Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Slándáil Mhuirí: nuashonraíonn an AE Straitéis chun an fearann ​​muirí a chosaint ar bhagairtí nua

ROINN:

foilsithe

on

An 10 Márta, ghlac an Coimisiún Eorpach agus an tArdionadaí a Teachtaireacht Chomhpháirteach maidir le Straitéis fheabhsaithe um Shlándáil Mhuirí an AE úsáid shíochánta na bhfarraigí a áirithiú agus an fearann ​​muirí a chosaint ar bhagairtí nua. Tá glactha acu freisin le Plean Gníomhaíochta nuashonraithe trína gcuirfear an Straitéis i bhfeidhm.

Tá slándáil mhuirí ríthábhachtach don Aontas Eorpach agus dá Bhallstáit. Le chéile, is iad Ballstáit an AE an crios eacnamaíoch eisiach comhcheangailte is mó ar domhan. Braitheann geilleagar an AE go mór ar aigéan atá sábháilte agus slán. Is ar muir atá os cionn 80% den trádáil dhomhanda agus baintear thart ar dhá thrian d’ola agus de ghás an domhain ar muir nó á iompar ar muir. Tarchuirtear suas le 99% de shreabha sonraí domhanda trí cháblaí faoin bhfarraige. Caithfidh an fearann ​​muirí domhanda a bheith slán chun lánacmhainneacht na n-aigéan agus an gheilleagair ghorm inbhuanaithe a bhaint amach. Tá sé beartaithe ag an AE an raon leathan uirlisí atá ar fáil aige a neartú chun slándáil mhuirí a chur chun cinn, idir shibhialtaigh agus mhíleata.

Oiriúnú do bhagairtí nua

Tá méadú tagtha ar bhagairtí agus ar dhúshláin slándála ó glacadh Straitéis Slándála Muirí an AE in 2014, rud a éilíonn gníomhaíocht nua agus fheabhsaithe. Is dúshláin ríthábhachtacha fós iad gníomhaíochtaí aindleathacha seanbhunaithe, amhail píoráideacht, robáil armtha ar muir, smuigleáil imirceach agus gáinneáil ar dhaoine, airm agus támhshuanaigh, chomh maith leis an sceimhlitheoireacht. Ach ní mór déileáil le bagairtí nua agus atá ag teacht chun cinn freisin le hiomaíocht gheopholaitiúil mhéadaitheach, le hathrú aeráide agus le díghrádú na timpeallachta muirí agus le hionsaithe hibrideacha agus cibear-ionsaithe.

Is deis é seo chun réitigh inbhuanaithe a bhrú chun cinn ar na saincheisteanna iomadúla slándála muirí atá os comhair an AE agus an phobail idirnáisiúnta. Deis atá ann freisin ról agus creidiúnacht an AE sa saol idirnáisiúnta a fheabhsú. Is meabhrúchán láidir iad forbairtí geopolitical le déanaí, amhail ionsaí míleata na Rúise i gcoinne na hÚcráine, nach mór don AE a shlándáil a fheabhsú agus cur lena chumas gníomhú, ní hamháin ar a chríoch féin agus ar a uiscí féin, ach freisin ina chomharsanacht agus níos faide i gcéin.

Straitéis nuashonraithe Eorpach um Shlándáil Mhuirí (EUMSS)

Is creat é an EUMSS nuashonraithe don AE chun gníomhaíocht a dhéanamh chun a leasanna ar muir a chosaint, agus chun a shaoránaigh, a luachanna agus a eacnamaíocht a chosaint.

Leis an Straitéis Slándála Muirí nuashonraithe, cuirtear síocháin agus slándáil idirnáisiúnta chun cinn, chomh maith le hurraim do rialacha agus prionsabail idirnáisiúnta, agus inbhuanaitheacht na n-aigéan agus cosaint na bithéagsúlachta á áirithiú ag an am céanna. Cuirfidh an AE agus a Bhallstáit an Straitéis chun feidhme, i gcomhréir lena n-inniúlachtaí faoi seach.

Sonraítear sa Teachtaireacht Chomhpháirteach agus sa Phlean Gníomhaíochta gaolmhar roinnt gníomhaíochtaí comhtháite a bhainfidh leas an AE amach. Chun é sin a dhéanamh, méadóidh an AE a ghníomhaíocht faoi shé chuspóir straitéiseacha:

Aiseolas
  • Íosluchtaigh gníomhaíochtaí ar muir. Áirítear ar ghníomhaíochtaí cleachtaí cabhlaigh a eagrú ar leibhéal an AE, tuilleadh oibríochtaí garda cósta a fhorbairt in imchuacha farraige na hEorpa, limistéir mhuirí nua leasanna a ainmniú chun an coincheap um Láithreacht Muirí Comhordaithe a chur chun feidhme (uirlis chun feabhas a chur ar chomhordú sócmhainní cabhlaigh agus aeir na mBallstát atá i láthair go sonrach). limistéir mhuirí) agus cigireachtaí slándála i gcalafoirt an AE a atreisiú.
  • Comhoibriú le comhpháirtithe. Áirítear ar na gníomhaíochtaí comhar AE-NATO a dhoimhniú agus dlús a chur leis an gcomhar leis na comhpháirtithe idirnáisiúnta ábhartha go léir chun seasamh leis an ord bunaithe ar rialacha ar muir, go háirithe Coinbhinsiún na NA ar Dhlí na Farraige.
  • Ceannaireacht ar fheasacht fearainn mhuirí. Áirítear ar na gníomhaíochtaí faireachas ar shoithí patróil cois cósta agus amach ón gcósta a neartú agus an Comhshaol um Chomhroinnt Faisnéise (CISE) a neartú. Déantar é seo chun a chinntiú go bhféadfaidh na húdaráis náisiúnta agus an AE atá i gceist faisnéis a mhalartú ar bhealach slán.
  • Bainistigh rioscaí agus bagairtí. I measc na ngníomhaíochtaí tá cleachtaí muirí beo rialta a dhéanamh a bhaineann le gníomhaithe sibhialta agus míleata, monatóireacht agus cosaint a dhéanamh ar bhonneagar agus longa ríthábhachtacha muirí (lena n-áirítear longa paisinéirí) ó bhagairtí fisiceacha agus cibear, agus dul i ngleic le ordanás agus mianaigh ar muir gan phléasc.
  • Cumais a threisiú. I measc na ngníomhaíochtaí tá ceanglais chomhchoiteanna a fhorbairt do theicneolaíochtaí cosanta san fhearann ​​muirí, dlús a chur le hobair ar thionscadail amhail an Corvette Eorpach Patróil (aicme nua long chogaidh), agus feabhas a chur ar ár gcumas frith-fomhuirí.
  • Oideachas agus oiliúint trí cháilíochtaí hibrideacha agus cibearshlándála a threisiú go háirithe ar an taobh sibhialtach agus trí chláir oiliúna a reáchtáil atá oscailte do chomhpháirtithe neamh-AE.

Rannchuideoidh an Straitéis nuashonraithe agus a plean gníomhaíochta le cur chun feidhme Comparáid Straitéiseach an AE um Shlándáil agus Cosaint.

Na chéad chéimeanna eile

Iarrann an Coimisiún agus an tArdionadaí ar na Ballstáit an Straitéis a fhormhuiniú agus í a chur chun feidhme ar a son. Eiseoidh an Coimisiún agus an tArdionadaí tuarascáil ar dhul chun cinn laistigh de thrí bliana tar éis do Chomhairle an Aontais Eorpaigh an Straitéis nuashonraithe a fhormhuiniú.

cúlra

Tá Straitéis Slándála Muirí an AE agus a Plean Gníomhaíochta i bhfeidhm ó 2014. Tugadh an Plean Gníomhaíochta cothrom le dáta an uair dheireanach in 2018. Leanann an nuashonrú atá beartaithe suas na Conclúidí ón gComhairle maidir le slándáil mhuirí ó mhí an Mheithimh 2021, inar iarradh ar an gCoimisiún agus ar an Ardionadaí measúnú a dhéanamh ar an ngá atá le nuashonrú den sórt sin.

Ó 2014 i leith, chuir EUMSS agus a Phlean Gníomhaíochta creat cuimsitheach ar fáil chun dúshláin slándála ar muir a dhíspreagadh agus chun freagairt dóibh. Spreag siad comhar níos dlúithe idir údaráis shibhialta agus mhíleata, go háirithe trí mhalartú faisnéise. Chuidigh EUMSS le rialachas bunaithe ar rialacha a chur chun cinn ar muir agus chun comhar idirnáisiúnta a fhorbairt sa réimse muirí. Neartaigh sé neamhspleáchas an AE agus an cumas chun freagairt do bhagairtí agus do dhúshláin slándála mhuirí. Is gníomhaí aitheanta é an AE sa tslándáil mhuirí, ag déanamh a oibríochtaí cabhlaigh féin, ag cur le feasacht ar an bhfearann ​​​​muirí agus ag comhoibriú le raon leathan comhpháirtithe seachtracha.

Tuilleadh eolais

Bileog Fíricí ar Straitéis Slándála Muirí nuashonraithe an AE

Teachtaireacht Chomhpháirteach maidir le Straitéis fheabhsaithe um Shlándáil Mhuirí an AE 

Plean Gníomhaíochta ‘Straitéis fheabhsaithe um Shlándáil Mhuirí an AE chun bagairtí muirí a éabhlóidiú’

Ceisteanna agus Freagraí ar Straitéis Slándála Muirí an AE

Straitéis Slándála Muirí an AE

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending