Ceangail le linn

africa

Infheistíocht, nascacht agus comhoibriú: An fáth go dteastaíonn níos mó comhoibrithe AE-Afracach uainn sa talmhaíocht

foilsithe

on

Le míonna beaga anuas, léirigh an tAontas Eorpach a thoilteanas gnóthaí talmhaíochta san Afraic a chur chun cinn agus tacú leo, faoi ghnóthais an Choimisiúin Eorpaigh Comhpháirtíocht Afraic-AE. Tá sé mar aidhm ag an gComhpháirtíocht, a leagann béim ar chomhoibriú AE-Afracach, go háirithe i ndiaidh na paindéime COVID-19, inbhuanaitheacht agus bithéagsúlacht a chur chun cinn agus tá sí chun cinn caidrimh phoiblí-phríobháideacha a chur chun cinn ar fud na mór-roinne, scríobhann Cathaoirleach Acmhainní Glas na hAfraice Zuneid Yousuf.

Cé go mbaineann na tiomantais seo leis an mór-roinn ar fad, ba mhaith liom díriú ar an gcaoi ar chuidigh an comhoibriú méadaithe idir an Afraic agus an AE leis an tSaimbia, mo thír féin. An mhí seo caite, Ambasadóir an Aontais Eorpaigh chuig an tSaimbia Jacek Jankowski D'fhógair FIONTAR Ciste Dúshlán na Saimbia (EZCF), tionscnamh a fhaigheann tacaíocht ón AE a dhámhfaidh deontais ar oibreoirí gnó talmhaíochta sa tSaimbia. Is fiú iomlán iomlán de € 25.9 milliún an plean agus tá a chéad ghlao ar thograí seolta aige cheana féin. In am a bhfuil an tSaimbia, mo thír féin, ag troid dúshláin eacnamaíocha thromchúiseacha is deis é seo a bhfuil géarghá leis do thionscal gnó talmhaíochta na hAfraice. Níos déanaí, díreach an tseachtain seo caite, an AE agus an tSaimbia D'aontaigh chuig dhá chomhaontú maoinithe a bhfuil súil acu borradh a chur faoi infheistíochtaí sa tír faoin gClár Tacaíochta Rialtais Eacnamaíoch agus faoi Chlár Claochlaithe Inbhuanaithe Éifeachtúlachta Fuinnimh na Saimbia.

Ní rud nua é comhoibriú agus tiomantas na hEorpa maidir le talmhaíocht na hAfraice a chur chun cinn. Infheistíodh ár gcomhpháirtithe Eorpacha le fada chun talamhghnó na hAfraice a chur chun cinn agus cuidiú leis a lánacmhainneacht a bhaint amach agus an earnáil a chumhachtú. I mí an Mheithimh i mbliana, rinne Ceardchumainn na hAfraice agus na hEorpa Seoladh comh-ardán agraibhia, a bhfuil sé mar aidhm aige earnálacha príobháideacha na hAfraice agus na hEorpa a nascadh chun infheistíocht inbhuanaithe agus brí a chur chun cinn.

Seoladh an t-ardán ó chúl ‘chomhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe agus poist’ a bhí mar chuid de 2018 Jean Claude Junker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh seoladh staid an Aontais, áit ar iarr sé “comhghuaillíocht nua idir an Afraic agus an Eoraip” agus léirigh sé go bhfuil an Afraic i gcroílár chaidrimh sheachtraigh an Aontais.

Tá an tSaimbia, agus timpeallacht talmhaíochta na hAfraice, agus is féidir a rá, faoi cheannas feirmeacha beaga go meánmhéide a dteastaíonn tacaíocht airgeadais agus institiúideach uathu chun na dúshláin seo a nascleanúint. Ina theannta sin, tá easpa nascachta agus idirnascthachta laistigh den earnáil, rud a choisceann ar fheirmeoirí ceangal lena chéile agus a lánacmhainneacht a bhaint amach trí chomhoibriú.

Rud a fhágann go bhfuil EZCF uathúil i measc thionscnaimh agra-ghnó na hEorpa san Afraic, áfach, is é a fhócas sonrach ar an tSaimbia agus feirmeoirí na Saimbia a chumhachtú. Le cúpla bliain anuas, tá tionscal feirmeoireachta na Saimbia tar éis dul i ngleic le triomaigh, easpa bonneagair iontaofa agus dífhostaíocht. Go deimhin, ar fud na 2019, meastar gur theastaigh cúnamh bia éigeandála ó 2.3 milliún duine mar gheall ar thriomach mór sa tSaimbia.

Dá bhrí sin, ní amháin go neartaíonn tionscnamh atá dírithe ar an tSaimbia amháin, le tacaíocht ón Aontas Eorpach agus atá ailínithe le nascacht agus infheistíocht mhéadaithe sa talmhaíocht a chur chun cinn, nasc láidir na hEorpa leis an tSaimbia, ach tabharfaidh sé roinnt tacaíochta agus deiseanna a bhfuil géarghá leo don earnáil. Gan amhras ligfidh sé seo dár bhfeirmeoirí áitiúla raon leathan acmhainní airgeadais a dhíghlasáil agus a ghiaráil.

Níos tábhachtaí fós, níl an EZCF ag feidhmiú leis féin. In éineacht le tionscnaimh idirnáisiúnta, tá roinnt cuideachtaí agra-ghnó suntasacha agus tábhachtacha sa tSaimbia atá ag obair chun rochtain a thabhairt d’fheirmeoirí ar mhaoiniú agus ar mhargaí caipitil.

Ceann díobh seo is ea Green Green Resources (AGR), cuideachta agra-ghnó den scoth a bhfuil bród orm a bheith i mo chathaoirleach air. Ag AGR, dírítear ar bhreisluach a chur chun cinn ag gach leibhéal den slabhra luacha feirmeoireachta, chomh maith le straitéisí inbhuanaithe a lorg d’fheirmeoirí chun a dtorthaí a uasmhéadú. Mar shampla, i mí an Mhárta i mbliana, chuaigh AGR i gcomhar le roinnt feirmeoirí tráchtála agus gníomhaireachtaí iltaobhacha chun scéim uiscithe arna mhaoiniú ag an earnáil phríobháideach agus soláthar gréine damba agus lasmuigh den ghreille a fhorbairt a thacóidh le níos mó ná 2,400 feirmeoir gairneoireachta, agus a leathnóidh táirgeadh gráin agus plandálacha torthaí nua i bloc feirmeoireachta Mkushi i Lár na Saimbia. Sna blianta beaga amach romhainn, beidh muid ag díriú ar inbhuanaitheacht a chur chun cinn agus ar thionscnaimh den chineál céanna a chur chun feidhme, agus táimid réidh le hinfheistíocht a dhéanamh in éineacht le cuideachtaí gnó talmhaíochta eile atá ag iarraidh a gcuid oibríochtaí a leathnú, a nuachóiriú nó a éagsúlú.

Cé gur dealraitheach go bhféadfadh dúshláin a bheith roimh earnáil na talmhaíochta sa tSaimbia sna blianta amach romhainn, tá roinnt garspriocanna an-tábhachtach agus cúiseanna leis an dóchas agus an deis. Is bealach tábhachtach é an comhar méadaithe leis an Aontas Eorpach agus le comhpháirtithe Eorpacha chun an deis a thapú agus a chinntiú go bhfuilimid go léir ag déanamh a oiread agus is féidir linn chun cabhrú le feirmeoirí beaga agus meánmhéide ar fud na tíre.

Cuideoidh cur chun cinn idirnascthacht mhéadaithe san earnáil phríobháideach lena chinntiú go dtacaítear agus go gcumhachtaítear d’fheirmeoirí beaga, cnámh droma ár dtionscal talmhaíochta náisiúnta, chun comhoibriú, agus a gcuid acmhainní a roinnt le margaí níos mó. Creidim go bhfuil cuideachtaí talmhaíochta agus Eorpacha áitiúla ag dul sa treo ceart trí fhéachaint ar bhealaí chun an talamhghnó a chur chun cinn, agus tá súil agam gur féidir linn uile, le chéile, na haidhmeanna sin a chur chun cinn go hinbhuanaithe ar an stáitse réigiúnach agus idirnáisiúnta.

africa

Foireann na hEorpa: Comhaontuithe séalaí an AE chun € 10 billiún a ghiniúint in infheistíocht san Afraic agus i gComharsanacht an AE agus chun téarnamh domhanda a spreagadh

foilsithe

on

Le linn an chruinnithe mullaigh Airgeadas i gComhchoiteann, ghlac an Coimisiún Eorpach céim mhór chun tosaigh maidir le hinfheistíocht san Afraic agus i gComharsanacht an AE a threisiú, ag cuidiú le téarnamh domhanda ón bpaindéim a spreagadh, trí dheich gcomhaontú ráthaíochta airgeadais dar luach € 990 milliún a thabhairt i gcrích le hinstitiúidí airgeadais comhpháirtíochta a chomhlánaíonn an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (EFSD), rannán maoinithe an Phlean Infheistíochta Seachtraí (EIP).

Le chéile, táthar ag súil go nginfidh na ráthaíochtaí seo suas le € 10 billiún san infheistíocht fhoriomlán. Dúirt an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen: “Trí na comhaontuithe seo a shíniú inniu, chuir an AE i gcrích ráthaíocht fhoriomlán an Phlean Infheistíochta Seachtraí beagnach dhá mhí go luath. Anois is féidir lenár n-institiúidí airgeadais comhpháirtíochta leas a bhaint as ráthaíochtaí aonair uile an Phlean chun billiúin euro a ghiniúint in infheistíocht a bhfuil géarghá léi, go háirithe ar fud na hAfraice. Tacóidh na comhaontuithe seo go díreach le daoine a bhfuil cuid de na dúshláin is mó acu mar gheall ar COVID-19: úinéirí gnóthas beag, daoine féinfhostaithe, mná-fhiontraithe agus gnóthais faoi stiúir daoine óga. Cuideoidh siad freisin le leathnú mór ar ghiniúint fuinnimh in-athnuaite a mhaoiniú, ag cinntiú go bhfuil an téarnamh ón bpaindéim glas, digiteach, cóir agus athléimneach. "

Dúirt an Coimisinéir Comharsanachta agus Méadaithe Olivér Várhelyi: “Léiríonn na comhaontuithe ráthaíochta a shínímid inniu go soiléir an chomhpháirtíocht éifeachtach a bunaíodh idir an Coimisiún Eorpach agus na hInstitiúidí Airgeadais Idirnáisiúnta chun tacú lenár dtíortha comhpháirtíochta. Tá gá níos mó le hinfheistíochtaí i bhfianaise na paindéime. Le síniú an lae inniu, tá an Coimisiún Eorpach ag fáil níos mó ná € 500m chun tacú le tíortha Comharsanachta an AE. Spreagfaidh na comhaontuithe ráthaíochta seo a n-athshlánú eacnamaíoch agus beidh siad níos athléimní ó ghéarchéimeanna sa todhchaí. "

Cuimsíonn comhaontuithe ráthaíochtaí an ráthaíocht € 400 milliún a fógraíodh níos luaithe - a chomhlánaíonn an fógraíodh deontas breise € 100 milliún ón AE inniu - don tSaoráid COVAX, vacsaíní COVID-19 a fhorbairt agus rochtain chothrom a chinntiú nuair a bheidh siad ar fáil. Cuideoidh comhaontuithe eile le haghaidh ráthaíochtaí dar luach € 370m le gnóthais bheaga fanacht ar snámh agus leanúint ag fás i bhfianaise na paindéime COVID-19. Le haghaidh tuilleadh faisnéise féach an t-iomlán preas release.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Slógann Ciste Iontaobhais AE don Afraic € 22.6 milliún eile chun cobhsaíocht agus slándáil a chothú i réigiún Sahel agus Lake Chad

foilsithe

on

D’fhógair an tAontas Eorpach € 22.6 milliún eile do chúig chlár nua faoi Chiste Iontaobhais Éigeandála an Aontais Eorpaigh don Afraic (EUTF) chun cobhsaíocht agus slándáil a chothú i réigiún Sahel agus Lake Chad.

Dúirt an Coimisinéir Comhpháirtíochtaí Idirnáisiúnta Jutta Urpilainen: “Cuireann na cúig chlár seo ar bhealaí éagsúla le dul i ngleic leis an ngéarchéim fhada i réigiún Sahel agus cuireann siad a seasmhacht agus a rathúnas fadtéarmach chun cinn. Díríonn siad ar an mbagairt sceimhlitheoireachta, ar an gciontacht a fheictear do choirpigh, agus cabhraíonn siad le rialachas a fheabhsú, ach tabharfaidh siad deiseanna cruthaitheacha agus eacnamaíocha níos mó do dhaoine óga sa réigiún agus feabhsóidh siad rochtain ar an idirlíon. "

Tacóidh clár € 10m atá ceadaithe faoin EUTF leis an gcomhrac i gcoinne saoirse ó phionós i mBuircíne Fasó tríd an gcóras ceartais a dhéanamh níos inrochtana agus níos éifeachtaí, mar shampla trí fheidhmiú na slabhra pionóis a fheabhsú agus trí thacú le tionscadail tosaíochta sa chóras ceartais.

Tacóidh an EUTF freisin le scuadrún ilchuspóireach de Gharda Náisiúnta an Nígir a chruthú chun slándáil an daonra a fheabhsú agus an réigiún a chobhsú. Cuimseoidh an clár € 4.5m seo, arna iarraidh ag Aireacht Gnóthaí Baile na Nígire, gníomhaíochtaí tógála acmhainne le fócas speisialta ar chosaint chearta an duine, agus soláthar ábhair, lena n-áirítear feithiclí, trealamh cumarsáide, veisteanna cruthúnas piléar, agus otharcharr le trealamh míochaine, chun an bhagairt sceimhlitheoireachta a sheasamh níos fearr.

Cuirfidh an tríú clár, ar fiú beagán os cionn € 2m é, le cruthú Radio Jeunesse Sahel, ardán trasnáisiúnta a ligfidh do dhaoine óga idir 15 agus 35 bliana d’aois iad féin a chur in iúl sa Mháratáin, i Mailí, Buircíne Fasó, an Nígir agus Sead. Cuirfidh an raidió ábhar nuálach ar fáil faoi na dúshláin éagsúla atá roimh an óige, agus tabharfaidh sé spás dóibh dul i mbun díospóireachta, agus mothú comhchoiteann a chur chun cinn.

Tacóidh an AE, le díreach os cionn € 1m, le clár cúnaimh theicniúil chun earnáil na Teicneolaíochta Faisnéise agus Cumarsáide (TFC) sa Ghaimbia a neartú. Is é seo an chéad chéim d’iarrachtaí rochtain uilíoch idirlín a chruthú sa Ghaimbia trí bhonneagar idirlín atá ann cheana a chomhlánú le teicneolaíocht gan sreang 4G agus trí bhearta um chuimsiú sóisialta a ghabhann leis.

Faoi dheireadh, réiteoidh tionscadal píolótach tógála acmhainne € 5m an bealach chun córas clárlainne sibhialta Ghuine a dhigitiú agus chun saoránaigh a aithint go leictreonach. Cruthaíonn an easpa doiciméad aitheantais atá deimhnithe go dlíthiúil go leor dúshlán, lena n-áirítear imircigh a dhéanamh níos leochailí ó gháinneáil ar dhaoine.

cúlra

Bunaíodh Ciste Iontaobhais Éigeandála an AE don Afraic in 2015 chun aghaidh a thabhairt ar bhunchúiseanna na héagobhsaíochta, an díláithrithe éigeantaigh agus na himirce neamhrialta agus chun cur le bainistíocht imirce níos fearr. Go dtí seo tá acmhainní dar luach € 5 billiún leithdháilte ag EUTF ar institiúidí AE, ballstáit agus deontóirí eile.

Tuilleadh eolais

Ciste Iontaobhais Éigeandála AE don Afraic

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Tá baol ann go méadóidh polaitíocht na hearnála teileachumarsáide costais do thomhaltóirí

foilsithe

on

Príomh-ionadaí AE Huawei, Abraham Liukang

Príomh-ionadaí AE Huawei, Abraham Liukang

Ag labhairt dó tráthnóna inniu (21 Deireadh Fómhair) ag seimineár gréasáin de chuid Aontas na hAfraice (AU) de chuid Aontas na hAfraice (AE) ar an tábhacht a bhaineann le comhoibriú AE-AU i dtaighde, thug príomh-ionadaí AE Huawei, Abraham Liukang, foláireamh go ndéanfaí polaitíocht ar fhorbairt na hearnála teileachumarsáide sa todhchaí. ní bheidh de éifeacht aige ach costais na dtomhaltóirí a bhrú suas. “Go bunúsach, tógadh 4G agus 5G timpeall ar chomhchaighdeáin teicneolaíochta. Thug sé seo buntáistí do thomhaltóirí maidir le cáilíocht na dtáirgí teicneolaíochta nua a cuireadh ar fáil agus maidir le laghduithe costais don úsáideoir deiridh. Tharla an próiseas ard-dhigitithe seo mar gheall ar chomhoibriú domhanda sa taighde agus san eolaíocht.

"Is é an rud deireanach a theastaíonn ón domhan anois ná go dtiocfadh dí-chúpláil chun cinn de réir mar a thógtar réitigh nua teicneolaíochta. Ba cheart go mbeadh an domhan faoi aontú le chéile chun dul i ngleic le saincheisteanna mar COVID-19 agus athrú aeráide.

"Tá stair láidir ag Huawei maidir le páirt a ghlacadh i dtionscadail taighde an AE agus tá leathanbhanda curtha i bhfeidhm againn i go leor áiteanna tuaithe san Afraic, lena n-áirítear trínár dtionscadal nuálach Rural Star."

Dúirt Carlos Zorrinho FPE agus atá ina chomhchathaoirleach ar Chomhthionól Parlaiminte an AE-ACP: “Is í an chomhpháirtíocht chomhionanna idir an AE agus an Afraic go díreach.

"Ní mór go mbeadh cothrom na Féinne i gcaidreamh AU-AE maidir le saorghluaiseacht taighdeoirí agus saorghluaiseacht smaointe. Ní mór do rialtais na hAfraice an tsochaí shibhialta san Afraic a bheith níos rannpháirtí ar shaincheisteanna taighde. Ní mór don eolaíocht baineann sé le réitigh a fháil ar phríomhfhadhbanna agus ní bhaineann sé le saol a rialú.

"Ba cheart don AE tacú le tionscnamh nua Wifi do Chách san Afraic."

Dúirt Annelisa Primi ón OECD “is ​​eolaíocht mhaith i ngach áit eolaíocht mhaith in áit ar bith. Déan eolaíocht, ná ceannaigh í.

"Tá an Afraic ag cuidiú leis an domhan dul i ngleic le Covid-19. Mar gheall ar eispéireas Ebola, tá a fhios ag an Afraic na tosaíochtaí nach mór a leagan síos chun an paindéim seo a láimhseáil."

Dúirt Moctar Yedaly, ceann TFC san Aontas Afracach inniu: “Caithfidh rialtais na hAfraice infheistíocht a dhéanamh ann [ríomhphost faoi chosaint] nó caillfidh siad na buntáistí a bhaineann le digitiú.

"Ní mór go mbeadh athrú paraidíme i smaointeoireacht rialtais na hAfraice ar an ábhar infheistíochta seo.

“Tá sé ríthábhachtach infheistíocht a dhéanamh i dteicneolaíochtaí glana agus glasa - má tá Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe le baint amach.

"Tá tionscadail chibearshlándála agus sonraí an-tábhachtach mar tá daoine ar fud an domhain ag iarraidh gnó a dhéanamh gan aon chontúirt."

Dúirt Declan Kirrane, stiúrthóir bainistíochta ISC Intelligence: “Tá taighde ceannródaíoch ar siúl san Afraic cheana féin.

"Is tionscnamh eolaíoch domhanda é an tionscadal réalteolaíochta Square Kilometer Array (SKA). Tá taighdeoirí Afracacha an-láidir freisin i réimsí na n-eolaíochtaí sonraí agus ríomhaireachta.

"Caithfidh feabhas a chur ar fhorbairt cumais san Afraic má tá taighdeoirí Afracacha chun leas iomlán a bhaint as Horizon Europe agus ba cheart go mbeadh ailíniú idir an Afraic agus an AE ar GDPR agus ábhair bheartais bhainteacha mar an earnáil sláinte. Is í Comhpháirtíocht na dTrialacha Cliniciúla na dTíortha Eorpacha agus na dTíortha i mBéal Forbartha dul chun cinn láidir á dhéanamh freisin maidir le dul i ngleic le VEID, SEIF agus maláire. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending