Ceangail le linn

Comórtas

Ghearr cuideachtaí gluaisteán € 875 milliún as claonpháirteachas i gcoinne teicneolaíochtaí a bhaint NOx

foilsithe

on

Fuair ​​an Coimisiún Eorpach amach gur sháraigh Daimler, BMW agus grúpa Volkswagen (Volkswagen, Audi agus Porsche) rialacha in aghaidh trustaí an AE trí chonspóid a dhéanamh ar fhorbairt theicniúil i réimse ghlanadh NOx. 

Ghearr an Coimisiún fíneáil € 875 milliún. Níor gearradh fíneáil ar Daimler, mar nocht sé go raibh an cairtéal ann don Choimisiún. D'admhaigh na páirtithe uile a mbaint leis an gcairtéal agus d'aontaigh siad an cás a réiteach.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Bhí an teicneolaíocht ag na cúig mhonaróir gluaisteán Daimler, BMW, Volkswagen, Audi agus Porsche chun astaíochtaí dochracha a laghdú [ach] sheachain siad dul san iomaíocht maidir le lánacmhainneacht na teicneolaíochta seo a úsáid. . Tá iomaíocht agus nuálaíocht maidir le truailliú gluaisteán a bhainistiú riachtanach chun go gcomhlíonfaidh an Eoraip ár gcuspóirí uaillmhianacha an Bheart Glas. " 

Aiseolas

Bhí cruinnithe teicniúla rialta ag na déantúsóirí gluaisteán chun forbairt na teicneolaíochta roghnóireachta laghdaithe catalaíoch (SCR) a phlé a chuireann deireadh le astuithe díobhálacha ocsaíd nítrigine (NOx) ó ghluaisteáin phaisinéirí díosail trí instealladh úiré (ar a dtugtar “AdBlue” freisin) isteach sa sceite. sruth gáis. Le breis agus cúig bliana (2009 - 2014), chuaigh na déantúsóirí gluaisteán le chéile chun iomaíocht a sheachaint ag baint úsáide as an teicneolaíocht nua seo.

Is é seo an chéad chinneadh maidir le toirmeasc cairtéil atá bunaithe go hiomlán ar shrian ar fhorbairt theicniúil agus ní ar shocrú praghsanna, comhroinnt margaidh nó leithdháileadh custaiméirí.

Uirlis sceithire

Tá uirlis curtha ar bun ag an gCoimisiún chun é a dhéanamh níos éasca do dhaoine aonair é a chur ar an eolas faoi iompar frithiomaíoch agus a n-anaithnideacht á choinneáil acu. Cosnaíonn an uirlis anaithnideacht sceithirí trí chóras teachtaireachtaí criptithe atá saindeartha agus a cheadaíonn cumarsáid dhá bhealach. Tá an uirlis inrochtana trí seo Cliathk.

Comórtas

Iomaíocht: Foilsíonn an Coimisiún torthaí na meastóireachta ar an bhFógra Sainmhínithe Margaidh

foilsithe

on

Tá an Coimisiún Eorpach tar éis a Doiciméad Inmheánach Oibre a dhéanann achoimre ar thorthaí na meastóireachta ar an bhFógra Sainmhínithe Margaidh a úsáidtear i ndlí iomaíochta an AE.

Bhí sé mar aidhm ag an meastóireacht cur le measúnú an Choimisiúin ar fheidhmiú an Fhógra Sainmhínithe Margaidh, d’fhonn a chinneadh ar cheart an Fógra a aisghairm, é a fhágáil gan athrú nó é a athbhreithniú.

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Caithfimid anailís a dhéanamh ar an margadh agus ar theorainneacha an mhargaidh ina mbíonn cuideachtaí san iomaíocht. Tá an Fógra Sainmhínithe Margaidh an-úsáideach sa chomhthéacs sin. Deimhníodh sa mheastóireacht go soláthraíonn sí soiléireacht agus trédhearcacht do gheallsealbhóirí maidir leis an gcaoi a ndéanaimid cur síos ar shainiú an mhargaidh. Tá bunphrionsabail an Fhógra Sainmhínithe Margaidh, bunaithe ar chásdlí chúirteanna an AE, fós slán inniu. Ag an am céanna tugann an mheastóireacht le fios nach gclúdaíonn an Fógra go hiomlán éabhlóidí le déanaí i gcleachtas sainmhínithe margaidh, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le digitiú an gheilleagair. Déanfaimid anailís anois ar cheart agus ar chóir an Fógra a athbhreithniú chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna atá aitheanta againn. "

Aiseolas

Sheol an Coimisiún an mheastóireacht ar an bhFógra Sainmhínithe Margaidh i Márta 2020. Le linn na meastóireachta, bhailigh an Coimisiún fianaise chun tuiscint a fháil ar an gcaoi a d’fheidhmigh an Fógra ó glacadh é i 1997. Cuimsíonn an fhianaise a bailíodh, i measc nithe eile, ranníocaíochtaí ó gheallsealbhóirí a bailíodh in a comhairliúchán poiblí tharla sin idir meitheamh agus Deireadh Fómhair 2020. Ina theannta sin, an Coimisiún chuaigh sé i gcomhairle le húdaráis iomaíochta náisiúnta an AE agus teagmháil réamhghníomhach le saineolaithe agus ionadaithe ó ghrúpaí geallsealbhóirí. Faoi dheireadh, d’iarr an Coimisiún meastóireacht sheachtrach staidéar tacaíochta, a rinne athbhreithniú ar chleachtais ábhartha i ndlínsí eile, chomh maith le litríocht dlí agus eacnamaíoch, maidir le ceithre ghné shonracha de shainiú an mhargaidh: (i) digitiú, (ii) nuálaíocht, (iii) sainmhíniú margaidh gheografach agus (iv) teicnící cainníochtúla.

Torthaí na meastóireachta

Taispeánann an mheastóireacht go bhfuil an Fógra Sainmhínithe Margaidh an-ábhartha i gcónaí toisc go soláthraíonn sé soiléireacht agus trédhearcacht do chuideachtaí agus do gheallsealbhóirí eile maidir le cur chuige an Choimisiúin i leith shainiú an mhargaidh - an chéad chéim thábhachtach de mheasúnú an Choimisiúin i go leor cásanna in aghaidh trustaí agus cumaisc.

Tugann torthaí na meastóireachta le fios go bhfuil an Fógra Sainmhínithe Margaidh éifeachtach chun treoir cheart, chuimsitheach agus shoiléir a sholáthar ar phríomhcheisteanna a bhaineann le sainmhíniú an mhargaidh agus ar chur chuige an Choimisiúin ina leith.

Ag an am céanna, tugann an mheastóireacht le fios freisin nach léiríonn an Fógra forbairtí i ndea-chleachtais i sainiú an mhargaidh a tharla ó 1997, lena n-áirítear na forbairtí is déanaí i gcásdlí an AE. Mar shampla, rinne an Coimisiún a chur chuige maidir le sainmhíniú an mhargaidh a bheachtú de réir na ndálaí margaidh atá i réim, atá níos digití agus níos idirnasctha inniu, agus sofaisticiúlacht na n-uirlisí atá ar fáil, amhail próiseáil fheabhsaithe ar líon mór doiciméad nó teicnící cainníochtúla scagtha. Ina theannta sin, ó nuair a glacadh an Fógra, tá níos mó taithí bailithe ag an gCoimisiún freisin maidir le hanailís a dhéanamh ar mhargaí a d’fhéadfadh a bheith domhanda nó ar a laghad níos leithne ná an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch.

 De réir na meastóireachta, i measc na réimsí nach bhféadfadh an Fógra Sainmhínithe Margaidh a bheith suas chun dáta go hiomlán tá: (i) úsáid agus cuspóir na tástála SSNIP (méadú beag neamh-idirthréimhseach suntasach ar phraghas) chun margaí ábhartha a shainiú; (ii) margaí digiteacha, go háirithe maidir le táirgí nó seirbhísí a mhargaítear ar phraghas airgeadaíochta nialasach agus le 'éiceachórais' dhigiteacha; (iii) measúnú ar mhargaí geografacha i ndálaí domhandaithe agus iomaíochta allmhairiúcháin; (iv) teicnící cainníochtúla; (v) ríomh scaireanna margaidh; agus (vi) iomaíocht neamhphraghais (nuálaíocht san áireamh).

Déanfaidh an Coimisiún machnamh ar an ngá agus ar an gcaoi le dul i ngleic leis na saincheisteanna a sainaithníodh i gcomhthéacs na meastóireachta.

cúlra

Is uirlis é sainmhíniú margaidh chun teorainneacha na hiomaíochta idir gnóthais a aithint. Is é an cuspóir atá leis an margadh ábhartha táirge agus geografach a shainiú ná na hiomaitheoirí iarbhír a chuireann srian le cinntí tráchtála na ngnóthas lena mbaineann a shainaithint, amhail a gcinntí praghsála. Is ón bpeirspictíocht seo a fhágann gur féidir le sainmhíniú an mhargaidh, i measc rudaí eile, scaireanna margaidh a ríomh a chuireann faisnéis bhríoch chun críocha cumhacht an mhargaidh a mheas i gcomhthéacs imeachtaí cumaisc nó in aghaidh trustaí.

Léiríonn sainmhínithe margaidh réaltachtaí an mhargaidh. Dá bhrí sin, tá difríochtaí eatarthu thar earnálacha agus d’fhéadfadh siad teacht chun cinn le himeacht ama. Féadfaidh sainmhínithe geografacha margaidh, mar shampla, raon ó mhargaí náisiúnta nó áitiúla - amhail díol miondíola earraí tomhaltóra - go margaí domhanda, amhail díol comhpháirteanna eitlíochta. De réir mar a thagann réaltachtaí an mhargaidh chun cinn le himeacht aimsire, tagann sainmhínithe margaidh an Choimisiúin chun cinn le himeacht ama.

An Fógra Sainmhínithe Margaidh soláthraíonn sé treoir ar na prionsabail agus na cleachtais is fearr maidir leis an gcaoi a gcuireann an Coimisiún coincheap an mhargaidh táirge agus geografach ábhartha i bhfeidhm agus é ag forfheidhmiú dhlí iomaíochta an AE.

Tuilleadh eolais

Féach ar an leathanach gréasáin tiomnaithe de Chomórtas DG, ina bhfuil gach ranníocaíocht ó gheallsealbhóirí a cuireadh isteach i gcomhthéacs na meastóireachta, achoimrí ar na gníomhaíochtaí comhairliúcháin éagsúla agus tuarascáil deiridh an staidéir tacaíochta meastóireachta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comórtas

Iomaíocht: Foilsíonn an Coimisiún Eorpach Tuarascáil 2020 ar Bheartas Iomaíochta

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún Eorpach Tuarascáil ar Bheartas Iomaíochta do 2020, ag cur i láthair na bpríomhthionscnamh beartais agus reachtaíochta a rinneadh anuraidh, chomh maith le rogha cinntí a glacadh. In 2020, chuir beartas iomaíochta an AE go mór le hiarrachtaí an Choimisiúin freagairt don ráig coronavirus, i dtéarmaí na héigeandála cúram sláinte, agus ar a thionchar ar shlí bheatha na saoránach. An cúnamh stáit Creat Sealadach, a glacadh ag tús na géarchéime, chuir sé ar chumas na mballstát an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil leis faoi rialacha Státchabhrach a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na paindéime coronavirus. I réimse an Antitrust, d’fhoilsigh an Coimisiún a Cumarsáid treoir a sholáthar do chuideachtaí a chomhoibríonn ar thionscadail atá dírithe ar aghaidh a thabhairt ar ghanntanas soláthair táirgí agus seirbhísí riachtanacha a bhaineann le coronavirus, mar chógais agus trealamh míochaine.

Ina theannta sin, in ainneoin na ndúshlán a thug na dálaí oibre athraithe chun cinn, in 2020, rinne an Coimisiún roinnt cinntí sa réimse seo, ina measc trí chinneadh cairtéil agus 5 chinneadh in aghaidh trustaí. Tá seoladh seolta aige freisin fiosrúchán in aghaidh trustaí isteach san earnáil Internet of Things (IoT) le haghaidh táirgí agus seirbhísí a bhaineann le tomhaltóirí san AE. Chomh maith leis sin i réimse an rialaithe cumaisc, ghlac an Coimisiún os cionn 350 cinneadh cumaisc agus rinne sé idirghabháil i 18 gcás (lena n-áirítear 13 chumasc a glanadh faoi réir gealltanas sa chéad chéim agus 3 a glanadh le leigheasanna tar éis an dara céim). Ghlac an Coimisiún togra le haghaidh a An tAcht um Margaí Digiteacha chun aghaidh a thabhairt ar na hiarmhairtí diúltacha a éiríonn as iompraíochtaí áirithe ag ardáin atá ag gníomhú mar ‘choimeádaithe geata’ digiteacha ar an margadh aonair, agus a d’fhoilsigh a Páipéar Bán, uirlisí agus beartais a fhorbairt chun dul i ngleic níos fearr le héifeachtaí saobhadh fóirdheontais eachtracha ar an margadh inmheánach. Tá téacs iomlán na Tuarascála (ar fáil in EN, FR, agus DE agus i dteangacha eile) agus an doiciméad oibre foirne a ghabhann leis (ar fáil in EN) ar fáil anseo.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comórtas

Seolann an Coimisiún probe isteach i Facebook Marketplace

foilsithe

on

Inniu (4 Meitheamh) d’oscail an Coimisiún Eorpach imscrúdú foirmiúil chun a mheas ar sháraigh Facebook rialacha iomaíochta an AE, scríobhann Catherine Feore. 

Fógraíonn soláthraithe fógraí rangaithe ar líne a gcuid seirbhísí trí Facebook, ag an am céanna bíonn siad in iomaíocht le seirbhís fógraí rangaithe ar líne Facebook féin, ‘Facebook Marketplace’. Tá an Coimisiún ag fiosrú an bhféadfadh gur thug Facebook buntáiste iomaíoch éagórach do Facebook Marketplace trí úsáid a bhaint as sonraí a fuarthas ó sholáthraithe iomaíocha agus iad ag fógraíocht ar Facebook. 

Déanfaidh an t-imscrúdú foirmiúil measúnú freisin an gceanglaíonn Facebook a sheirbhís fógraí rangaithe ar líne ‘Facebook Marketplace’ lena líonra sóisialta. Scrúdóidh an Coimisiún an bhfuil an bealach a bhfuil Facebook Marketplace leabaithe sa líonra sóisialta mar chineál ceangail a thugann buntáiste dó custaiméirí a bhaint amach. Mar ‘mhargadh sóisialta’ is féidir leat próifílí níos leithne, cairde frithpháirteacha a fheiceáil agus comhrá a dhéanamh le teachtaire Facebook, gnéithe atá difriúil le soláthraithe eile.

Aiseolas

Cuireann an Coimisiún in iúl, le beagnach trí bhilliún duine ag baint úsáide as Facebook ar bhonn míosúil agus beagnach seacht milliún gnólacht ag fógraíocht, go bhfuil rochtain ag Facebook ar líon mór sonraí faoi ghníomhaíochtaí úsáideoirí a líonra sóisialta agus níos faide anonn, rud a chuireann ar a chumas díriú ar ghrúpaí custaiméirí ar leith. .

Dúirt an Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Féachfaimid go mion an bhfuil buntáiste iomaíoch míchuí ag Facebook go háirithe san earnáil fógraí rangaithe ar líne, áit a gceannaíonn agus a ndíolann daoine earraí gach lá, agus cá háit ar Facebook bíonn sé san iomaíocht freisin le cuideachtaí óna mbailíonn sé sonraí. I ngeilleagar digiteach an lae inniu, níor cheart sonraí a úsáid ar bhealaí a shaobhadh an iomaíocht. " 

RA: 'Beimid ag obair go dlúth leis an gCoimisiún Eorpach'

Tá imscrúdú seolta ag Údarás Iomaíochta agus Margaíochta na RA (CMA) ar ghníomhaíochtaí Facebook sa réimse seo. Dúirt urlabhraí iomaíochta an Choimisiúin Ariana Podesta: “Féachfaidh an Coimisiún le hoibriú go dlúth le hÚdarás Iomaíochta agus Margaí na RA de réir mar a fhorbraíonn na himscrúduithe neamhspleácha."

Dúirt Andrea Coscelli, Príomhfheidhmeannach an CMA: “Tá sé beartaithe againn imscrúdú críochnúil a dhéanamh ar úsáid sonraí Facebook chun a mheas an bhfuil a chleachtais ghnó ag tabhairt buntáiste éagórach dó sna hearnálacha um dhátú ar líne agus aicmithe.

“Féadann aon bhuntáiste den sórt sin a dhéanamh níos deacra do ghnólachtaí iomaíocha a bheith rathúil, lena n-áirítear gnólachtaí nua agus gnóthais níos lú, agus d’fhéadfadh sé rogha na gcustaiméirí a laghdú.

“Beimid ag obair go dlúth leis an gCoimisiún Eorpach agus muid ag imscrúdú na saincheisteanna seo, chomh maith le leanúint lenár gcomhordú le gníomhaireachtaí eile chun dul i ngleic leis na saincheisteanna domhanda seo."

Chuir an CMA béim ar an gcaoi a bhféadfaí Logáil Isteach Facebook, is féidir a úsáid chun síniú isteach i láithreáin ghréasáin, aipeanna agus seirbhísí eile agus a gcuid sonraí logála isteach Facebook á n-úsáid chun leasa seirbhísí Facebooks féin. Cuireann an CMA béim freisin ar ‘Facebook Dating’ - seirbhís próifíl dhátú a sheol sé san Eoraip in 2020.

Ar leithligh ón imscrúdú nua seo ar úsáid Facebook as sonraí margaidh fógraíochta, tá Aonad Margaí Digiteacha na RA (DMU) tar éis tosú ag féachaint ar an gcaoi a bhféadfadh cóid iompair oibriú go praiticiúil chun an gaol idir ardáin dhigiteacha agus grúpaí, mar ghnólachtaí beaga, a rialú. ag brath ar na hardáin sin chun custaiméirí ionchasacha a bhaint amach. 

Tá an DMU ag feidhmiú i bhfoirm neamh-reachtúil, neamhreachtúil, ar feitheamh reachtaíochta a thabharfaidh a chumhachtaí iomlána dó. Roimhe seo, leanfaidh an CMA lena chuid oibre ag cur na hiomaíochta agus leasanna na dtomhaltóirí i margaí digiteacha chun cinn, lena n-áirítear gníomh forfheidhmiúcháin a dhéanamh nuair is gá.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending