Ceangail le linn

Parlaimint na hEorpa

Ag seanmóireacht faoin Daonlathas ach gan Meas a bheith agat air. 

ROINN:

foilsithe

on

Agus toghcháin Pharlaimint na hEorpa beagnach buailte linn tá neart meabhrúcháin sna meáin agus ó pholaiteoirí ar thábhacht ár dtraidisiúin dhaonlathacha, agus ar an gcaoi ar cheart seasamh leo. Is lú plé, áfach, an chaoi a bhfuil na traidisiúin sin á gcreimeadh - a scríobhann Clare Daly FPE.

Le breis is deich mbliana anuas, tá laghdú tagtha ar chumas Pharlaimint an AE iad siúd atá i gcumhacht a choinneáil cuntasach. Má tá an Pharlaimint nua atá le toghadh i mí an Mheithimh le bheith mar theach an daonlathais atá sé ceaptha a bheith, beidh gá aghaidh a thabhairt air sin.

Dímheas Maorlathach.

Príomhfhreagracht ar Pharlaimint na hEorpa is ea feidhmiú Choimisiún an AE a mhaoirsiú. I bhfianaise nádúr casta an AE, ba cheart go mbeadh an leibhéal grinnscrúdaithe a fheidhmíonn an Pharlaimint ar chomhchéim leis an ngrinnscrúdú a dhéanann na parlaimintí náisiúnta nó níos airde ná é. Díríonn an fhianaise sa treo eile.  

Sainmharc de chuid an Choimisiúin Eorpaigh reatha is ea an díspeagadh a léiríodh ar mhaoirseacht pharlaiminte. Bíonn díospóireachtaí rialta ag an bParlaimint leis an gCoimisiún mar mheicníocht chun é a choinneáil cuntasach. Ach go rómhinic, i gcás ina magadh seasta anois, tugann Uachtarán an Choimisiúin von der Leyen a haitheasc don Pharlaimint chun é a scaoileadh amach as an seomra a luaithe a thosaíonn an díospóireacht. Os comhair choistí na Parlaiminte, is gnách anois balla cloiche a fháil ó ghníomhaireachtaí feidhmiúcháin agus ó na Coimisinéirí. Agus tomhas suntasach ar an díspeagadh a léirítear ar an bParlaimint is ea an chaoi a gcaitear le ceisteanna parlaiminte.  

Ar fud an domhain breathnaítear go forleathan ar cheisteanna parlaiminte mar bhealach tapa agus éasca le rialtais a choinneáil cuntasach, mar mhodh chun cearta na saoránach a chosaint, agus níos tábhachtaí fós mar mhodh chun solas an iniúchta phoiblí a chur i gcoirnéil dorcha an mhaorlathais. Ní mar sin a fheictear iad sa Bhruiséil.

Ceisteanna Parlaiminte

Tá cead ag feisirí Pharlaimint na hEorpa 20 ceist pharlaiminteacha ar a mhéad a chur isteach i “tréimhse rollach trí mhí”. Féadfar ceisteanna a chur isteach le freagairt i scríbhinn nó ó bhéal, is freagraí scríofa iad formhór na gceisteanna. Féadfaidh FPEanna ceist 'tosaíochta' amháin a chur isteach in aghaidh na míosa. Tá ceisteanna tosaíochta le freagairt laistigh de thrí seachtaine. Tá sé beartaithe ceisteanna neamhthosaíochta a fhreagairt i gceann sé seachtaine.

Aiseolas

Is annamh a chomhlíonann an Coimisiún na spriocanna sin. Ríomhadh le déanaí go bhfreagraítear suas le nócha faoin gcéad de na Ceisteanna Parlaiminteacha go léir go déanach.

Is féidir le ceisteanna deacair dul i léig ar feadh míonna gan freagra. Ceist tosaíochta is ea cás i bpointe a chuir ceithre Feisire Eorpacha isteach i mí Iúil 2022 maidir le saincheist íogair na dteachtaireachtaí téacs idir Uachtarán an Choimisiúin von der Leyen agus POF Pfizer. Níor freagraíodh an cheist go dtí Márta 2023 gan aon mhíniú ar an moill.

Ní bhfuair mé féin agus comhfheisire Éireannach Mick Wallace freagra ar cheist tosaíochta maidir le Comhaontú Comhlachais AE-Iosrael a chur ar fionraí i mí na Samhna seo caite ach 23 seachtaine tar éis an spriocdháta.

Ní hí an t-aon fhadhb amháin atá ag an gCoimisiún tardais. Cé go bhfuil rialacha dochta ann maidir le conas a chaithfidh Feisirí Eorpacha a gcuid ceisteanna a dhréachtú, níl an Coimisiún faoi réir aon dochta dá leithéid, agus tá saoirse aige iad a fhreagairt mar is mian leis. Cuid mhaith den am, ciallaíonn sé seo gan iad a fhreagairt. Is minic a bhíonn freagraí ar cheisteanna dímheasúil, seachanta, neamhchabhrach agus fiú bréagach.

Uimh Comeback

Mar atá cúrsaí faoi láthair, níl aon fhíorais ag Feisirí i gcás ina gcuireann an Coimisiún bac go toiliúil ar oibriú chóras na gceisteanna parlaiminte.

Léiríodh é seo le bliain anuas sa láimhseáil a rinneadh ar shraith ceisteanna a chuir Feisirí Eorpacha ar fud an speictrim pholaitiúil amach ar thuarascáil a chuir an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Ghairme EIOPA i dtoll a chéile i mí an Mhárta 2023.

Dhírigh na ceisteanna ar rochtain ar an tuarascáil, ar shaincheisteanna a bhaineann lena hullmhú, ar an ábhar a úsáideadh inti, agus ar an moladh nach bhfuil a conclúidí ag teacht le tuarascálacha ábhartha eile.

Chaith an Coimisiún míonna ag fáil réidh le ceisteanna le freagraí doiléir a bhí míthreorach uaireanta, sular admhaigh sé nach raibh an tuarascáil feicthe aige. In aon pharlaimint féin-urramú ina bhfuarthas go raibh gníomhaireacht feidhmiúcháin ag feidhmiú go mealltach, bheadh ​​iarmhairtí tromchúiseacha polaitiúla ann: ach ní san AE.

 Rinne mé gearán foirmiúil le hOmbudsman an AE maidir leis an gcaoi ar láimhseáil an Coimisiún Ceisteanna Coitianta. Léirigh an freagra a mhéid nach bhfuil freagracht laistigh de struchtúr maorlathach na hEorpa.  

Bhí an tOmbudsman den tuairim gur ábhar polaitíochta seachas cúrsaí riaracháin iad saincheisteanna a bhaineann leis an gcaoi a láimhseálann an Coimisiún iarratais ó Fheisirí Eorpacha agus, mar sin, nach ceist iad le scrúdú ag oifig an Ombudsman.

Mar réiteach, rinne an tOmbudsman an moladh go bhféadfaí cruinniú “ó bhéal taobh thiar de dhoirse dúnta” a iarraidh idir cathaoirleach ÚÁPGE agus baill ar leith den “Choiste inniúil” mar bhealach chun ceisteanna faoi thuarascáil rúnda ÚÁPGE a réiteach. Is léiriú é ar easnaimh na meicníochtaí maoirseachta atá ann faoi láthair nach féidir gearán a dhírigh ar thuarascáil atá á coimeád faoi rún a scrúdú ach amháin ag cruinniú atá taobh thiar de dhoirse dúnta.

Ba é an tríú moladh ón Ombudsman ná go n-iarrfadh FPEanna aonair cóip den tuarascáil ar ÚÁPGE - mar a luadh, a choinnigh siar a thuarascáil ón gCoimisiún.

Is saincheist a chaithfidh an chéad pharlaimint eile a bhreithniú ná na srianta ar chumas an Ombudsman maoirseacht dhaonlathach a dhéanamh ar mhaorlathas an AE.  

Meath tapa

I dtáscaire eile ar an laghdú ar ghrinnscrúdú daonlathach i dTeach an Daonlathais Eorpaigh, tá laghdú mór tagtha ar líon na gceisteanna le deich mbliana anuas.

In 2015 freagraíodh beagnach 15,500 CP i bParlaimint an AE. Thit an figiúr sin go 7100 faoi 2020. An bhliain seo caite bhí sé síos go dtí faoi bhun 3,800 ceist.

I gcomparáid le parlaimintí eile, tá líon na gceisteanna a ndéileáiltear leo i bParlaimint na hEorpa an-íseal. Idir Feabhra 2020 agus Samhain 2023 dhéileáil Dáil Éireann, Parlaimint na hÉireann, le 200,228 CP: dhéileáil Parlaimint na hEorpa le níos lú ná an deichiú cuid den líon sin.

Ní timpiste ar bith é an laghdú seo ar ghrinnscrúdú parlaiminte. Léiríonn sé dearcadh corr agus neamhdhaonlathach sa Bhruiséil gur cheart go mbeadh an Coimisiún Eorpach faoi réir níos lú grinnscrúdaithe, seachas faoi réir tuilleadh grinnscrúdú.

Cén Praghas Daonlathas.

Cuireadh léargas ar an dearcadh seo ar fáil i gceist Parlaiminte in 2015 a chuir Feisire de chuid na Parlaiminte ar an tráth sin ó Ghrúpa Comhaontas Forásach na Sóisialaithe agus na nDaonlathaithe (S&D) de chuid na Parlaiminte.

Ag léiriú nach bhfuil naimhdeas do CPanna teoranta do mhaorlathaigh na Bruiséile, rinne an FPE, Vladimir Manka tagairt do “thuilte ceisteanna scríofa” a chuir “ualach mór ar an gCoimisiún”. Mhaígh an FPE gur éirigh leis “le linn an phlé ar bhuiséad an AE 2016 a chur ina luí ar na príomhpháirtithe polaitiúla teacht ar chomhdhearcadh ar an ábhar” gur cheart níos lú Ceisteanna Coitianta a chur isteach. [1].

D'fhreagair Leas-Uachtarán an Choimisiúin Timmermans, ón nGrúpa S&D freisin, go raibh “méadú leanúnach ar líon na gceisteanna (a bhain) costais shuntasacha ar an gCoimisiún”. Chuir sé clib praghais de €490 ar gach PQ scríofa a freagraíodh ag míniú go gcaithfidh gach ceist dul trí “próiseas leithdháilte, dréachtaithe, bailíochtaithe, comhordú idirseirbhíse, formhuiniú coláisteach, agus ar deireadh aistriúcháin.”

Breathnaíonn an costas €490 an PQ ar an taobh ard. Fiú dá gcuirfí i gceart é nuair a chuirtear i bhfeidhm é ar na 3800 ceist a cuireadh síos in 2023 agus dá gceadófaí boilsciú, chuirfeadh sé an chlib praghais do CPanna idir €2.5 & €3 milliún, codán beag gan teorainn de bhuiséad bliantúil an Choimisiúin agus praghas beag le híoc lena chinntiú. maoirseacht dhaonlathach.  

Baineann costas eacnamaíoch le cinntiú gur féidir le Parlaimint an AE maoirseacht éifeachtach a dhéanamh ar ghníomhaireachtaí cumhachtacha an AE. Tagann costas daonlathach níos airde fós má ligtear an bonn den acmhainn sin.

[1]. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-006180_EN.html 

Is FPE Éireannach í Clare Daly agus ball den ghrúpa GUE/NGL  

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending