Ceangail le linn

danmhairg

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta € 1.5 billiún na Danmhairge

ROINN:

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (17 Meitheamh) le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge. Is céim thábhachtach í seo a réitíonn an bealach don AE € 1.5 billiún a íoc i ndeontais faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF) thar an tréimhse 2021-2026. Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge. Beidh ról tábhachtach aige maidir le cur ar chumas na Danmhairge teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19. Cuirfidh an RRF - i gcroílár NextGenerationEU - suas le € 672.5 billiún (i bpraghsanna reatha) ar fáil chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean na Danmhairge mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach an AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna na hEorpa trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean na Danmhairge bunaithe ar na critéir a leagtar amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh anailís an Choimisiúin, go háirithe, an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean na Danmhairge leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú. Aistrithe glasa agus digiteacha na Danmhairge a dhaingniú Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Danmhairge go dtugann sé 59% den chaiteachas iomlán ar bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Cuimsíonn na bearta seo leasuithe cánach, éifeachtúlacht fuinnimh, iompar inbhuanaithe agus tionscnaimh na hearnála talmhaíochta. Tá sé mar aidhm acu go léir geilleagar na Danmhairge a nuachóiriú, poist a chruthú agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a ísliú chomh maith le cosaint an chomhshaoil ​​a neartú agus bithéagsúlacht a chosaint.

Geilleagar a Oibríonn don Duine Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Valdis Dombrovskis (phictiúr) Dúirt: “Soláthraíonn plean téarnaimh na Danmhairge mapa bóthair iomlán d’athshlánú uasghrádaithe, le fócas láidir ar an aistriú glas. Tá níos mó ná leath den mhaoiniú iomlán tiomnaithe do chuspóirí glasa, mar iompar glan agus athchóiriú cánach glas a chuidíonn le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Fáiltímid roimh an uaillmhian an geilleagar a chosaint sa todhchaí trí thacú le rolladh amach idirlín ardluais go ceantair thuaithe, agus an riarachán poiblí, gnólachtaí móra agus beaga chomh maith leis an earnáil cúram sláinte a dhigitiú. Cuideoidh cur i bhfeidhm na n-athchóirithe agus na n-infheistíochtaí atá san áireamh sa phlean le haistriú na Danmhairge go geilleagar na chéad ghlúine eile a luathú. "

Aiseolas

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Danmhairge amach go dtugann sé 25% den chaiteachas iomlán ar an aistriú digiteach. I measc na mbeart chun tacú le haistriú digiteach na Danmhairge tá straitéis dhigiteach náisiúnta nua a fhorbairt, úsáid mhéadaithe na teile-cógaisíochta, rolladh amach leathanbhanda i gcodanna den daonra nach bhfuil chomh daonra agus infheistíochtaí gnó digiteacha a chothú. Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta na Danmhairge a threisiú Measann measúnú an Choimisiúin go bhfuil tacar fairsing d’athchóirithe agus d’infheistíochtaí athneartaithe frithpháirteach i bplean na Danmhairge a chuidíonn le dul i ngleic go héifeachtach le gach ceann nó le fo-thacar suntasach de na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta a leagtar amach sna moltaí tír-shonracha a ndírítear orthu chuig an Danmhairg an Chomhairle sa Seimeastar Eorpach in 2019 agus in 2020. Cuimsíonn sé bearta chun infheistíochtaí príobháideacha a réamhluchtú, tacú leis an aistriú cúpla (glas agus digiteach) agus taighde agus forbairt a chothú.

Léiríonn an plean freagra cuimsitheach cothromaithe ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Danmhairge, agus ar an gcaoi sin cuireann sé go cuí le gach ceann de na sé philéar de Rialachán an RRF. Ag tacú le príomhthionscadail infheistíochta agus athchóirithe Molann plean na Danmhairge tionscadail i roinnt réimsí suaitheanta Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a thugann aghaidh ar shaincheisteanna is coiteann do gach ballstát i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus atá riachtanach don aistriú cúpla. Mar shampla, soláthróidh an Danmhairg € 143 milliún chun éifeachtúlacht fuinnimh a chothú do theaghlaigh agus don tionscal chomh maith le trí athchóiriú fuinnimh ar fhoirgnimh phoiblí. Faigheann an measúnú amach freisin nach ndéanann aon cheann de na bearta atá sa phlean dochar mór don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF. Meastar go bhfuil na córais rialaithe a chuir an Danmhairg i bhfeidhm leordhóthanach chun gnóthaí airgeadais an Aontais a chosaint.

Soláthraíonn an plean dóthain sonraí faoin gcaoi a ndéanfaidh údaráis náisiúnta cásanna coinbhleachta leasa, éillithe agus calaoise a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú. Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Inniu, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach a sholas glas a thabhairt do phlean téarnaimh agus athléimneachta € 1.5bn na Danmhairge. Tá an Danmhairg cheana féin chun tosaigh sna haistrithe glasa agus digiteacha. Agus í ag díriú ar leasuithe agus infheistíochtaí a chuirfidh dlús breise leis an aistriú glas, tá an Danmhairg ag leagan sampla cumhachtach. Taispeánann do phlean go bhfuil an Danmhairg ag féachaint don todhchaí le huaillmhian agus le muinín. "

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tabharfaidh plean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge tacaíocht Eorpach chun a trasdul glas uaillmhianach a chur chun cinn, réimse ina bhfuil an tír ina ceannródaí cheana féin. Seo an tosaíocht cheart don Danmhairg. Agus mé ag smaoineamh ar bhearta iomadúla an phlean chun an t-aistriú digiteach a chur chun cinn, táim an-mhuiníneach go dtabharfaidh NextGenerationEU buntáistí dáiríre do mhuintir na Danmhairge sna blianta amach romhainn. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 1.5bn a sholáthar i ndeontais don Danmhairg faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine ag an gComhairle anois, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh. Cheadódh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 200m leis an Danmhairg mar réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh don Danmhairg. Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe.

Astuithe CO2

Formheasann an Coimisiún méadú buiséid € 88.8 milliún do scéim na Danmhairge ag tacú le hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú

foilsithe

on

Fuair ​​an Coimisiún Eorpach amach go bhfuil méadú buiséid de € 88.8 milliún (DKK 660m), a cuireadh ar fáil tríd an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF) do scéim sa Danmhairg atá ann cheana chun astaíochtaí gás ceaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú, ar aon dul le rialacha Státchabhrach an AE. . Leithdháiltear an buiséad méadaithe atá le maoiniú tríd an RRF, tar éis measúnú dearfach an Choimisiúin ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Danmhairge agus a ghlacadh ag an gComhairle, (SA.63890) ar scéim Danmhargach atá ann cheana (SA. 58791) a d’fhormheas an Coimisiún cheana féin an 21 Bealtaine 2021.

Beidh an beart i bhfeidhm go dtí an 31 Nollaig 2026, agus bhí buiséad tosaigh de € 238m aige (DKK 1.8 billiún). Is é príomhaidhm na scéime seo cur le sprioc na Danmhairge astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú 70% faoi 2030, i gcomparáid le leibhéil 1990. Cuideoidh an chabhair le talamh feirme saibhir carbóin a bhaint ó tháirgeadh agus ina dhiaidh sin leis an talamh a athrú go ceantair dúlra trína hidreolaíocht nádúrtha a athbhunú trí dhraenacha a dhícheangal agus an talamh a ath-fhliuchadh. Rinneadh an scéim atá ann a mheas bunaithe ar a comhlíonadh Treoirlínte an AE maidir le cúnamh stáit sna hearnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta agus i gceantair thuaithe, a cheadaíonn cúnamh chun forbairt gníomhaíochtaí eacnamaíocha áirithe a éascú - sa chás seo astuithe gáis cheaptha teasa ó fheirmeoireacht a laghdú. Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid anois nach n-athraíonn an maoiniú breise a leithdháiltear ar scéim reatha na Danmhairge tríd an RRF an measúnú tosaigh ar an scéim, atá fós ar aon dul le rialacha Státchabhrach an AE. Caithfear gach infheistíocht agus leasú lena mbaineann Cúnamh Stáit atá sna pleananna téarnaimh náisiúnta a chuirtear i láthair i gcomhthéacs an RRF a chur in iúl don Choimisiún lena gceadú roimh ré, mura gcumhdaítear iad le ceann de na rialacha um dhíolúine ó bhloc Stáit, go háirithe an Rialachán Ginearálta maidir le Díolúine Bloc (GBER) agus, don earnáil talmhaíochta, an Rialachán um Dhíolúine Bloc Talmhaíochta (ABER).

Déanfaidh an Coimisiún measúnú ar bhearta den sórt sin mar ábhar tosaíochta agus chuir sé treoir agus tacaíocht ar fáil do bhallstáit i gcéimeanna ullmhúcháin na bpleananna náisiúnta, chun imscaradh tapa an RRF a éascú. Ag an am céanna, déanann an Coimisiún cinnte ina chinneadh go gcomhlíontar na rialacha Státchabhrach is infheidhme, d’fhonn an cothrom na Féinne sa Mhargadh Aonair a chaomhnú agus a chinntiú go n-úsáidtear cistí an RRF ar bhealach a íoslaghdaíonn saobhadh iomaíochta agus ná slua infheistíocht phríobháideach.

Aiseolas

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.63890 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

danmhairg

NextGenerationEU: Téann an tUachtarán von der Leyen chun na Gréige, na Danmhairge agus Lucsamburg chun measúnú an Choimisiúin ar phleananna téarnaimh náisiúnta a chur i láthair

foilsithe

on

Tabharfaidh an tUachtarán Ursula von der Leyen cuairt inniu (17 Meitheamh) ar an nGréig agus ar an Danmhairg, agus Lucsamburg amárach. Tabharfaidh sí go pearsanta toradh mheasúnú agus Mholadh an Choimisiúin don Chomhairle ar fhormheas na bpleananna náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta i gcomhthéacs NextGenerationEU, Plean Téarnaimh na hEorpa. Beidh an tUachtarán san Aithin maidin amárach, áit a mbuailfidh sí leis an bPríomh-Aire Kyriakos Mitsotakis. Rachaidh an tUachtarán von der Leyen go Cóbanhávan ansin. Ansin casfaidh sí leis an bPríomh-Aire Mette Frederiksen agus beidh Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin an Choimisiúin Margrethe Vestager ina dteannta. Dé hAoine 18 Meitheamh, beidh an tUachtarán i Lucsamburg. Ar maidin, casfaidh sí lena Mhórgacht Ríoga Ard-Diúc Lucsamburg agus ina dhiaidh sin casfaidh sí leis an bPríomh-Aire, Xavier Bettel. I ngach tír, tabharfaidh an tUachtarán von der Leyen cuairt ar thionscadail a mhaoineofar a bhuíochas leis an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta, dírithe go príomha ar thaighde agus ar an aistriú glas agus digiteach.

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an AE scéim chúitimh € 1.74 billiún d’fheirmeoirí mionc na Danmhairge

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, scéim Danmhairge thart ar € 1.74 billiún (DKK 13bn) chun feirmeoirí mionc agus gnóthais a bhaineann le mionc a chúiteamh as bearta a rinneadh i gcomhthéacs na ráige coronavirus. Tagann sé seo tar éis fógra iomlán a fháil ón Danmhairg an 30 Márta 2021.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager, atá i gceannas ar bheartas iomaíochta: “Ghlac rialtas na Danmhairge bearta forleathana chun leathadh leaganacha nua coronavirus agus ráigeanna nua i measc mionc a chosc, rud a chuir bagairt thromchúiseach ar shláinte saoránach sa Danmhairg agus níos faide i gcéin. . Cuirfidh an scéim DKK 13n a ceadaíodh inniu (8 Aibreán) ar chumas na Danmhairge feirmeoirí mionc agus gnóthais ghaolmhara a chúiteamh as damáistí a thabhaítear sa chomhthéacs seo. Leanaimid orainn ag obair i ndlúthchomhar leis na ballstáit chun a chinntiú gur féidir bearta tacaíochta náisiúnta a chur i bhfeidhm chomh tapa agus chomh héifeachtach agus is féidir, de réir rialacha an AE. "

Bearta tacaíochta na Danmhairge

Aiseolas

Tar éis roinnt leaganacha mutated den coronavirus a bhrath agus a leathnú go tapa i measc mionc sa Danmhairg, ag tús mhí na Samhna 2020, d’fhógair údaráis na Danmhairge go raibh sé ar intinn acu gach mionc sa Danmhairg a dhíothú. D’fhonn a leithéid de chás a sheachaint ag forbairt i 2021, d’eisigh an Rialtas toirmeasc ar mhionc a choinneáil go dtí tús 2022.

An 30 Márta 2021, sheol an Danmhairg fógra iomlán chuig an gCoimisiún maidir le scéim sa Danmhairg chun feirmeoirí mionc agus gnóthais a bhaineann le mionc a chúiteamh sa chomhthéacs seo, i bhfianaise an tionchair eacnamaíoch agus an chaillteanais fostaíochta shuntasaí de bharr na mbeart urghnách seo. Tá dhá bheart sa scéim:

  • Déanfaidh an chéad bheart, le buiséad de thart ar € 1.2bn (DKK 9bn), feirmeoirí mionc a chúiteamh as an gcosc sealadach ar fheirmeoireacht mionc.
  • Tacóidh an dara beart, le buiséad de thart ar € 538 milliún (DKK 4bn), le feirmeoirí mionc agus le gnóthaí a bhaineann le mionc atá toilteanach a gcumas táirgthe a thabhairt suas don stát.

Beidh tacaíocht faoin dá bheart i bhfoirm deontas díreach.

Cúiteamh d’fheirmeoirí mionc as toirmeasc sealadach

Clúdóidh na deontais dhíreacha chun an toirmeasc ar fheirmeoireacht mionc a chúiteamh gach costas seasta do na feirmeoirí mionc sin a dhúnfaidh táirgeadh go sealadach go dtí go n-ardófar an toirmeasc ar fheirmeoireacht mionc an 1 Eanáir 2022. Féadfar an tréimhse seo a fhadú bliain amháin.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi Airteagal 107 (2) (b) den Chonradh ar Fheidhmiú na hEorpa (CFAE), a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta um chúnamh Stáit arna ndeonú ag na Ballstáit a cheadú chun cuideachtaí sonracha nó earnálacha ar leith a chúiteamh as an damáiste a dhéanann teagmhais eisceachtúla go díreach.

Measann an Coimisiún go gcáilíonn an ráig coronavirus mar eachtra eisceachtúil den sórt sin, toisc gur eachtra urghnách nach féidir a thuar a mbeidh tionchar suntasach eacnamaíoch aige. Mar thoradh air sin, tá údar maith le hidirghabhálacha eisceachtúla ó bhallstáit chun teacht chun cinn leaganacha nua coronavirus agus ráigeanna nua a chosc, amhail an toirmeasc sealadach ar fheirmeoireacht mionc, agus an cúiteamh as na damáistí atá nasctha leis na hidirghabhálacha sin.

Chinn an Coimisiún go gcúiteoidh beart na Danmhairge na damáistí a d’fhulaing feirmeoirí mionc atá nasctha go díreach leis an ráig coronavirus, ós rud é gur féidir an toirmeasc ar mhionc a choinneáil go dtí tús 2022 a mheas mar dhamáiste atá nasctha go díreach leis an tarlú eisceachtúil.

Chinn an Coimisiún freisin go bhfuil an beart comhréireach, toisc go ndéanfaidh coimisiún luachála neamhspleách, arna cheapadh ag Riarachán Tréidliachta agus Bia na Danmhairge agus ag tuairisciú go díreach dóibh, measúnú ar chostais sheasta riachtanacha agus ar chostais chothabhála ar na feirmeacha ar leith le linn na tréimhse múchta, lena n-áirítear trí chigireachtaí ar an láthair a dhéanamh. Cinnteoidh sé seo nach gclúdaíonn méid an chúitimh ach an damáiste iarbhír a d’fhulaing na feirmeoirí.

Tacaíocht d’fheirmeoirí mionc agus do ghnóthais ghaolmhara a thabharfaidh suas a gcumas táirgthe don stát

Déanfaidh an scéim seo cúiteamh d’fheirmeoirí mionc a thabharfaidh suas a gcumas táirgthe do Stát na Danmhairge san fhadtéarma, d’fhonn tionscal a athstruchtúrú atá seans maith go mbeidh cuma leaganacha nua coronavirus ann a d’fhéadfadh bagairt an ghéarchéim reatha agus an suaitheadh ​​a mhéadú geilleagar na Danmhairge. Ríomhfar é bunaithe ar dhá earra caillteanais foriomlána d’fheirmeoirí mionc: i) a gcaillteanas ioncaim ar feadh tréimhse buiséid deich mbliana; agus ii) luach iarmharach stoc caipitil an fheirmeora mionc (foirgnimh, innealra, etc.).

Beidh gnólachtaí a bhaineann le mionc a bhíonn ag brath go mór ar tháirgeadh mionc incháilithe le haghaidh tacaíochta faoin mbeart seo (ionaid agus soláthraithe speisialaithe beatha, monarchana feannadh, an ceantálaí Kopenhagen Fur, srl). Déanfaidh coimisiún luachála measúnú go gcomhlíonann siad roinnt coinníollacha, is é sin go bhfuil baint ag 50% ar a laghad de láimhdeachas na ngnólachtaí sa tréimhse 2017-2019 le tionscal mionc na Danmhairge agus nach féidir leis an ngnó an táirgeadh a thiontú go gníomhaíochtaí eile go díreach. Beidh an chabhair cothrom le luach na coda den ghnó nach féidir a tháirgeadh a thiontú go gníomhaíochtaí eile go díreach.

Is réamhchoinníoll chun tacaíocht a fháil faoin mbeart seo ná go nglacfaidh an Stát seilbh ar na sócmhainní (gach trealamh táirgeachta, stáblaí, innealra, srl.), Nach mbeidh ar fáil a thuilleadh do na feirmeoirí nó do ghnólachtaí bainteacha, faoi seach.

Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, agus go háirithe Airteagal 107 (3) (b) CFAE, a chuireann ar chumas an Choimisiúin bearta Stáit a chur i bhfeidhm a chuireann na Ballstáit i bhfeidhm chun suaitheadh ​​tromchúiseach ina ngeilleagar a leigheas. Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Danmhairge ag teacht leis na prionsabail atá leagtha amach i gConradh an AE agus go bhfuil sí dírithe go maith ar shuaitheadh ​​tromchúiseach do gheilleagar na Danmhairge a leigheas.

Fuair ​​an Coimisiún go dtairgfidh beart na Danmhairge tacaíocht atá nasctha go díreach leis an ngá le suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar na Danmhairge a leigheas agus iarrachtaí na hEorpa agus domhanda i dtreo dheireadh na paindéime a chosaint a bhuíochas sin do vacsaín éifeachtach, trí athstruchtúrú a dhéanamh ar tionscal atá seans maith go bhfuil leaganacha nua coronavirus ann. Fuair ​​sé amach freisin go bhfuil an beart comhréireach, bunaithe ar mhodh ríofa soiléir agus cosaintí lena chinntiú nach sáraíonn an chabhair an méid is gá. Go háirithe, déantar ríomhanna na cabhrach a chur in oiriúint d’earnáil na feirmeoireachta mionc agus do ghnólachtaí gaolmhara, bunaithe ar shonraí tagartha ionadaíocha, measúnuithe aonair agus modhanna luachála agus dímheasa inghlactha.

Dá bhrí sin, bhain an Coimisiún de thátal as go gcuirfidh an beart le tionchar eacnamaíoch an choróivíreas sa Danmhairg a bhainistiú. Is gá, is iomchuí agus is comhréireach suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na prionsabail ghinearálta atá leagtha amach sa Creat Sealadach.

Ar an mbonn seo, tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go bhfuil dhá bheart na Danmhairge ag teacht le rialacha státchabhrach an AE.

cúlra

Tá na bearta seo comhlántach leo siúd tógtha cheana ag údaráis na Danmhairge faoi Airteagal 26 den Rialachán um Dhíolúine Bloc Talmhaíochta (ABER), trína mbronnfar deontais dhíreacha ar mharú mionc ar fhorais sláinte poiblí, chomh maith le bónas “breise” as a ndíothú tapa. Féach SA.61782 le tuilleadh eolais.

Tá tacaíocht airgeadais ó chistí AE nó náisiúnta arna ndeonú do sheirbhísí sláinte nó do sheirbhísí poiblí eile chun dul i ngleic le cás an choróivíris lasmuigh de scóip an rialaithe um chúnamh Stáit. Baineann an rud céanna le haon tacaíocht airgeadais phoiblí a thugtar go díreach do shaoránaigh. Ar an gcaoi chéanna, ní thagann bearta tacaíochta poiblí atá ar fáil do gach cuideachta mar shampla fóirdheontais pá agus íocaíochtaí cánacha corparáideacha agus breisluacha nó ranníocaíochtaí sóisialta a chur ar fionraí faoi rialú cúnaimh Stáit agus ní éilíonn siad ceadú an Choimisiúin faoi rialacha Státchabhrach an AE. Sna cásanna seo go léir, is féidir le Ballstáit gníomhú láithreach. Nuair a bhíonn rialacha Státchabhrach infheidhmithe, is féidir le Ballstáit bearta cuimsithí cabhrach a dhearadh chun tacú le cuideachtaí nó earnálacha ar leith atá ag fulaingt ó iarmhairtí an ráig coronavirus de réir an chreata Stáit de chuid an AE atá ann cheana.

An 13 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a Cumarsáid maidir le freagra eacnamaíoch Comhordaithe ar ráig COVID-19 na féidearthachtaí seo a leagan amach.

Maidir leis seo, mar shampla:

  • Féadann ballstáit cuideachtaí ar leith nó earnálacha ar leith a chúiteamh (i bhfoirm scéimeanna) as an damáiste a d’fhulaing agus a tharla go díreach mar gheall ar tharluithe eisceachtúla, amhail iad siúd ba chúis leis an ráig coronavirus. Foráiltear dó seo le hAirteagal 107 (2) (b) CFAE.
  • Cuireann rialacha maidir le státchabhair bunaithe ar Airteagal 107 (3) (c) CFAE ar chumas ballstát cabhrú le cuideachtaí déileáil le ganntanas leachtachta agus cúnamh tarrthála práinneach de dhíth orthu.
  • Is féidir é seo a chomhlánú le bearta éagsúla éagsúla, mar shampla faoi na Rialacháin de minimis agus na Rialacháin um Dhíolúine Bloc, ar féidir le ballstáit a chur i bhfeidhm láithreach, gan an Coimisiún a bheith páirteach ann.

I gcás cásanna eacnamaíocha atá an-dian, mar an ceann atá os comhair na mBallstát go léir faoi láthair mar gheall ar an ráig coronavirus, tugann rialacha státchabhrach an AE deis do bhallstáit tacaíocht a dheonú chun suaitheadh ​​tromchúiseach ar a ngeilleagar a leigheas. Tá sé seo á thuar le hAirteagal 107 (3) (b) CFAE den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh.

An 19 Márta 2020, ghlac an Coimisiún a cúnamh stáit Creat Sealadach bunaithe ar Airteagal 107 (3) (b) CFAE chun a chumasú do bhallstáit an tsolúbthacht iomlán a bhfuil súil leis faoi rialacha Státchabhrach a úsáid chun tacú leis an ngeilleagar i gcomhthéacs na ráige coronavirus. An Creat Sealadach, arna leasú ar 3 Aibreán, Bealtaine 8, 29 meitheamh13 Deireadh Fómhair 2020 agus Eanáir 28 2021, déantar foráil ann maidir leis na cineálacha cúnaimh seo a leanas, ar féidir le ballstáit a dheonú: (i) Deontais dhíreacha, instealltaí cothromais, buntáistí roghnacha cánach agus réamhíocaíochtaí; (ii) Ráthaíochtaí stáit maidir le hiasachtaí arna nglacadh ag cuideachtaí; (iii) Iasachtaí poiblí fóirdheonaithe do chuideachtaí, lena n-áirítear iasachtaí fo-ordaithe; (iv) Cosaintí do bhainc a dhíríonn cúnamh Stáit ar an bhfíorgheilleagar; (v) Árachas creidmheasa onnmhairithe gearrthéarmach poiblí; (vi) Tacaíocht do thaighde agus forbairt a bhaineann le coronavirus (T&F); (vii) Tacaíocht chun saoráidí tástála a thógáil agus a uasghrádú; (viii) Tacaíocht do tháirgeadh táirgí atá ábhartha chun dul i ngleic leis an ráig coronavirus; (ix) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm iarchur íocaíochtaí cánach agus / nó fionraí ranníocaíochtaí slándála sóisialta; (x) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm fóirdheontais pá d’fhostaithe; (xi) Tacaíocht spriocdhírithe i bhfoirm ionstraimí caipitil cothromais agus / nó hibrideacha; (xii) Tacaíocht do chostais sheasta nochtaithe do chuideachtaí atá ag meath ar láimhdeachas i gcomhthéacs na ráige coronavirus.

Beidh an Creat Sealadach i bhfeidhm go dtí deireadh mhí na Nollag 2021. D’fhonn cinnteacht dhlíthiúil a chinntiú, déanfaidh an Coimisiún measúnú roimh an dáta seo an gá é a leathnú.

Beidh an leagan neamhrúnda ar an gcinneadh a chur ar fáil faoin uimhir cás SA.61945 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas gréasáin uair amháin aon saincheisteanna rúndachta réitithe. Foilseacháin nua chinntí státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil atá liostaithe sa R-Nuacht Seachtainiúil an Chomórtais.

Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomh eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending