Ceangail le linn

Idirnascacht Leictreachais

Molann an Coimisiún athchóiriú ar dhearadh mhargadh leictreachais an AE chun fuinneamh in-athnuaite a threisiú, chun tomhaltóirí a chosaint ar bhealach níos fearr agus chun iomaíochas tionsclaíoch a fheabhsú

ROINN:

foilsithe

on

An 14 Márta, mhol an Coimisiún athchóiriú a dhéanamh ar dhearadh mhargadh leictreachais an AE chun borradh a chur faoin bhfás ar fhoinsí in-athnuaite agus deireadh a chur le gás de réir a chéile, chun go mbeadh billí tomhaltóirí ag brath níos lú ar phraghsanna breosla iontaise so-ghalaithe, chun tomhaltóirí a chosaint níos fearr ó spící praghsanna amach anseo agus ó chúbláil mhargaidh fhéideartha. , agus tionscal an AE a dhéanamh níos glaine agus níos iomaíche.

Tá margadh leictreachais éifeachtach, dea-chomhtháite ag an AE le breis is fiche bliain anuas, rud a ligeann do thomhaltóirí leas a bhaint as na tairbhí eacnamaíocha a bhaineann le margadh aonair fuinnimh, slándáil an tsoláthair a áirithiú agus an próiseas dícharbónaithe a spreagadh. Chuir an ghéarchéim fuinnimh a spreag ionradh na Rúise ar an Úcráin béim ar an ngá atá leis an margadh leictreachais a oiriúnú go tapa. tacú níos fearr leis an aistriú glas agus tairgeann siad do thomhaltóirí fuinnimh, idir theaghlaigh agus ghnóthais, rochtain fhorleathan ar leictreachas inacmhainne in-athnuaite agus neamhiontaise

Foráiltear leis an athchóiriú atá beartaithe leasuithe ar roinnt píosaí de reachtaíocht an AE – go háirithe an Rialachán Leictreachais, an Treoir Leictreachais, agus an Rialachán REMIT. Tugann sé isteach bearta a spreagadh níos fadtéarmaí conarthaí le táirgeadh cumhachta neamh-iontaise agus a thabhairt réitigh níos glaine solúbtha isteach sa chóras chun dul san iomaíocht le gás, mar shampla freagairt ar éileamh agus stóráil. Laghdóidh sé seo tionchar breoslaí iontaise ar bhillí leictreachais tomhaltóirí, chomh maith lena chinntiú go léireofar costas níos ísle na n-ábhar in-athnuaite ann. Ina theannta sin, cuirfidh an t-athchóiriú atá beartaithe le hiomaíocht oscailte agus cothrom i margaí mórdhíola fuinnimh na hEorpa trí thrédhearcacht agus sláine an mhargaidh a fheabhsú.

Ní hamháin go mbeidh sé ríthábhachtach córas fuinnimh in-athnuaite a thógáil chun billí tomhaltóirí a ísliú, ach freisin chun a soláthar fuinnimh inbhuanaithe agus neamhspleách chuig an AE, i gcomhréir leis an Déileáil Ghlas na hEorpa  agus an Plean REPowerEU. Tá an t-athchóiriú seo, atá mar chuid de na Plean Tionscail an Mhargaidh Ghlais, ligfidh sé freisin do thionscal na hEorpa rochtain a bheith aige ar a soláthar cumhachta in-athnuaite, neamhiontaise agus inacmhainne atá ina phríomh-chumasóir don dícharbónú agus don aistriú glas. Chun ár spriocanna fuinnimh agus aeráide a bhaint amach, déanfar imscaradh beidh gá le méadú faoi thrí ar fhoinsí in-athnuaite faoi dheireadh na deich mbliana seo.

Tomhaltóirí a chosaint agus a chumhachtú

Chuir praghsanna arda agus luaineacha, amhail na praghsanna a chonacthas in 2022 de bharr cogadh fuinnimh na Rúise in aghaidh an AE, ualach iomarcach ar thomhaltóirí. Ligfidh an togra seo do thomhaltóirí agus do sholáthraithe leas a bhaint as níos mó cobhsaíochta praghsanna bunaithe ar theicneolaíochtaí fuinnimh in-athnuaite agus neamhiontaise. Go ríthábhachtach, tabharfaidh sé do thomhaltóirí a rogha leathan conarthaí agus eolas níos soiléire sula síníonn siad conarthaí chun go mbeadh an rogha acu glasáil isteach praghsanna slán, fadtéarmacha chun rioscaí iomarcacha agus luaineacht a sheachaint. Ag an am céanna, beidh siad fós in ann a roghnú conarthaí praghsála dinimiciúla a bheith acu chun leas a bhaint as éagsúlacht praghsanna chun leictreachas a úsáid nuair a bhíonn sé níos saoire (e.g. gluaisteáin leictreacha a mhuirearú, nó caidéil teasa a úsáid).

Anuas ar rogha na dtomhaltóirí a leathnú, tá sé mar aidhm ag an athchóiriú tuilleadh cobhsaíocht praghsanna a chothú trí laghdú a dhéanamh ar an mbaol go gclisfeadh soláthraí. Ceanglaítear leis an togra ar sholáthróirí a rioscaí praghais a bhainistiú ar a laghad chomh mór leis na méideanna faoi chonarthaí seasta, ionas gur lú a bheidh siad faoi lé spící praghsanna agus luaineacht an mhargaidh. Cuireann sé oibleagáid ar na Ballstáit freisin a bhunú soláthraithe rogha dheireanach ionas nach mbeidh aon tomhaltóir gan leictreachas.

Aiseolas

An cosaint tomhaltóirí leochaileacha feabhsaithe go suntasach freisin. Faoin athchóiriú atá beartaithe, cosnóidh na Ballstáit tomhaltóirí leochaileacha a bhfuil riaráistí acu ó bheith dícheangailte. Chomh maith leis sin, ceadaíonn sé do Bhallstáit leathnú praghsanna miondíola rialaithe do theaghlaigh agus do FBManna i gcás géarchéime.

Faoin togra, rialacha maidir le fuinneamh in-athnuaite a roinnt á n-athchóiriú freisin. Beidh tomhaltóirí in ann infheistíocht a dhéanamh i bpáirceanna gaoithe nó gréine agus farasbarr leictreachais gréine ar an díon a dhíol le comharsana, ní hamháin lena soláthraí. Mar shampla, beidh tionóntaí in ann cumhacht gréine barrachais ar an díon a roinnt le comharsa.

Chun feabhas a chur ar an solúbthacht an chórais chumhachta, beidh de cheangal anois ar na Ballstáit a gcuid riachtanas a mheasúnú, cuspóirí a bhunú chun solúbthacht neamh-iontaise a mhéadú, agus beidh an deis acu tabhairt isteach nua scéimeanna tacaíochta go háirithe maidir le freagairt ar éileamh agus stóráil. Cuireann an t-athchóiriú ar chumas oibreoirí córais soláthar a dhéanamh freisin laghdú ar éileamh ag buaicuaireanta. In éineacht leis an togra seo, tá moltaí eisithe ag an gCoimisiún inniu freisin do na Ballstáit maidir le nuálaíocht, teicneolaíochtaí agus acmhainní stórála a chur chun cinn.

Intuarthacht agus cobhsaíocht chostais fuinnimh a fheabhsú chun iomaíochas tionsclaíoch a threisiú

Le bliain anuas, chuir praghsanna fuinnimh ró-luaineach isteach go mór ar go leor cuideachtaí. Chun iomaíochas thionscal an AE a fheabhsú agus chun a neamhchosaint ar phraghsanna luaineacha a laghdú, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún imscaradh conarthaí fadtéarmacha níos cobhsaí amhail Comhaontuithe Ceannaigh Cumhachta (PPAanna) – trína mbunaíonn cuideachtaí a soláthairtí díreacha fuinnimh féin agus trínar féidir leo brabús a bhaint as praghsanna níos cobhsaí de tháirgeadh cumhachta in-athnuaite agus neamhiontaise. Chun aghaidh a thabhairt ar na bacainní reatha amhail rioscaí creidmheasa na gceannaitheoirí, cuireann an t-athchóiriú ceangal ar na Ballstáit infhaighteacht ráthaíochtaí margadh-bhunaithe do PPAanna a áirithiú.

Chun cobhsaíocht ioncaim a sholáthar do tháirgeoirí cumhachta agus chun an tionscal a chosaint ó luaineacht praghsanna, ní mór an tacaíocht phoiblí go léir d’infheistíochtaí nua i nginiúint leictreachais in-imeallach agus nach mór a rith i bhfoirm leictreachais in-athnuaite agus neamh-iontaise. Conarthaí déthreo le haghaidh Difríochta (CfDs), cé go bhfuil oibleagáid ar na Ballstáit ioncam barrachais a dhíriú chuig tomhaltóirí. Ina theannta sin, cuirfidh an t-athchóiriú le leachtacht na margaí do chonarthaí fadtéarmacha a ghlasálann praghsanna amach anseo, mar a thugtar orthu “conarthaí ar aghaidh.” Cuirfidh sé seo ar chumas níos mó soláthróirí agus tomhaltóirí iad féin a chosaint ar phraghsanna atá ró-luaineach thar thréimhsí níos faide. 

Beidh oibleagáidí nua ann freisin chun éascú a dhéanamh comhtháthú fuinnimh in-athnuaite isteach sa chóras agus feabhsaítear intuarthacht don ghiniúint. Áirítear orthu sin oibleagáidí trédhearcachta ar oibreoirí córais maidir le plódú eangaí, agus spriocdhátaí trádála níos gaire don fhíor-am.

Ar deireadh, chun margaí iomaíocha agus socrú praghsanna trédhearcach a áirithiú, beidh cumas feabhsaithe ag an nGníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh (ACER) agus ag rialtóirí náisiúnta faireachán a dhéanamh ar shláine agus ar thrédhearcacht an mhargaidh fuinnimh. Go háirithe, áiritheoidh an Rialachán nuashonraithe maidir le Sláine agus Trédhearcacht an Mhargaidh Mórdhíola Fuinnimh (REMIT) cáilíocht sonraí níos fearr chomh maith le ról ACER in imscrúduithe ar chásanna féideartha um dhrochúsáid mhargaidh de chineál trasteorann a neartú. Tríd is tríd, cuirfidh sé seo le cosaint tomhaltóirí agus tionscail an AE ar aon drochúsáid mhargaidh.

Na chéad chéimeanna eile

Ní mór do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle an t-athchóiriú atá beartaithe a phlé agus a chomhaontú sula dtiocfaidh sé i bhfeidhm.     

cúlra

Ó shamhradh na bliana 2021, tá spikes agus luaineacht gan fasach le feiceáil i bpraghsanna fuinnimh, agus bhí tionchar mór acu ar theaghlaigh an AE agus ar an ngeilleagar, go háirithe tar éis ionradh na Rúise ar an Úcráin a spreag géarchéim fuinnimh san Eoraip. Chonaic go leor tomhaltóirí méadú ar a mbillí mar gheall ar an ardú ar phraghas an gháis, cé go bhfuil foinsí fuinnimh in-athnuaite ag clúdach níos mó ná an tríú cuid d’éileamh leictreachais an AE cheana féin.

D’fhreagair an AE go tapa trí raon leathan de  bearta chun tionchar na bpraghsanna mórdhíola fuinnimh arda agus luaineacha ar theaghlaigh agus ar ghnóthais a mhaolú. Mar sin féin, d’iarr an Chomhairle Eorpach ar an gCoimisiún oibriú ar athchóiriú struchtúrach ar an margadh leictreachais, agus é mar dhá chuspóir aige ceannasacht fuinnimh na hEorpa a bhaint amach agus neodracht aeráide a bhaint amach. Freagraíonn an t-athchóiriú atá beartaithe don ghlao seo ó Cheannairí an AE agus d’fhógair an tUachtarán von der Leyen inti é Seoladh Stáit an Aontais anuraidh. Tá sé mar chuid freisin de Phlean Tionsclaíoch an Mhargaidh Ghlais atá dírithe ar iomaíochas thionscal glan-nialas na hEorpa a fheabhsú agus dlús a chur leis an aistriú chuig neodracht aeráide.

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí

Bileog Fíricí

Togra le haghaidh Rialacháin leasaitheach chun dearadh mhargadh leictreachais an Aontais a fheabhsú

Togra le haghaidh Rialacháin leasaitheach chun feabhas a chur ar chosaint an Aontais ar chúbláil mhargaidh sa mhargadh mórdhíola fuinnimh

Doiciméad Oibre Foirne ar athchóiriú dearadh an mhargaidh leictreachais

Moladh agus Doiciméad Inmheánach Oibre ar stóráil

Dearadh an mhargaidh leictreachais

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending