Ceangail le linn

Sláinte

Agallamh le Eric Bossan, Ceann na hEorpa Viatris

foilsithe

on

Martin Banks ag caint le Eric Bossan.

An bhféadfá rud éigin a insint dúinn faoi Viatris, do ról pearsanta féin agus freisin an méid atá agus a dhéanfaidh an chuideachta i dtéarmaí inbhuanaitheachta comhshaoil?

Is cuideachta cúram sláinte domhanda é Viatris a bunaíodh i mí na Samhna 2020 le fórsa saothair de níos mó ná 40,000. Tá sé mar aidhm ag Viatris rochtain mhéadaithe ar chógais inacmhainne ar ardchaighdeán a sholáthar d’othair ar fud an domhain, beag beann ar thíreolaíocht nó imthosca.

Déanaim maoirseacht ar ár n-oibríochtaí tráchtála. San Eoraip, táimid ar cheann de na cuideachtaí cógaisíochta is mó le rá. Tá láithreacht againn i 38 tír agus fostaímid timpeall. 11,000 duine aonair. Is príomhpháirt muid, mar shampla, maidir le thrombóis, agus maidir le rochtain ar bhithshiléir a thiomáint, ar féidir leo roghanna cóireála tábhachtacha, agus níos inacmhainne go minic, a thairiscint - le ceann de na punanna déghnéasacha is mó agus is éagsúla sa tionscal.

Tagraíonn inbhuanaitheacht dúinn do marthanacht fadtéarmach ár bhfeidhmíochta iomláine, faoi thiomáint ag ár misean agus ár múnla oibríochta. Glactar leis seo meas ar na hacmhainní nádúrtha a mbímid ag brath orthu agus ar na rannchuidithe sochaíocha a dhéanaimid trínár gcuid oibre.

Tá truailliú ar cheann de théamaí Sheachtain Ghlas an AE i mbliana. Cé chomh mór is atá fadhb sláinte truailliú agus cad tá súil agat a bhainfidh an ócáid ​​amach maidir le dul i ngleic leis an gceist dhomhanda seo?

Mar a dúradh freisin sa phlean gníomhaíochta um Thruailliú nialais a sheol an CE i lár mhí na Bealtaine, is é truailliú an chúis chomhshaoil ​​is mó le galair mheabhracha agus choirp iolracha agus básanna roimh am.

Mar chuid dár dtiomantas, táimid ag seasamh le hoibríochtaí inbhuanaithe agus freagracha, agus ag obair go dícheallach chun ár dtionchar ar an gcomhshaol a laghdú. Tá cur chuige comhtháite againn atá dírithe ar ár n-úsáid uisce, astaíochtaí aeir, dramhaíl, athrú aeráide agus tionchar fuinnimh a bhainistiú; seo a leanas roinnt samplaí dár n-iarrachtaí: d’fhásamar úsáid fuinnimh in-athnuaite 485% le cúig bliana anuas agus tá gach láithreán ónár gcuideachta leagáide Mylan in Éirinn - tír ina bhfuil an líon is mó suíomhanna againn san Eoraip - ag úsáid 100% Fuinneamh in-athnuaite.

É sin ráite, is deis í Seachtain Ghlas 2021 an AE chun eolas a mhalartú agus teagmháil a dhéanamh le páirtithe leasmhara agus le saoránaigh leasmhara maidir le conas is féidir linn oibriú le chéile chun an uaillmhian do thimpeallacht nialasach truaillithe agus saor ó thocsaineach a thabhairt i gcrích.

Ní féidir linn é a dhéanamh linn féin - mar sin, bímid i gcomhpháirtíocht leis an tionscal agus leis an saol acadúil chun beartais agus cleachtais atá bunaithe ar riosca agus eolaíocht a chur chun cinn.

Mar shampla, táimid ag moladh tionscnaimh seanbhunaithe tionscail ar dhea-chleachtais chomhshaoil ​​lena n-áirítear déantúsaíocht fhreagrach agus bainistíocht eisiltigh, chomh maith le bheith i gcomhpháirtíocht leis an tionscal cógaisíochta chun cur i bhfeidhm a mhéadú.

Cad é go sonrach an bhaint atá ag do chuideachta le Seachtain Ghlas 2021 agus, níos ginearálta, leis an AE? Cé chomh réalaíoch agus atá uaillmhian nialais truaillithe an AE? An bhféadfadh an AE a bheith ag déanamh níos mó sa réimse seo?

Toisc gur seachtain an-léargasach a bhí ann, is é mo ghlaoch fuinneamh EUGreenWeek a úsáid chun tabhairt faoi na dúshláin chomhshaoil ​​atá romhainn agus a bheith spreagtha ag an diongbháilteacht agus an tiomantas a chuir an tionscal cógaisíochta taobh thiar de COVID-19. Caithfidh an tionscal cógaisíochta páirt a ghlacadh i gceannas na n-iarrachtaí seo, agus muid ag iarraidh soláthar míochaine ardchaighdeáin a chinntiú agus seasamh le hiompar freagrach comhshaoil ​​a sheasamh.

Comhcheanglaíonn ár gcuid oibre ar leibhéal na Bruiséile abhcóideacht ar dhea-chleachtais seanbhunaithe lena n-áirítear déantúsaíocht fhreagrach agus bainistíocht eisiltigh. Creidimid gurb é seo an bealach is fearr chun cur i bhfeidhm dea-chleachtas comhshaoil ​​a scála agus éifeachtúlacht a éascú ar fud an tslabhra luacha, chun cabhrú le hualach riaracháin a laghdú agus costas a bheith ann - gach ceann acu ag freastal ar an dá chuspóir uileghabhálacha maidir le rochtain chobhsaí agus thráthúil ar ardchaighdeán agus leigheas inacmhainne agus iompar freagrach.

Mar shampla, táimid ag obair i gcomhar le cumainn tionscail cógaisíochta na hEorpa - Cógais don Eoraip, Cumann Thionscal Féinchúraim na hEorpa (AESGP) agus Cónaidhm Eorpach na dTionscal Cógaisíochta agus na gCumann (EFPIA) - agus d’fhorbraíomar creat iomlánaíoch le haghaidh tuartha. agus tosaíocht a thabhairt do chógaisíocht chun tacú le meastóireachtaí ar na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith acu i gcórais uisce agus uirlis nochta comhshaoil ​​atá sainráite go spásúil a chuireann ar chumas úsáideoirí tiúchan API (comhábhar gníomhach cógaisíochta) i gcórais uisce a thuar. Déanfaidh an tionscadal leantach, PREMIER, comhpháirtíocht phoiblí-phríobháideach, arna chómhaoiniú ag an gCoimisiún Eorpach agus a tosaíodh i Meán Fómhair 2020, na sonraí comhshaoil ​​atá ar fáil a dhéanamh níos infheicthe agus inrochtana do na páirtithe leasmhara go léir.

An féidir leat a mhíniú, go hachomair, conas a dhéanann do chuideachta iarracht cothromaíocht a fháil idir aghaidh a thabhairt ar riachtanais phráinneacha sláinte agus dul i ngleic le dúshláin chomhshaoil?

Tá sláinte chomhshaoil ​​agus shláinte an duine idirnasctha, caidreamh atá faoi léigear ag athrú aeráide, truailliú agus strus uisce. Tá spriocanna uaillmhianacha leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach i nDlí Aeráide na hEorpa - lena n-áireofar sprioc laghdaithe astaíochtaí 2030 de 55% ar a laghad mar bhunchloch do sprioc neodracht aeráide 2050; is cinnte go gcuideoidh sé le hEorpa níos glaise a thiomáint agus rannchuideoidh sé le sláinte an phobail a fheabhsú.

Maidir le cógaisíocht, tá sé mar aidhm ag an bPlean Gníomhaíochta uaillmhianach um Thruailliú nialais truailliú ó chógaisíocht in uisce a réiteach, i dteannta le Plean Gníomhaíochta Sláinte amháin an AE i gcoinne friotaíocht frithmhiocróbach (AMR). Ina theannta sin, tá saoránaigh an AE, agus ár gcustaiméirí agus ár gcomhpháirtithe gnó, níos feasaí ó thaobh an chomhshaoil ​​de agus éilíonn siad go nglacann cuideachtaí seasamh agus tiomantas don ábhar seo a thaispeáint.

Toisc gur tionscal an-rialaithe é cógaisíocht, ní chuireann eisilteach déantúsaíochta ach beagán le láithreacht cógaisíochta sa timpeallacht. Tagann an chuid is mó den tionchar ó eisfhearadh an duine. Le haghaidh torthaí éifeachtacha, ba cheart go mbeadh bardais ag cur gléasraí cóireála fuíolluisce i bhfeidhm.

Táimid tiomanta ár gcuid a dhéanamh agus muid ag obair chun ár misean a chomhlíonadh chun aghaidh a thabhairt ar thionchar comhshaoil ​​ár dtionscal agus rochtain a sholáthar d’othair beag beann ar thíreolaíocht nó imthosca.

Is comhpháirteanna lárnacha iad bainistíocht uisce agus bainistíocht fuíolluisce réamhghníomhach a bhainistiú chun oibríochtaí inbhuanaithe a bhainistiú chomh maith le rochtain ar leigheas agus ar shláinte mhaith a chur chun cinn. Mar shampla, in 2020, chuireamar bearta i bhfeidhm ag roinnt dár suíomhanna san India chun ár n-úsáid uisce a laghdú, éifeachtúlacht a fheabhsú agus a chinntiú nach dtéann aon fhuíolluisce gan chóireáil isteach sa timpeallacht. Léiríonn na tionscnaimh seo ár dtiomantas do bhainistíocht uisce agus fuíolluisce réamhghníomhach a chaomhnú ar fud an domhain.

Réimse eile a mheasaimid atá ríthábhachtach chun páirt a ghlacadh ann is ea troid in aghaidh frithsheasmhachta in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha (AMR), a tharlaíonn nuair a fhorbraíonn baictéir chun éifeachtaí antaibheathach a sheasamh. Cuireann go leor fachtóirí le AMR, lena n-áirítear droch-rialú ionfhabhtaithe, ró-fhorordú antaibheathach agus antaibheathaigh sa timpeallacht. Tá an chuid is mó d’antaibheathaigh sa timpeallacht mar thoradh ar eisfhearadh daonna agus ainmhithe agus tá méid i bhfad níos lú ó mhonarú comhábhar gníomhach cógaisíochta (API) agus a bhfoirmiú ina ndrugaí. Is sínitheoir muid le Dearbhú Davos maidir le AMR a chomhrac agus ball boird bunaithe de Chomhghuaillíocht Tionscail AMR. Táimid tar éis glacadh le Comhchreat Déantúsaíochta Antaibheathach Comhghuaillíocht Tionscail AMR agus táimid ina bhall gníomhach dá ghrúpa oibre déantúsaíochta. Soláthraíonn an Comhchreat Déantúsaíochta Antaibheathach modheolaíocht choiteann chun riosca féideartha ó dhoirteadh antaibheathach a mheas agus chun bearta iomchuí a dhéanamh nuair is gá.

Mar chuideachta nuabhunaithe, táimid ag tnúth le spriocanna feidhmíochta eolaíocht-bhunaithe a leagan síos, dírithe i dtosach ar aeráid, uisce agus dramhaíl. Chomh maith leis sin, thacaigh Viatris le Sainordú Uisce POF Chomhshocrú Domhanda na Náisiún Aontaithe le déanaí. Is tionscnamh domhanda tábhachtach é atá tiomanta do strus uisce a laghdú trí rioscaí criticiúla uisce a aithint agus a laghdú, deiseanna a bhaineann le huisce a thapú, agus cur le Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe.

Cad iad na ceachtanna atá le foghlaim ón bpaindéim, más ann dóibh, maidir le hinbhuanaitheacht chomhshaoil ​​agus dul i ngleic le truailliú? An mbeidh an domhan níos fearr chun dul i ngleic le paindéim eile mar seo?

Chuir an paindéim béim ar shaincheisteanna práinneacha a bhaineann le dlúthpháirtíocht, slándáil agus cothromas sláinte domhanda, agus beidh iarmhairtí fadtréimhseacha ag na tionchair eacnamaíocha a bheidh air. Mar chuideachta, in 2020, dhírigh muid ár n-iarrachtaí beartais a bhaineann le COVID-19 ar leanúnachas rochtana ar chógais a chinntiú d’othair ar fud an domhain, ag sárú tírdhreach atá ag síorathrú de shrianta teorann, riachtanais an rialtais agus cur isteach ar an gcóras sláinte.

Ní féidir a ndóthain a dhéanamh de na hiarrachtaí a dhéanann na céadta mílte oibrithe cúram sláinte ar fud an domhain. Cruthaíonn a n-iarrachtaí gan staonadh agus an comhoibriú idir comhpháirtithe poiblí agus príobháideacha, lena n-áirítear an tionscal cógaisíochta domhanda, gur féidir linn a chur i gcrích nuair a dhéanaimid ailíniú ar chomhchuspóir.

Ag féachaint don todhchaí, cad iad na príomhcheisteanna / dúshláin atá amach romhainn do lucht déanta beartas agus d’earnáil?

Chun aon dúshláin nó saincheisteanna a shárú, ní mór dúinn idirphlé oscailte agus cuiditheach a choinneáil le páirtithe leasmhara ar fud na hEorpa, iarracht a dhéanamh teacht ar réitigh a ráthaíonn rochtain ar chógais agus freagairt do na dúshláin sláinte agus comhshaoil. Creidim go láidir gur féidir le gnó a bheith ina fhórsa ar mhaithe. Táimid réidh chun páirt a ghlacadh san Eoraip níos glaise agus níos cothroime.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

EU

EAPM: Moill ar HTA, EMA… agus ailse a bhualadh

foilsithe

on

Beannachtaí, comhghleacaithe, agus seo an nuashonrú is déanaí ón gComhghuaillíocht Eorpach um Leigheas Pearsantaithe (EAPM) agus muid ag druidim leis an ngnáth ‘samhradh’ a bhfuil súil againn. Níl ann ach beagán difriúil agus níos fearr i mbliana, ar ndóigh, agus rátaí na vacsaíne ag piocadh suas. Cé go bhfuil a lán tíortha ag foirceannadh a gcuid próiseas glasála go mall ach go cinnte, tá sé fós le feiceáil cé mhéad duine a mbeidh an deis againn saoire a thógáil thar lear - cibé áit a mbeidh sé sin - i measc na n-eagla leanúnach maidir le leaganacha COVID-19 . Tá forchoimeádas déanta ag roinnt anamacha dána, ar ndóigh, ach is dóigh go mbeidh ‘fanacht’ i roinnt taistealaithe aireach mar ord an lae an uair seo thart arís, agus go leor acu ag cinneadh saoire ina dtíortha féin. Idir an dá linn, ná déan dearmad go bhfuil comhdháil fhíorúil ag EAPM atá le teacht go han-luath - i níos lú ná dhá sheachtain, i ndáiríre, Déardaoin, 1 Iúil, Denis Horgan, Stiúrthóir Feidhmiúcháin EAPM. 

I dteideal Comhdháil idirlinne: Nuálaíocht, Iontaobhas Poiblí agus Fianaise: Ailíniú a Ghiniúint chun Nuálaíocht phearsantaithe i gCórais Cúraim Sláinte a éascú, feidhmíonn an chomhdháil mar ócáid ​​idirlinne idir Uachtaránachtaí AE ar An Phortaingéil agus An tSlóivéin.

In éineacht lenár gcainteoirí iontacha iomadúla, tarraingeofar lucht freastail ó shaineolaithe mór le rá i réimse na míochaine pearsantaithe - lena n-áirítear othair, íocóirí, gairmithe cúraim sláinte, móide an tionscal, an eolaíocht, an saol acadúil agus an réimse taighde.

Cuimseoidh gach seisiún díospóireachtaí painéil chomh maith le seisiúin C&A chun an rannpháirtíocht is fearr is féidir a thabhairt do na rannpháirtithe go léir, mar sin anois an t-am chun clárú anseo, agus déan do chlár oibre a íoslódáil anseo.

Déileáil HTA

Dé Céadaoin, (16 Meitheamh) shínigh leas-ambasadóirí an AE an togra is déanaí maidir le measúnú teicneolaíochta sláinte (HTA) Uachtaránacht Chomhairle na Portaingéile ionas gur féidir léi bogadh go triológa an 21 Meitheamh. Tá tíortha sásta dáta an iarratais agus an chomhréitigh ar an gcóras vótála a ghiorrú, ach níl fonn orthu budge a dhéanamh ar Airteagal 8 - díospóireacht a d’fhéadfadh moill a chur ar an mbeart. Sa chás go bhfuil tuairimí éagsúla ann, d’aontaigh tíortha AE go gcaithfidh aon tír an bunús eolaíoch le haghaidh tuairimí contrártha a mhíniú. 

Togra athchóirithe EMA - comhaontaíodh seasamh coiteann an AE

Tháinig airí sláinte an AE le chéile den chéad uair faoi uachtaránacht na Portaingéile ar Chomhairle an AE chun aontú ar sheasamh an chomhlachta sin maidir le caibidlíocht le Parlaimint na hEorpa ar rialacha nua chun ról na Gníomhaireachta Leigheasra Eorpach (EMA) a neartú.

Ag cruinniú i Lucsamburg Dé Máirt (15 Meitheamh) faoi chathaoirleacht Aire Sláinte na Portaingéile Marta Temido, tháinig na 27 rialtas ar chomhaontú maidir lena seasamh maidir leis an gcaibidlíocht atá le teacht leis an bParlaimint.

Bhí siad aontaithe cheana féin ar roinnt athruithe ar an togra tosaigh a chuir an Coimisiún Eorpach i láthair i mí na Samhna maidir le hathbhreithniú rialacha chun sainordú an EMA a neartú, mar chuid de phacáiste níos leithne ar an Aontas Sláinte Eorpach mar a thugtar air.

Ceann de phríomhchuspóirí na ndréachtrialacha nua EMA is ea é a chumasú níos fearr monatóireacht agus maolú a dhéanamh ar ghanntanais fhéideartha agus iarbhír cógais agus feistí leighis a mheastar a bheith ríthábhachtach chun freagairt d’éigeandálaí sláinte poiblí amhail an paindéim COVID-19, a léirigh easnaimh Maidir Leis seo.

Tá sé mar aidhm ag an togra freisin “forbairt thráthúil cógais ar ardchaighdeán, sábháilte agus éifeachtúil a chinntiú, le béim ar leith ar fhreagairt d’éigeandálaí sláinte poiblí” agus “creat a sholáthar d’oibriú painéil saineolaithe a dhéanann measúnú ar fheistí leighis ardriosca agus comhairle riachtanach a sholáthar maidir le hullmhacht agus bainistíocht géarchéime ”.

Saol tar éis ailse le BECA 

Reáchtáil coiste speisialta na Parlaiminte chun ailse a bhualadh (BECA) éisteacht ar chláir náisiúnta rialaithe ailse Dé Céadaoin chun éisteacht leis an gcaoi a raibh tíortha éagsúla ag dul i ngleic leis an dúshlán. 

In ainneoin dul chun cinn i ndiagnóisí ailse agus teiripí éifeachtacha a chuidigh le rátaí marthanais a mhéadú, tá dúshláin shuntasacha fós ag marthanóirí ailse. De réir Phlean Ailse Beating na hEorpa, ba cheart dul i ngleic le hailse ar fud chonair iomlán an ghalair, ó chosc go cáilíocht beatha othar ailse agus marthanóirí a fheabhsú. Déanta na fírinne, tá sé ríthábhachtach a chinntiú go bhfuil marthanóirí “ag maireachtáil saol fada, sásúil, saor ó idirdhealú agus constaicí éagóracha”. 

Tá an saol i ndiaidh ailse ilghnéitheach ach tá fócas na díospóireachta ar líne seo ar bheartais a chur i bhfeidhm a thugann aghaidh ar an dúshlán sonrach filleadh ar an obair do mharthanóirí ailse. 

Athbhunaíodh treoir chúraim sláinte trasteorann Thuaisceart Éireann

Tá an tAire Sláinte Robin Swann chun an treoir cúram sláinte trasteorann a athbhunú i bPoblacht na hÉireann. Is beart sealadach é an treoir ar feadh tréimhse 12 mhí chun cabhrú le liostaí feithimh Thuaisceart Éireann a laghdú agus beidh sí faoi réir critéar docht. 

Dúirt an tAire: “Príomhphrionsabal dár seirbhís sláinte is ea go bhfuil rochtain ar sheirbhísí bunaithe ar riachtanas cliniciúil, ní ar chumas an duine íoc. Táimid in amanna eisceachtúla, áfach, agus caithfimid féachaint ar gach rogha chun dul i ngleic leis na liostaí feithimh i dTuaisceart Éireann. 

“Ní bheidh tionchar drámatúil ag na leaganacha feithimh foriomlána ar leagan teoranta den treoir cúram sláinte trasteorann go hÉirinn a athbhunú, ach tabharfaidh sé deis do chuid acu a gcóireáil a fháil i bhfad níos luaithe. 

“Teastaíonn cur chuige práinneach comhchoiteann uainn ar fud an rialtais chun dul i ngleic leis an gceist seo agus seirbhís sláinte a sholáthar atá oiriúnach don 21ú haois." 

Leagann Scéim Aisíocaíochta Phoblacht na hÉireann creat amach, bunaithe ar an Treoir um Chúram Sláinte Trasteorann a ligfidh d’othair cóireáil a lorg agus íoc as san earnáil phríobháideach in Éirinn agus a aisíocfaidh an Bord Sláinte agus Cúraim Shóisialaigh na costais. Aisíocfar costais suas le costas na cóireála i Sláinte agus Cúram Sóisialta i dTuaisceart Éireann. 

Nochtann suirbhé dearcaí an phobail i leith rochtain ar ghalair neamhchoitianta agus ar chógais 

Fógraíodh i bPreasráiteas an 17 Meitheamh Cumann BioIndustry na RA (BIA) tuarascáil a chuireann torthaí suirbhé i láthair ar dhearcadh an phobail i leith rochtain chomhionann ar chógais dóibh siúd a chónaíonn le galair neamhchoitianta. 

Taispeánann torthaí an tsuirbhé, a rinne YouGov, go gcreideann an pobal go láidir gur cheart go mbeadh rochtain chomhionann ag othair a chónaíonn le galair neamhchoitianta ar chógais tríd an tSeirbhís Sláinte Náisiúnta (SNS) agus iad siúd a chónaíonn le riochtaí níos coitianta. 

Ina theannta sin, d’aontaigh formhór na bhfreagróirí suirbhé gur cheart go mbeadh rochtain ag othair le galair neamhchoitianta ar chógais a dhearbhaíonn an NHS ar bhonn riachtanas cliniciúil, beag beann ar a gcostas. 

Leanann torthaí an tsuirbhé dearbhuithe a rinne an Institiúid Náisiúnta um Fheabhas Sláinte agus Cúraim (NICE) le déanaí, ag sonrú nach bhfuil fonn ar an bpobal i gcoitinne bearta sonracha a dhéanamh chun dul i ngleic le galair neamhchoitianta. Tuarascáil BIA, Dearcadh an Phobail ar Ghalair Neamhchoitianta: 

Molann an Cás um Rochtain Chomhionann, go ndéanann NICE athbhreithniú ar a seasamh maidir le riochtaí neamhchoitianta agus rochtain ar chógais, agus go mbreithneodh an comhlacht luach modhnóra neamhchoitianta agus measúnuithe teicneolaíochta sláinte á ndéanamh aige. 

Taispeánann an suirbhé seo go bhfuil tacaíocht leathan phoiblí ann do bhearta chun rochtain ar chógais do ghalair neamhchoitianta a chinntiú bunaithe ar riachtanas cliniciúil fiú dá mbeadh costais níos airde i gceist leis sin.

Is é sin go léir ó EAPM na seachtaine seo - bain taitneamh as do dheireadh seachtaine, fan slán agus folláin, agus ná déan dearmad clárú do chomhdháil Uachtaránacht AE Slóivéinis EAPM an 1 Iúil anseo, agus déan do chlár oibre a íoslódáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Tarraingíonn an AE liosta de na tíortha ar cheart srianta taistil a ardú - an Ríocht Aontaithe eisiata

foilsithe

on

Tar éis athbhreithnithe faoin moladh maidir leis na srianta sealadacha ar thaisteal neamhriachtanach isteach san AE a ardú de réir a chéile, rinne an Chomhairle nuashonrú ar liosta na dtíortha, na réigiún riaracháin speisialta agus aonáin eile agus údaráis chríochacha ar cheart srianta taistil a ardú ina leith. Mar a leagtar síos i moladh na Comhairle, leanfar ag athbhreithniú an liosta seo gach coicís agus, de réir mar a bheidh, á nuashonrú.

Bunaithe ar na critéir agus na coinníollacha atá leagtha amach sa mholadh, amhail ón 18 Meitheamh 2021 ba cheart do bhallstáit na srianta taistil ag na teorainneacha seachtracha a ardú de réir a chéile d’áitritheoirí na dtríú tíortha seo a leanas:

 • Albáin
 • Astráil
 • israel
 • An tSeapáin
 • lebanon
 • An Nua-Shéalainn
 • Poblacht na Macadóine Thuaidh
 • Ruanda
 • serbia
 • Singeapór
 • An Chóiré Theas
 • An Téalainn
 • Stáit Aontaithe Mhéiriceá
 • tSín, faoi réir dearbhaithe cómhalartachta

Ba cheart srianta taistil a ardú de réir a chéile freisin do réigiúin riaracháin speisialta na Síne Hong Cong agus  Macao. Tá riocht na cómhalartachta do na réigiúin riaracháin speisialta seo ardaithe.

Faoi chatagóir na n-eintiteas agus na n-údarás críochach nach n-aithníonn ballstát amháin ar a laghad mar stáit, srianta taistil le haghaidh Taiwan ba chóir a ardú de réir a chéile freisin.

Ba cheart cónaitheoirí Andóra, Monacó, San Mairíne agus na Vatacáine a mheas mar chónaitheoirí an AE chun críche an mholta seo.

An critéir chun na tríú tíortha ar cheart an srian taistil reatha a ardú a chinneadh nuashonraíodh an 20 Bealtaine 2021. Clúdaíonn siad an staid eipidéimeolaíoch agus an freagra foriomlán ar COVID-19, chomh maith le hiontaofacht na bhfoinsí faisnéise agus sonraí atá ar fáil. Ba cheart cómhalartacht a chur san áireamh freisin ar bhonn cás ar chás.

Glacann tíortha a bhaineann le Schengen (an Íoslainn, Lichtenstein, an Iorua, an Eilvéis) páirt sa mholadh seo freisin.

cúlra

An 30 Meitheamh 2020 ghlac an Chomhairle moladh maidir leis na srianta sealadacha ar thaisteal neamhriachtanach isteach san AE a ardú de réir a chéile. Áiríodh sa mholadh seo liosta tosaigh de na tíortha ar cheart do bhallstáit tosú ag ardú na srianta taistil ag na teorainneacha seachtracha. Déantar athbhreithniú ar an liosta gach coicís agus, de réir mar a bheidh, nuashonraítear é.

An 20 Bealtaine, ghlac an Chomhairle moladh leasaitheach chun freagra a thabhairt ar na feachtais leanúnacha vacsaínithe trí tharscaoiltí áirithe a thabhairt isteach do dhaoine vacsaínithe agus maolú a dhéanamh ar na critéir chun srianta a ardú do thríú tíortha. Ag an am céanna, cuirtear san áireamh sna leasuithe na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ag malairtí nua trí mheicníocht coscáin éigeandála a leagan amach chun freagairt go tapa ar theacht chun cinn athraithe leasa nó imní i dtríú tír.

Ní ionstraim atá ceangailteach ó thaobh dlí é moladh na Comhairle. Tá údaráis na mballstát fós freagrach as ábhar an mholta a chur i bhfeidhm. Ní fhéadfaidh siad, le trédhearcacht iomlán, ach srianta taistil a ardú de réir a chéile i dtreo tíortha atá liostaithe.

Níor cheart do bhallstát a chinneadh na srianta taistil do thríú tíortha neamhliostaithe a ardú sula ndéantar cinneadh air seo ar bhealach comhordaithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

tSín

Deir saineolaí galair na Síne gur chóir go n-aistreodh probe bunús COVID-19 go SAM - Global Times

foilsithe

on

By

Dúirt eipidéimeolaí sinsearach Síneach gur cheart go mbeadh na Stáit Aontaithe mar thosaíocht sa chéad chéim eile d’imscrúduithe ar bhunús COVID-19 tar éis do staidéar a thaispeáint go bhféadfadh an galar a bheith i gcúrsaíocht ansin chomh luath le Nollaig 2019, a dúirt na meáin stáit Déardaoin (17 Meitheamh ), scríobh David Stanway agus Samuel Shen, Reuters.

An staidéar a dhéanamh ar, a d’fhoilsigh Institiúidí Náisiúnta Sláinte na SA (NIH) an tseachtain seo, go raibh seacht duine ar a laghad i gcúig stát de chuid na Stát Aontaithe ionfhabhtaithe le SARS-CoV-2, an víreas is cúis le COVID-19, seachtainí sular thuairiscigh na Stáit Aontaithe a chéad cheann cásanna oifigiúla.

Dúirt comh-staidéar de chuid na hEagraíochta Sláinte Domhanda-tSín (WHO) a foilsíodh i mí an Mhárta gur dócha gur de thrádáil fiadhúlra na tíre a tháinig COVID-19, agus an víreas ag dul isteach i ndaoine ó ialtóga trí speiceas idirghabhálaí.

Ach chuir Beijing an teoiric chun cinn go ndeachaigh COVID-19 isteach sa tSín ó thar lear trí bhia reoite éillithe, agus tá roinnt polaiteoirí eachtracha ag éileamh tuilleadh imscrúduithe ar an bhféidearthacht gur sceitheadh ​​sé ó shaotharlann.

Dúirt Zeng Guang, príomh-eipidéimeolaí le hIonad na Síne um Rialú agus Cosc ar Ghalair, le tabloid faoi úinéireacht an stáit an Global Times gur chóir aird a aistriú chuig na Stáit Aontaithe, a bhí mall chun daoine a thástáil i gcéimeanna luatha na ráige, agus is é an baile go leor saotharlann bitheolaíoch.

"Ba cheart go mbeadh gach ábhar a bhaineann le bith-airm atá ag an tír faoi réir grinnscrúdaithe," a luadh mar a dúirt sé.

Ag trácht dó ar staidéar na SA Dé Céadaoin (16 Meitheamh), dúirt urlabhraí na haireachta eachtraí Zhao Lijian go raibh sé “follasach” go raibh “bunús iolrach” ag an ráig COVID-19 agus gur cheart do thíortha eile comhoibriú leis an WHO.

Tá bunús na paindéime ina fhoinse teannas polaitiúil idir an tSín agus na Stáit Aontaithe, agus díríodh cuid mhaith den fhócas le déanaí ar Institiúid Víreolaíochta Wuhan (WIV), atá lonnaithe i Wuhan inar aithníodh an ráig den chéad uair go déanach i 2019.

Cáineadh an tSín as a easpa trédhearcachta maidir le sonraí a nochtadh faoi chásanna luatha chomh maith leis na víris a ndearnadh staidéar orthu ag WIV.

A tuairisc a thabhairt bhain saotharlann náisiúnta de chuid rialtas na SA de thátal as go raibh sé inchreidte gur sceitheadh ​​an víreas ó shaotharlann Wuhan, a thuairiscigh an Wall Street Journal níos luaithe an mhí seo.

D'ardaigh staidéar roimhe seo an fhéidearthacht go bhféadfadh SARS-CoV-2 a bheith ag scaipeadh san Eoraip chomh luath le Meán Fómhair, ach dúirt saineolaithe nach gá go gciallódh sé seo nár tháinig sé sa tSín, áit a bhfuarthas go leor coróivíris cosúil le SARS sa an fiáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

Aiseolas

trending