Ceangail le linn

Poblacht na Seice

Beartas Comhtháthaithe an AE: € 160 milliún chun an t-iompar iarnróid sa tSeicis a nuachóiriú

foilsithe

on

Ag dul isteach sa 2021 Bliain Iarnróid an AE, cheadaigh an Coimisiún Eorpach inniu infheistíocht os cionn € 160 milliún ón Ciste Comhtháthaithe iarnród nua dúbailte 17 km ar fhad a chur in ionad na líne aonair idir Sudoměřice u Tábora agus Votice sa tSeicis. Cuirfidh sé seo ar chumas traenacha achair fhada, ardluais agus níos mó traenacha lasta agus réigiúnacha a rith. Dúirt an Coimisinéir Comhtháthaithe agus Leasuithe Elisa Ferreira: “Déanfaidh an tionscadal seo iompar iarnróid sa tSeicis a nuachóiriú, rud a fhágfaidh go mbeidh a líonra iarnróid níos iomaíche agus níos tarraingtí i gcomparáid le modhanna iompair eile atá níos truaillithe agus níos contúirtí. Rachaidh sé chun leasa daoine agus ghnólachtaí ní amháin sa tSeicis ach sa chuid eile de Lár na hEorpa freisin. "

Cuirfidh an tionscadal le cumas agus iomaíochas níos fearr an iompair iarnróid. Ba cheart go spreagfadh sé seo aistriú ó iompar de bhóthar go hiompar d'iarnród, rud a thabharfaidh tairbhí comhshaoil, i bhfoirm níos lú torainn agus truaillithe aeir, agus a chuirfidh le forbairt shocheacnamaíoch i ndeisceart agus i lár na Boihéime. Éascóidh an líne nua ar chonair iarnróid Prág-České Budějovice rochtain ar chathracha České Budějovice agus Prág agus baile Tábor, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos éasca do dhaoine freastal ar an éileamh ar phoist sna hionaid uirbeacha seo. Tá an tionscadal seo mar chuid den iarnród tras-Eorpach a nascann an Ghearmáin agus an Ostair tríd an tSeicis agus táthar ag súil go dtosóidh sé ag feidhmiú sa chéad ráithe de 2023.

Poblacht na Seice

Formheasann an Coimisiún cúnamh infheistíochta d’úlloird agus uisciúcháin na Seice; osclaítear imscrúduithe domhain ar bhearta Seice i bhfabhar cuideachtaí móra talmhaíochta

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach dhá scéim tacaíochta cúnaimh infheistíochta Seiceach d’athstruchtúrú úlloird agus uisciúcháin, agus d’oscail sé imscrúdú domhain chun a mheas an raibh cúnamh infheistíochta a deonaíodh d’fhiontair mhóra áirithe a bhí gníomhach san earnáil talmhaíochta san am atá thart ag teacht le rialacha an AE. ar chúnamh stáit in earnáil na talmhaíochta. I gcomhthreo leis sin, d’oscail an Coimisiún imscrúdú domhain chun a mheas an bhfuil cúnamh roimhe seo agus pleanáilte d’fhiontair mhóra áirithe chun tacú le hárachas barr agus beostoic ag teacht le rialacha an AE maidir le Státchabhair in earnáil na talmhaíochta.

Cúnamh infheistíochta d’fhiontair mhóra chun úlloird agus uisciú a athstruchtúrú

Chuir an tSeicis in iúl don Choimisiún a pleananna chun dhá scéim chúnaimh a chur i bhfeidhm chun tacú le gnóthais atá gníomhach in earnáil na talmhaíochta beag beann ar a méid agus iad ag infheistiú in athstruchtúrú úlloird agus uiscithe. Ba é buiséad measta na scéimeanna ná € 52.4 milliún agus € 21m faoi seach.

Fuair ​​an Coimisiún go bhfuil an chabhair atá beartaithe ag údaráis na Seice a dheonú sa todhchaí faoin dá scéim dá dtugtar fógra de réir na gcoinníollacha atá leagtha amach i dTreoirlínte um Chúnamh Stáit Talmhaíochta 2014 maidir le gach cineál tairbhí. Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún na bearta faoi rialacha státchabhrach an AE.

Maidir leis an am atá thart, le linn a mheasúnaithe ar na bearta atá beartaithe, fuair an Coimisiún, sna blianta roimhe seo, go raibh údaráis deonaithe na Seice cáilithe go hearráideach ag cuid de thairbhithe na scéimeanna sin mar fhiontair bheaga nó mheánmhéide (FBManna), cé gur gnóthais mhóra a bhí iontu i ndáiríre. Fuair ​​an Coimisiún go bhfuair na gnóthais mhóra sin cúnamh ar bhonn scéimeanna Seice atá ann cheana, atá bloc-dhíolmhaithe faoin Rialachán um Dhíolúine Bloc Talmhaíochta agus nach bhfuil inrochtana ach do FBManna.

Cuireann Treoirlínte um Chúnamh Stáit Talmhaíochta 2014 an Choimisiúin ar chumas ballstáit cúnamh infheistíochta a dheonú i bhfabhar fiontar de gach méid, faoi réir coinníollacha áirithe. Nuair a dheonaítear cúnamh infheistíochta d’fhiontair mhóra, mar gheall ar a éifeachtaí saobhadh féideartha, is gá coinníollacha breise áirithe a chomhlíonadh chun a chinntiú go n-íoslaghdaítear saobhadh iomaíochais féideartha. Go háirithe, ní mór do chúnamh infheistíochta d’fhiontair mhóra: (i) éifeacht dreasachta dáiríre a bheith aici, ie ní dhéanfadh na tairbhithe an infheistíocht in éagmais na tacaíochta poiblí (eadhon ‘cás frithéifeachtach’ ag cur síos ar an staid as láthair an chabhair); agus (ii) a choinneáil chomh híseal agus is féidir bunaithe ar fhaisnéis shonrach.

Ag an bpointe seo, tá amhras ar an gCoimisiún go gcomhlíonann an chabhair a thug an tSeicis cheana do na fiontair mhóra na coinníollacha sin, go háirithe toisc nár cuireadh cás frithdhílse isteach chun a chinntiú go raibh an cúnamh a deonaíodh do ghnóthais mhóra san am atá thart comhréireach .

Déanfaidh an Coimisiún imscrúdú breise anois chun a fháil amach an ndeimhnítear a chuid imní tosaigh. Tugann oscailt imscrúdaithe dhomhain deis do gach páirtí leasmhar trácht a dhéanamh ar an mbeart. Ní dhéanann sé dochar ar bhealach ar bith do thoradh an imscrúdaithe.

Cúnamh chun tacú le préimh árachais barr agus beostoic d’fhiontair mhóra

Chuir an tSeicis in iúl don Choimisiún faoina pleananna chun € 25.8m de thacaíocht phoiblí a dheonú do phréimh árachais barr agus beostoic d’fhiontair mhóra.

Léirigh measúnú an Choimisiúin gur deonaíodh a leithéid de thacaíocht cheana san am atá thart do thairbhithe a bhí cáilithe go hearráideach ag údaráis deonaithe na Seice mar FBManna, cé gur fiontair mhóra iad i ndáiríre.

Ag an gcéim seo, tá amhras ar an gCoimisiún go gcomhlíonann cúnamh Seiceach do phréimheanna árachais barr agus beostoic san am atá thart na ceanglais a bhí tuartha ag Treoirlínte um Chúnamh Stáit Talmhaíochta 2014 d’fhiontair mhóra. Maidir leis seo, mura gcuireann na tairbhithe a bhí cáilithe go hearráideach mar FBManna cás frithghníomhach isteach, ní dócha go bhféadfadh údaráis na Seice a chinntiú go raibh éifeacht dreasachta ag an gcabhair a deonaíodh do ghnóthais mhóra.

Faoin scéim a chuir an tSeicis in iúl, ní bheidh ar na tairbhithe iarratas a dhéanamh ar an gcabhair ach ag céim íocaíocht na préimhe árachais, agus ní sula síneoidh siad an conradh árachais. Mar sin tá amhras ar an gCoimisiún ag an bpointe seo go bhfuil éifeacht dreasachta dáiríre ag an mbeart, is é sin le rá nach dtabharfadh na tairbhithe conarthaí árachais i gcrích mura mbeadh tacaíocht an phobail ann. Chomh maith leis sin i gcás cúnaimh a bhí ann roimhe seo agus a bhí beartaithe chun tacú le préimh árachais barr agus beostoic d’fhiontair mhóra, imscrúdóidh an Coimisiún tuilleadh anois chun a fháil amach an ndeimhnítear a chuid imní tosaigh. Tugann oscailt imscrúdaithe dhomhain deis do gach páirtí leasmhar trácht a dhéanamh ar an mbeart. Ní dhéanann sé dochar ar bhealach ar bith do thoradh an imscrúdaithe.

cúlra

I bhfianaise na bhféidearthachtaí maoinithe atá laghdaithe go minic ag feirmeoirí, tugann Treoirlínte 2014 an Choimisiúin um Chúnamh Stáit sna hearnálacha talmhaíochta agus foraoiseachta agus i gceantair thuaithe deis do Bhallstáit tacú le hinfheistíochtaí agus préimheanna árachais do ghnóthais. Mar sin féin, ba cheart go gcomhlíonfadh na bearta roinnt coinníollacha, go háirithe:

  • Prionsabal an ‘éifeacht dreasachta’: caithfear an t-iarratas ar chabhair a chur isteach roimh thús na gníomhaíochta faoi chúnamh;
  • an riachtanas d’fhiontair mhóra an ‘éifeacht dreasachta’ a chruthú trí ‘chás frithéifeachtach’: ní mór dóibh fianaise dhoiciméadach a chur isteach ag taispeáint cad a tharlódh i gcás nár deonaíodh an chabhair;
  • caithfidh an chabhair a bheith comhréireach, agus;
  • coinníollacha sonracha a bhaineann le gníomhaíochtaí incháilithe, costais incháilithe agus déine cúnaimh.

Sainmhínítear fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) in Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán an Choimisiúin (AE) 702/2014. Míníonn an Rialachán céanna go bhféadfadh forbairt FBManna a bheith teoranta ag teipeanna margaidh. De ghnáth bíonn deacrachtaí ag FBManna caipiteal nó iasachtaí a fháil, i bhfianaise nádúr contrártha riosca na margaí airgeadais áirithe agus na comhthaobhachta teoranta a d’fhéadfadh siad a thairiscint. Féadfaidh a gcuid acmhainní teoranta srian a chur ar a rochtain ar fhaisnéis, go háirithe maidir le teicneolaíocht nua agus margaí ionchasacha. Mar a dhearbhaigh Cúirteanna an Aontais go comhsheasmhach, caithfear an sainmhíniú ar FBM a léirmhíniú go docht.

Cuirfear an leagan neamhrúnda de na cinntí ar fáil faoi chás-uimhreacha SA.50787, SA.50837, agus SA. SA.51501 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a réitítear aon cheisteanna rúndachta. Tá foilseacháin nua de chinntí maidir le Státchabhair ar an idirlíon agus san Iris Oifigiúil liostaithe sa Stáit Aid Seachtainiúil r-Nuacht.

 

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

coróinvíreas

Formheasann an Coimisiún scéim Seiceach € 7.5 milliún chun tacú le gnóthais atá lonnaithe i gCathair Pilsen a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach scéim Seiceach € 7.5 milliún chun tacú le gnóthais atá lonnaithe i gCathair Pilsen a ndeachaigh an ráig coronavirus i bhfeidhm orthu. Ceadaíodh an scéim faoin státchabhair Creat Sealadach. Is í aidhm na cabhrach é chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar na Seice a leigheas agus cabhrú le gnóthais agus eagraíochtaí atá lonnaithe i Pilsen leanúnachas eacnamaíoch a chaomhnú. Comhlánaíonn sé cláir tacaíochta rialtais eile freisin ('Clár Cíosa COVID', 'Clár COVID-SPORT' agus 'Clár ANTIVIRUS').

Tá an scéim oscailte do thairbhithe atá gníomhach i ngach earnáil seachas na hinstitiúidí airgeadais. Tá na fo-bhearta seo a leanas ann: Lascaine ar cíos agus iarchur íocaíochtaí cíosa d’áitribh neamhchónaithe faoi úinéireacht na Cathrach, iarchur dáta dlite d’íocaíochtaí faoi léas talún talmhaíochta agus talún le haghaidh gníomhaíochtaí forbartha, deontais dhíreacha d’eagraíochtaí cómhaoinithe poiblí arna mbunú nó a bhunaigh Cathair Pilsen agus do chlubanna spóirt agus eagraíochtaí cultúrtha nach bhfuil bunaithe ag Cathair Pilsen.

Chinn an Coimisiún go bhfuil scéim na Seice ag teacht leis na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach. Go háirithe, ní rachaidh an chabhair iomlán a gheobhaidh tairbhithe thar € 800,000 in aghaidh na cuideachta (€ 120,000 in aghaidh an ghnóthais atá gníomhach san earnáil iascaigh agus dobharshaothraithe nó € 100,000 in aghaidh an ghnóthais atá gníomhach i dtáirgeadh príomhúil táirgí talmhaíochta. Chinn an Coimisiún go bhfuil an beart riachtanach , iomchuí agus comhréireach chun suaitheadh ​​tromchúiseach i ngeilleagar ballstáit a leigheas, de réir Airteagal 107 (3) (b) CFAE agus na coinníollacha atá leagtha amach sa Chreat Sealadach.

Ar an mbonn seo, cheadaigh an Coimisiún an beart faoi rialacha státchabhrach an AE. Is féidir tuilleadh faisnéise a fháil faoin gCreat Sealadach agus faoi ghníomhartha eile a rinne an Coimisiún chun aghaidh a thabhairt ar thionchar eacnamaíoch na paindéime coronavirus anseo. Cuirfear an leagan neamhrúnda den chinneadh ar fáil faoin gcás-uimhir SA.58430 sa clár cúnamh stáit ar Choimisiúin comórtas láithreán gréasáin nuair a bheidh aon cheisteanna rúndachta réitithe.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Astuithe CO2

Formheasann an Coimisiún cúiteamh do chuideachtaí atá dian ar fhuinneamh sa tSeicis as costais indíreacha astaíochtaí

foilsithe

on

Cheadaigh an Coimisiún Eorpach, faoi rialacha státchabhrach an AE, pleananna na Seice cuideachtaí atá dian ar fhuinneamh a chúiteamh go páirteach as praghsanna leictreachais níos airde a eascraíonn as costais indíreacha astaíochtaí faoi Scéim Trádála Astuithe an AE (ETS). Clúdóidh an scéim costais astaíochtaí indíreacha a tabhaíodh sa bhliain 2020, agus tá buiséad sealadach de thart ar € 88 milliún aici. Rachaidh an beart chun leasa cuideachtaí atá gníomhach sa tSeicis in earnálacha a bhfuil costais shuntasacha leictreachais orthu agus atá nochtaithe go háirithe d’iomaíocht idirnáisiúnta.

Deonófar an cúiteamh trí aisíocaíocht pháirteach ar chostais indíreacha ETS do chuideachtaí incháilithe. Rinne an Coimisiún measúnú ar an mbeart faoi rialacha Státchabhrach an AE, go háirithe a treoirlínte ar bhearta cúnaimh stáit áirithe i gcomhthéacs na scéime trádála liúntas astaíochtaí gás ceaptha teasa tar éis 2012 agus fuair sé amach go bhfuil sé ag teacht le riachtanais na dtreoirlínte. Cuideoidh an scéim go háirithe le méadú ar astaíochtaí gás ceaptha teasa domhanda a sheachaint mar gheall ar chuideachtaí a athlonnú go tíortha lasmuigh den AE le rialáil chomhshaoil ​​níos déine.

Ina theannta sin, bhain an Coimisiún de thátal as go bhfuil an chabhair a dheonaítear teoranta don íosmhéid is gá. Beidh tuilleadh faisnéise ar fáil faoi Choimisiún an Choimisiúin comórtas suíomh gréasáin, sa Clár Cúnaimh Stáit faoin gcás uimhir SA. 58608.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Twitter

Facebook

trending