Ceangail le linn

An Banc Eorpach Infheistíochta

Iomaíochas Eorpach, cobhsaíocht agus ceannaireacht aeráide a bhrú chun cinn – infheistíonn Grúpa BEI €88 billiún in 2023

ROINN:

foilsithe

on

  • Shínigh Grúpa BEI €88 billiún mar mhaoiniú do bhreis is 900 tionscadal ardtionchair i bpríomhréimsí beartais amhail bonneagar iompair agus soghluaisteacht uirbeach, fuinneamh agus uisce, digitiú, teicneolaíochtaí nua, nuálaíocht, cúram sláinte, tithíocht inacmhainne, oideachas agus tacaíocht do FBManna
  • Infheistíodh €49 billiún in airgeadas glas, an líon is airde riamh agus breis agus €21 billiún infheistithe i slándáil fuinnimh 

In 2023, shínigh Grúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta conarthaí nua maoinithe ar feadh beagnach €88 billiún do thionscadail ardtionchair i dtosaíochtaí beartais an AE, lena n-áirítear gníomhaíocht ar son na haeráide, bonneagar inbhuanaithe, agus cúram sláinte, d’fhógair Uachtarán an BEI, Nadia Calviño, sa Bhruiséil inniu.

“Ar fud na hEorpa, tá an Grúpa BEI ag seachadadh tosaíochtaí an AE: ag cur le hiomaíochas na hEorpa agus le ceannaireacht an AE i dteicneolaíochtaí glasa, agus ag cuidiú le todhchaí níos sláine a chinntiú do dhaoine ar fud an Aontais agus ar fud an domhain.” a dúirt an tUachtarán Calviño.

“Choimeád an Grúpa a ghealltanais. Bhain sé a spriocanna amach maidir le raon de phríomhthosaíochtaí an AE agus sháraigh sé iad. Bainfidh sé seo tairbhí inláimhsithe linn go léir, ó uisce óil níos sábháilte go hiompar poiblí feabhsaithe, ó rochtain níos fearr ar vacsaíní go clúdach soghluaiste níos mó 5G, ó chruthú post agus méadú ar iomaíochas go slándáil agus éifeachtúlacht fuinnimh,” chuir sí leis.

Agus €349 billiún d'infheistíocht ghlas curtha i bhfeidhm ó 2021, tá an Grúpa ar an mbóthar ceart chun an sprioc de €1 trilliún de mhaoiniú glas a bhaint amach arna thacú faoi dheireadh na ndeich mbliana. Maoiníodh €49 billiún go díreach le haghaidh gníomhaíochta aeráide agus inbhuanaitheachta comhshaoil ​​in 2023, méadú ó €38 billiún in 2022.

In 2023, chuimsigh infheistíochtaí an Bhainc níos mó ná €21 billiún mar chuid de REPowerEU, tionscnamh atá deartha chun spleáchas na hEorpa ar bhreosla iontaise a laghdú agus chun dlús a chur leis an aistriú glas. Beidh an acmhainn giniúna leictreachais arna mhaoiniú in ann cumhacht a thabhairt do 13.8 milliún teaghlach.

I mbliain ina bhfuil éagobhsaíocht ag dul i méid ar fud an domhain, chuir BEI Global, brainse tiomnaithe an Ghrúpa d’infheistíochtaí lasmuigh den AE, níos mó ná €8.4 billiún ar fáil do thionscadail, agus chuaigh beagnach leath de sin chuig na tíortha is lú forbairt agus na stáit leochaileacha ar domhan. Tríd is tríd, shlóg maoiniú BEI Domhanda €27 billiún d’infheistíochtaí faoi thionscnamh an AE Global Gateway, chun €100 billiún a bhaint amach faoin gclár faoi 2027 chun tosaigh ar an sceideal. Anuas ar bheagnach €2 billiún de chúnamh don Úcráin ó ionradh na Rúise, in 2023 an Bhunaigh an Banc Ciste EU4U, le tacaíocht ó na Ballstáit agus ón gCoimisiún Eorpach, chun athléimneacht eacnamaíoch agus atógáil san Úcráin a threisiú tuilleadh.

D'infheistigh Grúpa BEI €19.8 billiún i nuálaíocht agus €20 billiún chun tacú le fiontair bheaga agus mheánmhéide agus lárchaipitlithe. Is é an príomhchúis leis sin ná infheistíocht ón gCiste Eorpach Infheistíochta, soláthraí speisialaithe de chuid an Ghrúpa BEI um airgeadas riosca, a shínigh beagnach €15 billiún d'infheistíochtaí anuraidh. Áirítear leis sin €1 billiún faoin Tionscnamh Eorpach um Seaimpíní Teicneolaíochta chun gnólachtaí nuathionscanta a mhéadú i dteicneolaíochtaí suaiteacha agus chun iomaíochas na hEorpa a fheabhsú. I measc infheistíochtaí eile a dhírigh ar nuálaíocht, bhí 19 dtionscadal hintleachta saorga san áireamh le tairbhithe mhaoiniú Ghrúpa BEI. “Agus coinníollacha deacra infheistíochta ann, tá Grúpa BEI réidh lena ról frith-thimthriallach a imirt, ag comhlánú buiséad an AE agus ag tacú le Ballstáit an AE agus lenár ngeilleagair, ag freagairt d’éileamh láidir ar fud na hEorpa, go háirithe ón earnáil phríobháideach.” a dúirt an tUachtarán Calviño.

Aiseolas

“Ach tá a fhios againn go n-éilíonn na dúshláin atá romhainn iarracht an-scála, agus is féidir linn cabhrú leis an Eoraip é sin a dhéanamh go díreach. An tseachtain seo amháin, tá an Grúpa BEI ag fógairt tionscadail nua sa tSualainn, sa Rómáin, san Iodáil, sa Spáinn, sa Fhrainc, sa Pholainn, sa Liotuáin agus sa Bhulgáir chun tacú le teicneolaíochtaí glasa nua ó stáisiúin luchtaithe go hiarnróid, déantúsaíocht cruach glas agus réitigh gréine.”

Táthar ag súil go dtacóidh maoiniú an Ghrúpa in 2023 le thart ar €320 billiún in infheistíocht, go sroichfidh sé 400,000 cuideachta agus go dtacóidh sé le 5.4 milliún post. Chuaigh níos mó ná 45% de mhaoiniú an Ghrúpa laistigh den AE chun tacú le réigiúin chomhtháthaithe, agus chuaigh beagnach 20% go réigiúin bheagfhorbartha san AE, áit a bhfuil an olltáirgeacht intíre per capita níos lú ná 75% de mheán an AE. Fógróidh an Grúpa miondealú tír ar thír ar a thorthaí 2023 an 1 Feabhra 2024.

“Tugann Grúpa BEI luach do gach tír agus do gach earnáil de gheilleagar an AE. Cuirimid go mór le nuálaíocht, cuimsiú, slándáil eacnamaíoch agus iomaíochas ar ár mór-roinn, agus cinnteoimid go n-oibrímid le comhpháirtithe i ngach áit chun tionchar ár gcomhoibre a mhéadú.” a dúirt an tUachtarán Calviño.

Téacs óráid an Uachtaráin Calviño agus sruth beo

Doiciméid agus sonraí tacaíochta

Is é an Banc Eorpach Infheistíochta an institiúid iasachtaí fadtéarmach de chuid an Aontais Eorpaigh ar úinéireacht ag a Bhallstáit. Maoiníonn sé infheistíocht fhónta a chuidíonn le spriocanna beartais an AE, lena n-áirítear aistriú cóir domhanda chuig neodracht aeráide.

Tá an Ciste Eorpach Infheistíochta (CEI) ina chuid de Ghrúpa an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta. Is é an misean lárnach atá aige ná tacú le micrifhiontair, fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) na hEorpa trí chabhrú leo teacht ar mhaoiniú. Dearann ​​agus forbraíonn an CEI caipiteal fiontair agus fáis, ráthaíochtaí agus ionstraimí micrea-airgeadais a dhíríonn go sonrach ar an gcuid seo den mhargadh. Sa ról seo, rannchuidíonn an CEI le baint amach príomhchuspóirí beartais an AE amhail iomaíochas agus fás, nuálaíocht agus digitiú, tionchar sóisialta, scileanna agus caipiteal daonna, gníomhaíocht ar son na haeráide agus inbhuanaitheacht chomhshaoil, agus tuilleadh.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending