Ceangail le linn

Frontpage

Tá ró-iascaireacht á dhéanamh ar 6 as 10 iasc sa RA nó tá siad i riocht 'criticiúil'

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An Iniúchadh iascaigh na RA a scaoiltear inniu (22 Eanáir) ag an eagraíocht abhcóideachta idirnáisiúnta is mó atá tiomnaithe do chaomhnú aigéin amháin, Oceana, pictiúr suaithinseach de staid stoic éisc na RA. Ní raibh ach 36% de na 104 stoc iniúchta ar eolas a bheith sláintiúil i dtéarmaí mhéid an stoic agus níor saothraíodh ach 38% go hinbhuanaithe. Iarrann Oceana ar rialtas na RA stop a chur le ró-iascaireacht agus an bealach a dhéanamh in iascaigh inbhuanaithe trí theorainneacha gabhála a leagan síos ar aon dul leis an eolaíocht.

As na 10 stoc éisc is tábhachtaí ó thaobh na heacnamaíochta de sa Ríocht Aontaithe, tá 6 ró-iascaireacht nó tá a mbithmhais stoic ag leibhéal criticiúil: trosc na Mara Thuaidh, scadán na Mara Thuaidh, portán na Mara Thuaidh Theas, muiríní Mhuir nIocht Oirthear Shasana, faoitín gorm an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus Feadaíl na Mara Thuaidh. Ina theannta sin, níl dóthain sonraí ann chun pointí tagartha d’iasc slatiascaireachta na Mara Thuaidh a shainiú. Dá bhrí sin, níl ach 3 cinn de na 10 stoc is mó a bhfuil tionscal iascaireachta na RA ag brath orthu sláintiúil agus saothraithe go hinbhuanaithe: ronnach an Atlantaigh Thoir Thuaidh, cadóg na Mara Thuaidh agus Nephrops Iarthar na hAlban. Tarlaíonn sé seo toisc gur socraíodh teorainneacha gabhála ag na teorainneacha inbhuanaithe a mholtar do na blianta roimhe sin nó faoina bhun, ag taispeáint an tionchar dearfach atá le gnóthú trí chomhairle eolaíoch a leanúint.

“Is ábhar iontais é a fháil amach go bhfuil 6 as 10 de na stoic éisc is tábhachtaí sa RA ró-iascaireachta nó i staid chriticiúil. Soláthraíonn an tuarascáil seo fianaise shoiléir go bhfuil teorainneacha gabhála níos airde ná na teorainneacha a mhol eolaithe ag cruthú go bhfuil stoic cuid de na héisc is mó grá sa RA, cosúil le trosc, ag laghdú go gasta. Ní mór dóibh siúd atá ag glacadh páirte i gcaibidlíocht faoi theorainneacha gabhála do 2021 iad a chur ar aon dul le comhairle eolaíoch agus gan brú a dhéanamh ar ró-iascaireacht leanúnach, ”a dúirt Melissa Moore, ceann bheartas Oceana sa RA. “Tá deis agus freagracht ann don RA an bealach a threorú chun iascaigh inbhuanaithe a bhaint amach. Caithfear a bheith ina thosaíocht iomlán a chinntiú go ndéantar gabhálacha de stoic roinnte a ailíniú go hiomlán le comhairle eolaíoch ”, a dúirt Moore.

Is ábhar imní ar leith é trosc, speiceas íocónach sa RA, a ndearnadh ró-iascaireacht shuntasach air le blianta anuas, go príomha mar thoradh ar chinntí polaitiúla. Mar thoradh ar bhrú iascaireachta neamh-inbhuanaithe, níos airde ná an brú a mholtar go heolaíoch, tháinig laghdú agus titim ar stoc trosc, sa mhéid nach féidir a mheas faoi láthair nach bhfuil aon cheann de stoic trosc na RA sláintiúil agus saothraithe inbhuanaithe.

Soláthraíonn an t-iniúchadh léargas bunaithe ar fhianaise ar stádas stoic éisc na RA agus socraíonn sé tagarmharc do staid na n-iascach seo tar éis don RA imeacht ón AE. Tugann sé léargas freisin ar an tionchar tubaisteach a bhíonn ag teorainneacha polaitiúla ar theorainneacha gabhála a spreagadh go polaitiúil níos airde ná mar a mhol eolaithe. Tá an fhianaise seo thar a bheith ábhartha agus ba cheart go gcuirfeadh sí bonn eolais faoi chaibidlíocht AE-na RA maidir le teorainneacha gabhála 2021 (Iomlán na nGlacadh Incheadaithe, nó TACanna) maidir le stoic éisc roinnte atá tosaithe an tseachtain seo. Tá Oceana ag impí ar Roinn Comhshaoil, Bia agus Gnóthaí Tuaithe na RA (DEFRA) agus an Trácht Eorpach an eolaíocht is fearr atá ar fáil a leanúint agus teorainneacha gabhála á socrú. Mura ndéantar amhlaidh, beidh tionscal na hiascaireachta féin, chomh maith le pobail chósta agus saol na mara, ag fulaingt san fhadtréimhse.

Príomhfhíricí ó iniúchadh iascaigh Oceana sa Ríocht Aontaithe  

Clúdaíonn idirbheartaíochtaí maidir le TACanna an Atlantaigh Thoir Thuaidh níos mó ná 50 speiceas tráchtála a dháiltear ar 200 stoc éagsúil.

· Tháinig formhór na n-iasc a tháinig i dtír sa RA ón Atlantach Thoir Thuaidh in 2019 (618,000 t, ar luach £ 979 milliún) ó uiscí na RA (81% de réir meáchain bheo agus 87% de réir luacha). Ba iad na huiscí is tábhachtaí do chabhlach na RA ná uiscí an AE, ag déanamh suas 15% breise de na gabhálacha (8% de réir luacha).

· As na 104 stoc a ndearnadh iniúchadh orthu bhí 35.6% sláintiúil i dtéarmaí méid stoic, ach bhí 20.2% i riocht criticiúil. Ciallaíonn teorainneacha sonraí nach féidir stádas an 44.2% eile a chinneadh, rud a fhágann go bhfuil siad i mbaol níos mó cinntí bainistíochta mí-oiriúnacha.

· As na 104 stoc iniúchta rinneadh saothrú inbhuanaithe ar 37.5% sular fhág an RA an AE, agus bhí ró-iascaireacht á dhéanamh ar 28.8% agus an stádas saothraithe ní féidir 33.6% eile a mheas i gcoinne pointí tagartha Toradh Uasta Inbhuanaithe chun cinntí bainistíochta a threorú.

· Tagann thart ar 70-90% de na gabhálacha de réir toirte de na deich stoc éisc is fearr ó shoithí na hAlban.

· Anois agus an Ríocht Aontaithe tar éis an AE a fhágáil, beidh DEFRA i gceannas ar chaibidlíocht TAC maidir le stoic éisc a roinntear le tríú páirtithe (e.g. an AE nó an Iorua).

Is é an tAcht Iascaigh nua sa RA an príomh-chreat-rialachán maidir le bainistíocht chineachta ar acmhainní agus iascach iasc agus sliogéisc na RA.

Is glan-allmhaireoir bia mara an RA agus díoltar an chuid is mó de ghabháil na RA thar lear, go háirithe le margaí laistigh den AE (> 720,000 t a allmhairítear agus> 450,000 t a onnmhairiú).

 

 

Cúlra agus comhthéacs

Tá iarmhairtí ollmhóra ag baint le cinneadh na RA an AE a fhágáil agus smacht a fháil ar a huiscí do bhainistíocht iascaigh na RA.

Le deich mbliana anuas, tá an ráta ró-iascaireachta do dhaonraí éisc in uiscí Atlantacha na hEorpa tite ó thart ar 66% go 38% mar gheall ar chreat láidir rialála iascaigh an AE (lena n-áirítear an Comhbheartas Iascaigh). Tá sé riachtanach go leanfaidh an treocht seo ar aghaidh agus go luasghéaróidh sí ionas go mbeidh ró-iascaireacht ina rud san am atá thart agus ionas go dtabharfar an deis d’éiceachórais mhuirí athléimneacht agus athléimneacht i leith bagairtí ar scála mór mar athrú aeráide a athshlánú.

Déanann iniúchadh iascaigh Oceana sa Ríocht Aontaithe an raon fianaise bhitheolaíoch agus shocheacnamaíoch a bhailiú agus a chur i láthair ar cheart dó a bheith mar bhonn agus taca le bainistíocht, cosúil le TACanna a leagan síos nó pleananna bainistíochta iascaigh a mholadh.

Tacaíonn Oceana le teorainneacha TAC de réir chomhairle eolaíoch agus socraithe ag nó faoi bhun rátaí iascaireachta an Toradh Inbhuanaithe Uasta (MSY) - líon arna chinneadh go heolaíoch don uasmhéid gabhála éisc a ligfidh do dhaonraí éisc aisghabháil agus atáirgeadh.

Chun iascaigh inbhuanaithe agus éiceachórais mhuirí sláintiúla a bhaint amach, tá sé ríthábhachtach go seasfaidh rialtas na RA, agus é ag iarraidh a bheith chun tosaigh sa domhan i mbainistíocht iascaigh, an fhís ‘farraigí glan, sláintiúla, sábháilte, táirgiúla agus éagsúil ó thaobh na bitheolaíochta’ atá leagtha amach sa Straitéis Mara na RA.

Le haghaidh tuilleadh eolais cliceáil anseo.

Léigh iniúchadh iomlán iascaigh na RA anseo. 

Féach gailearaí pictiúr ón tuarascáil anseo.

Geilleagar

Neartóidh eisiúint bannaí glasa ról idirnáisiúnta an euro

Avatar

foilsithe

on

Phléigh airí an Ghrúpa Euro ról idirnáisiúnta an euro (15 Feabhra), tar éis fhoilsiú chumarsáid an Choimisiúin Eorpaigh an (19 Eanáir), ‘Córas eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa: neart agus athléimneacht a chothú’.

Dúirt Uachtarán an Ghrúpa Euro, Paschal Donohoe: “Is í an aidhm ár spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú, agus ár n-uathriail a neartú i gcásanna éagsúla. Ag an am céanna, tugann úsáid idirnáisiúnta méadaithe ár n-airgeadra le tuiscint go bhfuil comhbhabhtálacha féideartha ann, a leanfaimid orainn ag déanamh monatóireachta orthu. Le linn na díospóireachta, leag na hairí béim ar acmhainneacht eisiúna bannaí glasa chun úsáid an euro ag na margaí a fheabhsú agus rannchuidigh lenár gcuspóir maidir le haistriú aeráide a bhaint amach. "

Phléigh an Eurogroup an cheist arís agus arís eile le blianta beaga anuas ó Chruinniú Mullaigh Euro Nollaig 2018. Dúirt Klaus Regling, stiúrthóir bainistíochta an tSásra Cobhsaíochta Eorpaigh go raibh rioscaí ag baint le ró-spleáchas ar an dollar, ag tabhairt Meiriceá Laidineach agus géarchéim na hÁise sna 90idí mar shamplaí. Thagair sé go dronuilleach do “eipeasóid níos déanaí” nuair a chiallaigh ceannas an dollar nach bhféadfadh cuideachtaí AE leanúint ag obair leis an Iaráin i bhfianaise smachtbhannaí na SA. Creideann Regling go bhfuil an córas airgeadaíochta idirnáisiúnta ag bogadh go mall i dtreo córais ilpholaraigh ina mbeidh trí nó ceithre airgeadraí tábhachtach, lena n-áirítear an dollar, an euro agus renminbi. 

D’aontaigh an Coimisinéir Eorpach um Gheilleagar, Paolo Gentiloni, go bhféadfaí ról an euro a neartú trí bhannaí glasa a eisiúint ag feabhsú úsáid an euro ag na margaí agus ag cur lenár gcuspóirí aeráide de chistí AE na Chéad Ghlúine Eile a bhaint amach.

Chomhaontaigh na hAirí go raibh gá le gníomh leathan chun tacú le ról idirnáisiúnta an euro, ag cuimsiú dul chun cinn i measc rudaí eile, an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta, an tAontas Baincéireachta agus Aontas na Margaí Caipitil chun ról idirnáisiúnta na euro a dhaingniú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Tacaíonn cúirt Eorpach um chearta an duine leis an nGearmáin maidir le cás aerstráice Kunduz

Reuters

foilsithe

on

By

Chomhlíon imscrúdú na Gearmáine ar aerstráice marfach 2009 gar do chathair Kunduz na hAfganastáine a d’ordaigh ceannasaí Gearmánach a oibleagáidí ceart chun beatha, rialaigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine Dé Máirt (16 Feabhra), scríobhann .

Diúltaíonn rialú na cúirte atá bunaithe i Strasbourg do ghearán ó shaoránach Afganach, Abdul Hanan, a chaill beirt mhac san ionsaí, nár chomhlíon an Ghearmáin a hoibleagáid an eachtra a imscrúdú go héifeachtach.

I mí Mheán Fómhair 2009, ghlaoigh ceannasaí na Gearmáine ar thrúpaí NATO i Kunduz i scaird trodaire de chuid na SA dhá thrucail bhreosla a bhualadh gar don chathair a chreid NATO a rinne na ceannaircigh Taliban a fhuadach.

Dúirt rialtas na hAfganastáine ag an am gur maraíodh 99 duine, 30 sibhialtach ina measc. Maraíodh grúpaí cearta neamhspleácha a mheastar a bhí idir 60 agus 70 sibhialtach.

Chuir dola an bháis iontas ar na Gearmánaigh agus chuir sé iallach ar a aire cosanta éirí as líomhaintí faoi chlúdach líon na dtaismeach sibhialta sa tréimhse roimh thoghchán na Gearmáine 2009.

Fuair ​​ionchúisitheoir ginearálta cónaidhme na Gearmáine nár thabhaigh an ceannasaí dliteanas coiriúil, go príomha toisc go raibh sé cinnte nuair a d’ordaigh sé don aerstráice nach raibh aon sibhialtach i láthair.

Chun go mbeadh sé faoi dhliteanas faoin dlí idirnáisiúnta, chaithfí a fháil gur ghníomhaigh sé le hintinn taismigh iomarcacha sibhialtacha a chur faoi deara.

Bhreithnigh Cúirt Eorpach um Chearta an Duine éifeachtacht imscrúdú na Gearmáine, lena n-áirítear ar bhunaigh sí údar le húsáid marfach fórsa. Níor bhreithnigh sé dlíthiúlacht an aerstráice.

As 9,600 trúpa NATO san Afganastáin, tá an dara teagmhas is mó ag an nGearmáin taobh thiar de na Stáit Aontaithe.

Iarrann comhaontú síochána 2020 idir an Taliban agus Washington ar trúpaí eachtracha tarraingt siar faoin 1 Bealtaine, ach tá riarachán Uachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden ag athbhreithniú an mhargaidh tar éis meath ar staid na slándála san Afganastáin.

Tá an Ghearmáin ag ullmhú chun an sainordú dá misean míleata san Afganastáin a leathnú ón 31 Márta go dtí deireadh na bliana seo, agus leibhéil na trúpaí fágtha ag suas le 1,300, de réir dréachtcháipéis a chonaic Reuters.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

Córais ceartais an AE a dhigitiú: Seolann an Coimisiún comhairliúchán poiblí ar chomhoibriú breithiúnach trasteorann

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An 16 Feabhra, sheol an Coimisiún Eorpach a comhairliúchán poiblí ar nuachóiriú chórais cheartais an AE. Tá sé mar aidhm ag an AE tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí a gcórais ceartais a oiriúnú don aois dhigiteach agus feabhas a chur orthu Comhoibriú breithiúnach trasteorann an AE. An Coimisinéir Dlí agus Cirt Didier Reynders (sa phictiúr) Dúirt: “Chuir paindéim COVID-19 béim bhreise ar thábhacht an dhigitithe, lena n-áirítear i réimse an cheartais. Teastaíonn uirlisí digiteacha ó bhreithiúna agus ó dhlíodóirí le go mbeidh siad in ann oibriú le chéile níos tapa agus níos éifeachtaí.

Ag an am céanna, teastaíonn uirlisí ar líne ó shaoránaigh agus ó ghnólachtaí chun rochtain níos éasca agus níos trédhearcaí ar cheartas a fháil ar chostas níos ísle. Déanann an Coimisiún a dhícheall an próiseas seo a bhrú ar aghaidh agus tacú le ballstáit ina n-iarrachtaí, lena n-áirítear maidir lena gcomhar i nósanna imeachta breithiúnacha trasteorann a éascú trí bhealaí digiteacha a úsáid. " I mí na Nollag 2020, ghlac an Coimisiún a cumarsáide ag tabhairt breac-chuntas ar na gníomhartha agus na tionscnaimh atá beartaithe chun digitiú na gcóras ceartais ar fud an AE a chur chun cinn.

Baileoidh an comhairliúchán poiblí tuairimí maidir le nósanna imeachta sibhialta, tráchtála agus coiriúla trasteorann an AE a dhigitiú. Torthaí an chomhairliúcháin phoiblí, inar féidir le raon leathan grúpaí agus daoine aonair páirt a ghlacadh agus atá ar fáil anseo go dtí an 8 Bealtaine 2021, cuirfidh sé le tionscnamh maidir le comharú breithiúnach trasteorann a dhigitiú a bhfuil súil leis ag deireadh na bliana seo mar a fógraíodh sa 2021 Clár Oibre an Choimisiúin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending