Ceangail le linn

moldova

Athdhearbhaíonn AE agus an Mholdóiv naisc láidre

ROINN:

foilsithe

on

 

Thionóil an tAontas Eorpach agus an Mholdóiv sa Bhruiséil an t-ochtú cruinniú bliantúil den Chomhairle Comhlachais faoi Chomhaontú Comhlachais AE-na Moldóive. Ba é Ardionadaí an Aontais Eorpaigh do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála, Josep Borrell, a bhí ina chathaoirleach ar an gComhairle. Bhí Príomh-Aire Phoblacht na Moldóive, Dorin Recean, i gceannas ar thoscaireacht na Moldóive. Ghlac an Coimisinéir um Chaibidlíocht Comharsanachta agus Méadaithe, Olivér Várhelyi páirt sa chruinniú freisin.

D’athdhearbhaigh an AE go luíonn todhchaí na Moldóive agus a muintire laistigh den Aontas Eorpach agus d’athdhearbhaigh sé a thiomanta atá sé cabhrú leis an Moldóiv ar a cosán athchóirithe i dtreo na ballraíochta. Go háirithe, mhol an AE tiomantas leanúnach rialtas na Moldóive d’athchóirithe i réimsí an smachta reachta, na frith-éillithe, na n-institiúidí daonlathacha, an riaracháin phoiblí, agus an gheilleagair, in ainneoin na ndúshlán a d’eascair as cogadh ionsaitheach na Rúise i gcoinne na hÚcráine agus gníomhaíochtaí hibrideacha i gcoinne na Moldóive. féin. Ba dhíol sásaimh don Chomhairle Comhlachais an cinneadh stairiúil ón gComhairle Eorpach an 23 Meitheamh 2022 maidir le stádas iarrthóra a dheonú do Phoblacht na Moldóive agus an 14 Nollaig 2023 chun tús a chur leis an gcaibidlíocht aontachais.

Bhí na rannpháirtithe ag tnúth leis an gcreat caibidlíochta a ghlacfaidh an Chomhairle go tapa a luaithe a bheidh na bearta ábhartha a leagtar amach i moltaí an Choimisiúin an 8 Samhain 2023 glactha ag an gComhairle, d'fhonn an chéad chomhdháil idir-rialtasach a eagrú gan mhoill.

Thug an Chomhairle Comhlachais dá haire an staid mar atá maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Comhlachais, lena n-áirítear a Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (DCFTA). Ba dhíol sásaimh don Chomhairle Comhlachais gur glacadh an Plean Náisiúnta chun an Acquis a Ghlacadh (NPAA) agus gur cuireadh i bhfeidhm go tapa é.

Mhol an AE iarrachtaí leanúnacha na Moldóive chun athchóiriú cuimsitheach ceartais a shaothrú, ag cur béime ar a thábhachtaí atá córas breithiúnach neamhspleách, neamhchlaonta, cuntasach agus gairmiúil i gcomhréir le caighdeáin Eorpacha agus le moltaí Choimisiún na Veinéise mar choinníoll fíor-riachtanach de phróiseas lánpháirtíochta an AE.

I bhfianaise na dtoghchán uachtaránachta agus an reifrinn atá le teacht ar chonair AE na Moldóive, mheabhraigh an AE a thábhachtaí atá próiseas toghchánach trédhearcach, cuimsitheach agus iomaíoch, agus d’iarr sé ar an Moldóiv leanúint ar aghaidh le hidirphlé le Coimisiún na Veinéise agus le ODIHR d’fhonn a áirithiú go ndéanfaí bearta chun dul i ngleic le hurchóideacht. tá trasnaíocht fós ar aon dul le caighdeáin idirnáisiúnta.

Eagróidh tú reifreann ar chosán Eorpach na Moldóive mar aon leis na toghcháin uachtaránachta i mí Dheireadh Fómhair. 

Aiseolas

Lá iontach a bheidh anseo, [ag] toghcháin uachtaránachta agus reifreann ar chonair na hEorpa. Is é seo an deis is mó a bheidh ag saoránaigh na Moldóive iad féin a chur in iúl maidir lena gcuid mianta AE. 

Agus ag an am céanna, táimid ag súil nach dtiocfaidh méadú ar thrasnaíocht eachtrach, ar ionramháil faisnéise agus ar dhífhaisnéis ach sa tréimhse roimh na vótaí sin. Tá a fhios againn sin, táimid ag fulaingt [de] sin anseo san Aontas Eorpach. Gach uair a bhíonn próiseas toghcháin ann, feictear trasnaíocht eachtrach, ionramháil faisnéise agus dífhaisnéis, agus ní mór dúinn troid i gcoinne an bhagairt seo don daonlathas. 

Tugann sé sin dom an dara pointe, go leanann an tAontas Eorpach [de sheasamh] i ndlúthpháirtíocht iomlán leis an Moldóiv. 

Déanaimid é sin ar go leor cúiseanna. Toisc go mbaineann tú le teaghlach na hEorpa, ach freisin toisc go bhfeicimid an Rúis go gníomhach ag iarraidh do thír a dhíchobhsú. Is fíric é sin. 

-Ardionadaí Josep Borrell.

Ag breathnú chun cinn, leag na rannpháirtithe béim ar a thábhachtaí atá sé breis comhair earnála a dhoimhniú leis an Moldóiv agus a lánpháirtiú i margadh inmheánach an AE. Tabharfaidh athchóirithe struchtúracha, amhail san earnáil fuinnimh nó i nuachóiriú an chórais teileachumarsáide, íocaíochta agus baincéireachta, tairbhí inláimhsithe don Mholdóiv agus dá saoránaigh de chomhtháthú na hEorpa. Mheabhraigh an Mholdóiv gur cuireadh isteach a hiarratas ar dhul isteach sa Limistéar Aonair d’Íocaíochtaí Euro (SEPA) i bhFeabhra 2024 agus chuir sí in iúl go bhfuil sí tiomanta na céimeanna go léir is gá a ghlacadh le haghaidh ballraíocht iomlán.   

Ba dhíol sásaimh don Chomhairle Comhlachais gur shínigh oibreoirí teileachumarsáide atá bunaithe san AE agus sa Mholdóiv dearbhú comhpháirteach chun sonraí agus muirir fánaíochta gutha a ísliú go deonach, agus ba dhíol sásaimh don Mholdóiv iarrachtaí na Moldóive a ailíniú tuilleadh le acquis fánaíochta AE mar iarracht chun táillí fánaíochta a ísliú agus an Mholdóiv a thabhairt. isteach i limistéar fánaíochta an AE.

Ba dhíol sásaimh don Chomhairle Comhlachais aighneacht na Moldóive i mí Eanáir 2024 maidir lena céad Chlár um Athchóiriú Eacnamaíoch agus a rannpháirtíocht san Idirphlé Eacnamaíoch agus Airgeadais, an leibhéal rannpháirtíochta is airde atá ag AE le tríú tíortha maidir le cúrsaí eacnamaíocha.

Ba dhíol sásaimh don Chomhairle Comhlachais cinneadh an AE síneadh a chur leis na bearta uathrialacha trádála agus an comhaontú maidir le hiompar lasta de bhóthar, ar feadh bliana eile, rud a thug léirscaoileadh sealadach trádála iomlán don Mholdóiv agus léirscaoileadh iompair lasta de bhóthar. Ba dhíol sásaimh don Chomhairle Comhlachais seoladh Idirphlé Ardleibhéil AE-na Moldóive ar Iompar. 

Ba dhíol sásaimh don AE seasamh daingean agus prionsabal na Moldóive maidir le cogadh ionsaitheach na Rúise i gcoinne na hÚcráine a cháineadh agus an méadú suntasach ar a ailíniú le seasaimh agus bearta sriantacha an Chomhbheartais Eachtraigh agus Slándála (CBES) de chuid an AE. Chuir an AE a bhuíochas in iúl d’iarrachtaí na Moldóive fáilte a chur roimh dhaoine atá ag teitheadh ​​ó chogadh ionsaitheach na Rúise in aghaidh na hÚcráine agus iad a óstáil. Leag an AE béim freisin ar rannchuidiú tábhachtach na Moldóive le Lánaí Dlúthpháirtíochta AE-na hÚcráine trí onnmhairiú agus allmhairiú earraí riachtanacha a éascú. Thug an AE cuireadh don Mholdóiv leanúint leis an dea-chomhar chun dul timpeall ar smachtbhannaí an AE i gcoinne na Rúise agus na Bealarúise a chosc. 

Dheimhnigh an AE agus an Mholdóiv araon a ndlúthchomhar maidir le slándáil agus cosaint agus ba dhíol sásaimh dóibh síniú na Comhpháirtíochta Slándála agus Cosanta idir an AE agus an Mholdóiv ar imeall na Comhairle Comhlachais, rud a d’ardaigh an comhar seo go leibhéal straitéiseach nua. Cháin an AE go láidir na sáruithe a rinneadh arís agus arís eile ar aerspás na Moldóive ag diúracáin agus drones na Rúise a úsáideadh le haghaidh ionsaithe ar bhonneagar sibhialtach san Úcráin agus d’fháiltigh sé roimh chéimeanna cinntitheacha na Moldóive maidir le freagairt do ghníomhaíochtaí hibrideacha arna stiúradh ag an Rúis agus a proxies. Gheall an AE leanúint dá thacaíocht chuimsitheach d'athléimneacht na Moldóive, lena n-áirítear tríd an tSaoráid Síochána Eorpach agus trí Mhisean Comhpháirtíochta an AE sa Mholdóiv, a bhí thar a bheith luachmhar chun dul i ngleic le bagairtí hibrideacha agus cibear-bhagairtí. 

D’athdhearbhaigh an AE a thiomanta atá sé socrú cuimsitheach, síochánta agus inbhuanaithe ar an gcoinbhleacht Thrasnistíneach a éascú, bunaithe ar cheannasacht agus sláine chríochach na Moldóive laistigh dá teorainneacha a aithnítear go hidirnáisiúnta.

Ba dhíol sásaimh do na rannpháirtithe ó chruinniú na Comhairle Comhlachais deiridh le comhcheangal na Moldóive le cláir AE na Saoráide um Chónascadh na hEorpa (CEF), Clár an Mhargaidh Aonair, an Eoraip Dhigiteach agus Sásra an Aontais um Chosaint Shibhialta. Inniu, ar imeall na Comhairle Comhlachais, shínigh an AE agus an Mholdóiv an comhaontú comhlachais don Fhostaíocht agus don Nuálaíocht Shóisialta (EaSI), freisin.  

Chuir an Mholdóiv in iúl go bhfuil spéis aici comhar a neartú ar an leibhéal áitiúil agus réigiúnach agus mhol sí go mbunófaí Comhchoiste Comhchomhairleach idir Coiste Eorpach na Réigiún agus údaráis áitiúla agus réigiúnacha na Moldóive a d’fhéadfadh feidhmiú mar ardán le haghaidh idirphlé, comhoibrithe agus comhroinnte. na cleachtais is fearr 

Phléigh na rannpháirtithe an tacaíocht chuimsitheach AE don Mholdóiv. Ó 2021 i leith, d’athdhearbhaigh an AE go láidir a thacaíocht agus a dhlúthpháirtíocht leis an Moldóiv trí suas le €2.2 billiún in iasachtaí agus i ndeontais a chur ar fáil. Seoltar an cistiú suntasach seo trí ionstraimí airgeadais iolracha amhail tacaíocht dhíreach buiséid, cúnamh macra-airgeadais, cláir AE, agus tionscadail le hinstitiúidí airgeadais idirnáisiúnta arna ráthú ag an AE.

Príomhthosaíocht ba ea cur chun feidhme Phlean Eacnamaíoch agus Infheistíochta an AE do Chomhpháirtíocht an Oirthir sa Mholdóiv. Chuidigh sé le tosaíochtaí beartais a aistriú go tionscadail infheistíochta inláimhsithe a bhfuil tionchar mór acu ar an ngeilleagar, ar phobail agus ar shaoránaigh na Moldóive. Is iad na príomhearnálacha inar spreag an Plean Eacnamaíoch agus Infheistíochta infheistíochtaí ná fuinneamh, iompar agus rochtain ar airgeadas do ghnólachtaí. 

Ba dhíol sásaimh don Chomhairle Comhlachais an obair leanúnach sa Mholdóiv, le tacaíocht ón gCoimisiún Eorpach, ar Phlean Fáis Eacnamaíochta chun cuidiú le hathchóirithe eacnamaíocha agus infheistíochtaí tábhachtacha a sheachadadh sna blianta atá le teacht.

Tá an Mholdóiv agus an AE araon tiomanta do leanúint ag obair le chéile chun aontachas na Moldóive leis an AE a chur chun cinn.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending