Ceangail le linn

Úisbéiceastáin

Freastalaíonn straitéis um chomhionannas inscne ar chobhsaíocht agus ar fhás san Úisbéiceastáin

ROINN:

foilsithe

on

Ag céim reatha na n-athchóirithe san Úisbéiceastáin, athchóirithe chun cearta agus leasanna dlisteanacha na mban a chosaint, tacaíocht shóisialta a sholáthar do mhná i ngátar, agus a chinntiú go leanann comhionannas inscne de bheith ag tarlú go córasach. Glacadh an straitéis chun comhionannas inscne a bhaint amach san Úisbéiceastáin go dtí 2030 chun na nithe seo a thabhairt go leibhéal cáilíochtúil nua, i.e. scríobhann Malika Kadirkhanova.

Socraíodh aois an phósta d’fhir agus do mhná ag 18, agus cuireadh deireadh leis an liosta post le coinníollacha oibre neamhfhabhracha, ina gcuirtear cosc ​​ar shaothar na mban go hiomlán nó go páirteach. Tugadh isteach post an chigire maidir le bheith ag obair le mná sa chóras gnóthaí inmheánacha.

I gcomhréir le Foraithne an Uachtaráin an 7 Márta 2022: "Ar bhearta chun an obair ar thacaíocht chórasach do theaghlaigh agus do mhná a luathú tuilleadh", an clár náisiúnta chun gníomhaíocht na mban a mhéadú i ngach earnáil de gheilleagar na tíre, chomh maith le faomhadh an saol polaitiúil agus sóisialta in 2022-2026. Socraíodh faoin doiciméad seo roinnt beart atá dírithe ar chearta sóisialta, polaitiúla agus eacnamaíocha na mban a áirithiú agus tá a gcur chun feidhme praiticiúil á áirithiú. Leithdháileadh cuóta 4 faoin gcéad go háirithe do chailíní fásta ó theaghlaigh a bhfuil gá acu le cosaint shóisialta chun staidéar a dhéanamh in institiúid ardoideachais.

Ag tosú ón 9 Feabhra 2022, méadaíodh fad na seirbhíse do mhná, lena n-áirítear an tréimhse saoire mháithreachais, ó thrí bliana go sé bliana. Síneadh an tréimhse taithí oibre do leanaí faoi mhíchumas ó óige ó 16 go 18 mbliana.

Ó Mheán Fómhair 2022, tá liúntais toirchis agus luí seoil bunaithe do mhná i bhfiontair phríobháideacha agus eagraíochtaí ar chostas bhuiséad an stáit. Tugadh iasachtaí oideachais saor ó ús isteach do mhná a bhí ag staidéar in institiúidí ardoideachais, i scoileanna teicniúla agus i gcoláistí, agus bunaíodh an nós imeachta chun táillí conartha a aisíoc leis an stát ar na mná go léir a bhí ag déanamh staidéir ar an leibhéal máistreachta.

Tugadh isteach an nós imeachta chun conarthaí oideachais baill teaghlaigh ar ioncam íseal, dílleachtaí nó mic léinn baineanna a bhfuil cúram tuismitheora á mbaint astu gan coinníoll aisíocaíochta ar chostas acmhainní breise an bhuiséid áitiúil a chlúdach. Ina theannta sin, bunaíodh an Ciste Ailiúnais, agus i gcás an féichiúnaí a bheith faoi dhliteanas coiriúil mar gheall ar thacaíocht airgeadais a linbh mionaoiseach a sheachaint, bunaíodh an cleachtas chun íocaíocht ailiúnais a ordú chun na riaráistí a chlúdach.

Tá athchóirithe atá dírithe ar mhéadú radacach a dhéanamh ar ról na mban i saol sochpholaitiúil agus i réimse gnó na tíre fós ar siúl. Cruthaíodh córas uathúil chun mná atá gníomhach go sóisialta a ullmhú le haghaidh poist cheannaireachta, oiliúint, agus feabhas a chur ar a gcáilíochtaí. Mar thoradh air sin, i 2016, bhí líon na mban ceannairí inár dtír 7%, faoi 2020 tá an figiúr seo méadaithe go 12%, faoi 2022 go 27%, agus i measc fiontraithe go 25%.

Aiseolas

Cruthaíodh bunachar sonraí aonair leictreonach d’iarrthóirí mná geallta atá ag obair i gcomhlachtaí agus eagraíochtaí stáit, agus cruthaíodh liosta ionadaithe de níos mó ná 25,000 bean le haghaidh ceannaireachta. In 2022, forbraíodh clár chun gníomhaíocht na mban sa riarachán poiblí a mhéadú le rannpháirtíocht aireachtaí agus gníomhaireachtaí, agus díríodh é ar chur i bhfeidhm.

Sa lá atá inniu ann, sa chóras eagraíochtaí stáit agus poiblí, tá thart ar 1,400 bean ag obair i bpoist cheannaireachta ar leibhéal na bpoblacht agus na réigiún, agus níos mó ná 43,000 ag leibhéal na gceantar agus na gcathracha. Is mná iad 48 nó 32% de na 150 teachtaí a toghadh chuig an Seomra Reachtaíochta. Ní áibhéil é a dhearbhú go mbaintear na torthaí seo amach de bharr na gcoinníollacha a chruthaítear do mhná i réimse na polaitíochta agus na bainistíochta chun freastal ar thodhchaí ár dtíre.

D'fhorbair an Acadamh Riaracháin Phoiblí agus an Coiste Stáit do Theaghlaigh agus do Mhná clár 552 uair an chloig "Ceannairí Scoile do Mhná" chun ceannairí ban a oiliúint. Mar chuid den chlár, cuireadh oiliúint ar 100 bean ghníomhach. Tiomsaíodh sonraí ar 142 céimí baineann de chuid an Acadaimh le linn na tréimhse 1996-2021 agus áiríodh iad i mbunachar sonraí an chúlchiste pearsanra náisiúnta. Ag an am céanna, cruthaíodh córas faisnéise amháin chun íospartaigh an chiaptha agus an fhoréigin ban a thaifeadadh. Tá 29 ionad, lena n-áirítear ionad poblachtach amháin, 1 ionad réigiúnacha agus 14 ionad eiseamláireacha idircheantair le haghaidh athshlánú agus oiriúnú ban ag feidhmiú go héifeachtach.

AN CREAT DLÍ A THRÁCHTÁIL TUILLEADH

Tá mná ag cur go mór le forbairt na Nua-Úisbéiceastáine. Tá sé seo mar thoradh ar na leasuithe a cuireadh i bhfeidhm chun tionchar na mban a neartú agus a gcearta agus leasanna a chosaint sna gnéithe is bunúsaí den tsochaí - réimsí polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta.

Le blianta beaga anuas, tá iarrachtaí suntasacha déanta chun an bunús dlí chun comhionannas inscne a áirithiú i ngach réimse a neartú tuilleadh. Glacadh bearta tábhachtacha chun an bonn reachtach agus institiúideach chun na spriocanna sin a bhaint amach a atreisiú, agus glacadh níos mó ná 20 doiciméad dlíthiúil normatach atá dírithe ar an gcóras tacaíochta cuimsitheach do mhná, cosaint a gcearta agus leasanna dlíthiúla a fheabhsú tuilleadh.

Tugadh na coincheapa "saineolas inscne" agus "iniúchadh inscne" isteach sa reachtaíocht náisiúnta. Glacadh dlí maidir le simpliú bhunús dlí an nós imeachta um ghlacadh. Ceadaíodh dóibh siúd a rinne mionchoir agus a rinne pianbhreith leanbh a uchtú de bhun an doiciméid seo.

Ina theannta sin, glacadh le dlí chun cearta na mban i gcásanna sóisialta deacra a ráthú. Bunaithe ar mholadh na NA, feabhsaíodh an Dlí "Ar Chosaint na mBan ó Chiapadh agus Drochúsáid" agus doiciméid dhlíthiúla ábhartha eile, cuireadh an coincheap "foréigean baile" san áireamh sa dlí, agus bunaíodh freagracht as foréigean baile mar a coir ar leith. Faoi láthair, tá feabhas curtha ar an meicníocht chun mná a chosaint ar chiapadh agus ar mhí-úsáid, agus tá dréacht-dlí ina sainítear an nós imeachta chun barántas cosanta a eisiúint ar feadh bliana trí chinneadh cúirte forbartha agus curtha faoi bhráid an Dlísheomra Reachtaíochta.

Faoi chuimsiú na Straitéise um Chomhionannas Inscne Phoblacht na hÚisbéiceastáine faoi 2030, tá 11 tháscaire bunaithe ag an Lár-Choimisiún Toghcháin a dhéanann faireachán ar rannpháirtíocht na mban agus na bhfear ar bhonn comhionann ag gach céim den toghchán d’fhonn mná agus fir a bheith páirteach sa toghchán. próiseas toghcháin ar théarmaí comhionanna, chun cearta agus deiseanna comhionanna a chinntiú do mhná agus d’fhir i bhfoirmiú coimisiúin toghcháin. Le linn 2022, socraíodh tábhacht na mban agus soláthar cearta saothair mar tháscairí ar leith i rangú na ranna pearsanra aonair i gcomhlachtaí agus eagraíochtaí stáit.

Feabhsaíodh an bunús le rialáil dhlíthiúil an chaidrimh saothair sa Chód Saothair a glacadh in 2022 i gcomhréir leis na caighdeáin idirnáisiúnta ar chearta an duine agus saothair. Áiríodh sa Chód seo níos mó ná fiche noirm nua a chosnaíonn cearta saothair na mban. Neartaíodh go háirithe cearta na saoránach chun a gcumas oibre a dhiúscairt, iad a fheidhmiú in aon fhoirm nach bhfuil toirmiscthe le dlí, an cineál oiliúna, gairme agus speisialtachta, an ionaid oibre agus na coinníollacha oibre a roghnú go saor.

DOICIMÉAD IDIRNÁISIÚNTA A FHEIDHMIÚ

Cuireann an Úisbéiceastáin tuarascálacha náisiúnta tréimhsiúla faoi bhráid Chomhairle na NA um Chearta an Duine maidir le cur chun feidhme coinbhinsiúin agus comhaontuithe idirnáisiúnta. Tá maoirseacht pharlaiminteach maidir le comhlíonadh oibleagáidí idirnáisiúnta i réimse chearta an duine bunaithe.

Mar chuid de chur i bhfeidhm na straitéise inscne, cuireadh an cheist maidir le cur i bhfeidhm choinbhinsiúin na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair "Caidreamh comhionann agus comhdheiseanna do mhná agus d'fhir atá ag obair: oibrithe a bhfuil freagrachtaí teaghlaigh orthu", "Obair pháirtaimseartha", agus "Tís a choinneáil" isteach. tá ár reachtaíocht náisiúnta breithnithe. Forbraíodh tograí maidir le hoiriúnacht aontachas Phoblacht na hÚisbéiceastáine le Coinbhinsiún na Háige ar an ord idirnáisiúnta tacaíochta leanaí agus cineálacha eile tacaíochta teaghlaigh. Faoi láthair, tá dréacht-dlí á achtú sa doiciméad idirnáisiúnta seo.

An bhliain seo caite, cheadaigh an Coimisiún poblachtach an plean gníomhaíochta náisiúnta chun an rún ó Chomhairle Slándála na NA "Mná, Síocháin agus Slándáil" agus an "treochlár" do 2022-2025 a chur chun feidhme maidir le ról na mban agus na gcailíní sa tsochaí a mhéadú, inscne. ceisteanna comhionannais agus teaghlaigh. Bunaithe ar an doiciméad seo, socraíodh bearta speisialta sealadacha a ghlacadh chun líon na mban i bpoist cheannaireachta a mhéadú agus chun iad a spreagadh.

Ina theannta sin, tá tús curtha le hobair chun cásanna foréigin in aghaidh na mban a chosc, chun a gcosaint a leathnú, chun an comhrac i gcoinne gáinneála ar dhaoine a neartú, lena n-áirítear gáinneáil ar mhná agus ar leanaí, agus chun ullmhacht agus freagracht na gcomhlachtaí stáit inniúla a mhéadú chun an gáinneáil a chosc. baol foréigin in aghaidh na mban.

Tá tábhacht ar leith ag baint le rialáil na saincheisteanna a bhaineann le cearta na n-imirceach saothair don Úisbéiceastáin. Mar sin, in 2019, tháinig ár dtír ina ball den Eagraíocht Idirnáisiúnta um Imirce. Bunaíodh ciste speisialta chun tacú le daoine a oibríonn thar lear, chun a gcearta agus a leasanna a chosaint. In 2022, d'aithin an comhrialtas "Feachtas Cotton", a aontaíonn cuideachtaí a tháirgeann táirgí críochnaithe ó chadás agus a thrádáil i dtáirgí cadáis, go gcuirfí deireadh iomlán le saothair éigeantais agus leanaí san Úisbéiceastáin agus chuir sé an toirmeasc ar chadás Úisbéiceastáin ar ceal. Ina theannta sin, i dtuarascáil bhliantúil Roinn Saothair na SA "Liosta na n-earraí a tháirgtear trí shaothar leanaí agus saothair éigeantais - 2022", baineadh cadás Úisbéicis de liosta na n-earraí a tháirgtear trí shaothar leanaí agus saothair éigeantais.

Inniu, tá leasuithe bunreachtúla á gcur i bhfeidhm inár dtír. Tá an dréacht-dlí bunreachtúil "Ar leasuithe agus breisithe ar Bhunreacht Phoblacht na hÚisbéiceastáine" ullmhaithe. Cuireadh an dréacht-dhlí faoi shaineolas dlí inscne.

Ar 20 Iúil, 2022, reáchtáladh plé poiblí idirnáisiúnta (comhairliúchán) i gcathair Tashkent ar an ábhar "Machnamh ar fhorálacha maidir le cearta na mban i mbunreachtanna domhanda". Ag an imeacht, rinneadh moltaí maidir le tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an mbonn bunreachtúil agus dlí chun cosaint éifeachtach a chinntiú do dhínit, cearta, saoirsí agus leasanna dlíthiúla na mban.

Sa lá atá inniu inár dtír, tá cearta agus leasanna na mban a chinntiú, comhionannas inscne, fiontraíocht na mban a fhorbairt, poist nua a chruthú dóibh, agus coinníollacha oibre agus maireachtála a fheabhsú tar éis éirí mar thosaíocht i mbeartas an stáit. Cuireann sé seo, ar a seal, le tionchar na mban ar na gnéithe is bunúsaí den tsochaí - réimsí polaitiúla, eacnamaíocha agus sóisialta, a ngníomhaíocht i ngach réimse, agus tá rannpháirtíocht ár ndeirfiúracha i saol na sochaí ag leathnú bliain i ndiaidh bliana. .

Malika Kadirkhanova, cathaoirleach Choiste an tSeanaid den Oliy Majlis ar Chomhionannas Mná agus Inscne.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending