Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

Beartas Comhtháthaithe an AE: Glacann an Coimisiún Comhaontú Comhpháirtíochta na Gréige € 21 billiún do 2021-2027

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ghlac an Coimisiún an chéad Chomhaontú Comhpháirtíochta don tréimhse cláraithe 2021-2027 don Ghréig, an chéad tír AE a chuir isteach a doiciméad tagartha straitéiseach chun níos mó ná € 21 billiún d’infheistíochtaí a imscaradh dá chomhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach. Leagann an Comhaontú Comhpháirtíochta amach na tosaíochtaí straitéise agus infheistíochta a gcaithfear aghaidh a thabhairt orthu trí na cistí beartais Comhtháthaithe agus an Ciste Eorpach um Iascach agus Dobharshaothrú Muirí (EMFAF). Tacóidh na cistí seo le heochair Tosaíochtaí an AE mar an t-aistriú glas agus digiteach agus rannchuideoidh sé le samhail fáis iomaíoch, nuálach agus dírithe ar onnmhairiú a fhorbairt don tír.

An Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira (phictiúr), a dúirt: “Tá áthas orm Comhaontú Comhpháirtíochta na Gréige do 2021-2027 a cheadú, an chéad tír AE a chuir faoi bhráid an Choimisiúin é. Is conradh polaitiúil é seo a aistríonn dlúthpháirtíocht na hEorpa go tosaíochtaí náisiúnta agus pleananna infheistíochta atá dírithe ar ár mballstáit a chosaint don todhchaí, agus na difríochtaí inmheánacha a cheartú. Tá an Coimisiún ag obair gualainn le gualainn leis na ballstáit go léir chun a chinntiú go n-oibreoidh an chéad tréimhse cláraithe eile do gach réigiún agus do gach saoránach cibé áit a bhfuil siad. Is féidir samhail fáis níos comhtháite a dhéanamh le geilleagair agus sochaithe níos láidre agus níos athléimní. Tá sé thar am stair na ndifríochtaí inmheánacha a dhéanamh stairiúil. "

Dúirt an Coimisinéir Comhshaoil, Aigéin agus Iascaigh Virginijus Sinkevičius: “Tá muinín agam go gcuideoidh na straitéisí agus na tosaíochtaí infheistíochta a leagtar amach sa Chomhaontú Comhpháirtíochta seo le hiascaireacht agus dobharshaothrú rathúil agus inbhuanaithe a thógáil sa Ghréig agus geilleagar gorm rathúil a bhfuil ról ríthábhachtach aige i dtacú le pobail chósta agus trasdul glas a sheachadadh. "

Aiseolas

San iomlán, tá 22 clár sa Chomhaontú Comhpháirtíochta: 13 réigiúnach agus 9 gclár náisiúnta. Na 13 chlár réigiúnacha (le chéile Ciste Réigiúnach agus Forbartha na hEorpa - ERDF agus Ciste Sóisialta na hEorpa Plus) agus comhfhreagróidh siad do gach réigiún riaracháin sa Ghréig. Tá an Ghréig tiomanta go láidir d’úsáid chomhordaithe na gcistí beartais Comhtháthaithe leis an Áis Téarnaimh agus Athléimneachta. Éascóidh clár nua um Fhorbairt Acmhainne an próiseas ullmhúcháin tionscadail agus cuideoidh sé le cumas riaracháin agus eagrúcháin na dtairbhithe agus na n-údarás a neartú.

Geilleagar glas agus digiteach

Tá infheistíochtaí suntasacha beartaithe ag an nGréig - 30% den ERDF agus 55% den Chiste Comhtháthaithe - in éifeachtúlacht fuinnimh agus astuithe carbóin a laghdú, chomh maith le bearta bainistíochta dramhaíola agus uisce. Leanfar le hiompar poiblí inbhuanaithe a fhorbairt in Attica agus Thessaloniki agus leathnófar é chuig ceirtleáin bhreise ar fud na tíre. Thairis sin, ligfidh meicníocht rialachais nua níos mó infheistíochtaí i gcosaint na bithéagsúlachta. Tá tiomantas láidir polaitiúil glactha ag an nGréig freisin na gléasraí cumhachta ligníte go léir a dhúnadh síos faoi 2028, agus ar an gcaoi sin cur go mór le spriocanna neodracht aeráide náisiúnta an AE. Faoi dheireadh, is comhartha é an Comhaontú Comhpháirtíochta aistriú ó na hinfheistíochtaí bóthair i bhfabhar modhanna iompair ilmhódacha agus níos inbhuanaithe.

Aiseolas

Tuilleadh comhtháthaithe sóisialta

Tá cur chun cinn an chomhtháthaithe shóisialta ard ar an gclár oibre trí infheistíochtaí i bhfostaíocht, oideachas agus oiliúint ardchaighdeáin agus uilechuimsitheach, scileanna glasa agus digiteacha chomh maith le seirbhísí cuimsithe sóisialta ar ardchaighdeán, ar aon dul leis an Piléar Eorpach um Chearta Sóisialta. Beidh príomhleasuithe ag gabháil le seachadadh infheistíochtaí, chomh maith le meicníochtaí tógála acmhainne do thairbhithe agus do riarachán poiblí.

Cur chuige iomlánaíoch i leith na n-earnálacha iascaigh, dobharshaothraithe agus muirí

Déanfaidh an Ghréig infheistíocht i gcur chuige iomlánaíoch sna hearnálacha iascaigh, dobharshaothraithe agus muirí chun cur i bhfeidhm na Comhbheartas Iascaireachta, an Déileáil Ghlas na hEorpa, an Treoirlínte Straitéiseacha an AE maidir le dobharshaothrú inbhuanaithe agus iomaíoch an AE, agus an Cumarsáid an AE ar Gheilleagar Gorm Inbhuanaithe.

Sonraítear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta conas a thacófar le hearnálacha iascaigh, dobharshaothraithe agus gheilleagair ghoirm na Gréige, chomh maith le pobail chósta. Is í an phríomhaidhm athléimneacht agus na haistrithe glasa agus digiteacha a chur chun cinn, 35% de na Ciste Eorpach Iascaigh agus Dobharshaothraithe Muirí leithdháilfear acmhainní ar phríomhchuspóirí aeráide a phríomhshruthú.

Geilleagar digiteach agus sochaí

Tabharfar tosaíocht d’infheistíochtaí straitéiseacha i mbonneagar agus i mbearta boga a bhaineann le digitiú cuideachtaí agus seirbhísí poiblí agus uasghrádú scileanna digiteacha ar fud an daonra. Tacóidh níos mó ná 38% de chistí ERDF le taighde, nuálaíocht agus forbairt fiontar beag agus meánmhéide, bunaithe ar straitéis speisialtachta cliste náisiúnta / réigiúnach nua agus feabhsaithe.

cúlra

Laistigh den bheartas Comhtháthaithe, caithfidh gach Ballstát Comhaontú Comhpháirtíochta a ullmhú i gcomhar leis an gCoimisiún. Nasctha le tosaíochtaí an AE, is doiciméad tagartha é seo le haghaidh infheistíochtaí a chlárú ó na cistí beartais Comhtháthaithe agus ón EMFAF le linn an Chreata Airgeadais Ilbhliantúil. Sainmhíníonn sé na tosaíochtaí straitéise agus infheistíochta a roghnaíonn an Ballstát agus cuireann sé liosta de chláir náisiúnta agus réigiúnacha a bhfuil sé mar aidhm aige a chur i bhfeidhm, chomh maith le leithdháileadh airgeadais táscach bliantúil do gach clár.

Tuilleadh eolais

2021-2027 buiséad fadtéarmach an AE & NextGenerationEU

Ceisteanna agus Freagraí

Ardán Sonraí Oscailte Comhtháthaithe

Miondealú ar leithdháiltí beartais Comhtháthaithe in aghaidh an bhallstáit

@ElisaFerreiraEC

@EUinmyRegion    

@VSinkevicius

coróinvíreas

Údaraíonn an Coimisiún scéim chúnaimh na Fraince de € 3 billiún chun tacú, trí iasachtaí agus infheistíochtaí cothromais, le cuideachtaí a dtéann an paindéim coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Tá pleananna na Fraince glanta ag an gCoimisiún Eorpach, faoi rialacha cúnaimh stáit an AE, chun ciste € 3 billiún a bhunú a infheisteoidh trí ionstraimí fiachais agus ionstraimí cothromais agus hibrideacha i gcuideachtaí a mbeidh tionchar ag an bpaindéim orthu. Údaraíodh an beart faoin gCreat Cúnaimh Stáit Sealadach. Cuirfear an scéim i bhfeidhm trí chiste, dar teideal 'Ciste Idirthréimhseach do Ghnólachtaí a ndéanann Pandemic COVID-19 difear dóibh, le buiséad de € 3bn.

Faoin scéim seo, beidh an tacaíocht i bhfoirm (i) iasachtaí fo-ordaithe nó iasachtaí rannpháirteacha; agus (ii) bearta athchaipitlithe, go háirithe ionstraimí caipitil hibrideacha agus scaireanna roghnaithe gan vótáil. Tá an beart oscailte do chuideachtaí a bunaíodh sa Fhrainc agus atá i láthair i ngach earnáil (seachas an earnáil airgeadais), a bhí inmharthana roimh an bpaindéim coronavirus agus a léirigh inmharthanacht fadtéarmach a samhla eacnamaíochta. Meastar go mbainfidh idir 50 agus 100 cuideachta leas as an scéim seo. Mheas an Coimisiún gur chomhlíon na bearta na coinníollacha a leagtar amach sa chreat sealadach.

Tháinig an Coimisiún ar an gconclúid go raibh an beart riachtanach, iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar na Fraince a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha a leagtar amach sa mhaoirseacht shealadach. Ar an mbonn seo, d’údaraigh an Coimisiún na scéimeanna seo faoi rialacha státchabhrach an AE.

Aiseolas

Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Margrethe Vestager (phictiúr), dúirt an beartas iomaíochta: “Ligfidh an scéim athchaipitlithe € 3bn seo don Fhrainc tacú le cuideachtaí a bhfuil tionchar ag an bpaindéim coronavirus orthu trína maoiniú rochtana a éascú sna hamanna deacra seo. Leanaimid orainn ag obair go dlúth leis na ballstáit chun réitigh phraiticiúla a fháil chun tionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus a mhaolú agus meas againn ar rialacháin an AE. "

Aiseolas
Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

afghanistan

Deir AE nach bhfuil aon rogha aige ach labhairt leis an Taliban

foilsithe

on

By

Níl aon rogha ag an Aontas Eorpach ach labhairt le rialóirí Taliban nua na hAfganastáine agus déanfaidh an Bhruiséil iarracht comhordú a dhéanamh le ball-rialtais chun láithreacht taidhleoireachta a eagrú i Kabul, a dúirt príomh-thaidhleoir an AE Dé Máirt (14 Meán Fómhair), scríobhann Robin Emmott, Reuters.

"Níl deireadh le géarchéim na hAfganastáine," a dúirt príomhfheidhmeannach bheartas eachtrach an AE, Josep Borrell (phictiúr) a dúirt sé le Parlaimint na hEorpa i Strasbourg. "Chun aon seans a bheith againn tionchar a imirt ar imeachtaí, níl aon rogha eile againn ach dul i dteagmháil leis an Taliban."

Tá coinníollacha leagtha síos ag airí eachtracha an AE chun cúnamh daonnúil agus ceangail taidhleoireachta leis an Taliban a athbhunú, a ghlac smacht ar an Afganastáin an 15 Lúnasa, lena n-áirítear meas ar chearta an duine, go háirithe cearta na mban.

Aiseolas

“B’fhéidir gur oxymoron íon atá ann labhairt faoi chearta an duine ach is é seo a chaithfimid a iarraidh orthu," a dúirt sé.

Dúirt Borrell le lucht déanta dlí an AE gur chóir go mbeadh an tAontas sásta Afganaigh a fheiceáil ag iarraidh an Eoraip a bhaint amach má cheadaíonn an Taliban do dhaoine imeacht, cé go ndúirt sé nach raibh sé ag súil go mbeadh sreafaí imirce chomh hard le 2015 de bharr chogadh cathartha na Siria.

Tá sé beartaithe ag an gCoimisiún Eorpach maoiniú a fháil ó rialtais an AE agus ón gcomhbhuiséad de € 300 milliún ($ 355m) i mbliana agus an chéad bhliain eile chun an bealach a réiteach chun timpeall 30,000 Afganach a athlonnú.

Aiseolas

($ 1 = € 0.85)

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

An Coimisiún Eorpach

Seoladh Stát an Aontais an Uachtaráin von der Leyen: Anam na hEorpa a Neartú

foilsithe

on

Thug an tUachtarán Ursula von der Leyen a dara aitheasc faoi Stát an Aontais i bParlaimint na hEorpa inniu (15 Meán Fómhair).

Chuir an t-uachtarán fócas a cuid cainte ar athshlánú na hEorpa ón ngéarchéim coronavirus agus ar an méid a chaithfidh an tAontas Eorpach a dhéanamh chun téarnamh buan a sholáthraíonn buntáistí do chách - ó ullmhacht sláinte, go dtí an ghné shóisialta, go ceannaireacht theicneolaíoch agus Aontas cosanta.

Uachtarán von der Leyen rinne sé cur síos ar conas is féidir leis an Eoraip téarnamh buan a fháil trí í féin a ullmhú chun déileáil le géarchéimeanna sláinte sa todhchaí, a bhuíochas d’údarás HERA, trí chabhrú leis an domhan vacsaíniú a fháil agus trína chinntiú go ndéantar an téarnamh eacnamaíoch a chothú agus go rachaidh sé chun leasa gach duine.

Aiseolas

Chuir an t-uachtarán béim freisin ar a thábhachtaí atá sé fanacht dílis dár luachanna agus rinne sé pointe de dhualgas na hEorpa aire a thabhairt do na daoine is leochailí, seasamh suas ar son saoirse na meán, an Riail Dlí inár nAontas a threisiú agus cumhacht a thabhairt dár n-óige. Sin é an fáth gur mhol sí 2022 a dhéanamh mar Bhliain Óige na hEorpa.

Leanfaidh an Eoraip ag gníomhú ar fud an domhain agus an leas coiteann i gcuimhne. Sin é an fáth Uachtarán von der Leyen tiomanta do leanúint ag obair chun comhpháirtithe domhanda a spreagadh chun gníomhú ar athrú aeráide. Ina theannta sin, i bhfianaise na bhforbairtí le déanaí san Afganastáin, d’fhógair an t-uachtarán cúnamh daonnúil méadaithe d’Afganaigh agus leag sé amach an tábhacht don Eoraip a cumais chosanta féin a thógáil.

Tá an chaint ar fáil i ngach teanga anseo.

Aiseolas

Foilseachán ar phríomhéachtaí an von der Leyen Tá Coimisiún le bliain anuas ar fáil anseo

Faigh tuilleadh faisnéise faoi seo tiomnaithe láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending