Ceangail le linn

turcaí

'Tá Türkiye ag sárú boilscithe trí tháirgeadh' a deir Aire taisce agus airgeadais na Tuirce

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

An Dr Nureddin Nebati (sa phictiúr), bhí Aire Treasure agus Airgeadais Phoblacht na Türkiye sa Bhruiséil an tseachtain seo le haghaidh sraith príomhchruinnithe, scríobhann Martin Banks.

An 26 Eanáir bhí sé i bParlaimint na hEorpa le haghaidh comhdháil dar teideal: Dúshláin agus deiseanna do na naisc eacnamaíocha idir an AE agus an Türkiye i dtréimhse éiginnteachta domhanda, arna eagrú ag Coiste Gnóthaí Eachtracha Pharlaimint na hEorpa (AFET). Bhuail sé freisin le Nacho Sánchez Amor, FPE, Rapóirtéir AFET do Türkiye agus Olivér Várhelyi, Coimisinéir an AE um Chomharsanacht agus Méadú, agus Paolo Gentiloni, Coimisinéir an AE um Gheilleagar.

Bhain Tuairisceoir AE leas as a chuairt chun an tAire a cheistiú ar raon leathan saincheisteanna, ó chogadh san Úcráin go caidreamh AE-Türkiye.

An bhféadfá an tsamhail nua fáis atá á cur i bhfeidhm agat a mhíniú go hachomair? Cén fáth a bhfuil an tsamhail nua seo de dhíth ar Türkiye? Cad iad na spriocanna atá beartaithe le baint amach laistigh de raon feidhme na samhla?

Tá cur chuige ilchineálach i Múnla Geilleagar Türkiye (TEM) a chuireann ár dinimic eacnamaíoch agus fachtóirí a bhaineann go sonrach le Türkiye san áireamh. Agus an tsamhail á dearadh againn, rinneamar machnamh ar go leor paraiméadair amhail dinimic inmheánacha agus sheachtracha, dálaí geostraitéiseacha, eispéiris san am a chuaigh thart agus deiseanna a d’eascair as aeráid eacnamaíoch dhomhanda nua le linn agus i ndiaidh ráige paindéimeach Covid-19. Ní scaraimid, áfach, ó phrionsabail an gheilleagair shaormhargaidh agus muid ag déanamh gníomhaíochtaí chun ár spriocanna a bhaint amach.

Tá sé mar aidhm ag TEM cobhsaíocht mhaicreacnamaíoch, airgeadais agus praghsanna a áirithiú go comhuaineach, agus fás inbhuanaithe agus sláintiúil a sholáthar dár ngeilleagar. Is pointí fócasacha don TEM iad infheistíocht, fostaíocht, táirgeadh agus onnmhairí. Áiríonn sé beartais a mhéadaíonn ár dtáirgeadh breisluacha agus a thugann Türkiye go barr na slabhraí soláthair domhanda Arna sheoladh anuraidh, d’éirigh thar barr le TEM cheana féin i dtéarmaí fáis, infheistíochtaí innealra agus trealaimh, fostaíochta agus onnmhairí in ainneoin coinníollacha domhanda díobhálacha. Tá an ráta boilscithe tar éis tosú ag laghdú freisin, agus táimid ag súil go dtiocfaidh dlús leis an treocht seo sna míonna amach romhainn. Feicfimid go dtiocfaidh na gnóthachain a gnóthaíodh le TEM chun bheith níos soiléire in 2023 agus ina dhiaidh sin agus go leanfaidh Türkiye de idirdhealú dearfach a dhéanamh idir tíortha piaraí maidir le fás, fostaíocht agus onnmhairí faoi chuimsiú TEM.

Déanann go leor tíortha iarracht an boilsciú a chomhrac trí rátaí beartais a ardú. Cé go bhfuil boilsciú tosaithe ag titim i roinnt tíortha, tá baol cúlaithe rompu anois. Ar an láimh eile, tá Türkiye ag leanúint múnla eacnamaíoch a théann i gcoinne an eagna traidisiúnta agus is cosúil go bhfuil sé sásta glacadh le boilsciú ard le haghaidh ardfhás. Cén polasaí is fearr? An dóigh leat go bhfuil Türkiye níos fearr nó níos measa as i gcomparáid leis na tíortha seo? 

Aiseolas

Mar gheall ar bheartais leathnaithe chun troid i gcoinne drochthionchar eacnamaíoch na paindéime, arduithe ollmhóra i bpraghsanna tráchtearraí agus an cur isteach ar shlabhraí soláthair domhanda bhí go leor tíortha in aghaidh na rátaí boilscithe arda is airde riamh. 

Mar thoradh air sin, thosaigh bainc cheannais mhóra ar nós an chothaithe agus an BCE ag cur beartais airgeadaíochta dochta i bhfeidhm agus d'ardaigh siad rátaí úis beartais chun boilsciú a chomhrac. Go háirithe bhí arduithe ráta úis an chothaithe anuraidh ar na cinn is tapúla le 40 bliain anuas agus shroich rátaí go dtí an leibhéal is airde a chonacthas le 15 bliana anuas. Mar thoradh air seo tháinig moilliú ar ghníomhaíocht eacnamaíoch agus méadú ar dhóchúlachtaí cúlú.

Le Múnla Geilleagar Türkiye, chuireamar cur chuige daonna-dhírithe i bhfeidhm sa chomhrac in aghaidh an bhoilscithe. In ionad céimeanna a ghéarú a d’fhéadfadh dífhostaíocht a mhéadú agus gníomhaíocht eacnamaíoch a mhoilliú, tá beartais á gcur i bhfeidhm againn a dhíríonn ar infheistíocht, ar fhostaíocht, ar tháirgeadh agus ar onnmhairiú. In ainneoin na gcoinníollacha domhanda neamhfhabhracha go léir, feicimid go bhfuil ár Múnla tosaithe ag táirgeadh a haschuir.

Mar sin, tá ár ngeilleagar díchúpláilte go dearfach ó gheilleagair eile lena fheidhmíocht fáis de 9 ráithe as a chéile. Tá na hinfheistíochtaí innealra-trealamh ag méadú ar feadh 12 ráithe as a chéile agus leanann onnmhairí de bheith ag sárú taifead gach mí. 

Leanaimid orainn ag troid in aghaidh an bhoilscithe leis na bearta atá curtha i bhfeidhm againn. Leis an normalú i bpraghsanna tráchtearraí domhanda agus an chobhsaíocht a baineadh amach sa ráta malairte mar aon le ranníocaíocht na dtaiscí cosanta FX, tháinig laghdú ar bhoilsciú tomhaltóirí i mí na Samhna agus sheas sé ag 64.3 faoin gcéad ag deireadh na bliana. Cuirfear dlús leis an treocht anuas boilscithe in 2023.

Cad atá ag fanacht le geilleagar na Tuirce in 2023? Cad iad na rioscaí agus na deiseanna a sheasann amach, dar leat?

In 2023, cruthaíonn na neamhchinnteachtaí maidir le soláthar gáis nádúrtha san AE, praghsanna tráchtearraí ath-ardaithe, moilliú ar éileamh domhanda agus géarú airgeadaíochta i dtíortha forbartha rioscaí don gheilleagar domhanda agus Türkiye. 

Ar an láimh eile, meastar go leanfar le héagsúlú margaidh agus táirgí in onnmhairí, an laghdú teoranta ar an mbaol cúlú domhanda le déanaí agus ag druidim le deireadh an géarú ar bheartais airgeadaíochta i dtíortha forbartha le rá a bhuíochas le feabhas ar. d'fhéadfadh an dearcadh boilscithe na rioscaí seo a mhaolú.

Ina theannta sin, leanfaimid ag tacú le hinfheistíocht, fostaíocht, táirgeadh agus onnmhairí le beartas creidmheasa roghnach. Leis an méid a chuireann an turasóireacht láidir, táimid ag súil go mbeidh an fás 5 faoin gcéad. 

Ina theannta sin, measaimid go léireoidh an t-ionchas fáis a bhfuiltear ag súil leis go dearfach ar mhargadh an tsaothair agus laistigh den chreat seo, leanfaidh an treocht aníos san fhostaíocht.

Táthar ag súil go leanfaidh an treocht anuas ar bhoilsciú le cabhair ó chobhsaíocht leanúnach sa ráta malairte a bhuíochas leis an Scéim Taisce FX agus na bearta macrastuamachta a cuireadh i bhfeidhm ó 2022, an feabhas ar ionchais agus an laghdú ar phraghsanna tráchtearraí domhanda. Sa bhliain 2023, measaimid go laghdófar go suntasach an t-easnamh sa chuntas reatha mar gheall ar an laghdú ar phraghsanna tráchtearraí agus go leanfar leis an dearcadh dearfach in ioncam turasóireachta. 

Coincheap feiceálach eile is ea claochlú glas agus digiteach. Cén sórt oibre atá á déanamh ar na hábhair seo? 

Cuirimid beartais riachtanacha i bhfeidhm chun ár sprioc de ghlan-astaíochtaí gás ceaptha teasa a bhaint amach faoi 2053. Bhíomar ag obair i gcomhar le hearnálacha chun táirgeadh agus infheistíochtaí a athmhúnlú le haghaidh claochlú glas, agus tacú lenár gcuideachtaí trí dhreasachtaí cuimsitheacha. Ardaímid éifeachtúlacht fuinnimh agus úsáid foinsí in-athnuaite fuinnimh i bpróisis táirgthe. Ar an láimh eile, tacaímid le héiceachóras airgeadais inbhuanaithe a fhorbairt. Is iad na céimeanna is suntasaí atá glactha againn sa réimse seo ná an “Creatdhoiciméad Airgeadais Inbhuanaithe” a foilsíodh i mí na Samhna 2021. 

Ní féidir claochlú glas a dheighilt ón digitiú. Feictear go gcomhlánaíonn spriocanna glasa agus digiteacha a chéile agus tugtar trasdul dúbailte orthu. Tá sé ríthábhachtach chun acmhainneacht an chlaochlaithe dhigitigh a ghiaráil chun cuspóirí glasa a bhaint amach. Ar an ábhar sin, neartaímid ár mbonneagar digiteach agus tacaímid leis an earnáil phríobháideach chun teicneolaíochtaí nua amhail sonraí móra, intleacht shaorga, agus idirlíon rudaí a chomhtháthú ina bpróisis ghnó.

Nuair a dhéanann tú measúnú ar an Scéim Taisce FX-Chosanta a chuir tú i bhfeidhm chun an ráta malairte a chobhsú, an mó na sochair nó na costais? 

Sa tréimhse nuair a chuireamar Scéim Taisce Chosanta FX i bhfeidhm, tháinig méadú mór ar luaineacht an ráta malairte, rud nach raibh ag luí le dinimic mhaicreacnamaíoch Türkiye a dhéanann difear don fhíor-earnáil freisin. 

Chuireamar Scéim Taisce Chosanta FX i bhfeidhm i dtreo dheireadh na bliana 2021 chun an luaineacht seo a chosc, pointe a shroich pointe atá ina bhagairt ar ár gcobhsaíocht airgeadais, agus a d’éirigh leis. Bhí ról tábhachtach ag an ionstraim seo maidir le coigilteas lira na Tuirce a chur chun cinn, atá ar cheann de phríomhcholúin Mhúnla Geilleagar Türkiye. Mheall Scéim Taisce Chosanta FX suim mhór ónár saoránaigh agus bhí teorainn lena chostas dár mbuiséad. 

Tá go leor geilleagair, lena n-áirítear comhpháirtithe trádála móra Türkiye, i mbaol moilliú agus cúlú. Cén tionchar a bheidh ag an gcás seo ar fhás Türkiye, a ghlacann múnla fáis atá dírithe ar onnmhairiú? Ar cuireadh na rioscaí seo san áireamh go hiomlán agus na spriocanna sa Chlár Meántéarmach á leagan síos? 

Tá an geilleagar domhanda trí thréimhse dheacair mar gheall ar an bpaindéim, an géarú airgeadais agus teannas geopolitical. Ina theannta sin, tháinig méadú de réir a chéile ar ionchais an chúlaithe ag tosú an dara leath den bhliain seo caite.

Cé go bhfuil rioscaí ann, tá feabhsuithe tugtha faoi deara sna hionchais chúlaithe de réir mar a tháinig laghdú ar phraghsanna tráchtearraí agus de réir mar a thosaigh boilsciú, a bhain buaicphointe i ngeilleagair fhorbartha, ag meath.

Maidir le honnmhairiú Türkiye, tá sciar an Aontais Eorpaigh in iomlán onnmhairithe Türkiye timpeall 40 faoin gcéad.

D’fhéadfadh tionchar díreach a bheith ag fás moilliú ár bpríomhpháirtí trádála ar ár n-onnmhairí. Mar sin féin, a bhuíochas leis an éagsúlacht sa mhargadh agus táirgí atá bainte amach againn le fiche bliain anuas, táthar ag súil go mbeidh an éifeacht seo teoranta. 

Ina theannta sin, trí úsáid a bhaint as gnéithe buntáisteacha Türkiye agus slabhraí soláthair a athmhúnlú sa tréimhse iar-phadéimeach, mhéadaigh muid ár n-onnmhairí go dtí an leibhéal is airde riamh de 254.2 billiún dollar in 2022, ag teacht leis an MTP a socraíodh. Thairis sin, sháraigh sciar Türkiye in onnmhairiú domhanda 1 faoin gcéad.

Tá táscairí smachta fioscaigh, amhail critéir Maastricht, ar cuireadh an-bhéim orthu san am a chuaigh thart, curtha chun tosaigh ó tharla an ghéarchéim dhomhanda in 2008. Mar sin féin, tá easnamh buiséid íseal agus stoc fiachais ag Türkiye go seasta i gcoibhneas le OTI. An gceapann tú go n-éireoidh le smacht fioscach a tóir arís? 

Bhí smacht fioscach ar cheann de na bunghnéithe i gcónaí maidir le héachtaí gheilleagar na Tuirce. A bhuí leis an spás fioscach d’éirigh le Türkiye téarnamh go tapa ó shuaitheadh ​​seachtracha agus d’éagsúileadh go dearfach ó gheilleagair eile. 

In 2022, cé go raibh coinníollacha eacnamaíocha deacra le sonrú ar fud an domhain, measaimid easnamh buiséid go cóimheas OTI de 1 faoin gcéad agus cóimheas barrachais príomhúil le OTI de 1.2 faoin gcéad. A bhuí le smacht fioscach agus le beartais iasachtaithe éifeachtacha, tháinig laghdú 7 bpointe go 34.8 faoin gcéad ar an gcóimheas idir stoc fiachais rialtais ghinearálta agus OTI sa tríú ráithe de 2022, ó 41.8 faoin gcéad in 2021. Tá an cóimheas seo i bhfad faoi bhun Chritéir Maastricht de 60 faoin gcéad agus meán an AE de 85.1 faoin gcéad. 

Ag am a bhfuil bainc cheannais i dtíortha forbartha ag géarú ar a mbeartais airgeadaíochta agus imní faoin gcúlú ag teacht chun cinn, cad é an réimse is leochailí i ngeilleagar na Tuirce, dar leat? 

In 2022, nuair a mhéadaigh na rioscaí geopolitical agus nuair a tháinig boilsciú ina fhadhb dhomhanda, throid go leor tíortha, go háirithe bainc cheannais na dtíortha forbartha, le boilsciú trí na rátaí úis a mhéadú. Cuireann neartú dollar SAM mar thoradh ar arduithe ionsaitheacha ráta úis an FED brú ar na rátaí malairte agus is cúis le heis-sreafaí caipitil ó mhargaí airgeadais.

D’fhonn tionchar na bhforbairtí seo ar an ngeilleagar a íoslaghdú, tá sraith beart curtha i bhfeidhm againn chun cobhsaíocht airgeadais a áirithiú, go háirithe trí choigiltis lira Tuircis a spreagadh trí úsáid a bhaint as Cuntais Taisce Chosanta FX faoi raon feidhme Shamhail Geilleagar Türkiye. 

Tá rath suntasach bainte amach ag Türkiye san earnáil turasóireachta tar éis na paindéime COVID-19. Cad a bhfuil tú ag súil leis ón earnáil turasóireachta sa tréimhse atá le teacht? An gceapann tú go gcoinneoidh Türkiye na héachtaí seo? An féidir linn do mheasúnuithe a fháil?

In earnáil na turasóireachta, a bhfuil tionchar diúltach ag an bpaindéim COVID-19 uirthi ar scála domhanda, tá feidhmíocht téarnaimh iontach léirithe ag Türkiye os cionn mheán an domhain. Sa tréimhse seo, léirigh Türkiye an téarnamh is tapúla i measc tíortha Eorpacha.

In ainneoin an chogaidh idir an Rúis agus an Úcráin, lean an fheidhmíocht téarnaimh láidir seo in earnáil turasóireachta na Tuirce in 2022. Chuir iarrachtaí chun éagsúlacht táirgí agus margaidh sa turasóireacht a chinntiú go mór le gnóthachtálacha earnáil turasóireachta na Tuirce. A bhuí leis na hiarrachtaí cur chun cinn agus margaíochta, léirigh turasóirí Eorpacha, go háirithe cuairteoirí Gearmánacha agus Briotanacha, suim mhór i Türkiye in 2022. Ina theannta sin, leanaimid ar aghaidh le dianghníomhaíochtaí cur chun cinn agus margaíochta do thíortha na Murascaille ar nós Catar agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha a bhfuil ardcháilíocht ar a gcuairteoirí. caiteachas turasóireachta per capita.

In 2022, táimid ag súil le dul thar thaifid turasóireachta 2019, ar a dtugtar bliain órga na hearnála le $46 billiún in ioncam turasóireachta agus 51.5 milliún cuairteoir. Tá ár spriocanna turasóireachta do 2023 ardaithe againn. Tá sé mar aidhm againn $56 billiún in ioncam agus 60 milliún cuairteoir a bheith againn.

Cad iad na héifeachtaí atá ag dinimic reatha réigiúnacha agus domhanda, go háirithe an Cogadh Rúis-Úcráin, ar chaidreamh Türkiye-AE?

Bhí caidreamh Türkiye-AE múnlaithe i gcónaí ag athruithe réigiúnacha agus domhanda chomh maith le dinimic inmheánacha na bpáirtithe. Tá ár gcaidreamh déthaobhach leis an AE lódáilte le samplaí den fheiniméin seo. Tá an daonnacht in idirthréimhse ina bhfuil claochluithe móra le sonrú ar an leibhéal domhanda. Le blianta beaga anuas, cuireadh dúshláin nua ar nós fadhbanna eacnamaíocha, imirce, sceimhlitheoireacht, coinbhleachtaí réigiúnacha, agus athrú aeráide leis an athrú ar chothromaíocht na cumhachta, rud atá ag éirí níos soiléire ó dheireadh an Chogaidh Fhuair. 

Tar éis dó dul i bhfeidhm ar an iliomad géarchéimeanna sin, rinne an AE iarracht é féin a ath-shainmhíniú agus a athshuíomh ar fud an domhain. Ar deireadh, ba thástáil thábhachtach don AE é an Cogadh idir an Rúis agus an Úcráin.

Thug an cogadh coincheap na geopolitics chun tosaigh, tugadh le fios níos fearr do phríomhról NATO i slándáil na hEorpa, agus i gcomhthráth, agus léirigh sé arís tábhacht Türkiye don AE. Cé go ndíríonn dúshláin an chogaidh ar shaincheisteanna amhail slándáil agus cosaint, geilleagar, imirce, fuinneamh agus slándáil bia, tá Türkiye ar cheann de na tíortha is mó is féidir a rannchuidiú leis an AE sna réimsí sin go léir. Mar ábhar na fírinne, ó thús an chogaidh, tá ról éascaithe ár dtír in idirbheartaíochtaí síochána idir dhá thaobh, chomh maith lena iarrachtaí in onnmhairí gráin agus malartú príosúnach, ar na samplaí is nithiúla de thábhacht Türkiye do shíocháin na mór-roinne agus rathúnas.

Cuireann gach dúshlán domhanda agus réigiúnach, lena n-áirítear an Cogadh Rúis-Úcráin iallach ar an AE a bheith níos comhoibritheach agus níos cuimsithí, agus athrú radacach a dhéanamh ar a bhunbheartais, go háirithe an beartas um mhéadú. Ag an tairseach chriticiúil seo, tá caidreamh Türkiye-AE ar cheann de na tástálacha is tábhachtaí de chuid an AE. Bhí Türkiye mar chuid lárnach den Eoraip i gcónaí agus tá gnóthachain dhearfacha i gcónaí ag ancaire an AE. Mar sin, tá sé níos tábhachtaí anois ná riamh deireadh a chur le constaicí ar bhallraíocht Türkiye san AE. Tá sé ríthábhachtach, ní hamháin don Türkiye agus don AE, ach don tíreolaíocht i bhfad níos leithne freisin, gan an deis stairiúil seo a chailleadh agus comhar a bhunú chun a bheith ag streachailt le comhdhúshlán.

Conas is féidir caidreamh trádála Türkiye-AE a fheabhsú? Cad é an staid reatha i nuachóiriú an CU?

Tá an tAontas Custaim (CU) ina chloch choirnéil maidir le comhtháthú eacnamaíoch agus trádála idir an AE agus an Tuirc ó 1996 i leith. 

Faoi láthair, is é an AE an comhpháirtí trádála is mó ag Türkiye agus is é Türkiye an 6ú comhpháirtí trádála is mó san AE. Réadaíodh sciar na n-onnmhairí iomlána ón AE i Türkiye mar 40.5 faoin gcéad (103.1 billiún dollar) agus b'ionann sciar an AE inár n-allmhairí iomlána 25.6 faoin gcéad (93.3 billiún dollar) in 2022. Sa tréimhse Eanáir-Deireadh Fómhair 2022, bhí sciar an AE inár n-allmhairí iomlána 70 faoin gcéad (XNUMX billiún dollar). B'ionann infheistíochtaí díreacha eachtracha i Türkiye agus XNUMX faoin gcéad (seachas ceannacháin eastáit réadaigh). Tá gnólachtaí na Tuirce lánpháirtithe go maith laistigh de shlabhraí luacha an AE agus feabhsaíonn siad staid iomaíoch thionscal an AE. Athdhearbhaíonn trasdul glas agus digiteach chomh maith leis an tábhacht a bhaineann le slabhraí luacha láidre sa ré iar-phaindéimeach an gá atá le Türkiye agus an AE a naisc eacnamaíocha a neartú agus mar sin molann sé an CU a nuachóiriú.

Le héabhlóid na timpeallachta eacnamaíche agus an fás suntasach ar thrádáil AE-Türkiye, níl an CU reatha in ann déileáil le dúshláin an lae inniu maidir le comhtháthú trádála. Ina theannta sin, tá struchtúr neamhshiméadrach CU ina fhadhb thromchúiseach a chuireann bac ar fheidhmiú ceart an CU agus ar chumas trádála Türkiye-AE.

Mar sin, is léir nach mbaineann an AE ná an Türkiye leas as lánacmhainneacht an CU atá ann cheana. I dtaca leis sin, tháinig Türkiye agus an AE ar chomhthuiscint ar phacáiste nuashonraithe in 2014 chun deireadh a chur le fadhbanna struchtúracha a eascraíonn as cur chun feidhme an CU agus chun é a leathnú chuig réimsí nua amhail soláthar poiblí, seirbhísí agus lamháltais bhreise i dtáirgí talmhaíochta. d'fhonn leas a bhaint as acmhainneacht trádála déthaobhach.

Próiseas buaite a bheidh sa CU nua agus cothóidh sé acmhainneacht trádála déthaobhach agus comhtháthú eacnamaíoch breise i gcomhréir le Margadh Glas an AE sa ré iarphaindéim. Ós rud é go mbeidh an costas a bhaineann le bheith déanach don chaibidlíocht róchostasach don dá thaobh, impímid ar an AE tús a chur leis an gcaibidlíocht a luaithe is féidir. 

Mar is eol, glacadh Green Deal in 2019. An bhféadfá faisnéis a thabhairt faoi ghníomhaíochtaí Türkiye sa chomhthéacs seo?

Is ábhar imní ard dúinn é dul i ngleic le hathrú aeráide agus a éifeachtaí, agus leis an bpráinn seo á cur san áireamh, tá dlús curtha ag Türkiye lena iarrachtaí san aistriú glas le blianta beaga anuas. 

D’fhógair Türkiye a sprioc glan nialasach do 2053 agus tá a Phlean Gníomhaíochta cuimsitheach féin foilsithe aige chun an t-aistriú go geilleagar glas, inbhuanaithe agus tíosach ar acmhainní a éascú. 

Cuirimid an-tábhacht le réadú an aistrithe ghlais inár n-earnáil bhaincéireachta, atá ar cheann de cholúin láidre ár ngeilleagair. Ina theannta sin, tá ár n-iarrachtaí chun tacsanomaíocht ghlas náisiúnta a fhorbairt ag dul ar aghaidh. Spreagfaidh tacsanomaíocht úsáid na n-ionstraimí glas-airgeadais agus cosnóidh sé infheisteoirí i gcoinne riosca na glasnoite. Sa réimse seo freisin ní mór dúinn ár gcomhoibriú a threisiú. 

D’fhógair an Bord um Margaí Caipitil an “Ionstraim Fiachais Ghlas, Ionstraim Fiachais Inbhuanaithe, Deimhniú Léasa Glas, Treoir Deimhnithe Léas Inbhuanaithe” ó mhí Feabhra 2022. Réiteoidh na céimeanna seo an bealach dár dtír le bheith ar cheann de na himreoirí gníomhacha agus tábhachtacha sa tír. margadh na mbannaí glasa atá ag fás go tapa. Ina theannta sin, d’fhógair muid ár bPlean Straitéiseach Baincéireachta Inbhuanaithe i mí na Nollag 2021.

Sa phróiseas seo, táimid ag leanúint go dlúth freisin le pacáiste reachtach an Mhargaidh Ghlais Eorpaigh agus Fit-for-55 d’fhonn na slabhraí luacha seanbhunaithe idir an Tuirc agus an Eoraip a chaomhnú agus a neartú i dtimpeallacht atá an-claochlaitheach. 

Ba cheart dom a chur in iúl go bhfuil an-luach ar na hiarrachtaí leanúnacha comhair idir an AE agus an Türkiye maidir leis an Margadh Glas. Go deimhin, ní mór dúinn ár gcomhoibriú sa réimse seo a threisiú, ní hamháin chun rannchuidiú le hiarrachtaí domhanda um mhaolú an athraithe aeráide trí dhul isteach inár bhfórsaí, ach freisin chun feidhmiú ceart an chórais trádála fhabhrach atá ann cheana idir an Tuirc agus an AE a áirithiú. 

Mar a d’aontódh tú, i measc eilimintí an Chomhaontaithe Ghlais Eorpaigh, beidh tionchair shuntasacha ag an Sásra Coigeartaithe Teorainneacha Carbóin (CBAM) agus ag an bPlean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach ar fheidhmiú na trádála idir an Tuirc agus an AE, rud a dhéanfaidh difear d’oibreoirí eacnamaíocha an dá thaobh. 

Agus iad sin á gcur san áireamh, is gá go mbeadh Türkiye rannpháirteach i meicníochtaí cinnteoireachta an AE ar réimsí a bhaineann go díreach le feidhmiú an Aontais Chustaim, amhail CBAM agus Tionscnamh Táirgí Inbhuanaithe faoin bPlean Gníomhaíochta um Gheilleagar Ciorclach. Tá gá le meicníochtaí comhair theicniúil níos rialta agus níos minice chun é sin a áirithiú. 

Agus an deis seo á thapú, maidir leis an bpeirspictíocht airgeadais, lig dom saincheist an-tábhachtach do Türkiye maidir le dearadh agus cur chun feidhme an CBAM a chur in iúl. Mar is eol duit go maith, tá acmhainní suntasacha airgeadais ag teastáil ón bpróiseas cuimsitheach claochlaithe glas atá romhainn. Go háirithe, tá rochtain ag FBManna ar airgeadas inacmhainne ríthábhachtach don uilechuimsitheacht. Dá bhrí sin, mar thír is iarrthóir agus mar chomhpháirtí den Aontas Custaim, tá leithdháileadh cistí CBAM mar thoradh ar thrádáil le Türkiye ar ais go dtí iarrachtaí claochlaithe glas ár dtíre ina ardtosaíocht dúinn i gcónaí. Bheadh ​​cur chuige den sórt sin ag teacht níos fearr freisin le prionsabal na bhFreagrachtaí Coiteanna ach Difreáilte agus Ábaltachtaí faoi Seach atá cumhdaithe i gComhaontú Pháras.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending