Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Na haistrithe glasa agus digiteacha a nascadh sa chomhthéacs geopolitical nua

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

An 29 Meitheamh, ghlac an Coimisiún an Tuarascáil Réamhamhairc Straitéiseach 2022 – Na haistrithe glasa agus digiteacha a nascadh sa chomhthéacs geopolitical nua. Agus muid ag ullmhú chun dlús a chur leis an dá aistriú, sainaithnítear sa tuarascáil deich bpríomhréimse gníomhaíochta a bhfuil sé mar chuspóir acu sineirgí agus comhsheasmhacht a uasmhéadú idir ár n-uaillmhianta aeráide agus digiteacha. Tríd an méid sin a dhéanamh, neartóidh an AE a athléimneacht trasearnála agus a neamhspleáchas straitéiseach oscailte, agus beidh sé ullmhaithe níos fearr chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin dhomhanda nua idir seo agus 2050.

Maroš Šefčovič (phictiúr): “Chun neodracht aeráide a bhaint amach faoi 2050, ní mór dúinn cumhacht an digitithe a scaoileadh saor. Ag an am céanna, ní mór inbhuanaitheacht a bheith i gcroílár an chlaochlaithe dhigitigh. Is é sin an fáth go ndéanann an Tuarascáil Réamhamhairc Straitéise seo breathnú níos doimhne ar an mbealach is fearr chun ár gcúpla cuspóir a ailíniú, go háirithe ós rud é go bhfuil gné shuntasach slándála ag gabháil leo de bharr na n-athruithe geopolitical atá ann faoi láthair. Mar shampla, ó 2040 ar aghaidh, d’fhéadfadh athchúrsáil a bheith ina mórfhoinse miotail agus mianraí, rud dosheachanta do theicneolaíochtaí nua, má shocraíonn an Eoraip a heasnaimh i réimse na n-amhábhar. Is é an bealach ceart chun cinn é an t-idirghníomhú seo idir an dá thrasdulta a thuiscint, agus dícheall a dhéanamh le neamhspleáchas straitéiseach oscailte a bhaint amach.”

Tá na haistrithe glasa agus digiteacha ag barr chlár oibre polaitiúil an Choimisiúin arna leagan amach ag an Uachtarán von der Leyen in 2019. I bhfianaise ionsaí na Rúise i gcoinne na hÚcráine, Tá an Eoraip ag cur dlús leis an aeráid agus an cheannaireacht dhigiteach dhomhanda a chuimsiú, agus súil ghéar aici ar na príomhdhúshláin, ó fhuinneamh agus bhia, go dtí teicneolaíochtaí cosanta agus ceannródaíocha. Ón bpeirspictíocht seo, cuireann Tuarascáil Réamhfhéachana Straitéisí 2022 anailís iomlánaíoch chun cinn atá dírithe ar an todhchaí ar na hidirghníomhaíochtaí idir an dá thrasdulta, agus ról na dteicneolaíochtaí nua agus na dteicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn á gcur san áireamh. chomh maith le príomhfhachtóirí geopolitical, sóisialta, eacnamaíocha agus rialála a mhúnlaíonn a nascadh – ie a gcumas a chéile a neartú.

Teicneolaíochtaí atá riachtanach don nascadh i dtreo 2050

Ar lámh amháin, cabhraíonn teicneolaíochtaí digiteacha leis an AE neodracht aeráide a bhaint amach, truailliú a laghdú agus bithéagsúlacht a athbhunú. Ar an láimh eile, tá a n-úsáid fhorleathan ag méadú tomhaltas fuinnimh, agus ag an am céanna tá níos mó dramhaíola leictreonacha agus lorg comhshaoil ​​níos mó mar thoradh orthu.

Fuinneamh, iompar, tionscal, tógála, agus talmhaíocht – na cúig astú gáis cheaptha teasa is mó san AE – ríthábhachtach chun na haistrithe glasa agus digiteacha a nascadh go rathúil. Beidh príomhról ag teicneolaíochtaí chun lorg carbóin na hearnála seo a laghdú. Faoi 2030, is mó laghduithe ar CO2 tiocfaidh astaíochtaí ó theicneolaíochtaí atá ar fáil inniu. Mar sin féin, beifear in ann neodracht aeráide agus ciorclaíocht a bhaint amach faoi 2050 le teicneolaíochtaí nua atá ag an gcéim thurgnamhach, léirithe nó fréamhshamhail faoi láthair.

Mar shampla:

Aiseolas
 • San earnáil fuinnimh, d’fhéadfadh braiteoirí núíosacha, sonraí satailíte agus blockchain cuidiú le slándáil fuinnimh an AE a neartú, trí fheabhas a chur ar an réamhaisnéis maidir le táirgeadh agus éileamh ar fhuinneamh, trí bhriseadh a bhaineann leis an aimsir a chosc nó trí mhalartuithe trasteorann a éascú.
 • In earnáil an iompair, beifear in ann athruithe móra a dhéanamh i dtreo na hinbhuanaitheachta agus na soghluaisteachta ilmhódaigh ar mhodhanna éagsúla iompair, fiú an eitlíocht ghearr-achair, le glúin nua cadhnraí nó teicneolaíochtaí digiteacha, amhail hintleachta saorga agus idirlíon rudaí.
 • Ar fud na n-earnálacha tionsclaíochta, d’fhéadfadh cúpla digiteacha – comhghleacaí fíorúil de réad nó próiseas fisiceach, ag baint úsáide as sonraí fíor-ama agus foghlaim meaisín – cuidiú le dearadh, táirgeadh agus cothabháil a fheabhsú.
 • San earnáil tógála, d’fhéadfadh samhaltú faisnéise foirgneamh feabhas a chur ar éifeachtúlacht fuinnimh agus uisce, rud a chuirfeadh isteach ar roghanna dearaidh agus úsáid foirgneamh.
 • Ar deireadh, in earnáil na talmhaíochta, is féidir le ríomhaireacht chandamach, in éineacht le bithfhaisnéisíocht, tuiscint a fheabhsú ar na próisis bhitheolaíocha agus cheimiceacha a theastaíonn chun lotnaidicídí agus leasacháin a laghdú.

Fachtóirí geopolitical, sóisialta, eacnamaíocha agus rialála a théann i bhfeidhm ar an nascadh

An éagobhsaíocht gheopholaitiúil reatha deimhníonn sé gur gá ní amháin dlús a chur leis na haistrithe dúbailte ach ár spleáchais straitéiseacha a laghdú freisin. Sa ghearrthéarma, leanfaidh sé seo ag cur isteach ar phraghsanna fuinnimh agus bia, agus beidh an toradh sóisialta suntasach ag teacht air. Sa mheántéarma agus san fhadtéarma, cuir i gcás, rochtain inbhuanaithe ar amh ábhair beidh fíorthábhacht i gcónaí do na haistrithe dúbailte, rud a chuirfidh brú chun aistriú chuig slabhraí soláthair níos giorra agus nach bhfuil chomh leochailí agus go ndéanfar cairdeas a sholáthar nuair is féidir.

Teastóidh an nascadh freisin ag brath ar shamhail eacnamaíoch an AE ar fholláine, inbhuanaitheacht agus ciorclaíocht. Seasamh an AE i caighdeáin dhomhanda a mhúnlú Beidh ról tábhachtach, agus sóisialta cothroime agus na scileanna beidh an clár oibre i measc na gcoinníollacha ratha, in éineacht le slógadh na infheistíocht phoiblí agus phríobháideach. Táthar ag súil go mbeidh beagnach €650 billiún ag teastáil in infheistíocht bhreise a bheidh slán don todhchaí go dtí 2030.

Deich bpríomhréimse gníomhaíochta

Aithníonn an tuarascáil réimsí ina bhfuil gá le freagra beartais chun deiseanna a uasmhéadú agus rioscaí féideartha a eascraíonn as an nascadh a íoslaghdú:

 1. Neartú athléimneacht agus neamhspleáchas straitéiseach oscailte in earnálacha atá ríthábhachtach do na haistrithe dúbailte trí, mar shampla, obair Fhaireachlann Teicneolaíochtaí Criticiúla an AE, nó an Comhbheartas Talmhaíochta chun slándáil bia a áirithiú.
 2. Cur suas taidhleoireacht ghlas agus dhigiteach, trí chumhacht rialála agus chaighdeánaithe an AE a ghiaráil, agus luachanna an AE a chur chun cinn agus comhpháirtíochtaí a chothú.
 3. Bainistiú straitéiseachsoláthar ábhar agus tráchtearraí ríthábhachtacha, trí chur chuige córasach fadtéarmach a ghlacadh chun gaiste spleáchais nua a sheachaint.
 4. Neartú comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta, mar shampla, trí chosaint shóisialta agus an stát leasa shóisialaigh a neartú, agus ról tábhachtach ag straitéisí forbartha réigiúnacha agus ag infheistíocht freisin.
 5. Oiriúnú córais oideachais agus oiliúna chun teacht le réaltacht teicneolaíochta agus shocheacnamaíoch atá ag athrú go tapa, chomh maith le tacú le soghluaisteacht lucht saothair ar fud earnálacha.
 6. Ag slógadh infheistíocht bhreise atá cosanta don todhchaí isteach i dteicneolaíochtaí agus bonneagair nua – go háirithe i T&N agus sineirgí idir caipiteal daonna agus teicneolaíocht – le tionscadail tras-tíre ríthábhachtach chun acmhainní AE, náisiúnta agus príobháideacha a chomhthiomsú.
 7. Forbairt creataí monatóireachta chun folláine thar OTI a thomhas agus chun éifeachtaí cumasúcháin an digitithe agus a lorg foriomlán carbóin, fuinnimh agus comhshaoil ​​a mheasúnú.
 8. A chinntiú go creat rialaitheach don todhchaí don Mhargadh Aonair, a chuidíonn le samhlacha gnó inbhuanaithe agus patrúin tomhaltóirí, mar shampla, trí ualaí riaracháin a laghdú i gcónaí, ár mbosca uirlisí beartais um chúnamh stáit a nuashonrú nó trí hintleachta saorga a chur i bhfeidhm chun tacú le ceapadh beartais agus rannpháirtíocht na saoránach.
 9. Cur suas cur chuige domhanda maidir le socrú caighdeáin agus leas a bhaint as an gcéad bhuntáiste atá ag an AE maidir le hinbhuanaitheacht iomaíoch, atá dírithe ar an bprionsabal 'laghdú, deisiú, athúsáid agus athchúrsáil'.
 10. Ag cur chun cinn láidir cibearshlándáil agus creat comhroinnte sonraí slán a áirithiú, i measc nithe eile, gur féidir le heintitis ríthábhachtacha cosc ​​a chur ar bhriseadh, cur ina gcoinne agus teacht chucu féin ó bhriseadh, agus ar deireadh, muinín a chothú i dteicneolaíochtaí atá nasctha leis na haistrithe dúbailte.

Na chéad chéimeanna eile

Leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh lena Chlár Oibre Réamhamhairc Straitéisigh a chur chun cinn, agus é ag tabhairt eolais do thionscnaimh Chlár Oibre an Choimisiúin don bhliain seo chugainn.

An 17-18 Samhain 2022, comheagróidh an Coimisiún comhdháil bhliantúil an Chórais Eorpaigh um Anailís ar an Straitéis agus Polaitíocht (ESPAS) chun conclúidí Thuarascáil Réamhamhairc Straitéisí 2022 a phlé agus chun an talamh a ullmhú d’eagrán 2023.

cúlra

Tacaíonn an réamhbhreathnóireacht straitéiseach leis an gCoimisiún maidir lena bhealach chun cinn agus uaillmhianach a bhaint amach Uachtarán von der Leyen's sé uaillmhianta ceannlíne. Ó 2020 ar aghaidh, bunaithe ar thimthriallta fadbhreathnaitheachta, ullmhaítear Tuarascálacha Réamhamhairc Straitéiseacha bliantúla chun bonn eolais a chur faoi thosaíochtaí an Choimisiúin arna sainiú in aitheasc bliantúil ar Staid an Aontais, i gClár Oibre an Choimisiúin agus i gclársceidealú ilbhliantúil.

Tógann tuarascáil na bliana seo ar Thuarascálacha Réamhamhairc Straitéiseacha 2020 agus 2021, a dhírigh ar athléimneacht mar chompás nua do cheapadh beartais an AE agus ar neamhspleáchas straitéiseach oscailte an AE, faoi seach.

Bhí an anailís a cuireadh i láthair i dTuarascáil Réamhamhairc Straitéisí 2022 bunaithe ar chleachtadh fadbhreathnaitheachta trasearnála faoi stiúir na saineolaithe arna stiúradh ag an Airmheán Comhpháirteach Taighde, arna chomhlánú ag comhairliúcháin leathana leis na Ballstáit, agus le hinstitiúidí eile an AE faoi chuimsiú na Straitéise agus Beartais Eorpaigh. Córas Anailíse (ESPAS), chomh maith le saoránaigh trí ghlao ar fhianaise a foilsíodh ar Bíodh Do Thuairim. Cuirtear torthaí an chleachtaidh fadbhreathnaitheachta i láthair sa Tuarascáil Science for Policy de chuid an Airmheáin Chomhpháirtigh Taighde: 'I dtreo todhchaí glas agus digiteach. Príomhriachtanais maidir le hidirthréimhse chúpla rathúil san Aontas Eorpach'.

Tuilleadh eolais

Tuarascáil Réamhamhairc Straitéiseach 2022: Na haistrithe glasa agus digiteacha a nascadh sa chomhthéacs geopolitical nua

Leathanach gréasáin na Tuarascála Réamhamhairc Straitéisí 2022

Ceisteanna agus freagraí ar Tuarascáil Forbhreathnaithe Straitéiseach 2022

An láithreán gréasáin maidir le forbhreathnú straitéiseach

Tuarascáil JRC Science for Policy: I dtreo todhchaí glas agus digiteach. Príomhriachtanais maidir le trasdulta cúpla rathúil san Aontas Eorpach

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending