chur le hinfheistíocht sa tslándáil agus sa chosaint; cur le beartas comhtháthaithe nua-aimseartha; maoiniú nuálaíoch a fhorbairt don talmhaíocht agus don bhithgheilleagar; infheistíocht i mbonneagar sóisialta a ullmhú; ceannródaíocht a dhéanamh in Aontas na Margaí Caipitil agus gníomhaíochtaí lasmuigh den Aontas Eorpach a dhíriú ar straitéis na Tairsí Domhanda, an Úcráin agus próiseas rathúil méadaithe.

Thug uachtarán an BEI cuntas freisin ar phleananna chun dlús a chur le maoiniú Ghrúpa BEI do shlándáil agus do chosaint na hEorpa, le fócas láidir ar theicneolaíochtaí nua, bonneagar ríthábhachtach amhail rialú teorann, cibearshlándáil, spás agus teicneolaíochtaí dé-úsáide amhail drones. Áirítear sa straitéis freisin tacaíocht úr do chomhpháirtíochtaí nua agus níos láidre. “Táimid i dteagmháil cheana féin leis an gCoimisiún Eorpach agus le geallsealbhóirí tábhachtacha eile maidir le scóip agus sainmhíniú an ‘dé-úsáide’,” a dúirt sí.

I measc na n-ábhar a pléadh bhí uirlisí nua maoinithe a chruthú le haghaidh teicneolaíochtaí straitéiseacha, amhail sliseanna, agus le haghaidh príomhearnálacha an gheilleagair, go háirithe gnólachtaí beaga agus meánmhéide.

Tar éis plé Ecofin, oibreoidh Grúpa BEI lena Bhord Stiúrthóirí chun tograí a iniúchadh agus a mhionchoigeartú maidir le:

· clár éifeachtúlachta fuinnimh FBManna chun croíghrúpa de theicneolaíochtaí glasa agus éifeachtúla ó thaobh an gheilleagair de a mhéadú;

· clár uisce nua chun cabhrú le cathracha, réigiúin agus gnólachtaí, go háirithe feirmeoirí agus an earnáil talmhaíochta, tionchar triomach agus tuilte a bhainistiú, digitiú a dhéanamh agus éifeachtúlacht timthriall an uisce a mhéadú;

· clár nua níos tapúla chun dlús a chur leis an digitiú agus leis an nuálaíocht teicneolaíochta laistigh den Aontas Eorpach;

· ceannródaíocht a dhéanamh ar ionstraimí airgeadais an AE a d’fhéadfadh a bheith ina mbloic thógála d’Aontas na Margaí Caipitil.

Acmhainn iomlán Ghrúpa BEI a úsáid chun an bhearna infheistíochta a dhúnadh

Chun an bhearna infheistíochta a dhúnadh chun go n-éireoidh leis an Eoraip sna haistrithe glasa agus digiteacha, tá gá le slógadh iomlán acmhainní poiblí, gearradh siar ar rómhaorlathas, laghdaítear an t-am chun an mhargaidh agus plódaithe san earnáil phríobháideach.

Leag an tUachtarán Calviño amach freisin pleananna uaillmhianacha chun éifeachtúlacht a mhéadú in oibríochtaí Ghrúpa BEI, mar shampla trí phróisis a shruthlíniú agus a dhigitiú, agus mar sin gearradh siar ar an méid ama a thógann sé tionscadail a fhormheas agus a sheachadadh ar an talamh.

Is é an BEI brainse airgeadais an Aontais Eorpaigh, le clár comhardaithe de bhreis is €550 billiún, staid airgeadais dhaingean agus cuntas teiste sármhaith infheistíochta i mór-bhonneagar, aeráid agus nuálaíocht. Feidhmíonn an BEI mar chatalaíoch d’infheistíocht phríobháideach (le haghaidh gach euro de chaipiteal BEI a imscartar, úsáidtear 40 euro d’infheistíocht) agus tá ról frith-thimthriallach aige ag cur le cobhsaíocht eacnamaíoch. Soláthraíonn sé seo bonn an-láidir chun gníomhaíochtaí a ullmhú sna blianta amach romhainn.

Eolas mar chúlra

An An Banc Eorpach Infheistíochta (ELB) is institiúid iasachtaí fadtéarmach de chuid an Aontais Eorpaigh é, atá ar úinéireacht ag a Bhallstáit. Maoiníonn sé infheistíochtaí fónta a rannchuidíonn le AE cuspóirí beartais. Treisíonn tionscadail BEI iomaíochas, spreagtar nuálaíocht, cuireann siad forbairt inbhuanaithe chun cinn, feabhsaítear comhtháthú sóisialta agus críochach, agus tacaítear le haistriú cóir agus tapa chuig neodracht aeráide.

Déanann Grúpa BEI, a áiríonn freisin an An Ciste Eorpach Infheistíochta (EIF), sínithe san iomlán €88 billiún de mhaoiniú nua do bhreis agus 900 tionscadal in 2023, agus chuaigh €49 billiún de chuig infheistíochtaí glasa. Táthar ag súil go n-úsáidfear thart ar €320 billiún in infheistíocht leis na gealltanais seo, ag tacú le 400 000 cuideachta agus 5.4 milliún post.

Tá na tionscadail go léir arna maoiniú ag Grúpa BEI i gcomhréir le Comhaontú Aeráide Pháras. Táimid ar an mbóthar ceart chun ár dtiomantas chun tacú le €1 trilliún in infheistíocht in inbhuanaitheacht aeráide agus comhshaoil ​​a bhaint amach sna deich mbliana go dtí 2030 mar a gealladh inár Treochlár Banc Aeráide. Tacaíonn breis is leath de mhaoiniú bliantúil Ghrúpa BEI le tionscadail a chuireann go díreach le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú dó, agus le timpeallacht níos sláintiúla.

Tá thart ar leath de mhaoiniú an BEI laistigh den Aontas Eorpach dírithe ar réigiúin chomhtháthaithe, áit a bhfuil ioncam per capita níos ísle. Léiríonn sé sin tiomantas an Bhainc maidir le fás cuimsitheach a chothú agus le cóineasú na gcaighdeán maireachtála chomh maith le haistriú cóir glas ar fud an Aontais Eorpaigh.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending