Ceangail le linn

EU

Bileog Eolais: tacaíocht an AE maidir le bainistíocht níos fearr ar comhtháthú iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

20131024_syrian-refugees_nicholson_210An 25 Meán Fómhair, thionóil an Coimisiún cruinniú chun plé a dhéanamh ar an dóigh le húsáid chistí agus bhearta an AE a bharrfheabhsú chun tacú le lánpháirtiú iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe. I bhfianaise na géarchéime dídeanaithe atá ann faoi láthair, tá cruinniú ag an gCoimisiún inniu le húdaráis bhainistíochta na Comhairle Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí (FEAD) chun plé a dhéanamh ar an dóigh le húsáid chistí agus bhearta an AE a bharrfheabhsú chun tacú le lánpháirtiú iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe. Tá an dá chiste de chuid an AE ríthábhachtach maidir leis an éigeandáil dhaonnúil reatha.

Cathain is féidir le CSE agus FEAD tacú le dídeanaithe agus le hiarrthóirí tearmainn?

I gcás FEAD, sainmhíníonn gach Ballstát an grúpa daoine is díothaí le díriú orthu. Dá bhrí sin, féadfaidh iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe a bheith i dteideal tacaíochta má theastaíonn ó na Ballstáit. Go deimhin, tacaíonn FEAD leis an ngrúpa seo cheana féin i roinnt tíortha ar nós na Sualainne, na Beilge agus na Spáinne.

Aiseolas

Is féidir le FEAD idirghabháil a dhéanamh le bia agus le cúnamh ábhartha a luaithe a thagann iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe isteach san Aontas. Ní féidir cuimsiú sóisialta a sheachadadh ach amháin nuair a dhéantar iarratas ar thearmann. Is iondúil gur bearta gearrthéarmacha iad na bearta ag FEAD do chúnamh ábhartha, ach is féidir leo a bheith níos fadtéarmaí agus cuimsiú sóisialta á chlúdach acu. Braitheann rogha ré agus nuair a thosaíonn tacaíocht FEAD isteach ar an mballstát.

Ó thaobh CSE de, ós rud é gurb é a phríomhchuspóir deiseanna fostaíochta na n-oibrithe atá ina gcónaí san Aontas a fheabhsú, is féidir le náisiúnaigh tríú tíortha rochtain iomlán a bheith acu ar thacaíocht má tá siad in ann páirt a ghlacadh sa mhargadh saothair. I gcás iarrthóirí tearmainn, is é sin a luaithe a gheobhaidh siad stádas dídeanaí, nó naoi mí ar a dhéanaí tar éis dóibh iarratas a dhéanamh air. Bíonn tréimhsí éagsúil i measc na mballstát agus is faoi inniúlacht náisiúnta a dhéantar iad a ghiorrú.

Mar sin féin, is féidir le hiarrthóirí tearmainn tacaíocht theoranta a fháil ón CSE sula mbíonn rochtain acu ar an margadh saothair. Baineann sé seo le bearta oideachais do leanaí agus le gairmoiliúint nuair a cheadaíonn an reachtaíocht náisiúnta iad.

Aiseolas

Cad iad na bearta ar féidir úsáid a bhaint as maoiniú CSE agus FEAD?

Is féidir le CSE tacaíocht a thabhairt, laistigh dá thosaíochtaí infheistíochta, do chomhtháthú dídeanaithe agus iarrthóirí tearmainn d’fhonn a gcuimsiú sóisialta agus a lánpháirtiú a éascú sa mhargadh saothair. Is féidir le hinfheistíochtaí CSE agus FEAD tacú le lánpháirtiú dídeanaithe sa mhargadh saothair agus sa tsochaí trí mar shampla: comhairleoireacht do dhídeanaithe agus dá dteaghlaigh; trí oiliúint; trí rochtain ar sheirbhísí sláinte agus sóisialta do dhídeanaithe agus dá dteaghlaigh; agus trí fheachtais chun idirdhealú in aghaidh dídeanaithe a chomhrac. Cuideoidh feabhas ar aitheantas scileanna agus cáilíochtaí a fuarthas lasmuigh den Eoraip le comhtháthú níos tapúla sa mhargadh saothair agus leis an mbaol eisiaimh shóisialta a laghdú.

Is féidir le FEAD bia agus cúnamh bunúsach ábhair a sholáthar agus is féidir leis tacú le gníomhaíochtaí cuimsitheachta sóisialta.

Cé mhéad maoinithe atá ar fáil ón CSE agus ó FEAD do na ballstáit chun iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe a chomhtháthú?

Tá buiséad de € XNUM billiún ag Ciste Sóisialta na hEorpa, agus leithdháileadh 86.4% ar a laghad ar chuimsiú sóisialta. De ghnáth, thiocfadh tacaíocht shonrach do na grúpaí leochaileacha seo faoin gcuspóir um bhochtaineacht agus cuimsiú sóisialta, a bhfuil an leithdháileadh reatha thart ar € 20bn ina leith. Mar sin féin, d'fhéadfaí tacaíocht a thabhairt do lucht iarrtha tearmainn agus do dhídeanaithe freisin faoi chuspóirí eile Rialachán CSE.

Tá buiséad AE de € 2014bn ag an FEAD le haghaidh 20-3.8, arna chomhlánú ag € 674 milliún de chómhaoiniú náisiúnta.

Cén tacaíocht airgeadais eile atá ar fáil maidir le hiarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe a chomhtháthú?

De bharr gurb é CSE an ionstraim airgeadais is oiriúnaí chun leanúint ar aghaidh leis an bpróiseas comhtháthaithe do dhídeanaithe, go háirithe chun a lánpháirtiú sa mhargadh saothair a éascú, an nuabhunaithe An Ciste Tearmainn, Imirce agus Lánpháirtíochta (AMIF) tá ról mór aige i gcéad chéimeanna an phróisis chomhtháthaithe

Tugann an Ciste Tearmainn, Imirce agus Lánpháirtíochta € 3.1bn do bhallstáit do 2014-2020 chun tacú leo a gcoinníollacha glactha a fhorbairt agus a fheabhsú do lucht iarrtha tearmainn, agus cúrsaí teanga, lánpháirtiú sibhialta agus comhtháthú an mhargaidh shaothair á dtairiscint acu do dhídeanaithe agus náisiúnaigh tríú tíortha a bhfuil cónaí orthu go dleathach .

An Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE) comhlánaíonn sé an CSE chun tacú le próiseas comhtháthaithe dídeanaithe. Is féidir le CFRE bearta a mhaoiniú i réimsí éagsúla, mar bhonneagar sóisialta, sláinte, oideachais, tithíochta agus cúram leanaí, athbheochan na gceantar uirbeach díothaithe, gníomhartha chun aonrú spásúlachta agus oideachais a laghdú agus gnólachtaí nuathionscanta. Tá níos mó ná € 20bn leithdháilte do 2014-2020 ar na bearta fáis uileghabhálacha seo.

Tá comhordú idir CSE, ERDF agus AMIF ríthábhachtach chun sineirgí a threisiú. Éilíonn sé seo comhoibriú dlúth idir na páirtithe leasmhara ábhartha.

Cén cineál tacaíochta praiticiúla is féidir leis an gCoimisiún a thairiscint do na Ballstáit?

Maidir le cuimsiú rathúil na n-imirceach ó thaobh na socheacnamaíochta de, tá an fhreagairt beartais ag an leibhéal áitiúil ríthábhachtach. Mar sin féin, is minic a bhíonn deacrachtaí ag fostaíocht agus seirbhísí sóisialta ag an leibhéal áitiúil dul i ngleic go rathúil le pobail imirceacha agus dídeanaithe faoi mhíbhuntáiste ina gceantair agus tacú leo.

Tá géarchéim na ndídeanaithe ag cur brú ar sheirbhísí sóisialta agus fostaíochta. Dá bhrí sin, tá an Coimisiún ag fiosrú na roghanna go léir chun úsáid na gcistí a bharrfheabhsú agus chun aghaidh a thabhairt ar shrianta i gcur i bhfeidhm na mbeart d'imircigh faoi na cistí, agus aird á tabhairt ar dhea-chleachtas bunaithe ar an talamh. Tá an Coimisiún réidh chun oibriú go dlúth leis na Ballstáit chun an próiseas seo a éascú agus chun a áirithiú go nglacfar go tapa le leasuithe den sórt sin i nós imeachta luathaithe.

Conas a oibríonn CSE agus FEAD?

Reáchtáiltear an dá chiste de réir phrionsabal na bainistíochta roinnte. Aontaíonn an Coimisiún Eorpach agus tíortha AE le chéile na príomhthosaíochtaí chun an maoiniú atá ar fáil a úsáid, de réir riachtanais gach tíre, agus is iad na húdaráis náisiúnta ábhartha a bhainistíonn cur chun feidhme ar an talamh. Tá imlíne an chaiteachais phleanáilte socraithe i gCláir Oibriúcháin don dá chiste, arna ndearadh ag na ballstáit do gach tréimhse maoinithe seacht mbliana agus arna ghlacadh ag an gCoimisiún.

An féidir le Ballstáit a gcláir bheartais chomhtháthaithe (CSE, CFRE) a athbhreithniú chun úsáid níos fearr a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil chun tacaíocht (níos mó) a sholáthar d'iarrthóirí tearmainn agus do dhídeanaithe?

Iarrtar ar na Ballstáit anailís a dhéanamh ar na riachtanais agus na dúshláin reatha agus iarmhairtí na staide géarchéime á gcur san áireamh. Tá an Coimisiún réidh le scrúdú a dhéanamh ar na tograí go léir a chaithfidh na ballstáit úsáid a bhaint as an tacaíocht AE eile atá ar fáil faoin tréimhse 2007-2013. Mar gheall ar an am teoranta atá fágtha, bheadh ​​gá le gníomh tapa. Ina theannta sin, tá an Coimisiún réidh chun leasuithe ar Chláir Oibriúcháin 2014-2020 a scrúdú agus a cheadú go tapa chun freastal níos fearr ar (níos mó) gníomhartha chun tacú le lánpháirtiú dídeanaithe.

An féidir le cistí AE tacú le cásanna éigeandála?

Féadfaidh an CFRE tacú - i gcúinsí eisceachtúla agus ar bhonn cás ar chás - le bearta éigeandála i réimse an chórais fáiltithe iarrthóirí tearmainn agus dídeanaithe a chomhlánaíonn an tacaíocht ón gCiste Imirce agus Imeasctha Tearmainn. D'fhéadfadh go n-áireofaí leis seo ionaid ghlactha, scáthláin nó gníomhartha a thógáil nó a leathnú chun cumais na seirbhísí fáiltithe a threisiú.

Tuilleadh eolais

Eolas ar Pointí teagmhála CSE sna Ballstáit

Eolas ar an Ciste Sóisialta na hEorpa

Eolas ar an Ciste um Chabhair Eorpach do na Daoine is Díothaí

Eolas ar an Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa

Iarscríbhinn: Miondealú ar leithdháileadh foriomlán CSE / FEAD in aghaidh an bhallstáit do 2014-2020

Leithdháileadh CSE Leithdháileadh FEAD
€ praghsanna reatha € praghsanna reatha
Belgium 1 028 719 649 73 821 504
an bhulgáir 1 521 627 776 104 815 264
Poblacht na Seice 3 430 003 238 23 329 849
An Danmhairg * 206 615 841 3 944 660
Ghearmáin 7 495 616 321 78 893 211
An Eastóin 586 977 010 8 002 026
Éireann 542 436 561 22 766 327
An Ghréig 3 690 994 020 280 972 531
spain 7 589 569 137 563 410 224
France 6 026 907 278 499 281 315
croatia 1 516 033 073 36 628 990
An Iodáil 10 467 243 230 670 592 285
An Chipir 129 488 887 3 944 660
latvia 638 555 428 41 024 469
An Liotuáin 1 127 284 104 77 202 641
Lucsamburg 20 056 223 3 944 660
An Ungáir 4 712 139 925 93 882 921
Málta 105 893 448 3 944 660
An Ísiltír 507 318 228 3 944 660
An Ostair 442 087 353 18 032 733
An Pholainn 13 192 164 238 473 359 260
An Phortaingéil 7 546 532 269 176 946 201
Rómáin 4 774 035 918 441 013 044
An tSlóivéin 716 924 970 20 512 235
An tSlóvaic 2 167 595 080 55 112 543
an fhionlainn 515 357 139 22 540 916
An tSualainn 774 349 654 7 889 321
an Ríocht Aontaithe 4 942 593 693 3 944 660
EU28 86 428 676 444 3 813 697 770

 Óráid ón gCoimisinéir Marianne Thyssen: Cistí AE chun tacú le géarchéim na ndídeanaithe

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 231 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Slóivéine

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 231 milliún leis an tSlóivéin i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh deontais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Slóivéine.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 2.5 billiún san iomlán, comhdhéanta de € 1.8bn i ndeontais agus € 705m in iasachtaí, thar shaolré a plean. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80 billiún a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú le Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát. Tá plean na Slóivéine mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag athléimneacht agus comhtháthú inár sochaithe a neartú. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Chipir

NextGenerationEU: Íocann an Coimisiún Eorpach € 157 milliún i réamh-mhaoiniú chun na Cipire

foilsithe

on

D'eisigh an Coimisiún Eorpach € 157 milliún don Chipir i réamh-mhaoiniú, arb ionann é agus 13% de leithdháileadh airgeadais na tíre faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Cuideoidh an íocaíocht réamh-mhaoinithe le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire a thosú. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chur i bhfeidhm na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Cipire.

Tá sé beartaithe go bhfaighidh an tír € 1.2 billiún san iomlán thar shaolré a plean, agus soláthrófar € 1 billiún i ndeontais agus € 200m in iasachtaí. Tagann eisíocaíocht an lae inniu tar éis na chéad oibríochtaí iasachta faoi NextGenerationEU a chur i bhfeidhm go rathúil le déanaí. Faoi dheireadh na bliana, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún suas le € 80bn san iomlán a chruinniú i maoiniú fadtéarmach, le comhlánú ag Billí gearrthéarmacha AE, chun na chéad eisíocaíochtaí pleanáilte a mhaoiniú do bhallstáit faoi NextGenerationEU. Mar chuid de NextGenerationEU, soláthróidh an RRF € 723.8bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud na mballstát.

Tá plean na Cipire mar chuid d’fhreagairt gan fasach an AE teacht chun cinn níos láidre ó ghéarchéim COVID-19, ag cothú na n-aistrithe glasa agus digiteacha agus ag neartú athléimneacht agus comhtháthaithe inár sochaithe. A. brúigh scaoileadh ar fáil ar líne.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Beartas Comhtháthaithe an AE: Faigheann an Bheilg, an Ghearmáin, an Spáinn agus an Iodáil € 373 milliún chun tacú le seirbhísí sláinte agus sóisialta, FBManna agus cuimsiú sóisialta

foilsithe

on

Dheonaigh an Coimisiún € 373 milliún do chúig Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa Cláir oibríochta (ERDF) sa Bheilg, sa Ghearmáin, sa Spáinn agus san Iodáil chun cabhrú leis na tíortha a bhfuil freagairt agus deisiú éigeandála coronavirus acu faoi chuimsiú na REACT-AE. Sa Bheilg, cuirfidh modhnú an Wallonia OP € 64.8m breise ar fáil chun trealamh míochaine a fháil le haghaidh seirbhísí sláinte agus nuálaíochta.

Tacóidh na cistí le gnóthais bheaga agus mheánmhéide (FBManna) chun ríomhthráchtáil, cibearshlándáil, láithreáin ghréasáin agus siopaí ar líne a fhorbairt, chomh maith leis an ngeilleagar glas réigiúnach trí éifeachtúlacht fuinnimh, cosaint an chomhshaoil, forbairt cathracha cliste agus ísealcharbóin bonneagair phoiblí. Sa Ghearmáin, i Stát Cónaidhme Hessen, tacóidh € 55.4m le bonneagar taighde a bhaineann le sláinte, cumas diagnóiseach agus nuálaíocht in ollscoileanna agus in institiúidí taighde eile chomh maith le hinfheistíochtaí taighde, forbartha agus nuálaíochta i réimsí na haeráide agus na forbartha inbhuanaithe. Cuirfidh an leasú seo tacaíocht ar fáil do FBManna agus do chistí do ghnólachtaí nuathionscanta trí chiste infheistíochta.

I Sachsen-Anhalt, éascóidh € 75.7m comhoibriú FBManna agus institiúidí i dtaighde, forbairt agus nuálaíocht, agus infheistíochtaí agus caipiteal oibre a sholáthar do mhicrifhiontair a dtéann an ghéarchéim coronavirus i bhfeidhm orthu. Thairis sin, ligfidh na cistí d’infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh fiontar, tacóidh siad le nuálaíocht dhigiteach i FBManna agus trealamh digiteach a fháil do scoileanna agus d’institiúidí cultúrtha. San Iodáil, gheobhaidh an OP náisiúnta ‘Cuimsiú Sóisialta’ € 90m chun comhtháthú sóisialta daoine a bhfuil díothacht mór ábhair, easpa dídine nó imeallú mór orthu a chur chun cinn, trí sheirbhísí ‘Housing First’ a chomhcheanglaíonn soláthar tithíochta láithreach le seirbhísí sóisialta agus fostaíochta a chumasú. .

Aiseolas

Sa Spáinn, cuirfear € 87m leis an ESF OP do Castilla y León chun tacú le daoine féinfhostaithe agus oibrithe a raibh a gconarthaí curtha ar fionraí nó laghdaithe mar gheall ar an ngéarchéim. Cuideoidh an t-airgead le cuideachtaí crua freisin layoffs a sheachaint, go háirithe in earnáil na turasóireachta. Faoi dheireadh, teastaíonn na cistí chun ligean do sheirbhísí sóisialta riachtanacha leanúint ar aghaidh ar bhealach sábháilte agus leanúnachas oideachais a chinntiú ar fud na paindéime trí bhaill foirne breise a fhostú.

Tá REACT-EU mar chuid de NextGenerationEU agus soláthraíonn sé maoiniú breise € 50.6bn (i bpraghsanna reatha) do chláir bheartais Chomhtháthaithe le linn 2021 agus 2022. Díríonn bearta ar thacú le hathléimneacht mhargadh an tsaothair, poist, FBManna agus teaghlaigh ar ioncam íseal, chomh maith le bunsraitheanna a bheidh oiriúnach don todhchaí a leagan síos do na haistrithe glasa agus digiteacha agus téarnamh socheacnamaíoch inbhuanaithe.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending