Ceangail le linn

cosaint leanaí

'Is féidir deireadh a chur le foréigean in aghaidh leanaí le níos mó cuntasachta rialtais' a deir World Vision

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

leanaí i gcoimhlintMíníonn leanaí an praghas nuair a chaitear le gealltanais uaillmhianacha rialtais chun deireadh a chur le foréigean le cuntasachtaí míshoiléire agus le hacmhainní neamhleor, míníonn sé tuarascáil nua ón ngníomhaireacht cúnaimh World Vision. Tugann an tuarascáil breac-chuntas ar conas is féidir an sprioc chun deireadh a chur le foréigean i gcoinne leanaí má tá rialtais freagrach as seirbhísí sonracha agus polasaithe infhorghníomhaithe a sheachadadh a chosnaíonn leanaí agus daoine óga.  

Seoladh an tuarascáil ar XNUM Nollaig ag ócáid ​​a d'eagraigh an FPE Nathalie Griesbeck i bParlaimint na hEorpa, an tuarascáil Cuntasacht agus Dul i nGleic le Foréigean i gcoinne Leanaí míníonn cur chuige 'gnó mar is gnách' chun na Spriocanna nua um Fhorbairt Inbhuanaithe a bhaint amach.

“Beidh gá le cruthaitheacht, buanseasmhacht agus cuntasacht chun gealltanais na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe a chinntiú mar réaltacht i saol na leanaí,” arsa Tamara Tutnjevic, Comhairleoir Polasaí Sinsearach an Domhain. “Tá cuntasacht ríthábhachtach. Gan é, beidh ár ngealltanais chun na leanaí is leochailí ar domhan a chosaint i mbaol. ”

Aiseolas

Deir tuarascáil World Vision go bhfuil dúshláin ann maidir le meicníochtaí neamhdhóthanacha maidir le sonraí agus bailiú sonraí maidir le foréigean i gcoinne leanaí, droch-chumhdach seirbhíse a bhraitheann ar raon éagsúil soláthróirí a bhfuil freagrachtaí doiléire orthu, agus a scaiptear go minic thar raon áiseanna, institiúidí agus aireachtaí.

Beidh sé ríthábhachtach na dúshláin seo a shárú chun a chinntiú go gcomhlíonfaidh na spriocanna nua domhanda a ngealltanais, a deir World Vision. Deir an ghníomhaireacht chúnaimh go bhfuil cur chuige amháin ann córais chuntasachta shóisialta a chur i bhfeidhm, a chruthaíonn lúba aiseolais fíor-ama idir saoránaigh agus a rialtais. Bíonn soláthraithe seirbhíse áitiúla, an rialtas áitiúil, baill an phobail, ceannairí traidisiúnta agus creidimh páirteach i gcórais chuntasachta sóisialta.

Cuntasacht agus Dul i nGleic le Foréigean gan Leanaí in aghaidh Leanaí
tá cúig phríomh-mholadh ann:  

1) Ba cheart rialtais a bheith cuntasach chun seirbhísí sonracha agus beartais infheidhmithe a chosnaíonn leanaí a chinntiú.

Aiseolas

2) Ba cheart sláinte, oideachas agus earnálacha poiblí ábhartha eile a bheith cuntasach as a ról i bhforéigean a chosc agus aghaidh a thabhairt air ag leibhéil an phobail.

3) Tá rialtais cuntasach as inrochtaineacht agus feidhmíocht seirbhísí tacaíochta teaghlaigh agus leanaí chun foréigean in aghaidh leanaí a chosc agus freagairt dóibh, go háirithe iad siúd is leochailí.

4) I gcomhthéacsanna ina bhfuil meicníochtaí foirmiúla cuntasachta atá nasctha le deireadh a chur le foréigean in aghaidh leanaí lag nó tearcfhorbartha, is féidir le comhpháirtíochtaí nuálacha lena mbaineann an rialtas, an tsochaí shibhialta agus an earnáil phríobháideach a bheith ina rogha eile sa ghearrthéarma agus sa mheántéarma.

5) Caithfidh rialtais meicníochtaí comhordaithe náisiúnta a chur i bhfeidhm nó a neartú chun a chinntiú go bhfuil na páirtithe leasmhara ábhartha go léir ag gabháil do straitéisí náisiúnta a fhorbairt atá dírithe ar fhoréigean in aghaidh leanaí a dhíchur. Caithfear solúbthacht leordhóthanach a cheadú chun freastal ar chomhthéacsanna áitiúla éagsúla

“Trí straitéisí cuntasachta sóisialta a oiriúnú chun aghaidh a thabhairt ar na gnéithe uathúla, comhthéacsúla de chosaint leanaí, is féidir le rialtais, an tsochaí shibhialta agus an pobal oibriú le chéile chun a chinntiú go seachadann na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe do na leanaí leochaileacha ar cheart dóibh a bheith i gcroílár an chláir oibre dhomhanda nua, ”Chuir Tutnjevic leis.

cosaint leanaí

Molann an Coimisiún gníomh chun seasamh le cearta leanaí agus tacú le leanaí i ngátar

foilsithe

on

Meáin ghaolmhara

Ghlac an Coimisiún an chéad chuimsitheach Straitéis an AE ar Chearta an Linbh, chomh maith le togra le haghaidh Moladh ón gComhairle lena mbunófar Ráthaíocht Eorpach Leanaí, comhdheiseanna a chur chun cinn do leanaí atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta. Agus an dá thionscnamh á n-ullmhú aige, bhailigh an Coimisiún, i gcomhar le heagraíochtaí domhanda domhanda um chearta leanaí, tuairimí os cionn 10,000 leanbh.

Straitéis an AE: sé réimse théamacha & gníomh beartaithe

Aiseolas
  1. Leanaí mar ghníomhairí athraithe sa saol daonlathach: Tá an Coimisiún ag moladh raon gníomhartha - ó théacsanna dlí a thacaíonn le leanaí a tháirgeadh go comhairliúcháin a reáchtáil le leanaí i gcomhthéacs na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa agus cur i bhfeidhm an Chomhaontaithe Aeráide agus an Bheart Ghlais. Ba cheart do na Ballstáit rannpháirtíocht leanaí a chumasú sa saol cathartha agus daonlathach.
  2. Ceart na leanaí a lánacmhainneacht a bhaint amach is cuma a gcúlra sóisialta: Tá an Coimisiún ag iarraidh Ráthaíocht Eorpach Leanaí a bhunú chun dul i ngleic le bochtaineacht leanaí agus eisiamh sóisialta. Tabharfaidh an Coimisiún aghaidh freisin, mar shampla, ar shláinte mheabhrach leanaí agus cuideoidh sé le tacú le bia sláintiúil agus inbhuanaithe i scoileanna an AE. Déanfaidh an Coimisiún a dhícheall caighdeáin luathoideachais agus cúraim ar fud an AE a thógáil agus oideachas cuimsitheach ardchaighdeáin a thógáil.
  3. Ceart leanaí a bheith saor ó fhoréigean: Molfaidh an Coimisiún reachtaíocht chun foréigean teaghlaigh agus inscne a chomhrac agus moltaí tábla chun cleachtais dhochracha in aghaidh na mban agus na gcailíní a chosc. Tugtar cuireadh do na Ballstáit córais chomhtháite cosanta leanaí a thógáil agus a bhfeidhmiú a fheabhsú, chomh maith le freagairt ar fhoréigean i scoileanna a neartú, agus reachtaíocht náisiúnta a ghlacadh chun deireadh a chur le pionós corpartha i ngach suíomh.
  4. Ceart leanaí chun ceartais atá oiriúnach do leanaí, mar íospartaigh, finnéithe, amhrastaigh, cúisithe go ndearna siad coir, nó páirtí in aon imeacht dlí. Rannchuideoidh an Coimisiún, mar shampla, le sainoiliúint bhreithiúnach agus oibreoidh sé le Comhairle na hEorpa chun Treoirlínte 2010 ar Cheartas a thacaíonn le Leanaí a chur i bhfeidhm, tugtar cuireadh do Bhallstáit tacú le hoiliúint mar shampla, agus chun roghanna láidre seachas gníomh breithiúnach mar roghanna malartacha a fhorbairt. coinneáil nó idirghabháil i gcásanna sibhialta.
  5. Ceart leanaí chun an timpeallacht dhigiteach a nascleanúint go sábháilte agus leas a bhaint as a dheiseanna: Déanfaidh an Coimisiún an Straitéis Eorpach um Idirlíon Níos Fearr do Leanaí agus an beartaithe An tAcht um Sheirbhísí Digiteacha Tá sé mar aidhm ag eispéireas sábháilte ar líne a sholáthar. Tá an Coimisiún ag éileamh ar Bhallstáit na rialacha maidir le cosaint leanaí atá sa Treoir athbhreithnithe um Sheirbhísí Meán Closamhairc a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus tacú le forbairt bunscileanna digiteacha leanaí. Áitíonn an Coimisiún freisin ar chuideachtaí TFC aghaidh a thabhairt ar iompar díobhálach ar líne agus ábhar mídhleathach a bhaint.
  6. Cearta leanaí ar fud na cruinne: Tá cearta leanaí uilíoch agus treisíonn an AE a thiomantas na cearta seo a chosaint, a chur chun cinn agus a chomhlíonadh ar fud an domhain agus sa réimse iltaobhach. Bainfear é seo amach mar shampla trí 10% den mhaoiniú cabhrach daonnúla a leithdháileadh ar oideachas in éigeandálaí agus i ngéarchéimeanna fada. Ullmhóidh an Coimisiún Plean Gníomhaíochta don Aos Óg faoi 2022 chun rannpháirtíocht na hóige agus na leanaí a chur chun cinn ar fud an domhain, agus chun inniúlachtaí cosanta leanaí a neartú laistigh de Thoscaireachtaí an AE. Coinníonn an Coimisiún beartas lamháltais nialais ar shaothar leanaí freisin.

An Ráthaíocht Eorpach Leanaí nua

In 2019, bhí beagnach 18 milliún leanbh san AE (22.2% de dhaonra na leanaí) ina gcónaí i dteaghlaigh atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta. Mar thoradh air seo tá timthriall idirghlúine faoi mhíbhuntáiste, le héifeachtaí as cuimse agus fadtéarmacha ar leanaí. Tá sé mar aidhm ag an Ráthaíocht Leanaí Eorpach an timthriall seo a bhriseadh agus comhdheiseanna a chur chun cinn trí rochtain ar shraith príomhsheirbhísí a ráthú do leanaí i ngátar (daoine faoi 18 mbliana atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta).

Faoin Ráthaíocht Leanaí Eorpach, moltar do Bhallstáit soláthar a dhéanamh rochtain saor in aisce agus éifeachtach do leanaí i ngátar:

Aiseolas
  • Oideachas agus cúram na luath-óige - mar shampla, seachain ranganna deighilte;
  • oideachas agus gníomhaíochtaí scoilbhunaithe - mar shampla, trealamh leordhóthanach le haghaidh cianfhoghlama agus turais scoile;
  • béile sláintiúil amháin ar a laghad gach lá scoile, Agus;
  • cúram sláinte - mar shampla, rochtain ar scrúduithe míochaine agus cláir scagtha sláinte a éascú.

Ba cheart go mbeadh na seirbhísí seo saor in aisce agus ar fáil go héasca do leanaí i ngátar.

Molann an Coimisiún freisin go gcuirfeadh na Ballstáit ar fáil do leanaí i ngátar rochtain éifeachtach chun sláintiúil cothaithe agus tithíocht leordhóthanach: Mar shampla, ba chóir go bhfaigheadh ​​leanaí béilí sláintiúla lasmuigh de laethanta scoile freisin, agus ba cheart go mbeadh rochtain ag leanaí gan dídean agus a dteaghlaigh ar chóiríocht leordhóthanach.

Dúirt an Leas-Uachtarán Daonlathais agus Déimeagrafaíochta Dubravka Šuica: “Is cloch mhíle í an Straitéis chuimsitheach nua seo de chuid an AE um Chearta an Linbh inár gcuid oibre do leanaí agus leo. Gabhaimid buíochas le gach leanbh as a gcuidiú leis an tionscnamh tábhachtach seo. Seolann sé teachtaireacht dóchais agus is glao chun gnímh é ar fud an AE agus níos faide i gcéin. Leis an Straitéis seo, déanaimid ár dtiomantas a athnuachan chun sochaithe níos sláintiúla, athléimneacha agus comhionanna a thógáil do chách, áit a gcuirtear gach leanbh san áireamh, a chosaint agus a chumhachtú. Déantar polaitíocht an lae inniu agus an lae amárach ar son agus in éineacht lenár leanaí. Seo mar a neartaímid ár ndaonlathais. "

Agus leanaí i ngátar á n-aithint agus a mbearta náisiúnta á ndearadh, ba cheart do bhallstáit riachtanais shonracha leanaí ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste a chur san áireamh, mar shampla iad siúd atá gan dídean, míchumais, iad siúd a bhfuil cásanna neamhbhuana teaghlaigh acu, cúlra imirceach, cúlra ciníoch nó eitneach mionlaigh nó iad siúd atá faoi chúram malartach.

Tá maoiniú AE chun tacú leis na gníomhartha seo ar fáil faoi Chiste Sóisialta na hEorpa Móide (EFS +), a mhaoiníonn tionscadail a chuireann cuimsiú sóisialta chun cinn, a throidann bochtaineacht agus a infheistíonn i ndaoine, chomh maith le Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa, InvestEU, agus an tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta.

Dúirt an Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders: “Tá gach leanbh san AE i dteideal an chosaint agus an rochtain chéanna ar phríomhsheirbhísí, beag beann ar a gcúlra. Ach tá cóireáil dhifreálach de chineál éigin ag leanbh amháin as gach triúr san AE. Ó rochtain mhíchothrom ar theicneolaíocht dhigiteach nó ar thacaíocht shocheacnamaíoch, go dtí easpa cosanta ar mhí-úsáid sa bhaile, tá cúnamh breise de dhíth ar an iomarca leanaí. Is é atá sa straitéis nua atá á cur i láthair againn inniu plean chun é seo a sholáthar. "

Na chéad chéimeanna eile

Déanfar monatóireacht ar chur i bhfeidhm Straitéis an AE ar leibhéal an AE agus ar leibhéal náisiúnta, agus tuairisceoidh an Coimisiún ar dhul chun cinn ag an leibhéal bliantúil Fóram an AE ar Chearta an Linbh. Déanfar meastóireacht ar an straitéis ag deireadh 2024, le rannpháirtíocht leanaí.

Iarrann an Coimisiún ar Bhallstáit an togra le haghaidh Moladh na Comhairle lena mbunófar Ráthaíocht Eorpach Leanaí a ghlacadh go tapa. Laistigh de shé mhí tar éis a ghlactha, spreagtar rialtais pleananna gníomhaíochta náisiúnta a chur faoi bhráid an Choimisiúin maidir le conas é a chur i bhfeidhm. Déanfaidh an Coimisiún faireachán ar dhul chun cinn tríd an Seimeastar Eorpach agus eiseoidh sé, más gá, moltaí tír-shonracha.

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Fiú amháin roimh an bpaindéim, bhí 22% de leanaí san AE i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta. Ba cheart go mbeadh sé seo dochreidte san Eoraip. Le bliain anuas, tá na neamhionannais a bhí ann cheana níos mó fós. Ní mór dúinn an timthriall contúirteach seo a bhriseadh agus a chinntiú go bhfuil rochtain ag leanaí i ngátar ar bhéile sláintiúil, oideachas, cúram sláinte agus tithíocht leordhóthanach, is cuma cén cúlra atá acu. Tá an Coimisiún réidh chun tacú le ballstáit ar bhealach ar bith is féidir leis chun difríocht mhór a dhéanamh do shaol leanaí. "

cúlra

Mar a leag níos mó ná 10,000 leanbh béim orthu agus iad ag cur le hullmhú phacáiste an lae inniu, leanann leanaí san AE agus lasmuigh de ag fulaingt ó eisiamh agus leatrom socheacnamaíoch mar gheall ar a mbunús, a stádas, a n-inscne nó a gclaonadh gnéasach - nó mar gheall ar a mbunús tuismitheoirí. Ní chloistear guthanna leanaí i gcónaí agus ní ghlactar lena dtuairimí i gcónaí maidir le hábhair a bhaineann leo. Tá na dúshláin seo níos measa ag paindéim COVID-19. Tá an Coimisiún ag freagairt le Straitéis uileghabhálach do na ceithre bliana amach romhainn a bhfuil sé mar aidhm aici tógáil ar gach gníomh de chuid an AE chun cearta leanaí a chosaint agus a chur chun cinn, le gníomhartha soiléire le feabhsú. Ba cheart dó tacú le Ballstáit freisin an úsáid is fearr a bhaint as cistí an AE.

D’fhógair an tUachtarán von der Leyen an Ráthaíocht Leanaí Eorpach ina Threoirlínte Polaitiúla do 2019-2024. Comhlánaíonn an Ráthaíocht Eorpach Leanaí an dara colún den Straitéis um Chearta an Linbh. Is eochair-inseachadta an Plean Gníomhaíochta Colún Eorpach um Chearta Sóisialta, a glacadh an 4 Márta 2021, agus a fhreagraíonn go díreach do Phrionsabal 11 den Cholún: Cúram Leanaí agus tacaíocht do leanaí. Molann an Plean Gníomhaíochta sprioc don AE laghdú 15 milliún ar a laghad a dhéanamh ar líon na ndaoine atá i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta faoi 2030, lena n-áirítear 5 mhilliún leanbh ar a laghad.

Tuilleadh eolais

Leathanach Gréasáin & Bileoga Fíricí: Straitéis an AE ar Chearta an Linbh & Ráthaíocht Eorpach Leanaí

Ceisteanna agus Freagraí

Preaseisiúint - 'Labhraíonn leanaí faoi na cearta agus an todhchaí atá uathu'

Ár Eoraip. Ár gCearta. Ár dTodhchaí. Tuairiscigh i iomlán / Tuarascáil Achomair anseo

An fhaisnéis is déanaí ar Phlean Gníomhaíochta Cholún na hEorpa um Cheart Sóisialta

Straitéis an AE ar chearta an linbh: Leagan cairdiúil do leanaí

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

cosaint leanaí

Cealú leanaí #migrant: ALDE éilimh tiomantas soiléir ón Choimisiún an AE agus na Ballstáit

foilsithe

on

imircigh ar iarraidhArna iarraidh sin don Ghrúpa ALDE, Pharlaimint na hEorpa inniu (1 Márta) Bhí díospóireacht maidir leis na bearta is gá chun dul i ngleic leis an cealú na leanaí imirceacha san Eoraip. Dar le Europol, tá ar a laghad 10,000 imirceacha agus dídeanaithe leanaí imithe ar iarraidh tar éis di teacht san Eoraip. Molann an Grúpa ALDE ar an gCoimisiún teacht chun tosaigh le creat beartais na hEorpa le córais chosanta a neartú do pháistí dídeanaí agus imirceach, go háirithe do mhionaoisigh neamhthionlactha.


Dúirt FPE ALDE Hilde Vautmans, údar na ceiste don choimisiún Eorpach: "Is mór an náire nach nglacann an Coimisiún ná na ballstáit a bhfreagracht as na daoine leochaileacha agus óga seo."
“Caithfidh an Coimisiún Eorpach a gheallúint a choinneáil agus plean gníomhaíochta láidir a thabhairt isteach do gach leanbh imirceach d’fhonn a n-imeacht a chosc agus freagairt dó."
“Caithfear le leanaí imirceacha mar leanaí agus an cúram agus an chosaint chéanna a fháil agus atá againne. Éilíonn sé seo dálaí maireachtála maithe gan nósanna coinneála, tearmainn sciobtha agus athaontaithe teaghlaigh, chomh maith le tuairisciú córasach ar chealú, agus sainaithint agus comhar éifeachtach idir na ballstáit agus na gníomhaithe ábhartha go léir. "
“Caithfimid go léir ár bhfreagracht a ghlacadh agus athlonnú na leanaí seo a mhéadú. Mura ndéanann, fanfaidh siad i lámha smuigléirí. "

Nathalie Griesbeck, ALDE LIBE comhordaitheoir, seo a leanas: "Tá bliain amháin ann cheana ó d’fhógair EUROPOL go raibh 10,000 leanbh imirceach imithe as an Eoraip agus fós, níl beagnach aon rud déanta. "

"Tá réitigh ann: caithfidh údaráis náisiúnta gach leanbh imirceach aonair a shainaithint agus a chlárú. Ba cheart dóibh teagascóir a shannadh dóibh freisin chun dul in éineacht leo agus saoráidí fáiltithe ardchaighdeáin a sholáthar dóibh."
“Is réitigh shimplí agus indéanta iad seo. Chun iad a chur i bhfeidhm, áfach, teastaíonn toil pholaitiúil uainn atá in easnamh go mór inniu. Tá an réaltacht scannalach agus náireach: níl na ballstáit sásta comhoibriú. Ní urramaíonn siad a ngealltanais, ní urramaíonn siad dlí na hEorpa agus ní chuireann siad an scéim athlonnaithe i bhfeidhm. Cáineann mé go láidir, ní easpa gnímh an AE, ach pairilis agus hypocrisy na mballstát. "

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

ginmhilleadh

#CzarnyProtest: Feisirí Eorpacha arna ghualainn-go-ghualainn le mná na Polainne

foilsithe

on

161001czarnyprotest2Tá rialtas na Polainne ag pleanáil cuid den reachtaíocht frith-ghinmhillte is déine san Eoraip a thabhairt isteach. Má ritear í, cuirfidh an reachtaíocht cosc ​​ar ghinmhilleadh fiú más toradh éignithe, ciorrú coil nó má tá an cailín i gceist faoi bhun cúig bliana déag d’aois.

Tharla an ‘agóid dhubh’ mar a thugtar air i Vársá inniu (30 Meán Fómhair) - thug na mílte fear agus bean chun na sráideanna. Leanfaidh an taispeántas stailc ar an Luan (2 Deireadh Fómhair).

Dúirt urlabhraí Dhaonlathach Sóisialta (S&D) Pharlaimint na hEorpa ar chomhionannas inscne Marie Arena FPE, a tháinig isteach san agóid: “Fiú amháin tá na dlíthe atá ann cheana sa Pholainn ar chuid de na dlíthe is sriantaí san Eoraip. In ainneoin roinnt eisceachtaí, fágann siad go héifeachtach na mílte bean gan aon rochtain dhlíthiúil ar ghinmhilleadh. Téann na tograí nua seo níos faide ná seo agus cuireann siad sláinte na mban, a gcearta bunúsacha agus a ndínit bhunúsach dhaonna i mbaol tuilleadh.

"Chiallódh na tograí go mbeadh cailín trí bliana déag d’aois a d’éignigh gaol ina coiriúil má chuireann sí deireadh leis an toircheas. Tá sé de fhreagracht orainn, mar mhná agus mar Eorpaigh, seasamh suas ar son cearta cailíní mar seo. Táimid bródúil as a bheith inár seasamh taobh le taobh leis na mílte bean agus fear Polannach ag máirseáil anseo inniu ar son cearta bunúsacha. "

Dúirt Birgit Sippel FPE ón gcoiste um Shaoirsí Sibhialta: “Táimid anseo an deireadh seachtaine seo chun ár dtacaíocht do shaoránaigh na Polainne, don tsochaí shibhialta agus don daonlathas a thaispeáint. Ciallaíonn a bheith mar chuid den AE a chinntiú go n-urramaítear prionsabail dhosháraithe áirithe. Tá siad seo faoi bhagairt sa Pholainn. Táimid anseo inniu chun tacú le mná na Polainne agus iad ag troid ar son a gcearta bunúsacha. Caithfidh parlaimint na Polainne éisteacht le toil na ndaoine agus na tograí seo a dhiúltú ina n-iomláine.

“Ní mór dúinn freisin gan súil ghéar a choinneáil ar na hathruithe a rinne rialtas na Polainne cheana féin. Tá na hathruithe ar dhlí an phreasa agus na cúirte bunreachtúla ina mbagairt ar neamhspleáchas na meán agus na mbreithiúna. Ní hé seo ach tuairim an Ghrúpa S&D, is é seo tuairim gach comhlachta idirnáisiúnta neamhspleách a d’fhéach ar an gceist. Caithfidh an Pholainn treo a athrú láithreach agus glacadh leis na tograí a chuir an Coimisiún Eorpach ar aghaidh. "

Ós rud é an Prawo I Sprawiedliwość (PI: Dlí agus Páirtí Ceartas) bua i na bliana seo caite olltoghchán, tá roinnt ábhar imní Ardaíodh faoi 'riail an dlí' sa Pholainn. Na gníomhaíochtaí de chuid an rialtas nua tharraing 'riail an dlí' an Choimisiúin Eorpaigh nós imeachta.

imeachtaí le déanaí sa Pholainn, bhaineann, go háirithe Chúirt Bhunreachtúil, agus ba bhun leis an gCoimisiún Eorpach a oscailt go bhfuil agallamh ann leis an Rialtas na Polainne chun a áirithiú go lánurraim á tabhairt do smacht reachta. Measann an Coimisiún gur gá go bhfuil Binse Bunreachtúil na Polainne in ann a chur i gcrích go hiomlán a chuid freagrachtaí faoin mBunreacht, agus go háirithe chun athbhreithniú bunreachtúil éifeachtach na ngníomhartha reachtacha a chinntiú.

cúlra

Eisíonn an Coimisiún moladh 'smacht reachta' don Pholainn

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending