Ceangail le linn

chasacstáin

Rath Eacnamaíochta na Casacstáine: Turas Athraithe agus Fáis

ROINN:

foilsithe

on

Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an gCasacstáin, an tír thalamhiata is mó ar domhan agus príomhghníomhaí san Áise Láir, ina forbairt eacnamaíoch le tríocha bliain anuas. Ó bhlianta tosaigh an neamhspleáchais tar éis titim an Aontais Shóivéadaigh go dtí a stádas reatha mar mhargadh atá ag teacht chun cinn, tá athchóirithe straitéiseacha, iarrachtaí éagsúlaithe, agus tiomantas d'fhás inbhuanaithe tréithrithe ag scéal rath eacnamaíoch na Casacstáine. Scrúdaíonn an t-alt seo na príomhfhachtóirí taobh thiar d'éachtaí eacnamaíocha Chasacstáin agus na hiarrachtaí leanúnacha chun a rathúnas sa todhchaí a chinntiú.

Comhthéacs Stairiúil agus Dúshláin Tosaigh

Tar éis a neamhspleáchais i 1991, bhí dúshláin eacnamaíocha suntasacha os comhair na Casacstáine. Bhí an t-aistriú ó gheilleagar a bhí pleanáilte go lárnach go córas margadh-bhunaithe lán le deacrachtaí, lena n-áirítear boilsciú, dífhostaíocht, agus an gá le hinstitiúidí eacnamaíocha nua a bhunú. Mar sin féin, thug an tír faoi shraith athchóirithe go tapa dírithe ar an ngeilleagar a chobhsú agus an bonn a leagan síos le haghaidh fáis fadtéarmach.

Leasuithe Straitéiseacha agus Léirscaoileadh Margaidh

Faoi cheannaireacht a chéad Uachtarán, Nursultan Nazarbayev, chuir an Chasacstáin clár cuimsitheach athchóirithe eacnamaíoch i bhfeidhm. Áiríodh orthu sin fiontair faoi úinéireacht an stáit a phríobháidiú, léirscaoileadh trádála, agus tabhairt isteach creata dlí a chuidíonn le gníomhaíochtaí gnó. Dhírigh an rialtas freisin ar infheistíocht dhíreach eachtrach (FDI) a mhealladh chun tacú le hearnálacha éagsúla den gheilleagar.

Ar cheann de na héachtaí luatha ba shuntasaí bhí FDI substaintiúil a mhealladh isteach in earnáil ola agus gáis na tíre. Tháinig an Chasacstáin, lena cúlchistí ollmhór hidreacarbóin, chun bheith ina imreoir mór sa mhargadh fuinnimh domhanda. D'éascaigh comhpháirtíochtaí le cuideachtaí ola idirnáisiúnta forbairt príomhréimsí ola ar nós Tengiz agus Kashagan, ag tiomáint fás eacnamaíoch agus ag giniúint ioncam suntasach.

Éagsúlú Eacnamaíoch agus Beartas Tionsclaíoch

Agus na rioscaí a bhaineann le ró-spleáchas ar onnmhairí ola agus gáis á aithint, tá iarrachtaí comhbheartaithe déanta ag an gCasacstáin chun a geilleagar a éagsúlú. Tá roinnt tionscnamh seolta ag an rialtas atá dírithe ar thionscail neamh-eastósctha a fhorbairt agus an spleáchas ar acmhainní nádúrtha a laghdú.

Forbairt na nEarnálacha Neamh-Ola

Díríonn beartas eacnamaíoch "Nurly Zhol" (Bright Path) Chasacstáin, a tugadh isteach in 2014, ar fhorbairt bonneagair, ar thionsclaíocht, agus ar nascacht a fheabhsú. Mar thoradh ar an gclár seo tá infheistíochtaí suntasacha i dtionscadail iompair, lóistíochta agus bonneagair, ag feabhsú nascacht intíre agus réigiúnach agus ag cothú comhtháthú eacnamaíoch.

Aiseolas

Leagtar amach i "Straitéis 2050 na Casacstáine" spriocanna fadtéarmacha maidir le héagsúlú eacnamaíoch agus nuachóiriú. I measc na bpríomhréimsí fócais tá talmhaíocht, déantúsaíocht, agus teicneolaíochtaí digiteacha. Mar thoradh ar iarrachtaí chun an earnáil talmhaíochta a fhorbairt tá táirgiúlacht agus onnmhairí méadaithe, rud a fhágann go bhfuil an Chasacstáin ina phríomh-imreoir sa mhargadh domhanda gráin. Idir an dá linn, spreag cur chun cinn na mbraislí déantúsaíochta agus tionsclaíochta fás i dtionscail mar innealra, ceimiceáin agus miotalóireacht.

 Claochlú Digiteach

Tá sé mar aidhm ag an tionscnamh "Digital Kazakhstan", a seoladh i 2017, claochlú digiteach na tíre a thiomáint agus geilleagar eolasbhunaithe a chothú. Díríonn an clár ar bhonneagar digiteach a fheabhsú, nuálaíocht a chothú agus litearthacht dhigiteach a fheabhsú. Mar thoradh air sin, tá fás suntasach le feiceáil sa Chasacstáin ina earnáil teicneolaíochta, le teacht chun cinn gnólachtaí nuathionscanta agus glacadh méadaithe le teicneolaíochtaí digiteacha ar fud na dtionscal éagsúla.

Athchóirithe san Earnáil Airgeadais agus Aeráid Infheistíochta

Tá athchóirithe suntasacha déanta ag an gCasacstáin chun a earnáil airgeadais a neartú agus an timpeallacht infheistíochta iomlán a fheabhsú. Ba chloch mhíle mhór ina leith seo é bunú Lárionad Airgeadais Idirnáisiúnta Astana (AIFC) in 2018. Tá sé mar aidhm ag an AIFC, lena chóras dlí féin bunaithe ar dhlí coiteann Shasana, infheisteoirí domhanda a mhealladh agus an Chasacstáin a shuíomh mar mhol réigiúnach airgeadais.

Chuir iarrachtaí chun trédhearcacht a fheabhsú, próisis rialála a chuíchóiriú, agus éilliú a chomhrac, le timpeallacht ghnó níos fabhraí. Chuir na hathchóirithe seo le muinín infheisteoirí agus tháinig méadú ar Infheistíocht Dhíreach Choigríche in earnálacha éagsúla seachas ola agus gás.

Forbairt Inbhuanaithe agus Geilleagar Glas

Bhí an Chasacstáin réamhghníomhach freisin maidir le dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil ​​agus le forbairt inbhuanaithe a chur chun cinn. Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an tír maidir le forbairt fuinnimh in-athnuaite, arb é is aidhm dóibh sciar na n-ábhar in-athnuaite ina meascán fuinnimh a mhéadú. Tá infheistíochtaí i dtionscadail gaoithe, gréine agus hidrileictreacha mar chuid de straitéis Chasacstáin chun a lorg carbóin a laghdú agus aistriú go geilleagar níos glaise.

In 2013, sheol an Chasacstáin Coincheap an Gheilleagair Ghlais, a leagann amach cur chuige cuimsitheach maidir le forbairt inbhuanaithe. Cuimsíonn an tionscnamh seo bearta chun éifeachtúlacht acmhainní a fheabhsú, teicneolaíochtaí glana a chur chun cinn, agus chun cosaint an chomhshaoil ​​a fheabhsú. Léirítear tiomantas na Casacstáine don inbhuanaitheacht tuilleadh trína rannpháirtíocht ghníomhach i gcomhaontuithe agus tionscnaimh aeráide idirnáisiúnta.

Is teist é rath eacnamaíoch na Casacstáine ar a fís straitéiseach, athchóirithe láidre, agus tiomantas don éagsúlú agus inbhuanaitheacht. Ó shárú ar dhúshláin an aistrithe iar-Shóivéadacha go margadh dinimiciúil atá ag teacht chun cinn, tá dul chun cinn suntasach déanta ag an gCasacstáin ina forbairt eacnamaíoch. De réir mar a leanann an tír ag dul i ngleic le castachtaí an gheilleagair dhomhanda, beidh a fócas ar nuachóiriú, nuálaíocht agus fás inbhuanaithe ríthábhachtach chun rathúnas agus athléimneacht fhadtéarmach a áirithiú.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending