Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Amhábhair Chriticiúla: Slabhraí soláthair slána inbhuanaithe a chinntiú do thodhchaí glas agus digiteach an AE

ROINN:

foilsithe

on

An 20 Márta, mhol an Coimisiún sraith chuimsitheach gníomhaíochtaí chun rochtain an AE ar sholáthar slán, éagsúlaithe, inacmhainne agus inbhuanaithe d’amhábhar ríthábhachtach a áirithiú. Tá amhábhair ríthábhachtacha fíor-riachtanach do shraith leathan earnálacha straitéiseacha lena n-áirítear an tionscal nialais glan, an tionscal digiteach, an aeraspáis agus na hearnálacha cosanta.

Cé go meastar go dtiocfaidh méadú as cuimse ar an éileamh ar amhábhair chriticiúla, braitheann an Eoraip go mór ar allmhairí, go minic ó sholáthróirí tríú tíortha leath-mhonopolíocha. Ní mór don AE na rioscaí do shlabhraí soláthair a bhaineann le spleáchais straitéiseacha den sórt sin a mhaolú chun a athléimneacht eacnamaíoch a fheabhsú, mar atá léirithe ag ganntanais i ndiaidh an Covid-19 agus na géarchéime fuinnimh tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin. Is féidir leis sin iarrachtaí an AE chun a chuspóirí aeráide agus digiteacha a bhaint amach a chur i mbaol.

Leis an Rialachán agus leis an Teachtaireacht maidir le hamhábhair ríthábhachtacha a glacadh inniu, giaráiltear láidreachtaí agus deiseanna an Mhargaidh Aonair agus chomhpháirtíochtaí seachtracha an AE chun athléimneacht shlabhraí soláthair amhábhar ríthábhachtacha an AE a éagsúlú agus a fheabhsú. Leis an Acht um Amhábhair Chriticiúla, feabhsaíonn sé cumas an AE monatóireacht agus maolú a dhéanamh ar rioscaí cur isteach agus feabhsaíonn sé ciorclaíocht agus inbhuanaitheacht.

Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, Ursula ó Leyen dúirt: “Tabharfaidh an tAcht seo níos gaire dúinn dár n-uaillmhianta aeráide. Feabhsóidh sé go mór scagadh, próiseáil agus athchúrsáil amhábhar ríthábhachtach anseo san Eoraip. Tá amhábhair ríthábhachtach chun príomhtheicneolaíochtaí a mhonarú dár n-aistriú déach – amhail giniúint cumhachta gaoithe, stóráil hidrigine nó cadhnraí. Agus táimid ag neartú ár gcomhoibriú le comhpháirtithe trádála iontaofa ar fud an domhain chun spleáchais reatha an AE ar thír amháin nó ar roinnt tíortha a laghdú. Is chun ár leas frithpháirteach é an táirgeadh a mhéadú ar bhealach inbhuanaithe agus ag an am céanna an leibhéal is airde d’éagsúlú slabhraí soláthair a chinntiú dár ngnóthaí Eorpacha.”

In éineacht leis an athchóiriú ar dhearadh an mhargaidh leictreachais agus an An tAcht um Thionscal Glan Nialais, cruthaíonn bearta an lae inniu maidir le hamhábhair ríthábhachtacha timpeallacht rialála a chuidíonn le tionscail glan-nialais agus le hiomaíochas thionscal na hEorpa, mar a fógraíodh sa Plean Tionscail an Mhargaidh Ghlais.

Gníomhartha Inmheánacha

Leis an Acht um Amhábhair Chriticiúla, tabharfar na huirlisí don AE chun rochtain an AE ar sholáthar slán agus inbhuanaithe d’amhábhar ríthábhachtach a áirithiú, go príomha trí na nithe seo a leanas:

Aiseolas

Tosaíochtaí soiléire a leagan síos le haghaidh gníomhaíochta: Chomh maith le liosta nuashonraithe d’amhábhair ríthábhachtacha, sainaithnítear san Acht liosta de amhábhair straitéiseacha, atá ríthábhachtach do theicneolaíochtaí atá tábhachtach d’uaillmhianta glasa agus digiteacha na hEorpa agus d’fheidhmeanna cosanta agus spáis, agus iad faoi réir rioscaí soláthair féideartha amach anseo. Déanann an Rialachán na liostaí ríthábhachtacha agus straitéiseacha amhábhar a neadú i ndlí an AE. Leagann an Rialachán síos tagarmharcanna soiléire le haghaidh acmhainní intíre feadh an tslabhra soláthair straitéiseach amhábhar agus chun soláthar an AE a éagsúlú faoi 2030: 

  • 10% ar a laghad de thomhaltas bliantúil an AE le haghaidh eastóscadh,
  • 40% ar a laghad de thomhaltas bliantúil an AE le haghaidh próiseáil,
  • 15% ar a laghad de thomhaltas bliantúil an AE le haghaidh athchúrsála
  • Ní mó ná 65% de thomhaltas bliantúil an Aontais de gach amhábhar straitéiseach ag aon chéim ábhartha den phróiseáil ó thríú tír amháin.

Slabhraí soláthair amhábhar ríthábhachtacha AE atá slán agus athléimneach a chruthú: Laghdóidh an tAcht an t-ualach riaracháin agus simpleofar nósanna imeachta ceada do thionscadail ríthábhachtacha amhábhar san AE. Ina theannta sin, bainfidh Tionscadail Straitéiseacha roghnaithe leas as tacaíocht le haghaidh rochtana ar mhaoiniú agus frámaí ama ceadúnaithe níos giorra (24 mhí le haghaidh ceadanna astarraingthe agus 12 mhí le haghaidh ceadanna próiseála agus athchúrsála). Beidh ar na Ballstáit freisin cláir náisiúnta a fhorbairt chun acmhainní geolaíochta a iniúchadh.

A chinntiú gur féidir leis an AE rioscaí soláthair a mhaolú: Chun athléimneacht na slabhraí soláthair a áirithiú, foráiltear leis an Acht d’fhaireachán a dhéanamh ar shlabhraí soláthair ríthábhachtacha amhábhar, agus do chomhordú stoic straitéiseacha amhábhar i measc na mBallstát. Beidh ar chuideachtaí móra áirithe iniúchadh a dhéanamh ar a slabhraí soláthair straitéiseacha amhábhar, ina mbeidh tástáil struis ar leibhéal na cuideachta.

Infheistiú i dtaighde, nuálaíocht agus scileanna:  Neartóidh an Coimisiún glacadh agus úsáid teicneolaíochtaí ceannródaíocha in amhábhair ríthábhachtacha. Ina theannta sin, cuirfidh bunú comhpháirtíocht scileanna ar scála mór ar amhábhair ríthábhachtacha agus Acadamh Amhábhair chun cinn scileanna a bhaineann leis an bhfórsa saothair i slabhraí soláthair ríthábhachtacha amhábhar. Go seachtrach, úsáidfear an Geata Domhanda mar mheán chun cabhrú le tíortha comhpháirtíochta a n-acmhainneachtaí asbhainte agus próiseála féin a fhorbairt, lena n-áirítear forbairt scileanna.

An comhshaol a chosaint trí chiorclaíocht agus inbhuanaitheacht na n-amhábhar ríthábhachtach a fheabhsú: Ní mór slándáil agus inacmhainneacht feabhsaithe soláthairtí ríthábhachtacha amhábhar a bheith ar aon dul le hiarrachtaí méadaithe chun aon drochthionchar a mhaolú, laistigh den AE agus i dtríú tíortha maidir le cearta saothair, cearta daonna agus cosaint an chomhshaoil. Cabhróidh iarrachtaí chun forbairt inbhuanaithe slabhraí luacha ríthábhachtacha amhábhar a fheabhsú freisin le forbairt eacnamaíoch i dtríú tíortha a chur chun cinn agus freisin rialachas inbhuanaitheachta, cearta daonna, réiteach coinbhleachta agus cobhsaíocht réigiúnach.

Ní mór do na Ballstáit bearta náisiúnta a ghlacadh agus a chur chun feidhme chun feabhas a chur ar bhailiú na dramhaíola criticiúla saibhre amhábhar agus chun a áirithiú go ndéanfar í a athchúrsáil mar amhábhair ríthábhachtacha tánaisteacha. Beidh ar na Ballstáit agus ar oibreoirí príobháideacha imscrúdú a dhéanamh ar an bhféidearthacht maidir le haisghabháil amhábhar ríthábhachtach ó dhramhaíl eastóscach i ngníomhaíochtaí mianadóireachta reatha ach freisin ó láithreáin dramhaíola mianadóireachta stairiúla. Táirgí ina bhfuil maighnéid bhuana Beidh gá le chéile ceanglais ciorclach agus eolas a chur ar fáil ar an in-athchúrsáilte agus ábhar athchúrsáilte.

Rannpháirtíocht Idirnáisiúnta

Allmhairí amhábhar ríthábhachtacha an Aontais a éagsúlú: Ní bheidh an AE féin-leor go deo maidir le hamhábhair den sórt sin a sholáthar agus leanfaidh sé de bheith ag brath ar allmhairí d’fhormhór a thomhaltais. Dá bhrí sin tá trádáil idirnáisiúnta bunriachtanach chun tacú le táirgeadh domhanda agus chun éagsúlú an tsoláthair a áirithiú. Beidh ar an AE a rannpháirtíocht dhomhanda le comhpháirtithe iontaofa a neartú infheistíocht a fhorbairt agus a éagsúlú agus cobhsaíocht sa trádáil idirnáisiúnta a chur chun cinn agus deimhneacht dhlíthiúil a neartú d’infheisteoirí. Go háirithe, féachfaidh an AE le comhthairbhe comhpháirtíochtaí le margaí atá ag teacht chun cinn agus le geilleagair i mbéal forbartha, go háirithe faoi chuimsiú a straitéise Global Gateway.

Cuirfidh an AE dlús le gníomhaíochtaí trádála, lena n-áirítear trí Chlub um Amhábhair Chriticiúil a bhunú do gach tír atá ar aon intinn léi atá sásta slabhraí soláthair domhanda a neartú, an Eagraíocht Dhomhanda Trádála (WTO) a neartú, a líonra Comhaontuithe Éascaithe Infheistíochta Inbhuanaithe agus Comhaontuithe Saorthrádála a leathnú agus brú níos déine ar fhorghníomhú chun dul i ngleic le héagóraí. cleachtais trádála.

Déanfaidh sé tuilleadh forbartha ar chomhpháirtíochtaí straitéiseacha: Oibreoidh an AE le comhpháirtithe iontaofa chun a bhforbairt eacnamaíoch féin a chur chun cinn ar bhealach inbhuanaithe trí shlabhra luacha a chruthú ina dtíortha féin, agus slabhraí luacha don AE atá slán, athléimneach, inacmhainne agus éagsúlaithe a chur chun cinn freisin.

Na Chéad Chéimeanna Eile

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh an Rialachán atá beartaithe a phlé agus a chomhaontú sula nglacfar agus sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm.

cúlra

Cuimsíonn an tionscnamh seo a Rialachán agus a Cumarsáid. Leagann an Rialachán amach creat rialála chun tacú le forbairt acmhainní intíre agus chun inbhuanaitheacht agus ciorclaíocht na slabhraí soláthair ríthábhachtacha amhábhar san AE a neartú. Molann an Teachtaireacht bearta chun tacú le héagsúlú na slabhraí soláthair trí chomhpháirtíochtaí nua idirnáisiúnta a thacaíonn lena chéile. Dírítear freisin ar rannchuidiú chomhaontuithe trádála an AE a uasmhéadú, i gcomhlántacht iomlán le straitéis Global Gateway.

D'fhógair an tUachtarán an tAcht um Amhábhair Chriticiúla ó Leyen le linn di Stát an Aontais 2022 óráid, inar iarr sí aghaidh a thabhairt ar spleáchas an AE ar amhábhair ríthábhachtacha allmhairithe trí éagsúlú agus trí sholáthar inbhuanaithe intíre d'amhábhar ríthábhachtach a áirithiú. Freagraíonn sé don Dearbhú Versailles 2022 a ghlac an Chomhairle Eorpach inar leagadh amach an tábhacht straitéiseach a bhaineann le hamhábhair ríthábhachtacha chun uathriail straitéiseach an Aontais agus ceannasacht Eorpach a ráthú. Freagraíonn sé freisin do chonclúidí na Comhdhála ar Thodhchaí na hEorpa agus do rún na Samhna 2021 ó Pharlaimint na hEorpa maidir le straitéis ríthábhachtach AE um amhábhair.

Tógann na bearta ar mheasúnú criticiúil 2023, ar an tuarascáil fadbhreathnaitheachta ina ndírítear ar theicneolaíochtaí straitéiseacha, agus ar na gníomhaíochtaí a tionscnaíodh faoi Phlean Gníomhaíochta 2020 maidir le hamhábhair ríthábhachtacha. Tá obair eolaíoch Airmheán Comhpháirteach Taighde an Choimisiúin (JRC) mar bhonn agus mar thaca ag togra an lae inniu. In éineacht le staidéar Foresight JRC, rinne an JRC athchóiriú ar an Córas Faisnéise Amhábhair a sholáthraíonn eolas ar amhábhair, idir bhunscoileanna (asbhainte/bainte) agus tánaisteacha, mar shampla ó athchúrsáil. Soláthraíonn an uirlis faisnéis ar ábhair shonracha, ar thíortha, agus ar earnálacha agus ar theicneolaíochtaí éagsúla agus áirítear léi anailísí maidir le soláthar agus éileamh, reatha agus todhchaí. 

Cuirtear an tAcht um Amhábhar Criticiúil i láthair ag an am céanna le hAcht um Thionscal Glan-Nialais an AE, a bhfuil sé mar aidhm aige déantúsaíocht eochair-theicneolaíochtaí atá neodrach ó thaobh carbóin de nó “glan-nialas” a mhéadú chun slabhraí soláthair atá slán, inbhuanaithe agus iomaíoch d’fhuinneamh glan a chinntiú. maidir le huaillmhianta aeráide agus fuinnimh an AE a bhaint amach.

Chun tuilleadh eolais a fháil

Rialachán Eorpach um Amhábhair Chriticiúla

Cumarsáid

Questions & Answers

Bileog Fíricí

Amhábhair Chriticiúil agus Trádáil – Infographic

Gníomhartha ar Cheithre Amhábhar Chriticiúla - Infographic

Córas Faisnéise Amhábhair

Tuarascáil JRC Foresight

An tAcht um Amhábhair Chriticiúil - beochan físe

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending