Ceangail le linn

EU

Glacann an Coimisiún céimeanna breise chun oscailteacht, neart agus athléimneacht chóras eacnamaíoch agus airgeadais na hEorpa a chothú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

 

Chuir an Coimisiún Eorpach inniu (19 Eanáir) ceann nua i láthair straitéis chun oscailteacht, neart agus athléimneacht chóras eacnamaíoch agus airgeadais an AE a spreagadh sna blianta amach romhainn. Tá sé mar aidhm ag an straitéis seo an Eoraip a chumasú níos fearr chun ról ceannasach a imirt i rialachas eacnamaíoch domhanda, agus an AE a chosaint ar chleachtais éagóracha agus maslacha. Téann sé seo lámh ar láimh le tiomantas an AE do gheilleagar domhanda níos athléimní agus níos oscailte, margaí airgeadais idirnáisiúnta a fheidhmíonn go maith agus an córas iltaobhach rialacha-bhunaithe. Tá an straitéis seo ag teacht le Uaillmhian an Uachtaráin von der Leyen do Choimisiún geo-pholaitiúil agus leanann sé Cumarsáid Bhealtaine 2020 an Choimisiúin Nóiméad na hEorpa: Deisiú agus Ullmhaigh don Chéad Ghlúin Eile.

Tá an cur chuige beartaithe seo bunaithe ar thrí philéar a threisíonn a chéile:

  1. Ról idirnáisiúnta níos láidre an euro a chur chun cinn trí teagmháil a dhéanamh le comhpháirtithe tríú tír chun a úsáid a chur chun cinn, tacú le forbairt ionstraimí agus tagarmharcanna ainmnithe an euro agus a stádas mar airgeadra tagartha idirnáisiúnta a chothú sna hearnálacha fuinnimh agus tráchtearraí, lena n-áirítear nascent iompróirí fuinnimh mar hidrigin. Cuirfidh eisiúint bannaí ardchaighdeáin ainmnithe faoin euro faoi NextGenerationEU doimhneacht agus leachtacht shuntasach le margaí caipitil an AE sna blianta amach romhainn agus beidh sé, agus an euro, níos tarraingtí d’infheisteoirí. Is deis é airgeadas inbhuanaithe a chur chun cinn freisin margaí airgeadais an AE a fhorbairt ina mhol domhanda ‘airgeadas glas’, ag neartú an euro mar an t-airgeadra réamhshocraithe do tháirgí airgeadais inbhuanaithe. Sa chomhthéacs seo, oibreoidh an Coimisiún chun úsáid bannaí glasa a chur chun cinn mar uirlisí chun infheistíochtaí fuinnimh a mhaoiniú atá riachtanach chun spriocanna fuinnimh agus aeráide 2030 a bhaint amach. Eiseoidh an Coimisiún 30% de na bannaí iomlána faoi NextGenerationEU i bhfoirm bannaí glasa. Féachfaidh an Coimisiún freisin le haghaidh féidearthachtaí chun ról Chóras Trádála Astuithe an AE (ETS) a leathnú chun a thoradh comhshaoil ​​a uasmhéadú agus chun tacú le gníomhaíocht trádála ETS san AE. De bhreis air seo go léir, leanfaidh an Coimisiún ag tacú le hobair an Bhainc Cheannais Eorpaigh (BCE) maidir le euro dhigiteach a thabhairt isteach, mar chomhlánú ar airgead tirim.
  2. Bonneagair mhargadh airgeadais an AE a fhorbairt tuilleadh agus a n-athléimneacht a fheabhsú, lena n-áirítear i dtreo cur i bhfeidhm seach-chríochach tríú tíortha. Rachaidh an Coimisiún, i gcomhar leis an BCE agus leis na hÚdaráis Maoirseachta Eorpacha (ESAnna), i dteagmháil le cuideachtaí bonneagair margaidh airgeadais chun anailís chríochnúil a dhéanamh ar a leochaileachtaí maidir le cur i bhfeidhm neamhdhleathach seach-chríochach tríú tíortha agus beartóidh sé chuig aghaidh a thabhairt ar leochaileachtaí den sórt sin. Bunóidh an Coimisiún grúpa oibre freisin chun saincheisteanna teicniúla féideartha a bhaineann le haistriú conarthaí airgeadais atá ainmnithe in euro nó airgeadraí AE eile arna nglanadh lasmuigh den AE chuig contrapháirtithe lárnacha atá lonnaithe san AE a mheas. De bhreis air seo, fiosróidh an Coimisiún bealaí chun sreabhadh gan bhriseadh seirbhísí airgeadais riachtanacha, lena n-áirítear íocaíochtaí, a chinntiú le haonáin AE nó le daoine a ndíríonn smachtbhannaí aontaobhacha tríú tír orthu a chur i bhfeidhm go críochach.
  3. Cur chun feidhme aonfhoirmeach smachtbhannaí an AE féin a chur chun cinn tuilleadh. I mbliana, forbróidh an Coimisiún bunachar sonraí - an Stór Malartaithe Faisnéise Smachtbhannaí - chun tuairisciú agus malartú éifeachtach faisnéise a chinntiú idir na Ballstáit agus an Coimisiún maidir le smachtbhannaí a chur i bhfeidhm agus a fhorfheidhmiú. Oibreoidh an Coimisiún leis na Ballstáit chun pointe teagmhála aonair a bhunú le haghaidh saincheisteanna forfheidhmithe agus cur chun feidhme le toisí trasteorann. Cinnteoidh an Coimisiún freisin nach n-úsáidtear cistí AE a chuirtear ar fáil do thríú tíortha agus d’eagraíochtaí idirnáisiúnta de shárú ar smachtbhannaí an AE. I bhfianaise a thábhachtaí atá sé monatóireacht a dhéanamh ar fhorfheidhmiú comhchuibhithe smachtbhannaí an AE, bunóidh an Coimisiún córas tiomnaithe lena gceadófar tuairisciú gan ainm ar imghabháil smachtbhannaí, lena n-áirítear sceithireacht.

Tógann straitéis an lae inniu ar Chumarsáid 2018 ar Ról Idirnáisiúnta an Euro, a raibh fócas láidir aici ar an Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (EMU) a neartú agus a dhoimhniú. Tá aontas athléimneach eacnamaíoch agus airgeadaíochta i gcroílár airgeadra cobhsaí. Aithníonn an straitéis an plean téarnaimh gan fasach freisin 'An Chéad Ghlúin Eile AE ' gur ghlac an AE le dul i ngleic leis an bpaindéim COVID-19 agus chun cabhrú le geilleagair na hEorpa na claochluithe glasa agus digiteacha a aisghabháil agus a chuimsiú.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Geilleagar a Oibríonn do Dhaoine, Valdis Dombrovskis: “Is curadh an iltaobhachais é an AE agus tá sé tiomanta oibriú go dlúth lena chomhpháirtithe. Ag an am céanna, ba cheart don AE a sheasamh idirnáisiúnta a dhaingniú i dtéarmaí eacnamaíocha agus airgeadais. Leagtar amach sa Straitéis seo príomhbhealaí chun é seo a dhéanamh, go háirithe trí úsáid dhomhanda airgeadra comónta an AE a threisiú - an euro. Breathnaíonn sé freisin ar bhealaí chun an bonneagar atá mar bhonn lenár gcóras airgeadais a threisiú agus chun iarracht a dhéanamh ceannaireacht dhomhanda san airgeadas glas agus digiteach. Agus geilleagar níos athléimní á mhúnlú aige, ní mór don AE é féin a chosaint níos fearr ar chleachtais éagóracha agus neamhdhleathacha ó áiteanna eile. Nuair a tharlaíonn siad seo, ba cheart dúinn gníomhú go cinntitheach agus go láidir, agus sin an fáth go bhfuil forfheidhmiú inchreidte smachtbhannaí an AE chomh tábhachtach. "

Dúirt Coimisinéir Aontas na Margaí Caipitil, Mairead McGuinness: “Caithfidh geilleagar agus margadh airgeadais an AE a bheith tarraingteach d’infheisteoirí idirnáisiúnta i gcónaí. Chabhraigh dul chun cinn suntasach ón ngéarchéim airgeadais dhomhanda dheireanach le creat institiúideach agus reachtach an AE a fheabhsú. Ina theannta sin, tacóidh plean uaillmhianach téarnaimh an AE mar fhreagairt ar ghéarchéim COVID-19 leis an ngeilleagar, cuirfidh sé nuálaíocht chun cinn, leathnóidh sé deiseanna infheistíochta agus méadóidh sé soláthar bannaí ardchaighdeáin ainmnithe faoin euro. Chun leanúint leis na hiarrachtaí seo - agus dúshláin gheo-pholaitiúla nua á gcur san áireamh - táimid ag moladh roinnt beart breise chun athléimneacht gheilleagar an AE agus a bhonneagair sa mhargadh airgeadais a mhéadú, stádas an euro mar airgeadra tagartha idirnáisiúnta a chothú, agus an cur chun feidhme a neartú agus smachtbhannaí AE a fhorfheidhmiú. "

Dúirt an Coimisinéir Geilleagair Paolo Gentiloni: “Is féidir le ról idirnáisiúnta an euro a neartú ár ngeilleagar agus ár gcóras airgeadais a chosaint ó suaití malairte eachtraí, spleáchas ar airgeadraí eile a laghdú agus costais idirbhirt, fálaithe agus maoinithe níos ísle a chinntiú do ghnólachtaí AE. Leis an mbuiséad fadtéarmach nua agus NextGenerationEU, tá na huirlisí againn chun tacú lenár ngeilleagair a aisghabháil agus a athrú - sa phróiseas chun an euro a dhéanamh níos tarraingtí d’infheisteoirí domhanda. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Tá euro láidir tábhachtach don earnáil fuinnimh. Maidir le margaí fuinnimh an AE, tá méadú suntasach tagtha ar ról an euro le blianta beaga anuas. Maidir le conarthaí gáis nádúrtha, chonaiceamar a sciar ag ardú ó 38% go 64%. Ní mór dúinn a chinntiú go leanann an treocht seo ar aghaidh go margaí níos géire, mar shampla hidrigin, chomh maith le margaí straitéiseacha le haghaidh fuinneamh in-athnuaite, áit a bhfuil an AE ina cheannaire domhanda. Ba mhaith linn freisin ról an euro maidir le hinfheistíochtaí inbhuanaithe a mhaoiniú, go háirithe mar airgeadra do bhannaí glasa. "

cúlra

Teachtaireacht an Choimisiúin i mí na Nollag 2018 maidir le ról idirnáisiúnta an euro a neartú leagadh amach roinnt príomhghníomhartha chun stádas an euro a fheabhsú. Bhí a Moladh ar ról idirnáisiúnta an euro i bhfuinneamh agus ina dhiaidh cúig chomhairliúchán earnála ar ról an euro i margaí malairte eachtraí, in earnáil an fhuinnimh, i margaí amhábhar, i dtrádáil na talmhaíochta agus tráchtearraí bia agus in earnáil an iompair.

Tuilleadh eolais

Cumarsáid an Choimisiúin

Cumarsáid mhí na Nollag 2018 'I dtreo ról idirnáisiúnta níos láidre an euro'

Moladh ar ról idirnáisiúnta an euro i bhfuinneamh

Comhairliúcháin earnála ar ról an euro i margaí malairte eachtraí, in earnáil an fhuinnimh, i margaí amhábhar, i dtrádáil na talmhaíochta agus na dtráchtearraí bia agus san earnáil iompair

Tagann Reacht Blocála Nuashonraithe chun tacú le déileáil núicléach na hIaráine i bhfeidhm

Q & A

 

EU

Deir WHO ag obair leis an gCoimisiún chun síntiúis réigiúnacha vacsaín COVID a bhainistiú

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

WHO

Tá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (WHO) ag obair leis an gCoimisiún Eorpach chun síntiúis vacsaín COVID-19 a chomhordú do thíortha eile ar an mór-roinn, a dúirt ceann a oifige Eorpach Déardaoin (25 Feabhra), scríobh Stephanie Nebehay sa Ghinéiv agus Kate Kelland i Londain.

Dúirt Hans Kluge, a d’fhiafraigh faoi dháileoga do thíortha sna Balcáin, ag comhdháil nuachta: “Táimid ag obair go dlúth leis an gCoimisiún Eorpach ag gach leibhéal ar cheist na síntiús."

Bheadh ​​an Ostair ag comhordú na síntiús sin, a dúirt sé.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Dífhabhtú coróivíreas: Rinne ardáin ar líne níos mó beart chun troid i gcoinne dífhabhtú vacsaíne

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún na tuarascálacha nua le Facebook, Google, Microsoft, Twitter, TikTok agus Mozilla, sínitheoirí an Cód Cleachtais ar Dhífhaisnéis. Soláthraíonn siad forbhreathnú ar éabhlóid na mbeart a glacadh in Eanáir 2021. Leathnaigh Google a ghné cuardaigh ag soláthar faisnéise agus liosta de na vacsaíní údaraithe i suíomh an úsáideora mar fhreagairt ar chuardach gaolmhar i 23 tír AE, agus chuir TikTok an chlib vacsaín COVID-19 i bhfeidhm go dtí os cionn cúig mhíle físeán san Aontas Eorpach. Rinne Microsoft comhurraíocht ar an bhfeachtas #VaxFacts a sheol NewsGuard ag soláthar síneadh brabhsálaí saor in aisce a chosnaíonn ó mhífhaisnéis vacsaíní coronavirus. Ina theannta sin, thuairiscigh Mozilla gur bhailigh ábhar údarásach coimeádaithe óna fheidhmchlár Pocket (read-it-later) níos mó ná 5.8 billiún imprisean ar fud an AE.

Dúirt an Leas-Uachtarán Luachanna agus Trédhearcacht Věra Jourová: “Ní mór d’ardáin ar líne freagracht a ghlacadh chun dífhabhtú díobhálach agus contúirteach, baile agus eachtrannach, a chosc ó bhaint ár gcomh-chomhraic i gcoinne an víris agus na hiarrachtaí i dtreo vacsaínithe. Ach ní leor iarrachtaí ardáin ina n-aonar. Tá sé ríthábhachtach freisin an comhoibriú le húdaráis phoiblí, na meáin agus an tsochaí shibhialta a neartú chun faisnéis iontaofa a sholáthar. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: “Tá an dífhoirmiú ina bhagairt nach mór a ghlacadh dáiríre, agus caithfidh freagairt na n-ardán a bheith dúthrachtach, láidir agus éifeachtach. Tá sé seo ríthábhachtach anois, nuair atáimid ag gníomhú chun an cath tionsclaíoch a bhuachan chun go mbeidh rochtain thapa ag na hEorpaigh ar vacsaíní sábháilte. "

Tá an clár tuairiscithe míosúil síneadh le déanaí agus leanfaidh sé ar aghaidh go dtí mí an Mheithimh de réir mar a thiocfaidh an ghéarchéim chun cinn. Is féidir é a sheachadadh faoin 10 Meitheamh 2020 Comhchumarsáid chun cuntasacht i leith an phobail a chinntiú agus tá díospóireachtaí ar siúl maidir le conas an próiseas a fheabhsú tuilleadh. Gheobhaidh tú tuilleadh faisnéise agus na tuairiscí anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Talmhaíocht

CBT: Caithfear tuarascáil nua ar chalaois, éilliú agus mhí-úsáid chistí talmhaíochta an AE a mhúscailt

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá tuarascáil nua eisithe ag FPEnna atá ag obair ar bhuiséad an AE a chosaint ón ngrúpa Glasaigh / EFA: "Cá dtéann airgead an AE?", a fhéachann ar mhí-úsáid chistí talmhaíochta na hEorpa i Lár agus in Oirthear na hEorpa. Breathnaíonn an tuarascáil ar laige sistéamach i gcistí talmhaíochta an AE agus déanann sí mapáil amach i dtéarmaí soiléire, ar an gcaoi a gcuireann cistí AE le calaois agus éilliú agus an bonn a bhaint den smacht reachta i gcúig cinn. Tíortha an AE: an Bhulgáir, an tSeicis, an Ungáir, an tSlóvaic agus an Rómáin.
 
Tugann an tuarascáil breac-chuntas ar chásanna cothrom le dáta, lena n-áirítear: Éilimh chalaoiseacha agus íocaíochtaí fóirdheontais talmhaíochta an AE sa tSlóvaic; na coinbhleachtaí leasa maidir le cuideachta Agrofert Phríomh-Aire na Seice sa tSeicis; agus cur isteach stáit ag rialtas Fidesz san Ungáir. Tagann an tuarascáil seo amach toisc go bhfuil institiúidí an AE i mbun caibidlíochta faoin gComhbheartas Talmhaíochta do na blianta 2021-27.
Deir Viola von Cramon FPE, ball de na Glasaigh / EFA den Choiste Rialaithe Buiséid: "Taispeánann an fhianaise go bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag spreagadh calaoise, éillithe agus ardú lucht gnó saibhir. In ainneoin go leor imscrúduithe, scannail agus agóidí, is cosúil go bhfuil an Coimisiún ag casadh súil dall ar mhí-úsáid rampant ar airgead an cháiníocóra agus is beag atá á dhéanamh ag na ballstáit chun aghaidh a thabhairt ar shaincheisteanna córasacha. Níl an Comhbheartas Talmhaíochta ag obair. Soláthraíonn sé na dreasachtaí míchearta maidir leis an gcaoi a n-úsáidtear talamh, a dhéanann dochar don chomhshaol agus a dhéanann dochar don áit áitiúil. Ní samhail inbhuanaithe é an carnadh ollmhór talún ar chostas an leasa choitinn agus is cinnte nár cheart é a mhaoiniú ó bhuiséad an AE.
 
"Ní féidir linn leanúint ar aghaidh ag ligean do chás ina bhfuil cistí AE ag déanamh díobhála den sórt sin i go leor tíortha. Caithfidh an Coimisiún gníomhú, ní féidir leis a cheann a adhlacadh sa ghaineamh. Teastaíonn trédhearcacht uainn maidir le conas agus cá gcríochnóidh airgead an AE, nochtadh úinéirí deiridh cuideachtaí móra talmhaíochta agus deireadh a chur le coinbhleachtaí leasa Ní mór an CBT a athchóiriú ionas go n-oibríonn sé do dhaoine agus don phláinéid agus go mbeidh sé cuntasach do shaoránaigh an AE sa deireadh. Sa chaibidlíocht maidir leis an CBT nua, caithfidh foireann na Parlaiminte seasamh daingean taobh thiar de uasteorannú éigeantach agus trédhearcacht. "

Dúirt Mikuláš Peksa, FPE an Pháirtí Pirate agus na Glasaigh / Ball den EFA den Choiste um Rialú Buiséid: “Chonaiceamar i mo thír féin an chaoi a bhfuil cistí talmhaíochta an AE ag saibhriú aicme iomlán daoine an bealach ar fad suas go dtí an Príomh-Aire. Tá easpa trédhearcach sistéamach sa CBT, le linn agus tar éis an phróisis dáilte. Teipeann ar ghníomhaireachtaí náisiúnta íocaíochta i CEE critéir shoiléire oibiachtúla a úsáid agus tairbhithe á roghnú acu agus níl siad ag foilsiú na faisnéise ábhartha go léir maidir le cá dtéann an t-airgead. Nuair a nochtar roinnt sonraí, is minic a scriostar iad tar éis na tréimhse éigeantacha dhá bhliain, rud a fhágann go bhfuil sé beagnach dodhéanta iad a rialú.
 
“Tá trédhearcacht, cuntasacht agus grinnscrúdú ceart riachtanach chun córas talmhaíochta a thógáil a oibríonn do chách, seachas cúpla ceann a shaibhriú. Ar an drochuair, tá sonraí maidir le faighteoirí fóirdheontais scaipthe thar na céadta clár, nach bhfuil idir-inoibritheach le huirlisí braite calaoise an Choimisiúin den chuid is mó. Ní amháin go bhfuil sé beagnach dodhéanta don Choimisiún cásanna éillithe a aithint, ach is minic nach mbíonn a fhios cé hiad na tairbhithe deiridh agus an méid airgid a fhaigheann siad. San idirbheartaíocht leanúnach don tréimhse nua CBT, ní féidir linn ligean do na Ballstáit leanúint ar aghaidh ag oibriú leis an easpa trédhearcachta agus maoirseachta AE seo. "

Tá an tuarascáil ar fáil ar líne anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending