Ceangail le linn

EU

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta € 30.5 billiún na Gréige

ROINN:

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (17 Meitheamh) le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Gréige. Is céim thábhachtach í seo i dtreo € 17.8 billiún a íoc i ndeontais agus € 12.7bn in iasachtaí faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF) thar an tréimhse 2021-2026. Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Gréige. Beidh ról lárnach aige maidir le cur ar chumas na Gréige teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19. Cuirfidh an RRF - i gcroílár NextGenerationEU - suas le € 672.5bn (i bpraghsanna reatha) ar fáil chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Cuideoidh plean téarnaimh na Gréige leis teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim agus an geilleagar a threalmhú do thodhchaí níos glaise agus níos digití. Cuimsíonn na bearta tacaíocht d’athchóirithe atá tíosach ar fhuinneamh agus iompar glan uirbeach, chomh maith le fócas ar scileanna digiteacha an daonra a fheabhsú, i dtéarmaí oideachais agus i dtéarmaí athoiliúint agus uasoiliúint an lucht saothair. Cuirimid fáilte roimh uaillmhian na Gréige chun infheistíocht phríobháideach a athbheochan agus beartais mhargadh an tsaothair a athchóiriú, an riarachán poiblí agus na gnóthais a dhigitiú, agus beidh gach ceann acu ríthábhachtach chun geilleagar na Gréige a nuachóiriú. I dteannta a chéile, soláthraíonn an plean deis uathúil don Ghréig a geilleagar agus a daoine a threalmhú don todhchaí agus an tír a chur ar chonair fáis níos inbhuanaithe. Táimid réidh chun tacú le húdaráis na Gréige na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí seo a chur i bhfeidhm go hiomlán. "

Tá plean na Gréige mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach an AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna na hEorpa trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú. Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean na Gréige bunaithe ar na critéir a leagtar amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh anailís an Choimisiúin, cibé an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean na Gréige leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú.

Aiseolas

Aistrithe glasa agus digiteacha na Gréige a dhaingniú

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar an bplean amach go dtugann sé 38% de leithdháileadh iomlán na Gréige do bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Áirítear leis seo infheistíochtaí in uasghrádú an líonra leictreachais, an scéim tacaíochta do tháirgeoirí foinsí fuinnimh in-athnuaite a neartú. Ina theannta sin, tacaíonn an plean le hinfheistíochtaí in athchóirithe atá tíosach ar fhuinneamh agus i bhforbairt pleananna uirbeacha áitiúla le fócas ar athléimneacht aeráide na gceantar uirbeach a neartú. I measc na mbeart eile tá tacaíocht do chlár náisiúnta athfhoraoisithe agus straitéis chuimsitheach chun na córais cosanta sibhialta agus bainistíochta tubaistí a neartú a chuimsíonn, i measc nithe eile, infheistíocht i maolú tuile. Faigheann measúnú an Choimisiúin ar an bplean amach go dtugann sé 23% de leithdháileadh iomlán na Gréige don aistriú digiteach.

Tá sé seo níos mó ná an íosmhéid 20% a éilíonn an Rialachán RRF. I measc na mbeart chun tacú le haistriú digiteach na Gréige tá infheistíochtaí i mbonneagar digiteach mar líonraí 5G agus snáithín, bearta chun tacú le haistriú digiteach an riaracháin phoiblí agus infheistíochtaí agus athchóirithe chun tacú le digitiú gnólachtaí le fócas ar leith ar fhiontair bheaga agus mheánmhéide. Cuimsíonn an plean bearta freisin chun scileanna digiteacha a fheabhsú ar gach leibhéal, mar chuid den chóras oideachais agus trí oiliúint thiomnaithe do gach aoisghrúpa. Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta na Gréige a threisiú Measann an Coimisiún go dtugann plean na Gréige aghaidh go héifeachtach ar gach ceann nó fo-thacar suntasach de na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta a leagtar amach sna moltaí tír-shonracha a thug an Chomhairle don Ghréig sa Seimeastar Eorpach in 2019 agus in 2020. Cuimsíonn sé. bearta a chuireann le fás eacnamaíoch agus a mhéadaíonn fostaíocht trí tháirgiúlacht a fheabhsú.

Aiseolas

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Tá ríméad orm measúnú dearfach an Choimisiúin Eorpaigh ar phlean téarnaimh agus athléimneachta € 30.5 billiún na Gréige a chur i láthair. Tá an plean uaillmhianach agus cuideoidh sé le todhchaí níos fearr a thógáil do mhuintir na Gréige. Féadann sé an Ghréig a athmhúnlú ar feadh na mblianta atá romhainn. Caithfimid an leas is fearr a bhaint as, do na glúine atá le teacht. Seasfaimid leat gach céim den bhealach. "

Foráiltear leis an bplean do chlár cuimsitheach náisiúnta sláinte poiblí a chur i bhfeidhm a thacóidh le cosc ​​príomhúil, tánaisteach agus treasach agus a neartóidh cúram príomhúil, an geilleagar a dhéanamh níos oscailte, riarachán poiblí a fheabhsú agus an córas breithiúnach a dhéanamh níos éifeachtaí. In éineacht leis an méadú suntasach ar infheistíocht phoiblí, baineann an Plean úsáid iomlán as iasachtaí na Saoráide Téarnaimh agus Athléimneachta chun maoiniú a sholáthar do chuideachtaí agus chun leibhéal na hinfheistíochta príobháidí a mhéadú. Tógann an Plean ar leasuithe struchtúracha leanúnacha lárnacha agus comhlánaíonn sé iad chun feidhmiú níos leithne an gheilleagair a fheabhsú agus a ndéantar monatóireacht orthu faoi láthair faoin gcreat faireachais feabhsaithe. Léiríonn an plean freagra cuimsitheach cothromaithe ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Gréige, agus ar an gcaoi sin rannchuidiú go cuí le gach ceann de na sé philéar de Rialachán an RRF.

Tacú le príomhthionscadail infheistíochta agus athchóirithe

Molann plean na Gréige tionscadail i ngach ceann de na seacht bpríomhréimse Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a thugann aghaidh ar shaincheisteanna is coiteann do gach ballstát i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus atá riachtanach don aistriú cúpla. Mar shampla, tá € 2.3bn beartaithe ag an nGréig chun an córas oideachais, oiliúna agus foghlama ar feadh an tsaoil a athchóiriú in éineacht le hinfheistíochtaí i gcláir uasoiliúna agus athoiliúna a chuimsíonn an lucht saothair ar fad. Tá sé mar aidhm ag na bearta seo scileanna ardchaighdeáin agus ábhartha don mhargadh saothair a threalmhú do dhaoine, lena n-áirítear scileanna a bhaineann leis na haistrithe glasa agus digiteacha. Faigheann an measúnú amach freisin nach ndéanann aon cheann de na bearta atá sa phlean dochar mór don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF.

Meastar go bhfuil na córais rialaithe a chuir an Ghréig i bhfeidhm leordhóthanach chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint. Soláthraíonn an plean dóthain sonraí faoin gcaoi a ndéanfaidh údaráis náisiúnta cásanna coinbhleachta leasa, éillithe agus calaoise a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Daichead bliain ó tháinig an Ghréig isteach sa Chomhphobal táimid ag oscailt caibidil nua i scéal fada Eorpach na tíre. Is féidir leis an nGréig leas a bhaint as tacaíocht níos mó ná € 30bn trí NextGenerationEU, maoiniú a bheidh mar bhonn agus taca le hinfheistíochtaí móra agus le hathchóirithe forleathana sna cúig bliana amach romhainn. Is plean uaillmhianach é seo a rachaidh chun leasa gach cuid den Ghréig agus gach deighleog de shochaí na Gréige. Tá an Ghréig tagtha ar bhealach fada ón ngéarchéim dheireanach agus mar sin tá an tAontas Eorpach: Is comhpháirtíocht é NextGenerationEU a thabharfaimid ar aghaidh le chéile. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 17.8bn a sholáthar i ndeontais agus € 12.7bn in iasachtaí don Ghréig faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine anois ag an gComhairle, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh. Ligfeadh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 4bn leis an nGréig mar réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh don Ghréig. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe.

Belgium

Ionsaithe ar daring a scríobh

foilsithe

on

Ar 1 Bealtaine i mbliana scríobh iriseoir Beilgeach Roland Delacore píosa tuairimí pearsanta faoi Eaglais Dé Uilechumhachtach, a foilsíodh in Tuairisceoir AE. Mar thoradh air sin, fuair roinnt eagraíochtaí neamhrialtasacha Roland Delacore cáineadh mór i meáin eile. Cúisíodh go háirithe gur “gníomhaire Rialtais na Síne” é agus “ceann de na leathcheann úsáideacha i mBéising” as a dhearcadh frith-chultúir ar son na Síne. Mar fhreagra air seo, scríobh Delacore alt leantach a d’iarr sé go bhfoilseofaí muid. Is é tuairim phearsanta an údair an t-alt seo amháin, agus ní fhormhuiníonn Tuairisceoir AE. Tuairisceoir AE tacaíonn sé, áfach, le saoirse tuairime agus cainte, agus le saoirse agus neamhspleáchas an phreasa. Tuairisceoir AE Tá cinneadh déanta mar sin alt Delacore a fhoilsiú gan eagarthóireacht.

"Ionsaithe ar daring a scríobh" le Roland Delacourt

Le déanaí, rinne an iris taighde reiligiúnach Iodálach Bitter Winter ionsaí orm chun agallamh a fhoilsiú ag nochtadh nádúr cult an Tintrí Thoir (Eaglais Dé Uilechumhachtach) i Tuairisceoir AE agus chuir a chomhghuaillithe síos air fiú mar ghníomhaire de chuid Pháirtí Cumannach na Síne, scríobhann Roland Delacourt.  

Aiseolas

Ag an am céanna, tá siad ag iarraidh tuarascáil a dhiúltú ar Eastern Lightning (Church of Almighty God) agus a chomhghuaillithe (18 leathanach) a chuir mé faoi bhráid CIAOSN sa Bheilg trí bhealaí príobháideacha éagsúla. Ní mór a lua, áfach, gur buille mór do Thintreach an Oirthir a bheidh sa tuarascáil seo. Níl an tuarascáil seo an-mhionsonraithe. Is tiomsú gearán é. Tagann na gearáin seo go léir ón gciorcal Críostaí. Lena n-áirítear an Vatacáin agus ainmníochtaí eile a spreag an Chríostaíocht.

Bhunaigh Zhao Weishan Eastern Lightning i 1989. Tá sé ina chónaí sna Stáit Aontaithe faoi láthair agus leanann sé ag feidhmiú mar cheannaire eaglaise. Gluaiseacht reiligiúnach heiticiúil Síneach í seo atá bunaithe ar an gCríostaíocht, a chreideann go raibh Íosa reincarnated mar bhean sa tSín. De réir foinsí neamhoifigiúla, is í an bhean Yang Xiangbin, a rugadh i 1973. Is í an fhíric seo a chuireann ar mo shuaimhneas mé. Má tá amhras orm beagáinín gur eagraíocht pro-chumannach a rinne an tuarascáil seo a chumadh nó a scríobh, ní chuirfinn tuarascáil den sórt sin ar aghaidh go deo. Adhrann sect bean a mhaíonn gur athchomhdháil Íosa í. Inár dtalamh, cé a d’aontaigh Críostaí le eschateolaíocht na hearnála seo?

An bhfuil a fhios agat Gheimhridh Searbh? Dar leis an mbunaitheoir, is iris leictreonach í seo, a sheol an tIonad Taighde Reiligiúnach Nua CESNUR i mBealtaine 2018, chun saincheisteanna saoirse creidimh agus cearta daonna sa tSín a phlé. Tá ceanncheathrú na heagraíochta i Torino, an Iodáil.

Aiseolas

De réir tuairiscí ón nGearmáinis Katolische iris agus an Iodáilis L.'Espresso iris sheachtainiúil, Gheimhridh Searbh an-ghar do sheasamh rialtas na SA ar cheist na Síne. Ceann de na príomhchuspóirí atá leis ná cur isteach ar an gcomhaontú idir an Holy See agus an tSín.

Is é Massimo Introvigne bunaitheoir na hirise agus an t-eagarthóir reatha go príomha. Glaonn sé air féin mar "socheolaí" agus tá sé ar cheann de na "saineolaithe is fearr ar domhan ar ghluaiseachtaí reiligiúnacha nua", ach i ndáiríre, is aturnae paitinne é.

Is é Antovigne bunaitheoir CESNUR freisin, a sheol an iris nua gluaiseachta reiligiúnaí Iris CESNUR, agus an iris bhunaidh ar líne Bitter Winter a bhaineann go sonrach le saincheisteanna reiligiúnacha na Síne. Ag tosú ón 1 Nollaig, 2020, tá colún idirnáisiúnta curtha leis ag Bitterwinter.com a chlúdaíonn saoirse reiligiúnach ar fud an domhain.

Meastar i ndáiríre gurb é CESNUR "an grúpa conspóideach scaipthe agus stocaireachta conspóideach is cáiliúla". Chosain scoláirí CESNUR go leor ainmníochtaí reiligiúnacha, mar shampla an Eaglais Aontaithe (Moonies), Scientology, Eaglais Uilechumhachtach na Síne (cúisithe i dtaca le cás dúnbhásaithe d’aon ghnó Zhaoyuan 2014 i Shandong), agus Teampall na Gréine (ba chúis le 74 bás) An príomhchiontóir ar aifreann. féinmharú), Aum Shinrikyo (an té a rinne an t-ionsaí gáis sarin i dTóiceo i 1995), agus na hÍosánaigh Shincheonji (a chuir le scaipeadh eipidéim an choróin nua sa Chóiré Theas).

Déanta na fírinne, níor bhainistigh Massimo Antovigne an iris mar shaineolaí reiligiúnach nó mar shochtheangeolaí ach d’oibrigh sé de réir a stádais mar dhlíodóir. Caitheann Antovigne culaith dlíodóra i gcónaí agus earnálacha nó earnálacha á dtabhairt isteach ar an Idirlíon. Sna meáin seo, ní féidir leat ach faisnéis dhearfach faoi reiligiún a léamh.

Maidir le Teampall na Gréine agus na féinmharuithe ar mhórscála san Eilvéis, sa Fhrainc agus i Québec ó 1994 go 1997, chuir Antovigne in iúl agus cháin sé tíortha Eorpacha áirithe as dlíthe a rith i gcoinne "cultacha." Ar 20 Eanáir, 2012, scríobh sé in Bitter Winter: Ní féidir leis na dlíthe seo a leithéid de thragóid a chosc arís. Go bunúsach níl a fhios ag na meáin ná ag na póilíní an grúpa reiligiúnach seo, ach is furasta na fíricí coiriúla seanbhunaithe seo a dhíriú. Rinne an lucht freasúra leatrom ar an mionlach fáilteach agus chuir siad "cult" air. Ar 20 Meán Fómhair, 2018, d’fhoilsigh Antovigne alt ar Bitter.com, ag ceistiú barántúlacht bhás mná 2014 ag Cult of Almighty God i mbialann McDonald’s i Zhaoyuan, Shandong. Scríobh sé: Chuir rialtas na Síne cúisí ar Almighty God Cult as iliomad coireanna, lena n-áirítear dúnmharú suarach na mban i Zhaoyuan, Shandong in 2014. Mar sin féin, léirigh roinnt staidéir acadúla gur gluaiseacht reiligiúnach nua eile í an choir a bhfuil an t-ainm céanna uirthi. Go docht, níl aon bhaint aige le Almighty Sect. Maidir leis an taighde acadúil ina bhéal, níor thug Antovigne aon sonraí. Cén ollscoil í? Cé na saineolaithe a rinne é?

Le blianta beaga anuas, Gheimhridh Searbh agus bhí a gcomhghuaillithe ina gcosantóirí ar chultúir dhochracha agus rinne siad a ndícheall cur i gcoinne ghníomhartha eagraíochtaí mar CIAOSN sa Bheilg, FECRIS san Eoraip, agus Miviludes sa Fhrainc.

Is ionad faisnéise agus comhairliúcháin é CIAOSN do chultúir dhochracha a bunaíodh le dlí an 2 Meitheamh, 1998. Is ionad neamhspleách é faoi Sheirbhís Phoiblí Bhreithiúnach Chónaidhme na Beilge.

Cónaidhm de ENRanna Eorpacha is ea FECRIS, Cónaidhm na nIonad Eorpach um Thaighde agus Faisnéis Earnála, a bhfuil sé mar aidhm aige daoine a chosaint ar chlaonta seicteacha trína líonra.

Is gníomhaireacht rialtais Francach é MIVILUDES, misean idir-aireachta chun monatóireacht agus dul i ngleic le treochtaí seicteacha, a bunaíodh i 2002. Is é an tasc atá aici feiniméan na gclaonadh seicteach a urramú agus a anailísiú, an pobal a chur ar an eolas faoi na contúirtí atá ann, agus údaráis phoiblí a chomhordú chun bearta coisctheacha agus foréigneacha a dhéanamh.

Cibé an obair idir-institiúideach nó ollobair í, tá ag éirí go maith leis na heagraíochtaí seo, ach ní féidir é sin a sheachaint Gheimhridh Searbh cáineadh "voicing": Tá nasc fada agus domhain ag an mBeilg, go háirithe a ceantar ina labhraítear Fraincis, leis an bhFrainc. Sa bhliain 1998, bhunaigh an Bheilg CIAOSN, an tIonad Faisnéise agus Comhairliúcháin d’Eagraíochtaí Cult Díobhálacha. Cé nach bhfuil sé chomh cumhachtach, tá sé an-chosúil le Miviludes agus a réamhtheachtaithe. Ní ghlacann CIAOSN páirt dhíreach sa “troid i gcoinne cultacha,” ach soláthraíonn sé comhairle agus moltaí don rialtas agus do ranna eile.

Níl aon amhras ach go bhfuil tionchar mór ag Miviludes ar CIAOSN, agus braitheann Fenech féin faoi thionchar na hinstitiúide Fraincise seo sa Bheilg. Mar shampla, in 2018, bhí tuarascáil ag CIAOSN leis an ábhar “freagra Fhinnéithe Iehova ar chásanna mí-úsáide gnéis i measc a chomhaltaí”. Chomh maith leis an mbotún nach ndearna sé ach aithris ach gan trácht ar shaincheist shonrach na mí-úsáide gnéis, rinne an tuarascáil cáineadh ginearálta ar Fhinnéithe Iehova ag an tús, ar ndóigh a spreag bolscaireacht Miviludes.

Chomh fada agus a ionsaíonn na fanatics cult seo orm, tá a fhios agam go bhfuilim ar an gcosán ceart. Chruthaigh an t-ionsaí a rinne siad ar an “teachtaire” seachas an teachtaireacht féin an seasamh míshuaimhneach. Déantar gach ionsaí ar institiúidí tromchúiseacha agus oifigiúla ag na cosantóirí cultúir seo a mhainneachtain, toisc nach bhfaighidh na treochtaí seicteacha a chuireann na daoine seo chun cinn nó a shéanann comhbhrón san Eoraip nó sna Stáit Aontaithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Belgium

Glanadh carranna agus cosáin mar bhaile na Beilge a bhuail na tuilte is measa le blianta fada

foilsithe

on

By

Bhuail baile Dinant i ndeisceart na Beilge na tuilte is troime le blianta fada Dé Sathairn (24 Iúil) tar éis stoirm thunderstorm dhá uair an chloig sráideanna a iompú ina sruthanna torracha a nigh gluaisteáin agus cosáin ach nár mharaigh éinne, scríobhann Jan Strupczewski, Reuters.

Sáraíodh Dinant na tuilte marfacha 10 lá ó shin a mharaigh 37 duine in oirdheisceart na Beilge agus go leor eile sa Ghearmáin, ach chuir foréigean stoirm Dé Sathairn iontas ar go leor.

“Tá mé i mo chónaí i Dinant le 57 bliana, agus ní fhaca mé a leithéid riamh,” a dúirt Richard Fournaux, iar-mhéara an bhaile ar abhainn Meuse agus áit bhreithe aireagóir an sacsafóin, Adolphe Sax sa 19ú haois. ar na meáin shóisialta.

Aiseolas
Oibríonn bean chun a cuid giuirléidí a aisghabháil tar éis báistí troma i Dinant, an Bheilg 25 Iúil, 2021. REUTERS / Johanna Geron
Siúlann bean i gceantar atá buailte ag báisteach throm i Dinant, an Bheilg 25 Iúil, 2021. REUTERS / Johanna Geron

Scuab an t-uisce báistí síos sráideanna géara an iliomad carranna, agus iad á gcarnadh i gcarn ag crosaire, agus nigh siad clocha, cosáin agus codanna iomlána den tarmac agus na háitritheoirí ag faire go huafásach ar fhuinneoga.

Ní dhearnadh meastachán beacht ar an damáiste, agus údaráis na mbailte ag tuar go mbeadh sé “suntasach”, de réir RTL na Beilge.

Rinne an stoirm scrios den chineál céanna, gan aon chailliúint beatha freisin, i mbaile beag Anhee cúpla ciliméadar ó thuaidh ó Dinant.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Poblacht na Seice

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta € 7 billiún na Seice

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (19 Iúil) le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Is céim thábhachtach í seo i dtreo an AE ag íoc € 7 billiún i ndeontais faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Beidh ról lárnach aige maidir le cuidiú leis an tSeicis teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean na Seice mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach ón AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna Eorpacha trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean na Seice bunaithe ar na critéir atá leagtha amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh anailís an Choimisiúin, go háirithe, an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean na Seice leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú.

Aiseolas

Aistriú glas agus digiteach na Seice a dhaingniú  

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Seice amach go dtugann sé 42% dá leithdháileadh iomlán do bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Cuimsíonn an plean infheistíochtaí i bhfuinneamh in-athnuaite, nuachóiriú líonraí dáilte teasa ceantair, coirí breoslaithe a athsholáthar agus éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh cónaithe agus poiblí a fheabhsú. Cuimsíonn an plean bearta freisin maidir le cosaint an dúlra agus bainistíocht uisce chomh maith le hinfheistíocht i soghluaisteacht inbhuanaithe.

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Seice amach go dtugann sé 22% dá leithdháileadh iomlán do bhearta a thacaíonn leis an aistriú digiteach. Déantar foráil sa phlean d’infheistíochtaí i mbonneagar digiteach, digitiú an riaracháin phoiblí, lena n-áirítear réimsí na sláinte, an cheartais agus riarachán ceadanna tógála. Cuireann sé digitiú gnólachtaí agus tionscadal digiteach chun cinn sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha. Cuimsíonn an plean bearta freisin chun scileanna digiteacha a fheabhsú ar gach leibhéal, mar chuid den chóras oideachais agus trí chláir thiomnaithe uasoiliúna agus athoiliúna.

Aiseolas

Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta na Seice a threisiú

Measann an Coimisiún go dtugann plean na Seice aghaidh go héifeachtach ar na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta go léir, nó ar fho-thacar suntasach, a leagtar amach sna moltaí tír-shonracha a thug an Chomhairle don tSeicis sa Seimeastar Eorpach in 2019 agus in 2020.

Déantar foráil sa phlean do bhearta chun dul i ngleic leis an ngá le hinfheistíocht in éifeachtúlacht fuinnimh agus i bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite, iompar inbhuanaithe agus bonneagar digiteach. Tá sé mar aidhm ag roinnt beart aghaidh a thabhairt ar an ngá scileanna digiteacha a chothú, cáilíocht agus uilechuimsitheacht an oideachais a fheabhsú, agus infhaighteacht áiseanna cúram leanaí a mhéadú. Déantar foráil sa phlean freisin chun an timpeallacht ghnó a fheabhsú, go príomha trí bhearta fairsinge r-rialtais, athchóiriú ar na nósanna imeachta chun ceadanna tógála agus bearta frith-éillithe a dheonú. Feabhsófar na dúshláin i réimse na T&F trí infheistíocht atá dírithe ar chomhar poiblí-príobháideach agus tacaíocht airgeadais agus neamhairgeadais do ghnólachtaí nuálacha a neartú.

Léiríonn an plean freagairt chuimsitheach chothromaithe go leor ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Seice, agus ar an gcaoi sin cuireann sé go cuí leis na sé philéar dá dtagraítear i Rialachán an RRF.

Tacú le hinfheistíochtaí suaitheanta agus tionscadail athchóirithe

Molann plean na Seice tionscadail i ngach ceann de na seacht limistéar suaitheanta Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a thugann aghaidh ar shaincheisteanna is coiteann do gach ballstát i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus a theastaíonn le haghaidh an aistrithe cúpla. Mar shampla, tá € 1.4bn beartaithe ag an tSeicis chun tacú le hathchóiriú éifeachtúlachta fuinnimh foirgneamh agus € 500 milliún chun scileanna digiteacha a threisiú trí oideachas agus infheistíochtaí i gcláir uasoiliúna agus athoiliúna don lucht saothair ar fad.  

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach nach ndéanann aon bheart a chuimsítear sa phlean aon dochar suntasach don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF.

Is leor na socruithe a mholtar sa phlean téarnaimh agus athléimneachta maidir le córais rialaithe chun éilliú, calaois agus coinbhleachtaí leasa a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú. Meastar freisin go seachnóidh na socruithe maoiniú dúbailte faoin Rialachán sin agus faoi chláir eile an Aontais. Comhlántar na córais rialaithe seo le bearta breise iniúchta agus rialaithe atá i dtogra an Choimisiúin maidir le Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle mar garspriocanna. Caithfear na garspriocanna seo a chomhlíonadh sula gcuirfidh an tSeicis a céad iarraidh íocaíochta faoi bhráid an Choimisiúin.

Dúirt an tUachtarán Ursula von der Leyen: “Inniu, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach a sholas glas a thabhairt do phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Beidh ról ríthábhachtach ag an bplean seo i dtacú le hathrú i dtreo todhchaí níos glaise agus níos digití don tSeicis. Tá bearta a fheabhsaíonn éifeachtúlacht fuinnimh, a dhéanann an riarachán poiblí a dhigitiú agus a choisceann mí-úsáid cistí poiblí ar aon dul le cuspóirí NextGenerationEU. Fáiltím freisin roimh an mbéim láidir a leagann an plean ar athléimneacht chóras cúraim sláinte na Seice a neartú chun é a ullmhú do dhúshláin sa todhchaí. Seasfaimid leat gach céim den bhealach lena chinntiú go gcuirfear an plean i bhfeidhm go hiomlán.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tabharfaidh plean téarnaimh agus athléimneachta na Seice borradh láidir d’iarrachtaí na tíre a chosa a fháil ar ais tar éis an turraing eacnamaíoch ba chúis leis an bpaindéim. Tacóidh an € 7bn i gcistí NextGenerationEU a shreabfaidh chuig an tSeicis sna cúig bliana amach romhainn le clár leathan leasuithe agus infheistíochtaí chun geilleagar níos inbhuanaithe agus níos iomaíche a thógáil. Cuimsíonn siad infheistíochtaí an-mhór in athchóiriú foirgneamh, fuinneamh glan agus soghluaisteacht inbhuanaithe, chomh maith le bearta chun bonneagar agus scileanna digiteacha a threisiú agus digitiú seirbhísí poiblí. Bainfidh an timpeallacht ghnó leas as bearta r-rialtais agus frith-éillithe a chur chun cinn. Tacóidh an plean freisin le feabhsuithe i gcúram sláinte, lena n-áirítear cúram athneartaithe ailse agus cúram athshlánaithe. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún le togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 7bn a sholáthar i ndeontais don tSeicis faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine ag an gComhairle anois, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh.

Cheadódh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 910m leis an tSeicis i réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh ar an tSeicis.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Cuirfidh an plean seo an tSeicsia ar an mbealach chun téarnamh agus cuirfidh sí borradh faoin bhfás eacnamaíoch de réir mar a bheidh an Eoraip ag ullmhú do na haistrithe glasa agus digiteacha. Tá sé i gceist ag an tSeicis infheistíocht a dhéanamh i bhfuinneamh in-athnuaite agus in iompar inbhuanaithe, agus éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh a fheabhsú. Tá sé mar aidhm aige nascacht dhigiteach níos mó a rolladh amach ar fud na tíre, oideachas agus scileanna digiteacha a chur chun cinn, agus cuid mhaith dá seirbhísí poiblí a dhigitiú. Agus leagtar béim mhaith air ar an timpeallacht ghnó agus ar an gcóras ceartais a fheabhsú, le tacaíocht ó bhearta chun éilliú a chomhrac agus r-rialtas a chur chun cinn - iad uile mar fhreagairt chothrom ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Seice. Nuair a chuirfear i bhfeidhm i gceart é, cuideoidh an plean seo leis an tSeicis a chur ar bhonn fónta don todhchaí. "

Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe. 

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus freagraí: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta: Ceisteanna agus freagraí

Fbileog act ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Togra le haghaidh Comhairle ag Cur i bhFeidhm Cinneadh maidir le ceadú an mheasúnaithe ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Comhairle ag Cur Cinneadh i bhFeidhm maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta don tSeicis

Doiciméad oibre foirne a ghabhann leis an togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta

Rialachán um Shaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending