Ceangail le linn

buiséad an AE

Buiséad an AE 2023: An Eoraip a chumasú chun leanúint ar aghaidh ag múnlú domhan atá ag athrú

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Tá buiséad bliantúil AE de €185.6 billiún molta ag an gCoimisiún do 2023, le comhlánú le €113.9bn measta i ndeontais faoi NextGenerationEU. Leanfaidh buiséad an AE d'infheistíochtaí suntasacha a shlógadh chun neamhspleáchas straitéiseach na hEorpa, an téarnamh eacnamaíoch leanúnach a threisiú, chun inbhuanaitheacht a chosaint agus chun poist a chruthú. Leanfaidh an Coimisiún ag tabhairt tosaíochta d’infheistíochtaí glasa agus digiteacha agus aghaidh á tabhairt ar na riachtanais phráinneacha a eascraíonn as géarchéimeanna le déanaí agus géarchéimeanna reatha.

Dúirt an Coimisinéir Johannes Hahn, atá freagrach as buiséad an AE: “Táimid ag leanúint ar aghaidh ag cur méideanna neamhghnácha maoinithe ar aghaidh chun tacú le téarnamh na hEorpa agus chun dul i ngleic le dúshláin reatha agus amach anseo. Tá an buiséad fós ina uirlis thábhachtach atá ar fáil don Aontas chun breisluach soiléir a sholáthar do shaol na ndaoine. Cuidíonn sé leis an Eoraip domhan atá ag athrú a mhúnlú, ina bhfuilimid ag obair le chéile ar son na síochána, an rathúnais agus ár luachanna Eorpacha.”

Tá dréachtbhuiséad 2023, arna threisiú ag NextGenerationEU, deartha chun freagairt do na riachtanais téarnaimh is ríthábhachtach atá ag Ballstáit an AE agus ag ár gcomhpháirtithe ar fud an domhain. Leanfaidh na modhanna airgeadais seo leis an Aontas Eorpach a atógáil agus a nuachóiriú agus neartófar stádas na hEorpa mar ghníomhaí domhanda láidir agus mar chomhpháirtí iontaofa.

Déanfar tograí breise chun tionchar an chogaidh san Úcráin a mhaoiniú go seachtrach agus go hinmheánach a chur síos níos déanaí sa bhliain, ar bhonn measúnaithe riachtanais níos beaichte, de réir chonclúidí na Comhairle Eorpaí an 31 Bealtaine 2022.

Léiríonn an buiséad tosaíochtaí polaitiúla an AE, atá ríthábhachtach chun téarnamh inbhuanaithe a áirithiú agus chun athléimneacht na hEorpa a neartú. Chuige sin, tá sé beartaithe ag an gCoimisiún na nithe seo a leanas a leithdháileadh (i ngealltanais):

 • €103.5bn i ndeontais ó NextGenerationEU faoin scéim Áis Téarnaimh agus Athléimneachta (RRF) chun tacú le téarnamh eacnamaíoch agus fás tar éis na paindéime coróinvíreas agus chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin a chruthaigh an cogadh san Úcráin.
 • €53.6bn don Comhbheartas Talmhaíochta agus €1.1bn don Chiste Eorpach Muirí, Iascaigh agus Dobharshaothraithe, d’fheirmeoirí agus d’iascairí na hEorpa, ach freisin chun athléimneacht na n-earnálacha agraibhia agus iascaigh a neartú agus chun an raon feidhme is gá a sholáthar do bhainistiú géarchéime i bhfianaise an tsoláthair bhia dhomhanda a bhfuiltear ag súil leis. ganntanas.
 • € 46.1bn do forbairt réigiúnach agus comhtháthú chun tacú le comhtháthú eacnamaíoch, sóisialta agus críochach, chomh maith le bonneagar a thacaíonn leis an aistriú glas agus le tionscadail tosaíochta an Aontais.
 • € 14.3bn chun tacú lenár gcomhpháirtithe agus leasanna ar fud an domhain, ar a bhfuil €12bn faoin Ionstraim um Chomharsanacht, um Fhorbairt agus um Chomhar Idirnáisiúnta — An Eoraip Dhomhanda (NDICI — An Eoraip Dhomhanda), €2.5bn don Ionstraim um Chúnamh Réamhaontachais (IPA III), agus €1.6bn don Chabhair Dhaonnúil (HUMA). .
 • € 13.6bn do taighde agus nuálaíocht, arbh fhiú €12.3bn de do Horizon Europe, príomhchlár taighde an Aontais. Gheobhadh sé €1.8bn breise i ndeontais ó NextGenerationEU.
 • € 4.8bn do infheistíochtaí straitéiseacha Eorpacha, arbh fhiú €341 milliún de do InvestEU le haghaidh príomhthosaíochtaí (taighde agus nuálaíocht, trasdul dúbailte glas agus digiteach, an earnáil sláinte, agus teicneolaíochtaí straitéiseacha), €2.9bn don tSaoráid um Chónascadh na hEorpa chun bonneagar trasteorann a fheabhsú, agus €1.3bn don Chlár Eoraip Dhigiteach chun todhchaí digiteach an Aontais a mhúnlú. Gheobhadh InvestEU €2.5bn breise i ndeontais ó NextGenerationEU.
 • € 4.8bn do daoine, comhtháthú sóisialta, agus luachanna, agus €3.5bn de Erasmus+ chun deiseanna oideachais agus soghluaisteachta a chruthú do dhaoine, €325m chun tacú le healaíontóirí agus cruthaitheoirí ar fud na hEorpa, agus €212m chun ceartas, cearta agus luachanna a chur chun cinn.
 • € 2.3bn do gníomh comhshaoil ​​agus aeráide, arbh fhiú €728m de sin do chlár LIFE chun tacú le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú dó, agus €1.5bn don Chiste Idirthréimhse Díreach chun a chinntiú go n-oibreoidh an t-aistriú glas do chách. Gheobhadh an Ciste Idirthréimhse Díreach €5.4bn breise i ndeontais ó NextGenerationEU.
 • € 2.2bn do caiteachas tiomnaithe do spás, go príomha don Chlár Eorpach Spáis, a thabharfaidh le chéile gníomhaíocht an Aontais sa réimse straitéiseach seo.
 • € 2.1bn do ag cosaint ár dteorainneacha, as a bhfuil €1.1bn don Chiste um Bainistiú Comhtháite Teorann (IBMF), agus €839m (ranníocaíocht iomlán an AE) don Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta (Frontex).
 • € 1.6bn do caiteachas a bhaineann le himirce, arbh fhiú €1.4bn de chun tacú le himircigh agus le hiarrthóirí tearmainn i gcomhréir lenár luachanna agus ár dtosaíochtaí.
 • €1.2bn le tabhairt faoi cosanta dúshláin, a bhfuil €626m acu chun tacú le forbairt acmhainne agus taighde faoin gCiste Eorpach um Chosaint (EDF), chomh maith le €237 milliún chun tacú le Soghluaisteacht Mhíleata.
 • €927m chun an réidh a chinntiú feidhmiú an Mhargaidh Aonair, lena n-áirítear €593m do Chlár an Mhargaidh Aonair, agus gar do €200m le haghaidh oibre ar fhrithchalaois, cánachas agus custaim.
 • €732m do EU4Health chun a freagairt chuimsitheach sláinte ar riachtanais daoine, chomh maith le €147m do Mheicníocht an Aontais um Chosaint Shibhialta (rescEU) chun cúnamh oibríochtúil a imscaradh go tapa i gcás géarchéime.
 • €689 milliún le haghaidh slándála, arbh fhiú €310m de sin don Chiste Slándála Inmheánaí (ISF), a rachaidh i ngleic leis an sceimhlitheoireacht, an radacú, an choireacht eagraithe, agus an chibearchoireacht.
 • €138m le haghaidh naisc satailíte slán faoin togra le haghaidh cláir nua de chuid an Aontais, Clár Nascachta Slán an Aontais.
 • Cuirfear acmhainní buiséadacha ar fáil don Acht Eorpach Sceallóga faoi Horizon Europe agus trí ath-imscaradh ó chláir eile.

Tá an dréachtbhuiséad do 2023 mar chuid de bhuiséad fadtéarmach an Aontais arna ghlacadh ag na Cinn Stáit agus Rialtais ag deireadh an 2020, lena n-áirítear coigeartuithe teicniúla ina dhiaidh sin, féachann sé le táirgí insoláthartha bliantúla nithiúla a dhéanamh dá tosaíochtaí. Dá bhrí sin tiomnófar cuid shuntasach de na cistí chun dul i ngleic leis an athrú aeráide, i gcomhréir leis an sprioc 30 % den bhuiséad fadtéarmach agus ionstraim téarnaimh NextGenerationEU a chaitheamh ar an tosaíocht beartais seo.

cúlra

Aiseolas

An cuimsíonn dréachtbhuiséad an AE do 2023 caiteachas faoi NextGenerationEU, atá le maoiniú ó iasachtaí a fháil ar na margaí caipitil, agus an caiteachas a chumhdaítear leis na leithreasaí faoi na huasteorainneacha buiséadacha fadtéarmacha, arna maoiniú ó acmhainní dílse. Maidir leis an dara ceann, moltar dhá mhéid le haghaidh gach cláir sa dréachtbhuiséad – gealltanais agus íocaíochtaí. Tagraíonn "tiomantais" don mhaoiniú is féidir a chomhaontú i gconarthaí i mbliain ar leith; agus "íocaíochtaí" leis an airgead a íocadh amach iarbhír. Is ionann buiséad beartaithe an AE do 2023 agus €185.6bn i ngealltanais agus €166.3bn in íocaíochtaí. Tá na méideanna go léir i bpraghsanna reatha.

Féadfaidh íocaíochtaí iarbhír NextGenerationEU - agus riachtanais mhaoinithe a lorgóidh an Coimisiún Eorpach maoiniú margaidh ina leith - a bheith difriúil, agus beidh siad bunaithe ar mheastacháin bheachta a fhorbróidh le himeacht ama. Leanfaidh an Coimisiún ar aghaidh ag foilsiú pleananna cistiúcháin sé mhí chun faisnéis a sholáthar maidir leis na méideanna eisiúna atá beartaithe aige sna míonna amach romhainn.

Le buiséad de suas le €807bn i bpraghsanna reatha, Cuidíonn NextGenerationEU leis an AE teacht chucu féin ón damáiste eacnamaíoch agus sóisialta láithreach a rinne paindéim an choróinvíris agus cuireann sé ar ár gcumas freagairt do ghéarchéimeanna reatha agus sa todhchaí amhail an cogadh san Úcráin. Cuidíonn an ionstraim shealadach le tógáil AE iar-COVID-19 atá níos glaise, níos digiteacha, níos athléimní agus a oireann níos fearr do na dúshláin atá ann faoi láthair agus atá le teacht. Féadfar na conarthaí/tiomantais faoi NextGenerationEU a thabhairt i gcrích go dtí deireadh 2023, agus leanfar na híocaíochtaí a bhaineann leis an iasacht go dtí deireadh 2026.

Tuilleadh eolais

Ceist agus Freagra: Dréachtbhuiséad bliantúil 2023

Doiciméid

Doiciméid bhliantúla buiséid

2021-2027 buiséad fadtéarmach an AE & NextGenerationEU

AE mar iasachtaí

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending