Ceangail le linn

An Chóiré Theas

Toghcháin an ILO 2022: Kang Kyung-hwa, an chéad phríomhstiúrthóir baineann?

ROINN:

foilsithe

on

Roimh an toghchán d’Ard-Stiúrthóir don ILO in 2022, cuireann Tuairisceoir an AE agallamh ar dhuine de na hiarrthóirí is mó atá ag feidhmiú don ról, i.e. KANG Kyung-hwa ó Phoblacht na Cóiré, cé a bheadh ​​ar an gcéad bhean freisin le toghadh sa ról seo, scríobhann Tori Macdonald.

Cé nach bhfuil aon taithí oibre díreach agat a bhaineann le saothair go dtí seo, cad a spreag tú chun rith don Ard-Stiúrthóireacht an ILO? Sa Chóiré, dhiúltaigh Cónaidhm Ceardchumann na Cóiré, ceann de na ceardchumainn is ionadaí, tacú le d’iarrthóireacht, ag cur in iúl go bhfuil easpa taithí chuí saothair agat, cad é do sheasamh ina leith seo?

D’fhóin mé ar feadh breis agus trí bliana go leith mar bhall lárnach de chomh-aireachta an rialtais a thosaigh faoin mbratach “meas ar an tsaothair” agus a thug faoi go leor céimeanna suntasacha chun cearta saothair na tíre a fheabhsú, lena n-áirítear trí choinbhinsiún bhunúsacha an ILO a dhaingniú, uaireanta oibre a laghdú, méaduithe bliantúla ar an íosphá, agus go leor athruithe dlíthiúla agus rialála eile chun na dálaí oibre a fheabhsú agus chun scéimeanna slándála sóisialta a neartú d’oibrithe agus do theaghlaigh. 

Laistigh de mo chuspóir féin, le linn dom a bheith mar Aire Gnóthaí Eachtracha, bhí mé sásta aontas na foirne riaracháin inár misin thar lear a fheiceáil, agus rinne mé maoirseacht ar an gcéad chómhargáil leis an gceardchumann. (Féach CV Kyung-hwa anseo)

Ní leor an dul chun cinn agus tá i bhfad níos mó oibre le déanamh, ach níor cheart go laghdódh sé sin an dul chun cinn atá déanta go dtí seo. Cuirim staid na n-oibrithe inár dtír i gcomparáid le trí bliana is fiche ó shin i 1998, nuair a bhunaigh an tUachtarán Kim Dae-jung an tráth sin, ar chabhraigh mé go dlúth leis ag an am, an chéad mheicníocht thríthaobhach sa tír chun beartas sóisialta agus eacnamaíoch a mheá. -déanamh. Agus is mór an t-ábhar misnigh dom na hathruithe a tháinig as seo a fheiceáil i dtéarmaí cearta saothair agus cosanta sóisialta, fiú agus an geilleagar ag fás le bheith ina 10 gcinn.th is mó ar domhan.

Ina theannta sin, nuair a d’oibrigh mé ar feadh sé bliana mar Leas-Ard-Choimisinéir um Chearta an Duine sa Ghinéiv, threoraigh mé go leor oibre comhoibríoch idir an Oifig agus an ILO. Baineann cearta an duine agus cearta saothair le dínit an duine agus le ceartas araon, agus baineann na sainorduithe um chearta an duine agus cearta saothair i bpobal na NA le noirm dhomhanda a leagan síos agus le maoirsiú/monatóireacht a dhéanamh ar a gcur chun feidhme. Tá áthas orm a fheiceáil go bhfuil an comhoibriú idir an dá oifig neartaithe thar na blianta. Mar sin, níl “aon taithí dhíreach” cruinn. 

Más é an pointe nach bhfuil mé i mo chos istigh den ILO, tá sé sin cruinn. Ach de réir mar a théann an eagraíocht isteach ina 2nd haois, sílim go bhfuil strainséir le neart taithí agus peirspictíocht níos leithne seachas duine chos istigh le tuairimí páirteach nó raon feidhme cúng de thaithí ag an ILO má tá sé chun freastal ar ionchais ollmhór an phobail dhomhanda.

Aiseolas

Is oth liom go leanann KCTU ag diúltú tacú le m’iarrthóireacht. Ach tá tacaíocht tugtha ag an scáth-Chónaidhm FKTU ón tús. Tá súil agam go mbeidh KCTU tacúil freisin sa deireadh. Leanaim de bheith i dteagmháil le ballraíocht an KCTU, agus chuir cuid acu a dtacaíocht in iúl. 

Ní dóigh liom ach an oiread go bhfuil “taithí oibre cuí”, más rud é go gciallaíonn sé sin a bheith i do oibrí é féin nó a bheith gníomhach in aontas, ina cháilíocht riachtanach chun bheith mar Ard-Stiúrthóireacht an ILO. Tháinig go leor iar-Ard-Stiúrthóirí chuig an seasamh gan é sin, chomh fada agus is féidir liom a fheiceáil. 

Dealraíonn sé go bhfuil an trípháirteachas ag ceanncheathrú an ILO, arb é DNA na heagraíochta é, silte ó thaobh fuinnimh agus cuspóra, le go leor easpa iontaoibh ag roinnt na gcomhpháirteanna trípháirteacha, de réir an iliomad rannpháirtithe a raibh deis agam labhairt leo le cúpla mí anuas. Tá borradh úr de dhíth air. Mar sin ag an bpointe seo, is dóigh liom go bhfuil DG ag teastáil ón bpobal chun an post a ghlacadh le neamhchlaontacht, tiomantas domhain do shainordú ceartais shóisialta na heagraíochta, súile úr, fuinneamh agus eagna nua a thagann as taithí fhairsing ag na leibhéil is airde de. seirbhíse poiblí, lena n-áirítear comhráite deacra a stiúradh.

Is iad tripartism agus idirphlé sóisialta DNA an ILO. Caithfidh siad aghaidh a thabhairt ar dhúshláin na n-amanna claochlaithe seo, ag Ceanncheathrú na Ginéive agus i dtíortha, má tá an ILO le bheith ábhartha don chine daonna ar fad sa 2nd haois. 

Cad iad na tosaíochtaí a bheidh agat mar chéad Ard-Stiúrthóir eile an ILO??

Is í an fhís atá agam don ILO a bheith níos ábhartha agus níos mó tionchair don chine daonna ar fad, agus ní féidir é seo a dhéanamh ach amháin má éiríonn leis an eagraíocht a bheith ina príomh-imreoirí san ord iltaobhach le raon i bhfad níos doimhne agus níos leithne ar an talamh. Agus tá sé seo ag teacht go mór le Dearbhú Céad Bliain an ILO 2019 agus le Clár Oibre 2030 de chóras na NA.

Tá uaillmhianta an Dearbhaithe Céad Bliain maidir le saol oibre atá dírithe ar an duine níos práinní fós le dhá bhliain anuas de phaindéim Covid-19. Is í an phríomhthosaíocht ná téarnamh cuimsitheach, inbhuanaithe agus athléimneach i saol na hoibre, mar atá leagtha amach i nGlaoch Domhanda chun Gníomhaíochta na Comhdhála Idirnáisiúnta Saothair i mí an Mheithimh anuraidh agus arna athdhearbhú ag Comhthionól Ginearálta na NA. 

Taobh thiar de na huimhreacha comhiomlána a léiríonn an cor chun donais eacnamaíoch a spreag na bearta sriantachta paindéime tá na céadta milliún post agus slite beatha caillte agus na mílte milliún gan chosaint shóisialta tar éis titim i mbochtaineacht. Ní mór don ILO dul i gcomhar le gníomhaireachtaí eile de chuid na NA agus le hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta agus réigiúnacha chun cabhrú le tíortha atá ar an mbóthar chuig téarnaimh eacnamaíocha atá saibhir ó thaobh post agus scéimeanna cosanta sóisialta neartaithe, agus ag an am céanna na spriocanna aistrithe cóir a bhaint amach sa ghníomhaíocht ar son na haeráide ar son an duine,. saol glas agus digiteach na hoibre. Ní hamháin gur mana amháin é tógáil ar ais níos fearr, ach fíorsprioc, agus tá neart samplaí maithe ar fud an domhain mar atá. Is é an príomhscálú, rud a éilíonn iarrachtaí comhcheangailte ó ghníomhaireachtaí uile na NA agus an WB, an IMF, bainc forbartha réigiúnacha, agus CPPanna, agus ní mór don ILO a bheith i gcroílár na n-iarrachtaí.

Mar an chéad DG baineann, cén tosaíocht a bheadh ​​agat maidir le cearta oibrithe baineanna a chur chun cinn, ar dealraitheach go bhfuil drochshuíomh acu laistigh den mhargadh saothair?

Go deimhin, in ainneoin na mblianta fada d’iarrachtaí an ILO socrú normálta, maoirseachta agus cúnamh teicniúil maidir le comhionannas inscne agus neamh-idirdhealú san ionad oibre, níl mná suite go dona i margaí saothair ar fud an domhain. Is léiriú soiléir é marthanacht na bearna pá inscne, fiú sna geilleagair is forbartha. Tá an deighilt inscne níos measa ag an bpaindéim, agus tá caillteanais fostaíochta agus ioncaim de bharr na paindéime ag dul i gcion ar mhná oibre i bhfad níos deacra ná fir. Tá an éagothroime inscne níos measa, toisc go raibh ar mhná éirí as poist íoctha chun obair gan phá a sholáthar sa bhaile mar gheall ar dhúnadh saoráidí cúraim agus a bheith faoi lé foréigean teaghlaigh mar gheall ar uaireanta níos faide sa bhaile, agus poist in earnálacha neamhfhoirmiúla ina bhfuil mná chun tosaigh. a chiorrú nó a fhoirceannadh ar bheagán nó gan aon chosaint shóisialta.

Maidir liom féin, is gealltanas gan tarscaoileadh é comhionannas inscne agus cearta na mban i ngach ceann de na róil atá agam sa tseirbhís phoiblí. Bainfidh mé úsáid iomlán as raon iomlán na n-uirlisí atá ar fáil d’Ard-Stiúrthóireacht an ILO, lena n-áirítear abhcóideacht, chun an clár oibre bunathraithe don chomhionannas inscne mar atá sa Dearbhú Céad Bliain a bhrú i ndáiríre, agus chun dul chun cinn suntasach a dhéanamh d’oibrithe ban agus do mhicrea-oibrithe, idir bheag agus mheánmhéide. úinéirí gnó, go háirithe in earnálacha nár tugadh mórán airde orthu go dtí seo. Mar shampla, tá codanna móra den gheilleagar cúraim fós neamhfhoirmiúil agus is mná iad den chuid is mó i go leor tíortha, mo chuid féin san áireamh. Réimse amháin a bheadh ​​anseo ina gcuirfeadh an ILO faoi m’Ard-Stiúrthóireacht níos mó airde agus acmhainní. Dhéanfainn freisin cibé rud is gá a dhéanamh chun an Oifig mar fhostóir a athrú ina fíor-eiseamláir de chomhionannas inscne, díreach mar a rinne mé mar phríomhbhainisteoir ar Aireacht Gnóthaí Eachtracha na Cóiré.

Conas a dhéanfá comhoibriú leis na NA nó le heagraíochtaí iltaobhacha eile?

Tá cuid mhór de na freagrachtaí atá ar an ILO i gClár Oibre 2030 an phobail dhomhanda chun na SDGanna a bhaint amach agus an t-aistriú dána go neodracht carbóin a bhaint amach faoi 2050. Rinneadh an Clár Oibre le déanaí níos dírithe chun an cur isteach a spreag paindéim Covid19 isteach sa tír a léiriú. Ár gComhchlár Oibre (OCA) de chuid an Ard-Rúnaí, ina bhfuil an iliomad pointí gníomhaíochta, agus ní mór don ILO a bheith chun tosaigh nó ina comhthreoir ar go leor acu. 

Ní mór é seo ar fad a dhéanamh agus páirt níos gníomhaí a ghlacadh in athchóiriú chóras forbartha na NA agus rannchuidiú leis. I gcéimeanna tosaigh an athchóirithe, is dóigh liom go raibh méid áirithe imní ann faoi pháirt a ghlacadh san athchóiriú ar thaobh an ILO agus sainghníomhaireachtaí eile. Maidir leis an ILO go háirithe, d’ardaigh an tríthaobhacht atá i gcroílár na hEagraíochta imní go bhféadfadh an t-aitheantas agus an sainordú uathúil seo dul amú sa phróiseas athchóirithe, agus rinne sé deacair freisin d’eintitis eile de chuid na NA an ILO a thuiscint.

Ach tar éis na mblianta tosaigh, feicim go leor oscailteacht ag na heintitis eile de chuid na NA, ag leibhéal na Ceanncheathrún agus sa réimse, chun fáilte a chur roimh an ILO ag an mbord. Tá sé seo go mór mór mar gheall ar fhor-rochtain gníomhach agus idirphlé gníomhach an Ard-Stiúrthóra Ryder leis an Ard-Rúnaí agus ceannairí eile de chuid na NA. Is é an chéad chéim eile ná cur leis an idirphlé seo chun próifíl agus glór an ILO a fheabhsú i bpríomhphróisis na mBallstát, i bhfóraim chomhordaithe agus i bpléití eile maidir le socrú beartais a bhíonn ar siúl ag Ceanncheathrú na NA i Nua-Eabhrac. 

Sa réimse sin, caithfidh foireann an ILO oibriú i bhfad níos dlúithe le gníomhaireachtaí eile de chuid na NA, agus a bheith rannpháirteach go rialta i gcruinnithe Fhoireann Tíre na NA. Go dtí seo, is cosúil gurb é sin an eisceacht ná an norm. Agus iad ag obair leis na comhpháirtithe idirphlé sóisialta, ní mór d’oifigí allamuigh an ILO sineirgíocht a chruthú le heintitis eile de chuid na NA agus údarás agus rochtain an Chomhordaitheora Cónaithe a ghiaráil chun cláir tíre Obair Mheasúnach an ILO a chur chun cinn, go háirithe i dtíortha nach bhfuil láithreacht allamuigh ag an ILO iontu. Má thoghtar mar Ard-Stiúrthóireacht na Parlaiminte, agus aithne agam ar na ceannairí agus ar an gcaoi a n-oibríonn rudaí ag Ceanncheathrú na NA agus go bhfuil eolas domhain agam ar obair na NA sa réimse sin, beidh mé i gceannas go bríomhar ar an Oifig sa treo seo.

Léigh ráiteas físe Kang Kyung-hwa anseo.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending