Ceangail le linn

Cosaint

Nochtann an Coimisiún gníomhaíochtaí suntasacha chun rannchuidiú le cosaint na hEorpa, chun borradh a chur faoin nuálaíocht agus chun aghaidh a thabhairt ar spleáchais straitéiseacha

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Chuir an Coimisiún chun tosaigh roinnt tionscnamh faoi stiúir an Choimisiúin i réimsí atá ríthábhachtach don chosaint agus don tslándáil laistigh den Aontas Eorpach. Cuimsíonn siad seo Ranníocaíocht le cosaint na hEorpa, lena gcumhdaítear an raon iomlán dúshlán, ón tionscal cosanta traidisiúnta agus trealamh ar an talamh, ar muir agus san aer, go bagairtí cibear, hibrideacha agus spáis, soghluaisteacht mhíleata agus ábharthacht an athraithe aeráide; agus a treochlár ar theicneolaíochtaí ríthábhachtacha le haghaidh slándála agus cosanta. Is céimeanna nithiúla iad na tionscnaimh nua seo i dtreo margadh cosanta Eorpach níos comhtháite agus níos iomaíche, go háirithe trí chomhar laistigh den AE a fheabhsú, ar an gcaoi sin scála a thógáil, máistreacht a fháil ar chostais agus feabhas a chur ar éifeachtacht oibriúcháin. Agus é á fhógairt inniu, cuireann an Coimisiún ionchur ar fáil sa tréimhse roimh an Compás Straitéiseach an AE maidir le Slándáil agus Cosaint.

Trí úsáid a bhaint as gach modh atá ar fáil i gcomhthéacs geopolitical agus teicneolaíochta atá ag síorathrú, tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún cumas an Aontais a neartú chun dul i ngleic le bagairtí ilchisealacha atá ag athrú go tapa.

D’aithin an Coimisiún, go háirithe, na príomhréimsí nua seo a leanas chun iomaíochas mhargadh cosanta na hEorpa a neartú tuilleadh:

  • Iniúchadh a dhéanamh ar conas infheistíochtaí na mBallstát a spreagadh tuilleadh i bpríomhchumais straitéiseacha agus i gcumasaitheoirí ríthábhachtacha a fhorbraítear agus/nó a chuirtear ar fáil i gcreatanna comhoibríocha an Aontais Eorpaigh;
  • spreagadh breise a thabhairt do chomhsholáthar inniúlachtaí cosanta arna bhforbairt ar bhealach comhoibríoch laistigh den AE, Agus;
  • XNUMX/XNUMX ón gComhairle iarraidh ar na Ballstáit leanúint ar aghaidh ag bogadh i dtreo cleachtais rialaithe onnmhairí arm atá sruthlínithe agus níos coinbhéirseach, go háirithe maidir le cumais chosanta arna bhforbairt i gcreat comhoibríoch AE.

Infheistíochtaí i dtaighde agus inniúlachtaí cosanta agus soláthar comhpháirteach

Faoi dheireadh 2022, beidh €1.9 billiún infheistithe ag an gCiste Eorpach um Chosaint (CEF) i dtaighde cosanta agus i dtionscadail forbartha cumais. Cuirfidh sé seo tús le príomhthionscadail forbartha comhoibrithe ar scála mór agus spreagfar nuálaíocht chosanta. Forbróidh an Coimisiún tuilleadh dreasachtaí freisin chun infheistíochtaí na mBallstát i gcumais straitéiseacha cosanta a spreagadh, go háirithe i gcás ina bhforbraítear agus/nó ina bhfaightear iad laistigh de chreataí comhair AE. Go háirithe, scrúdóidh an Coimisiún roinnt ionstraimí chun spreagadh a thabhairt do chomhsholáthar inniúlachtaí cosanta arna bhforbairt ar bhealach comhoibríoch laistigh den AE, lena n-áirítear trí tharscaoileadh Cánach Breisluacha (CBL) a mholadh, réitigh nua maoinithe a bhunú, agus athbhreithniú a dhéanamh ar an CEF. meicníochtaí bónais chun tacú le gealltanais maidir le comhsholáthar trealaimh, cothabhála agus oibríochtaí de bhreis ar chomhfhorbairt na dteicneolaíochtaí cosanta ábhartha. Áireoidh an Coimisiún caibidil ina mbeidh barúlacha ar fhorbairtí, ar bhacainní agus ar dheiseanna i ndáil le tionscadail ilnáisiúnta inniúlachtaí cosanta sa Tuarascáil Bhliantúil ar an Margadh Aonair, a fhoilsítear de ghnáth i gcomhar le Pacáiste an Fhómhair do Sheimeastar Eorpach.

Ar bhonn níos ginearálta, áiritheoidh an Coimisiún go bhfanfaidh beartais chothrománacha eile, amhail tionscnaimh ar airgeadas inbhuanaithe, comhsheasmhach le hiarrachtaí an AE rochtain leordhóthanach thionscal cosanta na hEorpa ar airgeadas agus infheistíocht a éascú.

Cleachtais rialaithe onnmhairiúcháin níos sruthlínithe agus níos coinbhéirseach

Aiseolas

Cé go bhfuil na Ballstáit i gceannas ar cheadúnais onnmhairiúcháin a eisiúint do threalamh míleata, iarrann an Coimisiún orthu obair leantach a thabhairt ar aghaidh chun a gcleachtais rialaithe onnmhairiúcháin arm a chuíchóiriú agus a chomhchruinniú de réir a chéile, go háirithe maidir leis na cumais cosanta sin a fhorbraítear go comhpháirteach, go háirithe in AE. creat. Iarrann an Coimisiún ar na Ballstáit cur chuige a lorg nach gcuirfidís, i bprionsabal, srian ar a chéile ó onnmhairiú chuig tríú tír aon trealamh míleata agus teicneolaíocht a forbraíodh i gcomhar. Ba cheart go n-áiritheofaí leis an obair sin go mbainfidh táirgí atá maoinithe ag CEF leas as rochtain leordhóthanach iomaíoch ar mhargaí idirnáisiúnta gan dochar do chinntí ceannasacha na mBallstát.

sineirgí idir taighde sibhialta agus cosanta agus nuálaíocht agus spleáchais straitéiseacha a laghdú

Leagtar amach sa Treochlár ar theicneolaíochtaí ríthábhachtacha le haghaidh slándála agus cosanta cosán chun iomaíochas agus athléimneacht earnálacha slándála agus cosanta an AE a fheabhsú trí:

  • Ag tabhairt cuireadh do na Ballstáit rannchuidiú go gníomhach leis an bhFaireachlann ar theicneolaíochtaí ríthábhachtacha atá á bunú faoi láthair;
  • taighde dé-úsáide agus nuálaíocht a spreagadh ar leibhéal an AE;
  • cuireadh a thabhairt do na Ballstáit cur chuige comhordaithe uile-AE a fhorbairt i leith teicneolaíochtaí ríthábhachtacha i gcomhthéacs an Chompáis Straitéisigh;
  • tacú le nuálaíocht agus fiontraíocht slándála agus cosanta trí roinnt uirlisí nua (eg gorlann, saoráid chumasc infheistíochta, etc.);
  • ag cruthú, in éineacht leis an nGníomhaireacht Eorpach um Chosaint, Scéim Nuálaíochta Cosanta AE chun a gcuid iarrachtaí faoi seach a thabhairt faoi scáth amháin, agus;
  • measúnú a dhéanamh ar chúinsí slándála agus cosanta ar bhealach níos córasaí, de réir mar is iomchuí, agus ionstraimí tionsclaíocha agus trádála AE atá ann cheana á gcur chun feidhme agus á n-athbhreithniú nó á ndearadh, chun spleáchais straitéiseacha a laghdú.

Gné thábhachtach eile den Treochlár is ea laghdú a dhéanamh ar na spleáchais aitheanta i dteicneolaíochtaí ríthábhachtacha agus i slabhraí luacha. Sa pheirspictíocht sin, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún breithnithe cosanta a leabú i mórthionscnaimh thionsclaíocha agus teicneolaíochta an AE (e.g. Comhghuaillíochtaí, caighdeáin), leasanna slándála agus cosanta an AE a chosaint nuair a bhíonn bonneagar ríthábhachtach á sholáthar (go háirithe san fhearann ​​digiteach) agus athneartú a dhéanamh ar an scagadh infheistíochta Dírí Eachtraigh. trí na Ballstáit go léir atá fágtha a spreagadh chun sásra náisiúnta um scagadh a bhunú.

Gné cosanta an spáis a neartú ar leibhéal an AE

Fiosróidh an Coimisiún freisin conas feabhas a chur ar chosaint shócmhainní spáis an AE, go háirithe trí sheirbhísí breise um Fhaireachas agus Rianú Spáis (SST) agus trí lánúsáid a bhaint as acmhainneacht thionscal an AE. Cuirfidh sé cur chuige ‘dé-úsáide de réir dearadh’ chun cinn do bhonneagair spáis an AE, d’fhonn seirbhísí athléimneacha nua a thairiscint a thugann aghaidh ar riachtanais an rialtais, lena n-áirítear i réimse na cosanta.

Scrúdóidh an Coimisiún agus an tArdionadaí freisin an bhféadfaí meicníochtaí dlúthpháirtíochta, cúnaimh fhrithpháirtigh agus freagartha géarchéime a ghníomhachtú i gcás ionsaithe de thionscnamh an spáis nó bagairtí ar shócmhainní spásbhunaithe.

Athléimneacht na hEorpa a fheabhsú

Ar deireadh, cuirfidh an Coimisiún príomhthionscnaimh chumasúcháin chun feidhme go hiomlán freisin maidir le hathléimneacht Eorpach. Chun bagairtí hibrideacha a chomhrac, go háirithe, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhar leis an Ardionadaí agus leis na Ballstáit, measúnú ar bhonnlínte athléimneacht earnálacha chun bearnaí agus riachtanais a shainaithint chomh maith le céimeanna chun aghaidh a thabhairt orthu. Tar éis ghlacadh an Chompáis Straitéisigh, rannchuideoidh an Coimisiún le bosca uirlisí hibrideach an AE amach anseo agus breithneoidh sé saineolaithe a shainaithint i réimsí ábhartha beartais.

Ina theannta sin, chun an chibearshlándáil agus an chibearchosaint a neartú, molfaidh an Coimisiún an tAcht um Chibear-Athléimneacht agus iarrfaidh sé ar na hEagraíochtaí Eorpacha um Chaighdeánú caighdeáin chomhchuibhithe a fhorbairt maidir le cibearshlándáil agus príobháideacht; agus in éineacht leis na Ballstáit, méadóidh sé ullmhacht do chibeartheagmhais mhórscála. Faoi dheireadh na bliana seo molfaidh an Coimisiún, in éineacht leis an Ardionadaí, nuashonrú ar an gComhphlean Gníomhaíochta chun soghluaisteacht mhíleata a fheabhsú laistigh den Eoraip agus lasmuigh di. Ar deireadh, freisin i mbliana déanfaidh an Coimisiún gníomhaíochtaí éagsúla chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin an athraithe aeráide a bhaineann le cosaint.

Na chéad chéimeanna eile

Trí na tionscnaimh chosanta sin, fógraíonn an Coimisiún gníomhaíochtaí atá le seoladh agus le cur chun feidhme sna blianta atá le teacht. Tá an Coimisiún réidh i gcónaí chun céimeanna breise chun cinn a mheas i bhfianaise an dul chun cinn atá déanta agus éabhlóid na mbagairtí agus na ndúshlán atá roimh an Aontas amach anseo.

Tugann an seisiún cosanta tiomnaithe le linn an Chruinnithe Mullaigh neamhfhoirmiúil sa Fhrainc an 10 agus 11 Márta 2022 deis chun na tionscnaimh chosanta sin a phlé.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “I gcomhthéacs iomaíochta geopolitical atá ag dul i méid, ní mór don Aontas Eorpach a imeall teicneolaíochta a choinneáil. Is féidir leis é sin a dhéanamh trí aghaidh a thabhairt ar an raon leathan bagairtí, ó thraidisiúnta go hibrideach, cibear agus spás, agus féadann sé an scála riachtanach a thógáil trí chomhfhorbairt, trí chomhsholáthar agus trí chur chuige coinbhéirseach i leith onnmhairí. Chomh maith le slándáil shaoránaigh an AE a áirithiú, is féidir le hearnáil chosanta na hEorpa rannchuidiú leis an téarnamh eacnamaíoch trí iarmhairtí nuálaíochta dearfacha d’úsáidí sibhialtacha.”

Dúirt Margrethe Vestager, Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin na hEorpa atá Oiriúnach don Aois Dhigiteach: “De réir mar a théann níos mó teicneolaíochtaí sibhialta i bhfeidhm go míleata, agus leis na huirlisí comhair atá i bhfeidhm anois, tá an méid a bheidh le rá ag an AE má ghníomhaímid le chéile. Ní mór dúinn ár FBManna agus ár n-acmhainneacht nuálaíochta ó ar fud an Aontais a thabhairt le chéile. Ba cheart tonn nua teicneolaíochtaí slándála agus cosanta a fhorbairt faoi chreat comhoibríoch AE ón tús.”

Dúirt Coimisinéir an Mhargaidh Inmheánaigh Thierry Breton: “I bhfianaise na geopholaitíochta nua, teastaíonn uainn Eoraip níos láidre faoi chosaint. Ní de chineál míleata amháin atá bagairtí ar shlándáil an AE a thuilleadh, ach tá siad ag éirí níos hibrideacha, ag bogadh i dtreo cibear-ionsaithe agus feachtais dífhaisnéise a chuireann croí ár ndaonlathais i mbaol. Ní mór dúinn díriú ar spleáchais straitéiseacha a laghdú, tacú le nuálaíocht an éiceachórais chosanta, soláthar comhpháirteach acmhainní cosanta a spreagadh. Caithfimid na limistéir nua atá faoi chonspóid a chosaint, mar spás. Agus chuige sin, táimid ag brath ar na hearnálacha cosanta tionsclaíochta agus aeraspáis, éiceachóras ardteicneolaíochta atá ina thiománaí riachtanach d’uathriail straitéiseach agus do cheannasacht teicneolaíochta na hEorpa.” 

cúlra

An Compás Straitéiseach an AE um Shlándáil agus Chosaint is doiciméad de chuid na Comhairle é, arna stiúradh ag an Ardionadaí Josep Borrell, a bhfuil sé mar aidhm aige uaillmhian chomhchoiteann na mBallstát a sholáthar chun freagairt do na bagairtí agus na dúshláin atá roimh an AE trí chuspóirí nithiúla agus táirgí insoláthartha do na 5-10 mbliana atá romhainn. Ba cheart don Chomhairle é a ghlacadh i mí an Mhárta 2022.

Freagraíonn an treochlár ar theicneolaíochtaí ríthábhachtacha don tslándáil agus don chosaint a iarraidh ón gComhairle Eorpach an 25-26 Feabhra 2021 chun bealach a leagan amach chun tacú le taighde, forbairt teicneolaíochta agus nuálaíocht agus spleáchais straitéiseacha an AE ar theicneolaíochtaí ríthábhachtacha agus slabhraí luacha don tslándáil agus don chosaint a laghdú.

An nuashonrú ar an Straitéis Nua Tionscail 2020: Margadh Aonair níos láidre a thógáil le haghaidh théarnamh na hEorpa i mBealtaine 2021 deimhníodh go bhfuil an cheannaireacht teicneolaíochta fós ina spreagthóir riachtanach d’iomaíochas agus nuálaíocht an AE, go háirithe i gcás teicneolaíochtaí ríthábhachtacha. Plean gníomhaíochta an Choimisiúin ar sineirgí idir tionscail sibhialta, cosanta agus spáis Mí Feabhra 2021 d’aithin an tábhacht mhéadaitheach atá le teicneolaíochtaí treampánacha agus cumasaithe de thionscnamh an fhearainn shibhialta ar mhaithe le slándáil agus cosaint na hEorpa amach anseo agus an gá atá le tras-toirchiú agus sineirgí idir teicneolaíochtaí sibhialta agus cosanta a chur chun cinn.

Tuilleadh eolais

Ranníocaíocht ón gCoimisiún le Cosaint Eorpach i i gcomhthéacs an Chompáis Straitéisigh  

Cumarsáid: Treochlár ar theicneolaíochtaí ríthábhachtacha le haghaidh slándála agus cosanta

Leathanach Gréasáin

Bileog Fíricí

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending