Ceangail le linn

Poblacht na Seice

NextGenerationEU: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta € 7 billiún na Seice

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Ghlac an Coimisiún Eorpach inniu (19 Iúil) le measúnú dearfach ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Is céim thábhachtach í seo i dtreo an AE ag íoc € 7 billiún i ndeontais faoin tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta (RRF). Tacóidh an maoiniú seo le cur i bhfeidhm na mbeart ríthábhachtach infheistíochta agus athchóirithe a leagtar amach i bplean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Beidh ról lárnach aige maidir le cuidiú leis an tSeicis teacht chun cinn níos láidre ón bpaindéim COVID-19.

Tá an RRF i gcroílár NextGenerationEU a sholáthróidh € 800bn (i bpraghsanna reatha) chun tacú le hinfheistíochtaí agus athchóirithe ar fud an AE. Tá plean na Seice mar chuid d’fhreagairt chomhordaithe gan fasach ón AE ar ghéarchéim COVID-19, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna Eorpacha trí ghlacadh leis na haistrithe glasa agus digiteacha, chun athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta agus comhtháthú an Mhargaidh Aonair a neartú.

Rinne an Coimisiún measúnú ar phlean na Seice bunaithe ar na critéir atá leagtha amach sa Rialachán RRF. Bhreithnigh anailís an Choimisiúin, go háirithe, an dtacaíonn na hinfheistíochtaí agus na hathchóirithe atá leagtha amach i bplean na Seice leis na haistrithe glasa agus digiteacha; rannchuidiú le dul i ngleic go héifeachtach le dúshláin a shainaithnítear sa Seimeastar Eorpach; agus a chumas fáis, cruthú post agus athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta a neartú.

Aiseolas

Aistriú glas agus digiteach na Seice a dhaingniú  

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Seice amach go dtugann sé 42% dá leithdháileadh iomlán do bhearta a thacaíonn le cuspóirí aeráide. Cuimsíonn an plean infheistíochtaí i bhfuinneamh in-athnuaite, nuachóiriú líonraí dáilte teasa ceantair, coirí breoslaithe a athsholáthar agus éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh cónaithe agus poiblí a fheabhsú. Cuimsíonn an plean bearta freisin maidir le cosaint an dúlra agus bainistíocht uisce chomh maith le hinfheistíocht i soghluaisteacht inbhuanaithe.

Faigheann measúnú an Choimisiúin ar phlean na Seice amach go dtugann sé 22% dá leithdháileadh iomlán do bhearta a thacaíonn leis an aistriú digiteach. Déantar foráil sa phlean d’infheistíochtaí i mbonneagar digiteach, digitiú an riaracháin phoiblí, lena n-áirítear réimsí na sláinte, an cheartais agus riarachán ceadanna tógála. Cuireann sé digitiú gnólachtaí agus tionscadal digiteach chun cinn sna hearnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha. Cuimsíonn an plean bearta freisin chun scileanna digiteacha a fheabhsú ar gach leibhéal, mar chuid den chóras oideachais agus trí chláir thiomnaithe uasoiliúna agus athoiliúna.

Aiseolas

Athléimneacht eacnamaíoch agus shóisialta na Seice a threisiú

Measann an Coimisiún go dtugann plean na Seice aghaidh go héifeachtach ar na dúshláin eacnamaíocha agus shóisialta go léir, nó ar fho-thacar suntasach, a leagtar amach sna moltaí tír-shonracha a thug an Chomhairle don tSeicis sa Seimeastar Eorpach in 2019 agus in 2020.

Déantar foráil sa phlean do bhearta chun dul i ngleic leis an ngá le hinfheistíocht in éifeachtúlacht fuinnimh agus i bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite, iompar inbhuanaithe agus bonneagar digiteach. Tá sé mar aidhm ag roinnt beart aghaidh a thabhairt ar an ngá scileanna digiteacha a chothú, cáilíocht agus uilechuimsitheacht an oideachais a fheabhsú, agus infhaighteacht áiseanna cúram leanaí a mhéadú. Déantar foráil sa phlean freisin chun an timpeallacht ghnó a fheabhsú, go príomha trí bhearta fairsinge r-rialtais, athchóiriú ar na nósanna imeachta chun ceadanna tógála agus bearta frith-éillithe a dheonú. Feabhsófar na dúshláin i réimse na T&F trí infheistíocht atá dírithe ar chomhar poiblí-príobháideach agus tacaíocht airgeadais agus neamhairgeadais do ghnólachtaí nuálacha a neartú.

Léiríonn an plean freagairt chuimsitheach chothromaithe go leor ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Seice, agus ar an gcaoi sin cuireann sé go cuí leis na sé philéar dá dtagraítear i Rialachán an RRF.

Tacú le hinfheistíochtaí suaitheanta agus tionscadail athchóirithe

Molann plean na Seice tionscadail i ngach ceann de na seacht limistéar suaitheanta Eorpacha. Is tionscadail infheistíochta ar leith iad seo a thugann aghaidh ar shaincheisteanna is coiteann do gach ballstát i réimsí a chruthaíonn poist agus fás agus a theastaíonn le haghaidh an aistrithe cúpla. Mar shampla, tá € 1.4bn beartaithe ag an tSeicis chun tacú le hathchóiriú éifeachtúlachta fuinnimh foirgneamh agus € 500 milliún chun scileanna digiteacha a threisiú trí oideachas agus infheistíochtaí i gcláir uasoiliúna agus athoiliúna don lucht saothair ar fad.  

Faigheann measúnú an Choimisiúin amach nach ndéanann aon bheart a chuimsítear sa phlean aon dochar suntasach don chomhshaol, de réir na gceanglas atá leagtha amach sa Rialachán RRF.

Is leor na socruithe a mholtar sa phlean téarnaimh agus athléimneachta maidir le córais rialaithe chun éilliú, calaois agus coinbhleachtaí leasa a bhaineann le húsáid cistí a chosc, a bhrath agus a cheartú. Meastar freisin go seachnóidh na socruithe maoiniú dúbailte faoin Rialachán sin agus faoi chláir eile an Aontais. Comhlántar na córais rialaithe seo le bearta breise iniúchta agus rialaithe atá i dtogra an Choimisiúin maidir le Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle mar garspriocanna. Caithfear na garspriocanna seo a chomhlíonadh sula gcuirfidh an tSeicis a céad iarraidh íocaíochta faoi bhráid an Choimisiúin.

Dúirt an tUachtarán Ursula von der Leyen: “Inniu, tá cinneadh déanta ag an gCoimisiún Eorpach a sholas glas a thabhairt do phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice. Beidh ról ríthábhachtach ag an bplean seo i dtacú le hathrú i dtreo todhchaí níos glaise agus níos digití don tSeicis. Tá bearta a fheabhsaíonn éifeachtúlacht fuinnimh, a dhéanann an riarachán poiblí a dhigitiú agus a choisceann mí-úsáid cistí poiblí ar aon dul le cuspóirí NextGenerationEU. Fáiltím freisin roimh an mbéim láidir a leagann an plean ar athléimneacht chóras cúraim sláinte na Seice a neartú chun é a ullmhú do dhúshláin sa todhchaí. Seasfaimid leat gach céim den bhealach lena chinntiú go gcuirfear an plean i bhfeidhm go hiomlán.

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Tabharfaidh plean téarnaimh agus athléimneachta na Seice borradh láidir d’iarrachtaí na tíre a chosa a fháil ar ais tar éis an turraing eacnamaíoch ba chúis leis an bpaindéim. Tacóidh an € 7bn i gcistí NextGenerationEU a shreabfaidh chuig an tSeicis sna cúig bliana amach romhainn le clár leathan leasuithe agus infheistíochtaí chun geilleagar níos inbhuanaithe agus níos iomaíche a thógáil. Cuimsíonn siad infheistíochtaí an-mhór in athchóiriú foirgneamh, fuinneamh glan agus soghluaisteacht inbhuanaithe, chomh maith le bearta chun bonneagar agus scileanna digiteacha a threisiú agus digitiú seirbhísí poiblí. Bainfidh an timpeallacht ghnó leas as bearta r-rialtais agus frith-éillithe a chur chun cinn. Tacóidh an plean freisin le feabhsuithe i gcúram sláinte, lena n-áirítear cúram athneartaithe ailse agus cúram athshlánaithe. "

Na chéad chéimeanna eile

Ghlac an Coimisiún le togra inniu le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle chun € 7bn a sholáthar i ndeontais don tSeicis faoin RRF. Beidh ceithre seachtaine ag an gComhairle anois, mar riail, chun togra an Choimisiúin a ghlacadh.

Cheadódh ceadú na Comhairle don phlean go n-íocfaí € 910m leis an tSeicis i réamh-mhaoiniú. Is ionann é seo agus 13% den mhéid iomlán a leithdháileadh ar an tSeicis.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Cuirfidh an plean seo an tSeicsia ar an mbealach chun téarnamh agus cuirfidh sí borradh faoin bhfás eacnamaíoch de réir mar a bheidh an Eoraip ag ullmhú do na haistrithe glasa agus digiteacha. Tá sé i gceist ag an tSeicis infheistíocht a dhéanamh i bhfuinneamh in-athnuaite agus in iompar inbhuanaithe, agus éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh a fheabhsú. Tá sé mar aidhm aige nascacht dhigiteach níos mó a rolladh amach ar fud na tíre, oideachas agus scileanna digiteacha a chur chun cinn, agus cuid mhaith dá seirbhísí poiblí a dhigitiú. Agus leagtar béim mhaith air ar an timpeallacht ghnó agus ar an gcóras ceartais a fheabhsú, le tacaíocht ó bhearta chun éilliú a chomhrac agus r-rialtas a chur chun cinn - iad uile mar fhreagairt chothrom ar staid eacnamaíoch agus shóisialta na Seice. Nuair a chuirfear i bhfeidhm i gceart é, cuideoidh an plean seo leis an tSeicis a chur ar bhonn fónta don todhchaí. "

Údaróidh an Coimisiún eisíocaíochtaí breise bunaithe ar chomhlíonadh sásúil na garspriocanna agus na spriocanna a leagtar amach i gCinneadh Feidhmithe na Comhairle, ag léiriú an dul chun cinn maidir le cur chun feidhme na n-infheistíochtaí agus na n-athchóirithe. 

Tuilleadh eolais

Ceisteanna agus freagraí: Tacaíonn an Coimisiún Eorpach le plean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta: Ceisteanna agus freagraí

Fbileog act ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Togra le haghaidh Comhairle ag Cur i bhFeidhm Cinneadh maidir le ceadú an mheasúnaithe ar phlean téarnaimh agus athléimneachta na Seice

Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Comhairle ag Cur Cinneadh i bhFeidhm maidir le ceadú an mheasúnaithe ar an bplean téarnaimh agus athléimneachta don tSeicis

Doiciméad oibre foirne a ghabhann leis an togra le haghaidh Cinneadh Feidhmithe ón gComhairle

Áis Téarnaimh agus Athléimneachta

Rialachán um Shaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta

Poblacht na Seice

Buaileann beirt marbh tar éis traenacha i bPoblacht na Seice

foilsithe

on

By

Fuair ​​beirt daoine bás, bhí seachtar i riocht criticiúil agus gortaíodh 31 duine eile in imbhualadh idir dhá thraein paisinéirí gar do bhaile thiar na Seice Domazlice, thuairiscigh gníomhaireacht nuachta na Seice CTK Dé Céadaoin, scríobhann Jan Lopatka, Reuters.

Dúirt Aire Iompair na Seice, Karel Havlicek, ar Twitter gurb é an Ex 351 ceann de na traenacha a bhí i gceist, ar traein é suíomh Gréasáin Iarnróid na Seice ó München go Prág.

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Poblacht na Seice

NextGenerationEU: Uachtarán von der Leyen sa tSeicis chun measúnú an Choimisiúin ar an bplean téarnaimh náisiúnta a chur i láthair

foilsithe

on

Inniu (19 Iúil), Uachtarán an Choimisiúin Ursula von der Leyen (sa phictiúr) Beidh sé sa tSeicis chun measúnú an Choimisiúin ar an bplean náisiúnta téarnaimh agus athléimneachta a chur i láthair faoi NextGenerationEU. Maidin Dé Luain, rachaidh an tUachtarán von der Leyen go Prág chun bualadh leis an bPríomh-Aire Andrej Babiš, in éineacht leis an Leas-Uachtarán Věra Jourová. Tabharfaidh sí cuairt freisin ar Opera Stáit Prág agus ar an Opera Stáit agus ar an Ard-Mhúsaem, agus pléifidh sí infheistíochtaí in éifeachtúlacht fuinnimh. 

Aiseolas

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Poblacht na Seice

Taispeánann vóta na Parlaiminte ar Andrej Babiš bagairt coinbhleachta leasa do chinnteoireacht an AE

foilsithe

on

Inniu (9 Meitheamh), vótálfaidh FPEnna ar choinbhleacht leasa Phríomh-Aire na Seice Andrej Babiš (sa phictiúr). Iarrann an vótáil, ar iarr an Grúpa Glasaigh / EFA air, gníomh ón gCoimisiún agus ón gComhairle araon maidir leis an gcoinbhleacht leasa leanúnach a bhaineann le Príomhaire na Seice agus a ghrúpa cuideachtaí Agrofert. Scaoil an Coimisiún a chéad iniúchadh le déanaí ar airgeadas PM Babiš; tá an dara iniúchadh ag breathnú ar choimhlint maidir le cistí talmhaíochta an AE, ar siúl agus níor foilsíodh fós é.
Mikuláš Peksa, Dúirt FPE Páirtí Pirate agus Comhordaitheoir na Glasaigh / EFA sa Choiste um Rialú Buiséid: "Is é Agrofert an faighteoir is mó de chistí Comhbheartais Talmhaíochta aon chuideachta san Eoraip agus is le Príomhaire suí an AE, Andrej Babiš, ní amháin é seo Fadhb na Seice, ach fadhb ollmhór don Aontas Eorpach ar fad. Déanann coinbhleacht leasa an Phríomh-Aire an bonn de chinnteoireacht an AE agus lagaíonn sé muinín inár n-institiúidí. Taispeánann vóta an lae inniu go bhfuil an Pharlaimint ar an eolas go mór faoi thromchúis an cháis seo agus an ghá práinneach cur chuige córasach a thógáil sa tSeicis agus sa Bhruiséil araon chun stop a chur leis an gcineál seo staid millteach arís.

"Is mór againn fáilte a chur roimh cheann de na chéad ghníomhartha a rinne an tIonchúisitheoir Poiblí Eorpach nua imscrúdú a oscailt ar an bPríomh-Aire Babiš. Go háirithe, nuair a cuireadh iallach ar an ionchúisitheoir poiblí sa tSeicis éirí as faoi bhrú polaitiúil, in ionsaí buartha ar riail na Is maith an rud é go bhfuil ár gcomhghleacaithe Athnuachana ag tacú go láidir le meicníocht riail an dlí an tseachtain seo, ach tá súil againn go dtacaíonn siad leis an tairiscint seo freisin ag éileamh amach an choinbhleacht leasa atá thart ar a gcomhghuaillithe Babiš. Caithfidh eitic, muinín agus prionsabail dhaonlathacha a sheasamh dul thar páirtí polaitíocht.

"Éilíonn brú PR le déanaí Agrofert nach bhfuil sa choinbhleacht leasa seo ach‘ saincheist pholaitiúil ’ach go bhfuil an réaltacht i bhfad níos déine. Is ceist thromchúiseach í do shaoránaigh uile na Seice agus an AE nuair a bhíonn an smacht reachta faoi bhagairt; nuair a bhíonn suí ann tá ball de Chomhairle an AE i mbun caibidlíochta is féidir le cistí leas a bhaint as go pearsanta; agus nuair a chaithfidh cáiníocóirí íoc as an gcoinbhleacht seo. Caithfidh an Coimisiún an chéad iniúchadh eile a thabhairt chun críche agus a fhoilsiú ar Babiš agus imlíne a thabhairt ar an gcaoi a bhfuil sé ar intinn aige cistí AE agus riail an AE a chosaint dlí ag dul ar aghaidh. "
Dúirt Viola von Cramon FPE, Comhordaitheoir Glasaigh / EFA sa Choiste Rialaithe Buiséid:
 "Tá an Príomh-Aire Babiš ag teacht salach ar a chéile agus níl an Chomhairle ag déanamh aon rud chun é seo a chosc ó dhul i bhfeidhm ar chinntí a dhéantar ag an leibhéal is airde. Sa chaibidlíocht reatha maidir leis an gComhbheartas Talmhaíochta nua, rinne an tUasal Babiš argóint i gcoinne agus cur i gcoinne aon leasaithe substaintiúil ar an CBT. - uasteorannú na n-íocaíochtaí talmhaíochta le faighteoirí móra san áireamh. Ní gá cead a thabhairt do Phríomh-Aire na Seice cistí agus beartais a chaibidliú go pearsanta. Caithfidh saoránaigh an AE a bheith in ann muinín a bheith acu go bhfuil a gcuid cinnteoirí ag gníomhú ar mhaithe le leas na daoine a bhfuil siad ceaptha ionadaíocht a dhéanamh orthu agus ní a bpócaí féin. Caithfidh an Chomhairle a leagan amach conas a bheartaíonn sí an chaibidlíocht timpeall an MFF agus an Chéad Ghlúin Eile AE a chosaint ar an gcoinbhleacht leasa leanúnach seo.
 
"Mar a fheiceann muid san Ungáir agus sa Pholainn, tá institiúidí daonlathacha leochaileach agus is féidir iad a dhíchóimeáil go gasta. Ní féidir ligean dó seo tarlú sa tSeicis freisin, áit a bhfuil cur isteach polaitiúil agus úinéireacht na meán ag cruthú fasach contúirteach. Cad atá ag tarlú sa tSeicis inniu. cosúil leis an rud a thugaimid 'gabháil stáit' i dtíortha eile. Ní mór dúinn gan ligean dó seo dul i bhfeidhm ar chinnteoireacht an AE. Tá go leor scóipe ann don Choimisiún féachaint ar an sásra nua um rialú dlí a úsáid, bunaithe ar bhagairtí ar luachanna Eorpacha agus buiséad an AE. Ní mór go mbeadh a fhios ag saoránaigh na Seice agus na hEorpa go bhfuil an Coimisiún ar a thaobh agus nach mionlach gnó cumhachtach é. "
Tuilleadh eolais:
Bhí an díospóireacht roimh an rún seo ar siúl sa seisiún iomlánach deireanach. Beidh an vótáil ar siúl ag am lóin, agus tá súil le torthaí tráthnóna inniu. Meastar go rithfidh an vótáil le tromlach.
Thaispeáin an Coimisiún Eorpach go soiléir gur sháraigh an Príomh-Aire Babiš rialacha coinbhleachta leasa maidir lena rialú ar chistí iontaobhais atá nasctha lena ghrúpa cuideachtaí Agrofert. Tá gach fóirdheontas AE, chomh maith le haon chistí a dámhadh ó bhuiséad náisiúnta na Seice dá chuideachta Agrofert ó mhí Feabhra 2017 (nuair a tháinig dlí coinbhleachta leasa áitiúil i bhfeidhm) neamhrialta agus ba cheart iad a thabhairt ar ais. Ba iad Grúpa na Glasaigh / EFA an chéad duine a d’iarr ar an gCoimisiún an choimhlint seo a imscrúdú siar i Meán Fómhair 2018.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending