Ceangail le linn

Faoi Mhíchumas

Chabhraigh Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 le constaicí a bhaint

foilsithe

on

D'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach an meastóireacht ar an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020. Tá sé mar aidhm ag an Straitéis cumhacht a thabhairt do dhaoine faoi mhíchumas a gcearta iomlána a thapú agus leas a bhaint as páirt a ghlacadh sa tsochaí ar bhonn comhionann le daoine eile. Cuireann sé Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas ar leibhéal an AE i bhfeidhm freisin. Taispeánann an mheastóireacht 10 mbliana, cé go bhfuil go leor le feabhsú, go raibh tionchar dearfach ag an Straitéis ar rialacha agus ar bheartais an AE. Sampla maith dá thionchar dearfach is ea saincheisteanna míchumais a áireamh i reachtaíocht agus i mbeartas an AE, trí ghlacadh leis an Acht Eorpach um Inrochtaineacht, an Treoir um Inrochtaineacht Gréasáin agus reachtaíocht maidir le cearta paisinéirí.

Dúirt an Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli: “Tá creat dlíthiúil láidir bainte amach againn ar leibhéal an AE chun fáil réidh le constaicí a choisceann ar dhaoine faoi mhíchumas páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí. Caithfimid ár n-iarrachtaí a choinneáil suas. Go luath an bhliain seo chugainn, cuirfidh an Coimisiún straitéis athneartaithe i láthair do 2021-2030. Tógfaidh an straitéis nua ar an dul chun cinn atá bainte amach agus ar na dúshláin a sainaithníodh sa mheastóireacht reatha. "

Chuir baint le daoine faoi mhíchumas agus eagraíochtaí a dhéanann ionadaíocht orthu i ndearadh beartais na Straitéise lena thorthaí dearfacha, go háirithe agus a chinntiú go raibh saincheisteanna a bhfuil tábhacht leo i ndáiríre ard ar chlár oibre an AE. In ainneoin iarrachtaí an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstáit, tá dúshláin fós roimh dhaoine faoi mhíchumas, cosúil le rátaí arda dífhostaíochta nó bochtaineachta. Tógfaidh an trategy nua S 2021-2030 ar thorthaí na meastóireachta inniu agus tabharfaidh sí aghaidh ar shaincheisteanna atá ag teacht chun cinn amhail tionchar na paindéime COVID-19 ar dhaoine faoi mhíchumas. Is féidir teacht ar an meastóireacht anseo.

Faoi Mhíchumas

Iarrann an Pharlaimint #EUDisabilityStrategy nua uaillmhianach

foilsithe

on

Fear i gcathaoir rothaí ag obair in oifig. © Industrieblick / AdobeStock© Industrieblick / AdobeStock 

De réir mar a thiocfaidh deireadh le Straitéis reatha Míchumais an AE, tá an Pharlaimint ag éileamh ar an gCoimisiún Eorpach straitéis uaillmhianach iar-2020 a bhaint amach. Faigh amach a chuid tosaíochtaí.

A bhfuil ag teastáil ón bParlaimint i Straitéis nua Míchumais an AE

Teastaíonn sochaí chuimsitheach ó Pharlaimint na hEorpa ina ndéantar cearta daoine atá faoi mhíchumas a chosaint agus a oiriúnú do riachtanais aonair agus i gcás nach ndéantar idirdhealú.

Le linn sheisiún iomlánach mhí an Mheithimh, vótálfaidh FPEnna ar a thosaíochtaí do Straitéis nua Míchumais an AE tar éis 2020, ag tógáil ar an méid atá ann faoi láthair Straitéis Eorpach um Míchumas le haghaidh 2010-2020.

Tá an Pharlaimint ag iarraidh go mbeadh an AE chun tosaigh maidir le cearta daoine faoi mhíchumas a chur chun cinn agus iarrann sí straitéis uaillmhianach chuimsitheach bunaithe ar phrionsabal an chuimsithe iomláin.

Iarrann an rún ar an gCoimisiún Eorpach:

 • Straitéis nua le forbairt i ndlúthchomhar le daoine faoi mhíchumas agus lena n-eagraíochtaí.
 • Príomhshruthú chearta gach duine faoi mhíchumas i ngach beartas agus réimse.
 • Spriocanna soiléire intomhaiste agus monatóireacht rialta.
 • Rochtain chomhionann do dhaoine faoi mhíchumas ar chúram sláinte, fostaíocht, iompar poiblí, tithíocht.
 • Cistí leordhóthanacha chun gach oibleagáid a bhaineann le hinrochtaineacht a chur i bhfeidhm.
 • Cur i bhfeidhm agus forbairt bhreise an Cárta míchumais AE treoirthionscadal, a cheadaíonn aitheantas frithpháirteach do mhíchumas i roinnt tíortha AE.
 • Sainmhíniú coiteann AE ar mhíchumas.
Daoine a chónaíonn faoi mhíchumas san Eoraip: Fíricí agus figiúirí
 • Meastar go bhfuil 100 milliún duine faoi mhíchumas san AE.
 • Seasann ráta fostaíochta daoine faoi mhíchumas (20-64 bliana d’aois) ag 50.6%, i gcomparáid le 74.8% do dhaoine faoi mhíchumas. (2017)
 • Tá 28.7% de dhaoine faoi mhíchumas san AE i mbaol bochtaineachta nó eisiaimh shóisialta, i gcomparáid le 19.2% den daonra i gcoitinne. (2018)
 • Diúltaítear do 800,000 duine atá ina gcónaí faoi mhíchumas an ceart vótála san AE.
Fear le cumais dhifriúla ag obair i siopa amputee chun páirteanna foircneacha próistéise a tháirgeadh © Hedgehog94 / AdobeStockFear ag obair i siopa amputee ar tháirgeadh páirteanna foircneacha próistéise © Hedgehog94 / AdobeStock
Bearta míchumais an AE go dtí seo

Cuireadh an Straitéis Eorpach um Míchumas i bhfeidhm chun an Coinbhinsiún na NA um Chearta Daoine faoi Mhíchumas.

Coinbhinsiún na NA um Chearta Daoine faoi Mhíchumas
 • Conradh idirnáisiúnta um chearta an duine atá ceangailteach ó thaobh dlí agus a leagann síos íoschaighdeáin chun cearta daoine faoi mhíchumas a chosaint.
 • Dhaingnigh an AE agus na ballstáit uile é.
 • Tá oibleagáid ar an AE agus ar bhallstáit araon na hoibleagáidí a chur i bhfeidhm, de réir a n-inniúlachtaí.

I measc na dtionscnamh nithiúil a seoladh a bhuíochas leis an Straitéis Eorpach um Míchumas tá an TAcht Inrochtaineacht Eorpach, a chinntíonn go bhfuil níos mó táirgí agus seirbhísí cosúil le fóin chliste, táibléid, ATManna nó r-leabhair inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas.

An treoir maidir le hinrochtaineacht gréasáin ciallaíonn sé go bhfuil rochtain níos éasca ag daoine faoi mhíchumas ar shonraí agus ar sheirbhísí ar líne mar go gceanglaítear ar láithreáin ghréasáin agus aipeanna a oibríonn institiúidí na hearnála poiblí, mar ospidéil, cúirteanna nó ollscoileanna, a bheith inrochtana.

An Erasmus + cuireann clár malairte mac léinn soghluaisteacht rannpháirtithe faoi mhíchumas chun cinn.

Faigh tuilleadh eolais ar bheartais an AE don Eoraip níos sóisialta.

Na chéad chéimeanna eile

Tá an Coimisiún Eorpach ag pleanáil a thogra maidir le straitéis nua míchumais a chur i láthair i 2021.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Faoi Mhíchumas

#Straitéis inrochtaineachta do na deich mbliana amach romhainn: Ba cheart don AE dul chun cinn a dhéanamh maidir le beartais fhorásacha a chur chun cinn a deir #EESC

foilsithe

on

Reáchtáil Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) comhdháil ardleibhéil inar thug sé príomhghníomhaithe i mbeartas míchumais le chéile chun straitéis nua an AE sa réimse a phlé, atá á déanamh agus a bhfuiltear ag súil go mbeidh éifeacht as cuimse aici ar na milliúin de shaoránaigh an AE faoi mhíchumas i ngach réimse den saol sna deich mbliana amach romhainn.

Is í aidhm na comhdhála 'Clár oibre an AE do chearta míchumais 2020-2030 a mhúnlú ' Bhí sé chun moltaí agus tograí an EESC don straitéis nua a chur i láthair, ach freisin ardán malairte agus ionchuir a thairiscint a bheidh mar chuid de na comhairliúcháin fhairsinge a chuirfidh lena hullmhú agus lena dtabhairt chun críche ag an gCoimisiún Eorpach i míonna luatha 2021.

Cuireadh moltaí agus tograí an EESC chun tosaigh cheana féin ina thuairim féin-thionscnaimh a glacadh i mí na Nollag.

"Leis an gCoimisiún agus an Pharlaimint nua agus an tréimhse nua cláraithe buiséid, is nóiméad iontach é seo chun straitéis nua a mhúnlú do dhaoine faoi mhíchumas. Le seachadadh a thuairim, ba é an EESC an chéad institiúid a chuir leis an díospóireacht atá ag an gCoimisiún. a osclaíodh ar an ábhar seo, "a dúirt Leas-Uachtarán Cumarsáide EESC, Isabel Cano Aguilar, ag oscailt na comhdhála.

Agus tograí an EESC á gcur i láthair aige, dúirt an rapóirtéir do thuairim EESC, Yannis Vardakastanis, atá ina uachtarán ar Fhóram Eorpach Míchumais freisin, gur cheart go mbeadh an clár oibre nua i bhfad níos cuimsithí agus níos uaillmhianaí ná an ceann atá i bhfeidhm faoi láthair.

D'iarr an CESE go ndéanfaí an straitéis nua a ailíniú go hiomlán le Coinbhinsiún na NA um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD), le Clár Oibre um Fhorbairt Inbhuanaithe 2030 agus le Colún Eorpach na gCeart Sóisialta. Ba cheart a chinntiú go gcuirfear i bhfeidhm go hiomlán iad trí bhrú a chur ar na Ballstáit, tríd an Seimeastar Eorpach, straitéisí míchumais dá gcuid féin a fhorbairt.

Ní mór monatóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme UNCRPD ar leibhéal an AE freisin trí phointí fócasacha míchumais a bhunú i ngach stiúrthóireacht ghinearálta den Choimisiún, sna gníomhaireachtaí agus in institiúidí eile, agus an pointe fócasach san Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí atá i gceannas . Ba chóir comhoibriú dianta idirinstitiúideach a spreagadh, le béim ar leith ar ghrúpa oibre a bhunú maidir le míchumas sa Chomhairle Eorpach.

Ba chóir saincheisteanna comhionannais do dhaoine faoi mhíchumas a phríomhshruthú i ngach beartas AE agus ba cheart do chlár oibre an AE an tuiscint ar mhíchumas a chothú mar chuid d’éagsúlacht an duine, agus an cur chuige leighis nó carthanachta a dhiúscairt do dhaoine faoi mhíchumas.

Leag Vardakastanis béim ar an tábhacht a bhaineann le guth a thabhairt d'eagraíochtaí míchumais nuair a bhíonn sé i gceist beartais a dhearadh agus a chur i bhfeidhm faoin gclár míchumais.

"Ní mana é‘ Ní dhéanfaidh aon ní fúinn gan sinn ’, ach slí mhaireachtála agus cineál fuascailte. Is í teachtaireacht láidir ár dtuairim ná go gcaithfimid idirdhealú míchumais a dhéanamh mar rud san am atá thart!" a dúirt sé, ag cur leis go raibh an tuairim bunaithe ar chreideamh an-daingean “go gcaithfidh an AE a bheith ina réigiún ceannródaíoch ar domhan maidir le beartais fhorásacha comhionannais míchumais a chur chun cinn”, go hinmheánach agus go domhanda.

Thug an chomhdháil le chéile saineolaithe agus ionadaithe institiúidí Eorpacha agus idirnáisiúnta atá i gceannas ar an díospóireacht ar an straitéis nua.

Dúirt an Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli go mbunódh an Coimisiún an clár oibre nua ar thorthaí na meastóireachta leanúnaí ar an straitéis reatha, ag tabhairt cothroime níos mó do shaol laethúil saoránach faoi mhíchumas.

"Baineann an Coimisiún seo le hAontas Comhionannais. Ina threoirlínte polaitiúla, chuir an tUachtarán Ursula von der Leyen béim gan fasach ar chothroime sóisialta agus ar chomhionannas. Den chéad uair riamh, is punann ann féin é an comhionannas," a choinnigh sí.

Dhírigh an chomhdháil go háirithe ar réimsí ina bhfuil idirdhealú i measc daoine faoi mhíchumas an ceann is coitianta, mar fhostaíocht, inrochtaineacht, cuimsiú sóisialta, oideachas agus soghluaisteacht. Tugadh tosaíocht freisin don tábhacht a bhaineann le teicneolaíochtaí cúnta a fhorbairt atá inacmhainne agus inrochtana do chách.

Tharraing na cainteoirí aird ar na bearnaí a aithníodh i straitéis reatha an AE, amhail easpa sonraí comhsheasmhacha agus inchomparáide maidir le míchumas agus easpa cur chuige trasearnála san AE, rud a d’fhéadfadh a bheith léirithe is fearr de bharr na mainneachtana na cearta mná agus cailíní faoi mhíchumas i mbeartas inscne an AE.

"Rinne an straitéis míchumais atá i bhfeidhm anois go hiomlán 'dearmad faoi' mná faoi mhíchumas. Caithfear é seo a cheartú. Ní mór dúinn saincheisteanna cosúil le sláinte, steiriliú éigeantach agus ginmhilleadh comhéignithe a aithint mar chineálacha nua idirdhealaithe. Ní mór dúinn a lua cé chomh deacair dóibh a bheith ag obair, cé chomh deacair dóibh rochtain a fháil ar cheartas, "a dúirt FPE Rosa Estaràs Ferragut.

Tá an baol bochtaineachta agus eisiaimh shóisialta ag méadú go heaspóireach do dhaoine faoi mhíchumas, rud a chiallaíonn go bhfuil cosaint shóisialta agus rochtain ar chúram agus tacaíocht an-tábhachtach.

"Is iarmhairt dosheachanta í an bhochtaineacht, do dhaoine faoi mhíchumas, ar roghanna polaitiúla agus séanadh follasach ar bhunchearta daonna, a chruthaíonn córais pholaitiúla, córais ar féidir linn a dhéanamh níos cothroime, níos atruacha agus níos ionadaí dár luachanna Eorpacha," a dúirt Leo Williams ón Líonra Eorpach in aghaidh na Bochtaine.

Luaigh Lucie Susova ó Chónaidhm Cheardchumann na hEorpa an tábhacht a bhaineann le hionadaithe daoine faoi mhíchumas a áireamh i gcómhargáil san ionad oibre.

Agus na foirgnimh, na spásanna poiblí agus an t-iompar neamh-inrochtana d'Eorpaigh faoi mhíchumas in go leor áiteanna, mhol an CESE Bord Rochtana AE a bhunú a chinnteodh go mbeadh meas iomlán ar dhlíthe an AE maidir le hinrochtaineacht.

Labhair David Capozzi ó Bhord Rochtana na SA faoin staid sna Stáit Aontaithe, áit nach bhfuil abhcóidí míchumais ag fanacht le rochtain níos fearr mar gheall ar dhlíthe déine mar an ADA (an tAcht um Meiriceánaigh faoi Mhíchumas), agus fíneálacha ollmhóra as neamhchomhlíonadh. ".

Mar shampla, sular ritheadh ​​an ADA, ní raibh ach 40% de na busanna bealaigh seasta inrochtana, i gcomparáid le 100% inniu. Éilíonn an ADA anois go mbeidh gach stáisiún iarnróid agus stadanna bus nua inrochtana freisin, a dúirt Capozzi trí fhíschomhdháil. Agraíodh cathair Chicago le déanaí toisc nach raibh ach 11 dtrasnaíonn sí le comharthaí do choisithe inrochtana do dhaoine lagamhairc as 2,672 crosbhealach le comharthaí coisithe do dhaoine a fheiceann.

Tá an Coimisiún ag súil leis an meastóireacht ar an straitéis reatha a chríochnú faoi Iúil 2020 agus, ar bhonn an dréacht-chláir oibre, comhairliúcháin fhoirmeálta a dhéanamh ar an straitéis nua, atá le déanamh ag an gCoimisiún i gcomhar le hinstitiúidí agus le comhpháirtithe eile. Nuair a bheidh an t-aiseolas go léir bailithe, eiseoidh sé an Teachtaireacht ar an straitéis nua míchumais laistigh den chéad trí mhí de 2021.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Faoi Mhíchumas

# Infhaighteacht - Táirgí agus seirbhísí san AE a dhéanamh níos éasca le húsáid

foilsithe

on

Tá sé mar aidhm ag an Acht um Inrochtaineacht Eorpach a chinntiú go bhfuil níos mó táirgí agus seirbhísí inrochtana do dhaoine scothaosta agus do dhaoine atá faoi mhíchumas. 

Ar 13 Márta Cheadaigh an Pharlaimint an tAcht um Inrochtaineacht Eorpach (EAA). Céim i dtreo a níos cothroime agus níos cuimsithí san Eoraip agus feabhsóidh sé saol laethúil na ndaoine scothaosta agus daoine faoi mhíchumas ar fud an AE.

Beidh an téacs deiridh fós le ceadú ag an gComhairle sula bhféadfaidh sí teacht i bhfeidhm. Nuair a bheidh an reachtaíocht foilsithe in iris oifigiúil an AE, beidh trí bliana ag na Ballstáit na forálacha nua a thrasuí sa dlí náisiúnta agus sé bliana chun iad a chur i bhfeidhm.

Táirgí agus seirbhísí níos inrochtana

Níos mó ná 80 milliún duine tá cónaí orthu faoi mhíchumas san AE agus tá deacrachtaí ag baint le go leor táirgí laethúla a úsáid, mar shampla fóin chliste, ríomhairí, r-leabhair, agus fadhbanna a bhíonn acu maidir le rochtain a fháil ar phríomhsheirbhísí trí mheaisíní ticéad nó ATManna.

An Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta Daoine faoi Mhíchumas (UNCRPD) Éilíonn an AE agus na Ballstáit go bhfuil siad inrochtaine. Tá gá le bearta ar leibhéal an AE chun ceanglais choitianta inrochtaineachta a leagan síos maidir le príomhtháirgí agus seirbhísí.

Leagann an tAcht um Inrochtaineacht Eorpach caighdeáin do tháirgí agus seirbhísí tábhachtacha:
 • Meaisíní ticéadála agus seiceála;
 • ATM agus críochfoirt íocaíochta eile;
 • Ríomhairí pearsanta agus córais oibriúcháin;
 • smartphones, táibléad agus trealamh teilifíse;
 • rochtain ar sheirbhísí meáin closamhairc, r-leabhair;
 • ríomhthráchtáil;
 • roinnt eilimintí de sheirbhísí iompair paisinéirí, agus;
 • cumarsáid leictreonach, lena n-áirítear an uimhir éigeandála 112.

Deiseanna do ghnólachtaí agus do thomhaltóirí

Beidh cosc ​​comhchoiteanna ag leibhéal an AE cosc ​​ar na Ballstáit ó dhlíthe éagsúla a fhorbairt? Cuirfidh sé seo níos éasca agus níos tarraingtí do ghnólachtaí táirgí agus seirbhísí inrochtana a dhíol san AE agus thar lear.

Spreagfaidh na rialacha nua iomaíocht idir oibreoirí eacnamaíocha agus cuirfidh siad saorghluaiseacht táirgí agus seirbhísí inrochtana chun cinn. Táthar ag súil go dtabharfaidh sé rogha níos mó do thomhaltóirí maidir le táirgí agus seirbhís inrochtana agus go laghdóidh sé a gcostas.

Díolúintí do mhicrifhiontair

Mar gheall ar a méid agus a n-acmhainní teoranta, bheadh ​​díolúintí i bhfeidhm maidir le roinnt micrifhiontair, arb iad cuideachtaí beaga a bhfuil fostaithe 10 níos lú acu agus láimhdeachas bliantúil nó clár comhardaithe de níos lú ná € 2 milliún.

Mar sin féin, spreagfar na gnólachtaí seo chun táirgí a mhonarú agus a dháileadh agus seirbhísí a sholáthar a chomhlíonann riachtanais inrochtaineachta na rialacha nua.

Caithfidh tíortha an AE treoirlínte a sholáthar do na micrifhiontair seo chun cur i bhfeidhm na reachtaíochta a éascú.

Na chéad chéimeanna eile

Déanfaidh FPE vótáil ar an dréacht-treoir le linn seisiún iomlánach i Márta. Caithfidh Comhairle na nAirí é a cheadú sula bhféadfaidh sé teacht i bhfeidhm.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending