Ceangail le linn

Frontpage

Gníomhaíochtaí forbartha réigiúnacha i bParlaimint na hEorpa agus a dtábhacht don Liotuáin

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

Justina VITKAUSKAITE ALDE LT FPE 7ú téarma na Parlaiminte

Ghlac Justina Vitkauskaite Bernard FPE (ALDE) a suíochán i bParlaimint na hEorpa le déanaí tar éis toghadh an tsealbhóra roimhe seo chuig parlaimint náisiúnta na Liotuáine. Labhraíonn sí anseo faoina cuid oibre ar Choiste Forbartha Réigiúnaí an EP.

Soláthraíonn beartas Réigiúnach an AE tacar tionscadal agus infheistíochtaí atá dírithe ar dhifríochtaí eacnamaíocha agus sóisialta idir na réigiúin a laghdú agus an fás eacnamaíoch agus an comhtháthú sóisialta i mballstáit an AE agus a réigiúin a spreagadh. Tá sé mar chuspóirí ag an mbeartas seo rathúnas eacnamaíoch agus sóisialta a chur chun cinn ar fud an AE ar fad, a 28 mballstát agus seasamh iomaíoch an AE i gcoitinne agus na réigiún is laige go háirithe a fheabhsú. Tá ról lárnach ag beartas réigiúnach freisin maidir le cuspóirí Eoraip 2020 a bhaint amach agus tá sé mar aidhm aige fás inbhuanaithe agus forbairt chríochach, tuaithe agus uirbeach a chur chun cinn a léiríonn inneall an gheilleagair, na déantúsaíochta agus na fostaíochta san AE. Tá beartas réigiúnach ag feidhmiú trí Chistí Struchtúracha lena n-áirítear Ciste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa (ERDF), Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an Ciste Comhtháthaithe. Trí na cistí seo infheistíonn beartas réigiúnach i bhfás agus i bpoist atá deartha chun fás eacnamaíoch a threisiú, chun iomaíochas eacnamaíoch a neartú agus chun a chumasú do gach réigiún dul san iomaíocht go héifeachtúil i margadh inmheánach an AE. Cinntíonn an Ciste Struchtúrtha nach méadaíonn an bhearna idir leibhéal forbartha na réigiún bochta agus na réigiún níos forbartha.

Clúdaíonn an beartas réigiúnach go leor réimsí d’fhorbairt réigiúnach ar nós nuálaíocht agus fiontraíocht ghnó a chur chun cinn i réigiúin, cosaint an chomhshaoil ​​agus feabhsú an bhonneagair iompair agus éifeachtúlacht fuinnimh agus feabhsú cumais taighde, riaracháin agus forbartha na réigiún. Tá beartas réigiúnach láidir agus dea-fhorbartha an AE an-tábhachtach d’fhorbairt réigiún agus tá sé riachtanach chun comhtháthú sóisialta agus eacnamaíoch a bhaint amach ar fud na mballstát go léir atá ar cheann de phríomhchuspóirí an AE de réir Chonradh Liospóin.

Tá an beartas seo ríthábhachtach don AE agus do bhallstáit mar an Liotuáin. Cuireann beartas réigiúnach le cumas réigiúin fás eacnamaíoch a chur chun cinn agus spreagann sé réigiúin agus cathracha eispéiris choiteanna a roinnt agus oibriú le chéile ar roinnt réimsí beartais mar bhonneagar iompair, seirbhísí teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide, éifeachtúlacht fuinnimh, athrú aeráide, idirthréimhseach agus idirnáisiúnta cláir chomhair agus eile. Ceann de chuspóirí straitéiseacha na Liotuáine maidir leis an mbeartas comhtháthaithe is ea na difríochtaí atá ag fás idir réigiúin na Liotuáine a laghdú agus comhtháthú eacnamaíoch agus sóisialta a bhaint amach eatarthu. Mar gheall ar na difríochtaí suntasacha eacnamaíocha atá ann fós idir réigiúin na Liotuáine a eascraíonn as foinsí éagsúla, d’fhéadfadh poitéinseal ollmhór a bheith ag beartas comhtháthaithe dea-fheidhmithe sa Liotuáin don tír agus féadfaidh sé cur le laghdú na ndifríochtaí eacnamaíocha idir réigiúin na Liotuáine. Toisc gur tír í an Liotuáin ina gcónaíonn tromlach an daonra i gceantair uirbeacha, cuireann beartas réigiúnach le laghdú na ndifríochtaí eacnamaíocha agus sóisialta idir a ceantair uirbeacha agus thuaithe agus treisíonn sé a hacmhainní institiúideacha. Glacann an Liotuáin féin laistigh den bheartas comhtháthaithe bearta chun meath na tuaithe a chosc agus chun athghiniúint uirbeach agus tuaithe a chur chun cinn agus tacú le gníomhaíochtaí chun comhtháthú socheacnamaíoch a threisiú ina ceantair uirbeacha agus tuaithe. Tá na bearta seo go léir ríthábhachtach d’fhás inbhuanaithe sa Liotuáin agus tá siad úsáideach chun acmhainneacht réigiúin na Liotuáine a fhorbairt. Dúshlán eile atá roimh an Liotuáin is ea a éifeachtúlacht íseal acmhainní agus a déine fuinnimh. Féadann beartas réigiúnach a chuirtear i bhfeidhm go maith éifeachtúlacht acmhainní na Liotuáine a neartú agus féadann sé infheistíochtaí i bhfuinneamh in-athnuaite a chur chun cinn agus éifeachtúlacht fuinnimh a mhéadú. Thairis sin, is féidir leis an mbeartas seo cur le fás eacnamaíoch, cúnamh luachmhar a sholáthar d’fhorbairt réigiúnach, chríochach agus uirbeach inbhuanaithe a chur i bhfeidhm agus dá bharr sin, geilleagar na Liotuáine a nuachóiriú.

Aiseolas

Tá na tosaíochtaí réigiúnacha seo go léir le feiceáil i mo ghníomhaíochtaí ar an gCoiste Forbartha Réigiúnaí (REGI) a dhíríonn ar chuspóirí beartais an bheartais réigiúnaigh don Liotuáin, agus don AE. D’fháiltigh mé go háirithe roimh thábhacht thuairim Riikka Manner “Dúshláin agus Deiseanna Reatha d’Fhuinneamh In-athnuaite i margadh inmheánach Fuinnimh na hEorpa”. Bhí go leor pointí bailí sa tuairim seo agus bhí sí cuimsitheach go leor. Thagair sé do thábhacht an fhuinnimh in-athnuaite don fhorbairt réigiúnach agus leag sé béim ar ról na mballstát i gcur chun cinn na bhfoinsí fuinnimh sin atá comhoiriúnach le haidhmeanna an fháis chliste, inbhuanaithe agus uilechuimsithigh. Chuir an tuairim béim freisin ar a thábhachtaí atá sé na gnéithe in-athnuaite agus éifeachtúlachta fuinnimh a chomhtháthú sna tionscadail fuinnimh trasteorann.

Agus luach straitéiseach na tuairime seo á cur san áireamh agus beartas comhtháthaithe á fhorbairt agus spriocanna 2020 an AE á mbaint amach, bhí mo chuid leasuithe a cuireadh síos ar an tuairim dírithe ar éifeachtúlacht fuinnimh agus inbhuanaitheacht a neartú agus leag siad béim ar an ngá leanúnach le spleáchas an AE ar ghnáthfhuinneamh a laghdú agus poist nua a chruthú agus iomaíochas agus comhtháthú críochach a mhéadú. Chuir mé béim i mo chuid leasuithe ar an ngá leas a bhaint as acmhainneacht éifeachtúlachta fuinnimh na bhfoinsí fuinnimh in-athnuaite ionas gur féidir le fuinneamh in-athnuaite cur go hiomlán le haidhmeanna an bheartais fuinnimh. Chuir mé béim freisin ar an ngá le dálaí áitiúla agus réigiúnacha a chur san áireamh agus acmhainn fuinnimh in-athnuaite á fhorbairt.

Tá tionchar na tuairime seo sách suntasach toisc go bhfuil tromlach na saincheisteanna a ardaíodh ann ábhartha do thosaíochtaí fadtéarmacha bheartas fuinnimh na Liotuáine atá ar aon dul le tosaíochtaí straitéis Eoraip 2020 maidir le fás cliste, inbhuanaithe agus uilechuimsitheach agus spriocanna na Treochlár Fuinnimh 2050.

Maidir le gníomhaíochtaí REGI sa bheartas óige, níl cúthail agam ó cheist na dífhostaíochta i measc an aosa óig. Tá an dífhostaíocht i measc daoine óga ag bualadh beanna nach bhfacthas le beagnach 20 bliain agus tá an baol bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta i measc an ghrúpa daonra seo ag fás i gcónaí. Is cúis imní é an cás sa Liotuáin. Tá tionchar mór ag an ngéarchéim eacnamaíoch ar an Liotuáin; Tá dífhostaíocht na n-óg sa Liotuáin ardaithe ó 13% go 27.5% - sin níos mó ná dhá oiread ráta dífhostaíochta na tíre dá fórsa saothair iomlán. Sin é an fáth gur thacaigh mé le tuairim Luis Paulo Alves “Dul i ngleic le dífhostaíocht i measc an aosa óig: bealaí féideartha amach”. Bhí mo chuid leasuithe dírithe ar réitigh fhéideartha a chur chun cinn, ó leibhéal an oideachais agus an teagaisc go dtí an comhar idir na ballstáit i gcomhthéacs ionstraimí beartais réigiúnacha. Measaim gur féidir le Tionscnamh Ráthaíochta don Aos Óg na huirlisí a sholáthar don Liotuáin chun an treocht seo a shárú agus caighdeáin oideachais agus oiliúna do dhaoine óga a athchóiriú. Is féidir le Ráthaíocht Óige a thabhairt isteach san AE agus sa Liotuáin cuidiú le cás na dífhostaíochta i measc na n-óg a leigheas agus d’fhéadfadh sé a bheith ina ionstraim láidir chun dul i ngleic leis. Creidim go nglacfaidh an Liotuáin cur chuige réamhghníomhach ina leith seo agus go dtabharfaidh sí tús áite do fhostaíocht daoine óga ina cuid beartas.

Theastaigh uaim freisin aghaidh a thabhairt ar cheist an bheartais chultúir i ngné réigiúnach an AE. Mar scáth-rapóirtéir ar thuairim Oldrick Vlasak “Earnálacha cultúrtha agus cruthaitheacha na hEorpa a chur chun cinn mar fhoinsí fáis eacnamaíochta agus post”, leag mé béim ar an ngá atá le tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha a áireamh san AE agus i straitéisí socheacnamaíocha náisiúnta. Measaim go bhfuil ról ollmhór ag na tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha i bhforbairt réigiúnach agus uirbeach an AE. Cuireann siad le comhtháthú sóisialta agus críochach an AE agus cuireann siad nuálaíocht agus fiontraíocht chun cinn. Tá ról suntasach ag na tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha freisin i bhfeabhsú na cumarsáide agus an idirphlé idir pobail eitneacha agus shóisialta. Agus an rud is tábhachtaí, is acmhainn mhór fáis iad d’fhiontraithe agus cuireann siad le fostaíocht chultúrtha. Sin é an fáth go measaim go gcaithfidh an Liotuáin tacú le fiontraithe samhlacha gnó nua a fhorbairt do na tionscail chultúrtha agus chruthaitheacha agus a gcuid cruthaitheachta a spreagadh agus a scaipeadh in earnálacha éagsúla den gheilleagar.

Tá na ceisteanna seo go léir ábhartha don Liotuáin agus a réigiúin. Cuidíonn beartas réigiúnach le hiniúchadh a dhéanamh ar acmhainneacht gach réigiúin de na ballstáit agus den Liotuáin d’fhonn fás agus fostaíocht eacnamaíoch agus shóisialta a chothú. Aithním an tábhacht a bhaineann le beartas réigiúnach dea-chomhordaithe sa Liotuáin a bhféadfadh idirghníomhaíocht níos fearr idir geallsealbhóirí an AE le saoránaigh na Liotuáine, saoránaigh ar cheart dóibh leas a bhaint as torthaí dearfacha agus inláimhsithe dearfacha agus torthaí beartais réigiúnacha a cuireadh i bhfeidhm go rathúil sa Liotuáin.

Comhroinn an t-alt seo:

Foilsíonn Tuairisceoir an AE ailt ó fhoinsí éagsúla seachtracha a chuireann raon leathan dearcthaí in iúl. Ní gá gur seasaimh Tuairisceoir an AE iad na seasaimh a ghlactar sna hairteagail seo.
Aiseolas

trending