Ceangail le linn

An Coimisiún Eorpach

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta € 2.1 billiún na Fionlainne

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ghlac an Coimisiún Eorpach le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Fionlainne. Is céim thábhachtach í seo i dtreo an AE ag íoc € 2.1 billiún i ndeontais don Fhionlainn faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Tacóidh an maoiniú a sholáthraíonn an RRF le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Fionlainne. Beidh ról suntasach aige maidir le cur ar chumas na Fionlainne teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19.

Is é an RRF an phríomhionstraim atá i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh suas le € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean na Fionlainne mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach an AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna na hEorpa trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean na Fionlainne bunaithe ar na critéir atá leagtha amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh anailís an Choimisiúin, go háirithe, an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá i bplean na Fionlainne leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú.

Aistrithe glasa agus digiteacha na Fionlainne a dhaingniú  

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach go dtugann plean na Fionlainne 50% de leithdháileadh iomlán an phlean ar bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. D’fhógair an Fhionlainn sprioc uaillmhianach chun neodracht charbóin a bhaint amach faoi 2035. Cuirfidh na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí atá san áireamh sa phlean go mór leis an bhFionlainn an cuspóir seo a bhaint amach. Pléann an plean le gach ceann de na hearnálacha astaithe is airde ar a seal, eadhon fuinneamh, tithíocht, tionscal agus iompar. Cuimsíonn sé leasuithe chun deireadh a chur le húsáid guail i dtáirgeadh fuinnimh, athruithe ar chánachas chun dul i bhfabhar teicneolaíochtaí níos glaine, agus athchóiriú ar an Acht Dramhaíola le spriocanna méadaithe maidir le hathchúrsáil agus athúsáid. Ó thaobh na hinfheistíochta de, maoineoidh an plean teicneolaíochtaí fuinnimh ghlain agus bonneagar gaolmhar, dícharbónú an tionscail, córais téimh ísealcharbóin nó nialas-charbóin agus pointí luchtaithe príobháideacha agus poiblí do charranna leictreacha a chur in ionad coirí ola.

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach go dtugann plean na Fionlainne 27% dá leithdháileadh iomlán ar bhearta a thacaíonn leis an aistriú digiteach. Cuimsíonn an plean bearta chun nascacht idirlín ardluais a fheabhsú, go háirithe i gceantair thuaithe, tacú le digitiú gnólachtaí agus na hearnála poiblí, scileanna digiteacha an fhórsa saothair a fheabhsú agus tacú le forbairt príomhtheicneolaíochtaí mar intleacht shaorga, 6G agus micreictreonaic.

Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta na Fionlainne a threisiú

Aiseolas

Measann an Coimisiún go n-áiríonn plean na Fionlainne sraith fhairsing d’athchóirithe agus d’infheistíochtaí atá athneartaithe go frithpháirteach a chuidíonn le dul i ngleic go héifeachtach leis na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta a leagtar amach sna moltaí tír-shonracha a díríodh ar an bhFionlainn le blianta beaga anuas.

Tá sraith leathan beart athchóirithe ann chun an ráta fostaíochta a ardú agus feidhmiú mhargadh an tsaothair a neartú, ó athrú na Seirbhísí Fostaíochta Poiblí go rochtain ar sheirbhísí sóisialta agus cúram sláinte a fheabhsú agus a éascú. Cuimsíonn an plean bearta sonracha chun tacaíocht chomhtháthaithe a sholáthar do dhaoine óga agus do dhaoine a bhfuil cumas oibre páirteach acu. Cuimsíonn an plean bearta freisin chun maoirseacht agus forfheidhmiú éifeachtach chreat frith-sciúrtha airgid na Fionlainne a neartú.

Léiríonn an plean freagra cuimsitheach agus cothrom ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Fionlainne, agus ar an gcaoi sin cuireann sé go cuí leis na sé philéar dá dtagraítear i Rialachán an RRF.

Tacú le príomhthionscadail infheistíochta agus athchóirithe

Molann plean na Fionlainne tionscadail i ngach ceann de na seacht bpríomhréimse Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo, a thugann aghaidh ar shaincheisteanna is coiteann do na Ballstáit go léir i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus a theastaíonn don aistriú glas agus digiteach. Mar shampla, mhol an Fhionlainn € 161 milliún a sholáthar d’infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí nua fuinnimh agus € 60m i dtreo dícharbónú próisis thionsclaíocha chun tacú leis an aistriú glas. Chun tacú leis an aistriú digiteach, infheisteoidh an plean € 50m i rolladh amach seirbhísí mear leathanbhanda agus € 93m chun tacú le forbairt scileanna digiteacha mar chuid den fhoghlaim leanúnach agus d’athchóirithe ar mhargadh an tsaothair.

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach nach ndéanann aon cheann de na bearta atá sa phlean dochar mór don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF.

Measann an Coimisiún gur leor na córais rialaithe a chuir an Fhionlainn i bhfeidhm chun leasanna airgeadais an Aontais a chosaint. Soláthraíonn an plean dóthain sonraí faoin gcaoi a ndéanfaidh údaráis náisiúnta cásanna coinbhleachta leasa, éillithe agus calaoise a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú.

Dúirt Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen: “Tá ríméad orm formhuiniú an Choimisiúin Eorpaigh ar phlean téarnaimh agus athléimneachta € 2.1bn na Fionlainne a chur i láthair. Táim bródúil go gcuirfidh NextGenerationEU go mór le tacú le sprioc na Fionlainne a bheith neodrach ó thaobh carbóin de faoi 2035. Cuideoidh an plean freisin le cáil na Fionlainne as sármhaitheas sa nuálaíocht a threisiú le tacaíocht d’fhorbairt teicneolaíochtaí nua i réimsí mar intleacht shaorga, 6G agus micreictreonaic. Seasfaimid leis an bhFionlainn le linn chur i bhfeidhm an phlean lena chinntiú go ndéantar na hathchóirithe agus na hinfheistíochtaí atá ann a sheachadadh go hiomlán. "

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Thug an Coimisiún a sholas glas inniu do phlean téarnaimh agus athléimneachta na Fionlainne, a chuirfidh an tír ar chonair níos glaise agus níos digití agus í ag teacht chuici féin ón ngéarchéim. Cuideoidh an plean seo leis an bhFionlainn a sprioc uaillmhianach neodracht carbóin a bhaint amach faoi 2035, le hathchóirithe agus infheistíochtaí a laghdóidh astaíochtaí carbóin ó tháirgeadh fuinnimh, tithíocht, tionscal agus iompar. Fáiltímid roimh a fhócas ar nascacht ardluais, go háirithe do cheantair nach bhfuil mórán daonra iontu chun cabhrú lena ngníomhaíocht eacnamaíoch a choinneáil, agus ar ghnólachtaí beaga agus an earnáil phoiblí a dhigitiú. Le hathchóirithe chun fostaíocht a threisiú agus margadh an tsaothair a neartú, cuirfidh plean na Fionlainne fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach chun cinn nuair a chuirfear i bhfeidhm é. "

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tá plean téarnaimh agus athléimneachta € 2.1bn na Fionlainne dírithe go láidir ar an aistriú glas. Tá 50% ar a laghad dá leithdháileadh iomlán socraithe chun tacú le cuspóirí aeráide, ag cabhrú leis an tír a bhrostú i dtreo a sprice uaillmhianach de neodracht charbóin faoi 2035. Tá sraith beart sa phlean freisin chun iomaíochas digiteach láidir na Fionlainne a threisiú. Cuirim fáilte ar leith roimh ghnéithe sóisialta láidre phlean na Fionlainne, le bearta chun an ráta fostaíochta a ardú, dul i ngleic le dífhostaíocht i measc na n-óg agus rochtain ar sheirbhísí sóisialta agus cúram sláinte a éascú. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún le togra inniu le haghaidh cinnidh € 2.1bn a sholáthar i ndeontais don Fhionlainn faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine anois ag an gComhairle, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh.

Cheadódh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 271m leis an bhFionlainn i réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh don Fhionlainn.

Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach sa phlean téarnaimh agus athléimneachta, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe. 

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus Freagraí: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta € 2.1bn na Fionlainne

Bileog fíricí ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Fionlainne

Togra le haghaidh Comhairle ag Cur i bhFeidhm Cinneadh maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta don Fhionlainn

Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Comhairle ag Cur Cinneadh i bhFeidhm maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta don Fhionlainn

Doiciméad oibre foirne a ghabhann leis an togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta: Ceisteanna agus Freagraí

Rialachán um Shaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.

trending