Ceangail le linn

Comhshaol

Tugann tionscal cosanta barr na hEorpa 2030 Tiomantas - Tagann táirgeoirí lotnaidicídí agus bithicíde le chéile chun tiomantais shoiléire a dhéanamh chun tacú le Deal Glas an AE

foilsithe

on

Tá tionscal tiomantas barr na hEorpa (ECPA) tar éis sraith gealltanas uaillmhianach a ghlacadh chun tacú le Beart Glas nua na hEorpa, lena n-áirítear infheistíocht de níos mó ná € 14 billiún i dteicneolaíochtaí nua agus i dtáirgí níos inbhuanaithe faoi 2030. Chomh maith leis an infheistíocht seo, tá sé beartaithe ag ECPA rampa a dhéanamh freisin. bailiú dramhaíola a mhéadú agus na leibhéil oiliúna i measc feirmeoirí san Eoraip a mhéadú mar chuid dá fhreagairt ar straitéisí Feirme go Forc agus Bithéagsúlacht an AE.

Dúirt Ard-Stiúrthóir Chumann Cosanta Barraí na hEorpa Géraldine Kutas: “Leis an mBeart Glas Eorpach uaillmhianach atá aige, tá an Coimisiún Eorpach tar éis an gunna tosaigh a rith le haghaidh rith an AE i dtreo todhchaí níos inbhuanaithe, neodrach ó thaobh na haeráide de.

“Táimid dáiríre faoi rannchuidiú agus ailíniú le tionscnaimh bheartais an Bheart Glas agus sin an fáth gur tháinig ár gcuideachtaí le chéile chun ár gcuspóirí deonacha féin, earnáil-shonracha, intomhaiste a shocrú ina dtacaíocht."

Treoróidh na sé ghealltanas arna nglacadh ag ECPA an earnáil don chéad deich mbliana eile i bpríomhréimsí teicneolaíochtaí nuálacha talmhaíochta, an geilleagar ciorclach agus cosaint níos fearr do dhaoine agus don chomhshaol:

• Nuálaíocht & Infheistíocht: Trí thacú le nuálaíocht agus le húsáid uirlisí digiteacha agus beachtais chomh maith le bith-lotnaidicídí, cuirimid uaillmhian an Choimisiúin Eorpaigh i leith téarnamh digiteach agus glas chun cinn. Faoi 2030 beimid ag infheistiú € 10 billiún i nuálaíocht i dteicneolaíochtaí beachtais agus digiteacha agus € 4bn i nuálaíocht i mbithicídí. Níl an infheistíocht uile a bhfuil an tionscal tiomanta dó úsáideach ach má tá an creat rialála iomchuí ann a ligeann don nuálaíocht feirmeoirí na hEorpa a bhaint amach.

• Geilleagar Ciorclach: Trí ráta bailiúcháin na gcoimeádán plaisteach lotnaidicídí folmha a mhéadú go 75% agus scéim bailiúcháin a bhunú i mballstáit an AE nach bhfuil aon cheann acu faoi 2025 faoi láthair, cuirfimid le sprioc an AE geilleagar ciorclach a bhfuil sé mar aidhm aige geilleagar ciorclach a íoslaghdú. dramhaíl agus acmhainní a úsáidtear, ag laghdú tionchar comhshaoil ​​phacáistiú plaisteach.

• Daoine agus an Comhshaol a Chosaint: Trí oiliúint a chur ar fheirmeoirí maidir le Bainistíocht Chomhtháite Lotnaidí, cosaint uisce agus an tábhacht a bhaineann le trealamh cosanta pearsanta (TCP), is mian lenár dtionscal an nochtadh a íoslaghdú tuilleadh agus na rioscaí a bhaineann le húsáid lotnaidicídí a laghdú, agus iad ag cur leis an spriocanna foriomlána na Treorach um Úsáid Inbhuanaithe agus straitéisí Feirme go Forc an AE arb é is aidhm dóibh go leor bia a tháirgeadh go hinbhuanaithe.

Chuir Kutas leis: “Aontaímid go léir maidir le treo an taistil, is é an rud atá tábhachtach anois na céimeanna d’aon ghnó a dhéanamh chun an sprioc deiridh a bhaint amach. “Beidh na gealltanais seo dúshlánach dár gcuideachtaí a chomhlíonadh. Táimid tiomanta, áfach, an méid atá leagtha amach againn a chomhlíonadh agus iarraimid ar an gCoimisiún Eorpach tacú le talmhaíocht inbhuanaithe le creat rialála iomchuí a ligfidh don nuálaíocht na feirmeoirí a bhaint amach.

“Níl anseo ach an tús, beimid ag rianú dul chun cinn ár dtionscal le deich mbliana anuas agus ag roinnt go trédhearcach cé chomh fada agus a tháinig muid," a dúirt sí.

Chun níos mó a fhoghlaim faoi bhallraíocht ECPA cliceáil anseo.
Chun níos mó a fhoghlaim faoi 2030 Tiomantas cliceáil anseo.

Comhshaol

Beart Glas na hEorpa: Meicníocht maoinithe nua chun fuinneamh in-athnuaite a threisiú

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach na rialacha maidir le clár nua Meicníocht Maoinithe Fuinnimh In-athnuaite an AE, iarratas a dhéanamh ó thús 2021. Déanfaidh an Sásra seo níos éasca do bhallstáit oibriú le chéile chun tionscadail fuinnimh in-athnuaite a mhaoiniú agus a imscaradh - mar óstach nó mar thír a chuireann leis. Áireofar an fuinneamh a ghinfear i dtreo spriocanna fuinnimh in-athnuaite na dtíortha rannpháirteacha uile agus cuirfidh sé isteach sa Déileáil Ghlas na hEorpa uaillmhian neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2050.

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Chun astaíochtaí gás ceaptha teasa na hEorpa a laghdú 55% ar a laghad faoi 2030, caithfimid sciar an fhuinnimh in-athnuaite a mhéadú go suntasach. Soláthraíonn an mheicníocht seo uirlis bhreise chun infheistíocht i dtionscadail fuinnimh ghlain a éascú. Spreagfaidh sé comhar idir na ballstáit agus tabharfaidh sé borradh praiticiúil dár n-iarrachtaí téarnaimh ghlais sna blianta amach romhainn. Is féidir leis cabhrú le geilleagair na hEorpa a spreagadh trí thionscadail ar mhórscála a chur ar an bhfód agus trí thacú le FBManna áitiúla agus poist a chruthú. "

Mar a bhíothas ag súil leis faoin Rialachán um Rialachas an Aontais Fuinnimh, déanfaidh an Coimisiún an Meicníocht seo a bhainistiú, ag tabhairt infheisteoirí agus forbróirí tionscadail le chéile trí thairiscintí poiblí rialta. Cuireann sé ar chumas ‘ballstáit rannpháirteacha’ ranníocaíochtaí deonacha airgeadais a íoc isteach sa scéim, a úsáidfear le haghaidh tionscadal fuinnimh in-athnuaite i mballstáit leasmhara (‘ballstáit óstála’). Tá tuilleadh faisnéise ar fáil anseo (lena n-áirítear nasc leis an rialachán cur chun feidhme), sa mhéid seo bhileog fíricí agus ar an Meicníocht Maoinithe Fuinnimh In-athnuaite leathanach gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Glao ar Bheart Glas na hEorpa: infheistíocht € 1 billiún chun an t-aistriú glas agus digiteach a threisiú

foilsithe

on

Chinn an Coimisiún Eorpach glao € 1 billiún a sheoladh ar thionscadail taighde agus nuálaíochta a fhreagraíonn don ghéarchéim aeráide agus a chabhróidh le héiceachórais agus bithéagsúlacht uathúil na hEorpa a chosaint. An Horizon 2020-mhaoinithe Glao ar Bheart Glas na hEorpa, a osclófar amárach le haghaidh clárúcháin, a spreagfaidh téarnamh na hEorpa ó ghéarchéim an coronavirus trí dhúshláin ghlasa a iompú ina ndeiseanna nuálaíochta.

Dúirt an Coimisinéir Nuálaíochta, Taighde, Cultúir, Oideachais agus Óige Mariya Gabriel: “Is é an glao ar Bheart Glas Eorpach € 1 billiún an glao deireanach agus is mó faoi Horizon 2020. Agus an nuálaíocht ina croílár, luasóidh an infheistíocht seo aistriú cóir inbhuanaithe go an Eoraip atá neodrach ó thaobh na haeráide de faoi 2050. Toisc nach dteastaíonn uainn go bhfágfadh duine ar bith sa chlaochlú sistéamach seo, iarraimid ar ghníomhartha ar leith teagmháil a dhéanamh le saoránaigh ar bhealaí nua agus ábharthacht agus tionchar sochaíoch a fheabhsú. "

Tá difríochtaí idir an Glao Deal Glas seo agus gnéithe tábhachtacha roimhe seo Glaonna Horizon 2020. I bhfianaise phráinn na ndúshlán a dtugann sé aghaidh orthu, tá sé mar aidhm aige torthaí soiléire so-aitheanta a fháil sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma, ach ó thaobh athrú fadtéarmach de. Tá níos lú gníomhartha, ach níos spriocdhírithe, níos mó agus níos infheicthe, le fócas ar scalability tapa, scaipeadh agus glacadh.

Meastar go soláthróidh na tionscadail a mhaoinítear faoin nglao seo torthaí le tairbhí inláimhsithe i ndeich réimse: ocht réimse téamacha a léiríonn príomhshruthanna oibre na Déileáil Ghlas na hEorpa agus dhá réimse chothrománacha - eolas a neartú agus saoránaigh a chumhachtú - a thairgeann peirspictíocht níos fadtéarmaí maidir leis na claochluithe atá leagtha amach i mBeart Glas na hEorpa a bhaint amach. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil faoi seo brúigh scaoileadh agus sa mhéid seo bhileog fíricí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

#GreenDeal - Bearta chun an troid i gcoinne dífhoraoisiú domhanda a mhéadú

foilsithe

on

Tugann FPEanna breac-chuntas ar an gcaoi ar féidir leis an AE cur le dul i ngleic le dífhoraoisiú ar fud an domhain agus iarrann siad go ndéanfaí beartais intíre a athbhreithniú chun foraoisí na hEorpa a chosaint.

Sa rún neamhcheangailteach a glacadh Dé Máirt le 543 vóta go 47 agus 109 staonadh, mar fhreagairt ar a Teachtaireacht ón gCoimisiún, Iarrann FPEnna níos mó tacaíochta chun foraoisí a chosaint, a athshlánú agus a bhainistiú go hinbhuanaithe, bithéagsúlacht agus doirteal carbóin a chosaint, chomh maith le seirbhísí táirgiúlachta agus éiceachórais foraoisí a aithint.

Spriocanna ceangailteach agus rialacha éifeachtacha

Teastaíonn spriocanna ceangailteacha ón suí iomlánach chun éiceachórais foraoise a chosaint agus a athbhunú, go háirithe foraoisí bunscoile, i gcomhréir le moltaí straitéis bithéagsúlachta an AE 2030. Iarrann FPEnna ar an gCoimisiún rialacha díchill chuí a mholadh d’institiúidí airgeadais a choiscfeadh eintitis airgeadais nó bainc AE a nascadh go díreach nó go hindíreach le dífhoraoisiú, díghrádú foraoise nó díghrádú éiceachóras nádúrtha, rud a fhágann go minic go sáraítear cónaitheoirí dúchasacha sáruithe ar chearta an duine. .

Slabhraí soláthair agus comhaontuithe trádála saor ó dhífhoraoisiú

Ba cheart don Choimisiún bearta a mholadh chun slabhraí soláthair inbhuanaithe agus saor ó dhífhoraoisiú a chinntiú do tháirgí agus do thráchtearraí a chuirtear ar mhargadh an AE, le fócas ar leith ar dhul i ngleic le dífhoraoisiú allmhairithe, a deir an téacs. Thairis sin, caithfidh forálacha ceangailteacha a bheith i gcomhaontuithe trádála agus infheistíochta sa todhchaí chun dífhoraoisiú a chosc, a deir an dréachtrún. Faoi dheireadh, tá FPEanna ag iarraidh go neartófaí gné sheachtrach an Bheart Ghlais Eorpaigh trí chomhghuaillíochtaí agus chomhpháirtíochtaí le tríú tíortha, chun aghaidh a thabhairt ar athrú aeráide agus ar chaillteanas bithéagsúlachta.

Foraoisí bunscoile a chosaint

Idir 1990 agus 2016, cailleadh limistéar 1.3 milliún ciliméadar cearnach d’fhoraoisí an domhain, le héifeacht millteach ar bhithéagsúlacht, aeráid, daoine agus an geilleagar.

D’fhéadfadh foraoisiú, i gcás ina gcuirtear crainn i limistéar nach raibh foraoisithe roimhe seo, faoi choinníollacha áirithe, cuidiú leis an AE neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, a dúirt na FPEnna. Mar sin féin, ní féidir le foraoisí nua-phlandáilte foraoisí bunscoile a athsholáthar, a sholáthraíonn níos mó stórála dé-ocsaíd charbóin agus gnáthóga níos riachtanaí ná na cinn níos óige agus na cinn nua-phlandáilte.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending