Ceangail le linn

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (CESE)

Tacaíonn EESC le beartas trádála oscailte, inbhuanaithe agus treallúsach an AE

ROINN:

foilsithe

on

Tugann an straitéis nua trádála a sheol an Coimisiún i mí Feabhra prionsabail tarraingteacha chun tosaigh a thacóidh leis an AE a chuspóirí beartais intíre agus seachtracha a bhaint amach. Fáiltíonn Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) roimh an straitéis trádála seo mar bhealach chun rochtain ar an margadh a fheabhsú agus an páirc imeartha a chothromú. In éineacht leis seo, beidh nuachóiriú na hEagraíochta Trádála Domhanda (WTO) mar an eochair chun seachadadh do na glúine atá le teacht.

Bhí an trádáil mar fhórsa tiomána don fhás agus don gheilleagar. Tá a ról níos tábhachtaí fós ó thosaigh an paindéim mar bhealach chun téarnamh na hEorpa a chinntiú. Fós féin, ní mór don AE athruithe trádála a anailísiú agus a chainníochtú, agus idirdhealú a dhéanamh idir athruithe sealadacha agus athruithe a bhaineann le COVID-19, ar thaobh amháin, agus athruithe buana, ar an taobh eile.

“Ní mór dúinn cur chuige áirithe a bheith againn, le bheith oscailte agus treallúsach, chun rannpháirtíocht na ngeallsealbhóirí le beartas trádála a fheabhsú toisc go bhfuil scéal na trádála idirnáisiúnta ag athrú,” a dúirt Timo Vuori, rapóirtéir an EESC tuairim ar an athbhreithniú ar bheartas trádála.

Aiseolas

Is céim chun tosaigh don straitéis seo an tuairim, a glacadh ag seisiún iomlánach Iúil, a chruthóidh deiseanna nua chun rioscaí a bhaineann le trádáil dhomhanda agus geilleagar an AE a laghdú.

Tá sé thar am ag an Eoraip naofacht a chur ar leataobh agus próifíl níos treallúsaí a ghlacadh agus luachanna an AE agus tiomantais trádála á gcosaint go haontaobhach. Nuair nach féidir leis an WTO gníomhú nó seachadadh iomlán a dhéanamh, ba cheart go mbeadh an AE in ann brath ar raon leathan Comhaontuithe Saorthrádála (FTAnna) a léiríonn prionsabail na hEorpa agus na caighdeáin idirnáisiúnta a roinntear le geilleagair cheannródaíocha agus atá ag teacht chun cinn sa trádáil idirnáisiúnta.

Mar a dúirt Christophe Quarez, comh-rapóirtéir na tuairime: "Is gá an obair go léir a chur i gcomhthéacs an iltaobhachais agus an WTO a athchóiriú."

Aontaíonn an EESC gur príomhthosaíocht é an WTO a nuachóiriú mar gheall ar a ról lárnach i seachadadh maitrís iltaobhach éifeachtach do chlár oibre trádála nua-aimseartha. Dá bhrí sin, caithfidh an AE leasuithe uaillmhianacha an WTO a threorú trí taboos a bhriseadh ar ghnéithe sóisialta agus aeráide na trádála agus aghaidh a thabhairt go hinbhuanaithe ar dhúshláin reatha agus atá le teacht. Chun é sin a bhaint amach, caithfidh ballstáit dul i mbun comhair straitéiseach le príomhpháirtithe trádála ar shaincheisteanna iltaobhacha tosaíochta.

Beartas trádála a sholáthraíonn do dhaoine

Fáiltíonn an EESC roimh an gclár oibre trádála a fhreagraíonn do chuid de na hábhair imní ó gheallsealbhóirí a ardaíodh sa chomhairliúchán poiblí. Mar sin féin, níl aon mhachnamh ann ar conas rannpháirtíocht na sochaí sibhialta a fheabhsú. Cuireann an Coiste béim ar an ngá atá le comhoibriú leanúnach leis an tsochaí shibhialta ar leibhéal náisiúnta agus AE, lena chinntiú go gcuireann beartas trádála luach lenár saol laethúil.

Caithfidh an tsochaí shibhialta a bheith ina comhpháirtí gníomhach i mbeartas trádála, ó mhúnlú go monatóireacht ar uirlisí agus comhaontuithe trádála. Chun ról eagraíochtaí na sochaí sibhialta sa phróiseas a dhaingniú, iarrann an EESC go n-athbhunófar an sainghrúpa ar FTAnna a thug rannpháirtíocht dhomhain rialta rialta ar shaincheisteanna trádála ar leith. Chabhródh rannpháirtíocht bhríoch le Parlaimint na hEorpa go háirithe tríd an EESC, d’fhonn dul i ngleic le hábhair imní ar bhealach níos éifeachtaí, le daingniú níos rianúla a chinntiú.

Ina theannta sin, ba cheart Grúpaí Comhairleacha Baile (DAGanna) atá ina gcolúin monatóireachta institiúideacha riachtanacha de FTAnna nua-aimseartha, a threisiú.

Chuir an paindéim béim ar leochaileachtaí an chórais trádála dhomhanda agus leochaileachtaí oibrithe i slabhraí soláthair. Tá sé ríthábhachtach an inbhuanaitheacht agus an athléimneacht i slabhraí luacha domhanda (GVCanna) a neartú chun an pháirc imeartha a chothromú.

Teastaíonn ionstraimí ón AE chun dul i ngleic le héilliú agus le sáruithe comhshaoil, saothair, sóisialta agus cearta daonna, amhail dícheall cuí éigeantach, conradh nua de chuid na Náisiún Aontaithe ar ghnó agus ar chearta an duine, agus coinbhinsiún ILO ar obair mhaith.

Tar éis ceachtanna na géarchéime COVID-19 a fhoghlaim, iarrann an AE tuiscint níos doimhne ar thionchar slabhraí luacha domhanda ar dhaoine agus ar ghnólachtaí chomh maith lena n-easnaimh. Is uirlis é an t-éagsúlú chun athléimneacht níos fearr a bhaint amach, le meicníochtaí monatóireachta cearta agus próisis soláthair phoiblí leordhóthanacha.

Tacaíonn an EESC go láidir le ról gníomhach an AE i múnlú rialacha domhanda maidir le trádáil níos inbhuanaithe agus níos cothroime a thabharfadh rathúnas agus slándáil ní amháin do chomhpháirtithe gnó ach do thíortha agus a muintir freisin.

Faoi Mhíchumas

Fáiltíonn EESC roimh Straitéis an AE um Chearta Míchumais ach aithníonn sé laigí ar cheart aghaidh a thabhairt orthu

foilsithe

on

Glaonn Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) ar Straitéis nua an AE um Chearta Míchumais mar chéim chun tosaigh chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD) a chur i bhfeidhm. Thug an Straitéis aird ar go leor de na moltaí a mhol an EESC, gluaiseacht míchumais na hEorpa agus an tsochaí shibhialta. Cuimsíonn na tograí comhchuibhiú iomlán ar an gclár oibre nua agus maoirseacht neartaithe ar a chur i bhfeidhm ar leibhéal an AE. Tá imní ar an EESC, áfach, faoi na bearta ceangailteacha a uisciú agus an dlí crua a chuireann an Straitéis i bhfeidhm.

Ag a sheisiún iomlánach a tionóladh an 7 Iúil, ghlac an EESC an tuairim Straitéis ar chearta daoine faoi mhíchumas, inar thug sé a straitéis nua ón gCoimisiún Eorpach, chun saol 100 milliún Eorpach faoi mhíchumas a fheabhsú sna deich mbliana amach romhainn.

In ainneoin gur chuir sé síos ar an straitéis nua mar rud inmholta agus níos uaillmhianaí ná a réamhtheachtaí, bhí imní ar an EESC faoi na hionchais a chuirfear i bhfeidhm go fónta. Is oth leis freisin nach raibh aon bhearta nithiúla sainiúla ann chun deireadh a chur le hidirdhealú i gcoinne mná agus cailíní faoi mhíchumas.

Aiseolas

"Is féidir leis an Straitéis um Chearta Míchumais cearta daoine faoi mhíchumas san AE a chur chun cinn agus tá an cumas aici fíor-athrú a bhaint amach, ach braitheann sé seo go hiomlán ar cé chomh maith agus a chuirtear i bhfeidhm é agus cé chomh uaillmhianach is atá na gníomhartha aonair. Ghlac sí le tograí ón EESC agus an ghluaiseacht míchumais. Mar sin féin, níl uaillmhian aige sa reachtaíocht cheangailteach, "a dúirt an rapóirtéir don tuairim," Ioannis Vardakastanis.

"Caithfimid focail a iompú ina ngníomhais. Mura bhfuil an Coimisiún Eorpach agus na Ballstáit uaillmhianach brú a dhéanamh ar ghníomhartha a thugann dúshlán an status quo, d’fhéadfadh sé go mbeadh an Straitéis gann ar ionchais thart ar 100 milliún duine faoi mhíchumas san AE, "thug sé foláireamh.

Ba cheart Saoráid Aisghabhála agus Athléimneachta an AE (RRF) a nascadh go láidir le Straitéis an AE um Chearta Míchumais agus cabhrú le daoine faoi mhíchumas teacht chucu féin ó éifeachtaí na paindéime, mar go raibh siad i measc na ndaoine is measa. Ba cheart an nasc le cur chun feidhme agus monatóireacht an Phlean Gníomhaíochta do Cholún um Chearta Sóisialta an AE a chinntiú agus a uasmhéadú, a dúirt an EESC sa tuairim.

Ba cheart go leor acmhainní daonna agus airgeadais a sholáthar don chóras monatóireachta reatha do ghníomhartha AE a bhaineann leis an UNCRPD. Mhol an EESC go láidir go bhféachfadh an Coimisiún Eorpach ar an gcaoi ar féidir le hinstitiúidí agus Ballstáit an AE comhoibriú chun daoine faoi mhíchumas a áireamh níos fearr trí athbhreithniú a dhéanamh ar an Dearbhú Inniúlachtaí atá ann cheana agus an Prótacal Roghnach a dhaingniú don UNCRPD. Tabharfaidh na céimeanna seo cead cainte níos cinntithí don AE maidir le comhlíonadh na mBallstát le forálacha UNCRPD. Caithfidh an Coimisiún a bheith diongbháilte freisin i gcoinne pleananna a chur i gcoinne infheistíochtaí a théann i gcoinne an UNCRPD, amhail infheistíochtaí i suíomhanna cúraim institiúideacha.

D'iarr an EESC go ndéanfaí gníomhartha sonracha a thabharfadh aghaidh ar riachtanais na mban agus na gcailíní faoi mhíchumas trí thionscnamh suaitheanta sa dara leath de thréimhse Straitéis um Chearta Míchumais an AE d’fhonn a chinntiú go gcuirfí an ghné inscne san áireamh. Ba cheart go gcuimseodh an fócas ar mhná gné d’fhoréigean inscne agus do mhná mar chúramóirí neamhfhoirmiúla gaolta faoi mhíchumas.

Bhí áthas ar an EESC an togra le haghaidh ionad acmhainní darb ainm AccessibleEU a fheiceáil, ceann de phríomhthionscnaimh na straitéise nua, cé nár chomhlíon sé iarratas an EESC ar Bhord Rochtana AE le hinniúlachtaí níos leithne. Is é cuspóir AccessibleEU údaráis náisiúnta a thabhairt le chéile atá freagrach as rialacha inrochtaineachta agus saineolaithe agus gairmithe inrochtaineachta a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú, agus monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm dhlíthe an AE lena ndéantar foráil maidir le hinrochtaineacht. Caithfidh an Coimisiún a bheith soiléir agus trédhearcach faoin gcaoi a bhfuil sé beartaithe aige an ghníomhaireacht seo a mhaoiniú agus a fhoireann, agus conas a chinnteoidh sé go ndéanfar ionadaíocht do dhaoine faoi mhíchumas, chuir an EESC béim air.

Tacaíonn an EESC go láidir leis an tionscnamh suaitheanta ar Chárta Míchumais an AE agus creideann sé go bhfuil an cumas aige athrú mór a chothú. Is oth leis, áfach, nach bhfuil tiomantas ann fós maidir le conas a chinntiú go n-aithníonn na Ballstáit é. Cuireann an Coiste béim ar an ngá go gcuirfí an Cárta Míchumais i bhfeidhm trí rialachán, a d’fhágfadh go mbeadh sé infheidhmithe go díreach agus infheidhmithe ar fud an AE.

Ba cheart an deis a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas ról iomlán a imirt i saol polaitiúil a bpobal. Tacaíonn an EESC leis an bplean do threoir ar dhea-chleachtas toghcháin a thugann aghaidh ar rannpháirtíocht daoine faoi mhíchumas sa phróiseas toghcháin d’fhonn a gcuid polaitíochta a ráthú. cearta.

Tá sé ríthábhachtach díriú ar phoist ar ardchaighdeán do dhaoine faoi mhíchumas, go háirithe i bhfianaise na paindéime COVID-19. Cuireann an EESC i bhfáth nach é an príomhsprioc ní amháin rátaí fostaíochta níos airde, ach fostaíocht ardchaighdeáin freisin a ligeann do dhaoine faoi mhíchumas a gcúinsí sóisialta a fheabhsú tríd an obair. Molann an EESC táscairí a áireamh ar cháilíocht fostaíochta daoine faoi mhíchumas.

Iarrann an EESC freisin ar ghluaiseacht an mhíchumais a bheith réamhghníomhach agus brú a chur ar gach gníomh den Straitéis seo a bhfuil geallta aici a chomhlíonadh. Ba cheart do chomhpháirtithe sóisialta agus eagraíochtaí na sochaí sibhialta tacú go hiomlán le cur i bhfeidhm na Straitéise nua. Ní hé an Straitéis féin a thabharfaidh fíor-athrú do dhaoine faoi mhíchumas, ach neart gach ceann dá chomhpháirteanna sna deich mbliana amach romhainn, tháinig an EESC i gcrích.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

blog

Fánaíocht: Éilíonn EESC crios taraife aonair ar fud an AE

foilsithe

on

Ba cheart go mbainfeadh daoine taitneamh as an ráta áitiúil agus iad ag úsáid a gcuid fón póca cibé áit a bhfuil siad san AE, a dúirt Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) i dtuairim a glacadh le déanaí ar ollchóiriú beartaithe ar rialacha fánaíochta an AE.

A crios taraife aonair, glaonna agus tomhaltas sonraí a thairiscint ag rátaí áitiúla do gach duine a bhfuil síntiús teileafóin acu san Eoraip, a bhfuil an luas agus an rochtain chéanna acu ar bhonneagar, cibé tír ina ndéantar an glao chuig nó uaidh: is é seo, dar leis an EESC, an sprioc atá ba cheart don AE dul i mbun seirbhísí fánaíochta a rialáil.

Cé go bhfáiltíonn sé roimh athbhreithniú beartaithe an Choimisiúin Eorpaigh ar an rialachán fánaíochta agus a chuspóirí mar chéim dhearfach sa treo ceart, creideann an EESC gur cheart cuspóir níos treise a leagan síos.

Aiseolas

"Is é an smaoineamh atá taobh thiar de mholadh an Choimisiúin gur cheart seirbhísí fánaíochta a sholáthar ag na coinníollacha céanna agus atá siad sa bhaile, gan aon srianta ar rochtain. Is togra maith é seo," a dúirt Christophe Lefèvre, rapóirtéir na tuairime EESC a glacadh ag seisiún iomlánach Iúil. "Creidimid, áfach, gur cheart dúinn dul níos faide ná coinníollacha agus a chinntiú nach gcaithfidh daoine san Eoraip níos mó a íoc as a gcumarsáid soghluaiste nuair a théann siad thar lear."

Cuireann an EESC i bhfios go láidir nach leor a shonrú, nuair a bhíonn cáilíocht nó luasanna comhchosúla ar fáil i líonra ballstát eile, nár cheart don oibreoir baile seirbhís fánaíochta ar chaighdeán níos ísle a sholáthar d’aon ghnó. Ciallaíonn sé seo, mar shampla, má tá nascacht 4G ag tomhaltóir sa bhaile, níor cheart go mbeadh 3G aige agus é ag fánaíocht má tá 4G ar fáil sa tír a dtaistealaíonn siad leis.

Cuid den fhadhb ná droch-bhonneagar áitiúil. Chun rochtain neamhtheoranta ar na glúine is déanaí agus na teicneolaíochtaí líonra a ráthú, ba cheart go mbeadh an AE réidh le infheistiú i mbonneagar na bearnaí atá ann a líonadh agus a chinntiú nach bhfuil "spotaí bána", ie réigiúin a bhfuil clúdach neamhleor leathanbhanda idirlín acu, agus is eol go bhfuil go leor acu lonnaithe i gceantair thuaithe agus chun cónaitheoirí agus gnóthais ionchasacha a thiomáint ar shiúl. Ba cheart don AE tabhairt isteach freisin riachtanais íosta gur cheart d’oibreoirí bualadh le chéile de réir a chéile ionas gur féidir le tomhaltóirí úsáid iomlán a bhaint as na seirbhísí seo.

Ina theannta sin, áitíonn an EESC an gá atá le héileamh foláirimh iolracha le seoladh chuig tomhaltóirí chun iad a chosaint ar suaití billí nuair a sháraíonn siad teorainneacha a gcuid síntiús. Agus é ag druidim leis an uasteorainn, ba cheart don oibreoir foláireamh a thabhairt don tomhaltóir aon uair a ídíodh an toirt a socraíodh don fholáireamh roimhe seo arís, go háirithe le linn an tseisiúin chéanna glaonna nó úsáide sonraí.

Faoi dheireadh, díríonn an EESC ar cheist na úsáid chóir mar phointe greamaithe. Cé go luann gach conradh cumarsáide soghluaiste úsáid chóir i dtaca le fánaíocht, is oth leis an EESC nach ndéanann an rialachán é a shainiú. Ach leis an bpaindéim COVID tá daoine ag brath go mór ar ghníomhaíochtaí ar líne agus tá brí iomlán nua le húsáid chóir. Smaoinigh, áitíonn an EESC, cad a chiallaíonn sé sin do mhac léinn Erasmus atá ag freastal ar ollscoil thar lear, tar éis ranganna ar Fhoirne, Zúmáil nó ardán éigin eile. Úsáideann sé sin a lán sonraí, agus sroichfidh siad a n-uasteorainn mhíosúil go gasta. Is í an chothroime go mbeadh an uasteorainn chéanna ag daoine i staid mar sin sa tír a bhfuil siad ag tabhairt cuairte air agus atá acu ina dtír dhúchais.

cúlra

Cuireadh deireadh le formhuirir fánaíochta san AE an 15 Meitheamh 2017. Dheimhnigh an méadú tapa agus ollmhór sa trácht ó shin go bhfuil an t-athrú seo tar éis éileamh nár úsáideadh ar thomhaltas soghluaiste a scaoileadh, mar a léirítear sa chéad athbhreithniú iomlán ar an margadh fánaíochta a d’fhoilsigh an Eoraip Coimisiún i mí na Samhna 2019.

Rachaidh an rialachán fánaíochta reatha in éag i mí an Mheithimh 2022 agus tá céimeanna tionscanta ag an gCoimisiún chun a chinntiú go mbeidh sé fada ar feadh 10 mbliana breise agus é ag déanamh cosaint don todhchaí freisin agus ag teacht níos mó le torthaí comhairliúcháin phoiblí 12 sheachtain. Tá sé mar aidhm ag an athbhreithniú atá beartaithe:

· Uasphraghsanna níos ísle a íocann oibreoirí baile le hoibreoirí thar lear a sholáthraíonn seirbhísí fánaíochta, d’fhonn laghduithe ar phraghsanna miondíola a thiomáint;

· Faisnéis níos fearr a sholáthar do thomhaltóirí faoi tháillí breise agus iad ag glaoch ar uimhreacha seirbhíse speisialta, mar uimhreacha cúraim do chustaiméirí;

· Cáilíocht agus luas an líonra soghluaiste céanna a chinntiú thar lear agus atá sa bhaile, agus;

· Rochtain ar sheirbhísí éigeandála a fheabhsú agus tú ag fánaíocht.

Léigh tuairim EESC

Léigh an t-athbhreithniú atá beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach ar an rialachán fánaíochta

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Caithfidh an geilleagar, an comhshaol agus folláine daoine dul lámh ar láimh san AE iar-COVID

foilsithe

on

Ag seisiún iomlánach Iúil de Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC), bhuail an t-uachtarán, Christa Schweng, agus baill le cainteoirí feiceálacha chun geilleagar na hEorpa amach anseo a phlé tar éis na paindéime.

Is féidir le rath eacnamaíoch, cúram don chomhshaol agus folláine daoine dul as láimh a chéile. Ba í seo an phríomhtheachtaireacht a thug uachtarán EESC, Christa Schweng, ag an díospóireacht ar Geilleagar iar-COVID a oibríonn do chách - I dtreo geilleagair folláine? a tionóladh ag seisiún iomlánach EESC an 7 Iúil 2021.

D'áitigh Schweng gur léir go gcaithfimid monatóireacht agus luach a chur ar ghnéithe níos leithne amach anseo ná na gnéithe a léirítear in OTI sa todhchaí: "Tá gnéithe cosúil lenár sláinte, ár nádúr, ár n-oideachas, ár gcumas a bheith nuálaíoch agus ár bpobail tábhachtach," a dúirt sí.

Aiseolas

Ag tagairt di “smaoineamh an rathúnais a chomhcheangal leis an bhféidearthacht dul chun cinn sóisialta ar scála domhanda”, agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2030 mar bhunús, dúirt sí: “Tá an t-am tagtha anois don AE oibriú ar straitéis chuimsitheach: an EESC réidh chun tacú leis an machnamh ar na bunsraitheanna do gheilleagar iar-COVID a oibríonn do chách agus a chuimsíonn táscairí nua maidir le feidhmíocht eacnamaíoch agus dul chun cinn sóisialta ar féidir leo pictiúr cuimsitheach a sholáthar de fholláine daoine. "

Beyond OTI: i dtreo geilleagair folláine

Ghlac ceathrar cainteoirí feiceálacha páirt sa díospóireacht iomlánach.

Tim Jackson, ón Ionad um Thuiscint ar Rathúnas Inbhuanaithe, rinne sé soiléir gurbh é sláinte - agus ní saibhreas - a bhí mar bhunús don rathúnas agus an bunús le smaoineamh ar an gcineál geilleagair a theastaigh uainn tar éis na paindéime. Thug sé le fios go raibh go leor teorainneacha ag OTI agus go raibh sé tábhachtach an “spleáchas ar fhás OTI” a bhriseadh agus tosú ag machnamh ar an gcaoi a bhféadfaí córais leasa a choinneáil i ngeilleagair nach bhfuil an leibhéal fáis a bhfuil súil leo.

Fabrice Murtin, ón Eagraíocht um Chomhar agus Fhorbairt Eacnamaíochta (OECD), a choinnigh an folláine sin per se córas an-chasta a bhí ann agus nach geilleagar folláine amháin a bhí ann ach go leor geilleagair. Chuir sé béim air go raibh sé ríthábhachtach tús a chur le beartais atá dírithe ar dhaoine a mhúnlú agus gur laige sistéamach agus éifeachtúlacht íslithe an neamhionannas sóisialta.

De réir Sandrine Dixson-Declève, ag déanamh ionadaíochta ar Chlub na Róimhe, bhí sé ríthábhachtach díriú ar dhaoine sláintiúla laistigh den Eoraip shláintiúil agus bogadh ó fhás bunaithe ar OTI go leas agus slándáil. D’fhéadfaí na ceachtanna a foghlaimíodh ó phaindéim COVID-19 a úsáid chun tuiscint a fháil ar a raibh riachtanach agus chun athrú a chur i gcrích.

Mar fhocal scoir, James WatsonDúirt Business Europe, gur cumadh OTI ar dtús mar thomhas ar ghníomhaíocht tráchtála ach go raibh sé fós ciallmhar é a úsáid in ainneoin a theorainneacha. Is é an bealach chun tosaigh ná scórchárta níos leithne agus cothrom a chomhlánú le táscairí eile mar tháscairí eacnamaíocha, sóisialta agus comhshaoil.

Geilleagar dírithe ar dhaoine

Ag cur an urláir le linn na díospóireachta, Séamus BolandChuir uachtarán Ghrúpa Diversity Europe, béim air nach bhféadfaí dul chun cinn sochaíoch agus geilleagar a oibríonn do chách a bhaint amach ach trí aistriú chuig samhail mhalartach forbartha atá fréamhaithe go daingean sna SDGanna agus gurb í an ghéarchéim COVID-19 an deis í a fháil. ceart.

Stefano MalliaDúirt uachtarán Ghrúpa na bhFostóirí, le tosaíochtaí nua mar Bheart Glas an AE, NextGenerationEU, Aistriú Díreach agus neodracht aeráide faoi 2050 go mbeadh tacar iomlán táscairí nua againn le dul i gcomhairle leo. Chun poist ar ardchaighdeán agus fás inbhuanaithe a sholáthar, bhí dhá philéar ag teastáil uainn: bunús tionsclaíoch láidir agus athléimneach d’fhonn fanacht ar thús cadhnaíochta sa teicneolaíocht agus sa nuálaíocht dhomhanda, chomh maith le margaí oscailte agus córas iltaobhach bunaithe ar rialacha a chaomhnaíonn leasanna an AE agus luachanna.

Oliver RöpkeDúirt uachtarán Ghrúpa na nOibrithe, tar éis an tiomantas láidir do spriocanna an cholúin shóisialta ag cruinniú mullaigh Porto, gur cheart don gheilleagar folláine freastal ar dhaoine atá ag obair agus ar a dteaghlaigh freisin, ag cinntiú pá réasúnta, cómhargáil láidir agus láidir. rannpháirtíocht oibrithe chun na haistrithe glasa agus digiteacha a bhainistiú. Dúirt sé gur cheart don téarnamh eacnamaíoch dul lámh ar láimh le folláine shóisialta má bhí sé le bheith inbhuanaithe.

Ar deireadh, Peter Schmidt, uachtarán na Rannóige Talmhaíochta, Forbartha Tuaithe agus Comhshaoil ​​(NAT) agus rapóirtéir do thuairim EESC ar An geilleagar inbhuanaithe a theastaíonn uainn, mar fhocal scoir, ag rá go raibh geilleagar folláine bunaithe ar fhreastal ar dhaoine agus go gcaithfidh an AE an deis a thugann an paindéim a thapú chun machnamh a dhéanamh ar ár laigí agus teacht ar mholtaí.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending