Ceangail le linn

geilleagar ciorclach

Geilleagar ciorclach: Sainmhíniú, tábhacht agus tairbhí

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

An geilleagar ciorclach: faigh amach cad a chiallaíonn sé, conas a théann sé chun leasa duit féin, don chomhshaol agus dár ngeilleagar leis an infographic thíos. Táirgeann an tAontas Eorpach níos mó ná 2.5 billiún tonna dramhaíola gach bliain. Tá sé ag nuashonrú a reachtaíocht maidir le bainisteoirí dramhaíolat aistriú chuig samhail níos inbhuanaithe ar a dtugtar an geilleagar ciorclach a chur chun cinn. I mí an Mhárta 2020 chuir an Coimisiún Eorpach i láthair, faoin Déileáil Ghlas na hEorpa agus mar chuid den bheartaithe straitéis thionsclaíoch nua, an plean gníomhaíochta nua um gheilleagar ciorclach lena n-áirítear tograí maidir le dearadh táirgí níos inbhuanaithe, dramhaíl a laghdú agus tomhaltóirí a chumhachtú (mar shampla ceart deisiúcháin). Dírítear go sonrach ar earnálacha atá dian ar acmhainní, mar shampla leictreonaic agus TFC, plaistigh, teicstílí agus tógáil.

Ach cad go díreach atá i gceist leis an ngeilleagar ciorclach? Agus cad iad na buntáistí a bheadh ​​ann?

Cad é an geilleagar ciorclach? 

Is é an geilleagar ciorclach a samhail táirgeachta agus tomhaltais, lena mbaineann ábhair agus táirgí atá ann cheana a roinnt, a léasú, a athúsáid, a dheisiú, a athchóiriú agus a athchúrsáil a fhad agus is féidir. Ar an mbealach seo, déantar saolré táirgí a leathnú.

Go praiticiúil, tugann sé le tuiscint go laghdófar an dramhaíl chomh híseal agus is féidir. Nuair a shroicheann táirge deireadh a shaoil, coimeádtar a chuid ábhar laistigh den gheilleagar nuair is féidir. Is féidir iad seo a úsáid go táirgiúil arís agus arís eile, agus ar an gcaoi sin luach breise a chruthú.

Is imeacht é seo ón tsamhail eacnamaíoch líneach thraidisiúnta, atá bunaithe ar phatrún caith-le-ithe-caith-amach. Tá an tsamhail seo ag brath ar líon mór ábhar agus fuinneamh saor, inrochtana go héasca.

Tá cuid den tsamhail seo freisin seandacht pleanáilte, nuair a dearadh táirge le saolré teoranta a bheith aige chun tomhaltóirí a spreagadh chun é a cheannach arís. D'iarr Parlaimint na hEorpa bearta chun dul i ngleic leis an gcleachtas seo.

Cén fáth a gcaithfimid aistriú go geilleagar ciorclach?

Tá daonra an domhain ag fás agus leis sin tá an t-éileamh ar amhábhair. Mar sin féin, tá soláthar amhábhar ríthábhachtach teoranta.

Ciallaíonn soláthairtí teoranta freisin go bhfuil roinnt tíortha AE ag brath ar thíortha eile as a n-amhábhar.

Ina theannta sin tá tionchar mór ag eastóscadh agus úsáid amhábhar ar an gcomhshaol. Méadaíonn sé tomhaltas fuinnimh agus astaíochtaí CO2 freisin. Mar sin féin, is féidir úsáid níos cliste a bhaint as amhábhair astaíochtaí CO2 níos ísle.

Cad iad na buntáistí?

Bearta mar chosc dramhaíola, éiceachóras agus d’fhéadfadh athúsáid airgead a shábháil ar chuideachtaí AE freisin astaíochtaí iomlána gás ceaptha teasa a laghdú. Faoi láthair, is ionann táirgeadh na n-ábhar a úsáidimid gach lá agus 45% de na hastaíochtaí CO2.

D’fhéadfadh bogadh i dtreo geilleagair níos ciorclach tairbhí a bhaint amach amhail brú ar an gcomhshaol a laghdú, slándáil sholáthar amhábhar a fheabhsú, iomaíochas a mhéadú, nuálaíocht a spreagadh, fás eacnamaíoch a threisiú (0.5% breise den olltáirgeacht intíre), poist a chruthú (700,000 post san AE amháin faoi 2030).

Cuirfear táirgí níos marthanaí agus níos nuálaí ar fáil do thomhaltóirí a mhéadóidh cáilíocht na beatha agus a shábhálfaidh airgead dóibh san fhadtéarma.

geilleagar ciorclach

Tá sé mar aidhm ag an bParlaimint geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin, inbhuanaithe, saor ó thocsaineach agus go hiomlán ciorclach

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Iarrann FPEanna spriocanna ceangailteach 2030 maidir le lorg úsáide agus tomhaltas ábhair © AdobeStock_Fotoschlick  

Ghlac an Pharlaimint moltaí cuimsitheacha beartais chun geilleagar carbóin-neodrach, inbhuanaithe, saor ó thocsaineach agus go hiomlán ciorclach a bhaint amach faoi 2050 ar a dhéanaí. Is freagra í an tuarascáil, a glacadh inniu (10 Feabhra) le 574 vóta i bhfabhar, 22 i gcoinne agus 95 staonadh ó vótáil, freagra an Choimisiúin Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán. Teastaíonn 2030 sprioc ceangailteach maidir le húsáid ábhar agus ár lorg tomhaltais, a chuimsíonn saolré iomlán gach catagóire táirge a chuirtear ar mhargadh an AE, strus FPEnna. Iarrann siad freisin ar an gCoimisiún spriocanna ceangailteacha atá sainiúil do tháirgí agus / nó earnáilsonracha a mholadh d’ábhar athchúrsáilte.

Áitíonn an Pharlaimint ar an gCoimisiún reachtaíocht nua a chur ar aghaidh i 2021, ag leathnú scóip an Treoir Éiceachórais táirgí nach mbaineann le fuinneamh a áireamh. Ba cheart go leagfadh sé seo caighdeáin a bhaineann go sonrach le táirgí, ionas go bhfeidhmeodh táirgí a chuirtear ar mhargadh an AE go maith, go bhfuil siad marthanach, in-athúsáidte, gur féidir iad a dheisiú go héasca, nach bhfuil siad tocsaineach, gur féidir iad a uasghrádú agus a athchúrsáil, go bhfuil ábhar athchúrsáilte iontu, agus go bhfuil siad acmhainní agus fuinnimh- éifeachtach. Tá mionsonraí ar phríomh-mholtaí eile anseo.

Dúirt an rapóirtéir Jan Huitema (Renew Europe, NL): “Is deis eacnamaíoch don Eoraip an t-aistriú go geilleagar ciorclach ar cheart dúinn glacadh leis. Ní mór-roinn saibhir acmhainní í an Eoraip, ach tá na scileanna, an saineolas agus an cumas againn na teicneolaíochtaí a theastaíonn chun lúba a dhúnadh agus sochaí saor ó dhramhaíl a thógáil. Cruthóidh sé seo poist agus fás eacnamaíoch agus tabharfaidh sé níos gaire dúinn ár gcuspóirí aeráide a bhaint amach: Is bua-bua é. " Bí ag faire ráiteas físe.

Sa díospóireacht iomlánach, leag FPEanna béim freisin nach mbeifear in ann cuspóirí an Bheart Ghlais a bhaint amach ach amháin má athraíonn an AE go samhail geilleagair chiorclaigh, agus go gcruthóidh an t-athrú seo poist agus deiseanna gnó nua. Caithfear reachtaíocht atá ann cheana maidir le dramhaíl a chur i bhfeidhm ar bhealach níos críochnúla, agus tá gá le bearta breise le haghaidh earnálacha agus táirgí lárnacha, mar theicstílí, plaistigh, pacáistiú agus leictreonaic, a dúirt FPEnna. Féach ar thaifeadadh iomlán na díospóireachta anseo.

Comhthéacs

I mí an Mhárta 2020, ghlac an Coimisiún “nua”Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán le haghaidh Eoraip níos Glaine agus Níos Iomaíocha ”. A. díospóireacht sa Choiste Comhshaoil ​​i mí Dheireadh Fómhair 2020, agus glacadh leis an tuarascáil an 27 Eanáir 2021.

Cinntear suas le 80% de thionchar comhshaoil ​​táirgí ag céim an dearaidh. Meastar go dtiocfaidh méadú faoi dhó ar thomhaltas domhanda na n-ábhar sa daichead bliain atá romhainn, agus meastar go dtiocfaidh méadú 70% ar an méid dramhaíola a ghintear gach bliain faoi 2050. Leath na n-astaíochtaí iomlána ceaptha teasa, agus níos mó ná 90% den chaillteanas bithéagsúlachta agus uisce strus, teacht ó acmhainní a bhaint agus a phróiseáil.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

geilleagar ciorclach

Conas is mian leis an AE geilleagar ciorclach a bhaint amach faoi 2050  

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Faigh amach faoi phlean gníomhaíochta gheilleagar ciorclach an AE agus na bearta breise a theastaíonn ó FPEanna chun dramhaíl a laghdú agus táirgí a dhéanamh níos inbhuanaithe. Má leanaimid orainn ag saothrú acmhainní mar a dhéanaimid anois, faoi 2050 ba mhaith linn acmhainní trí Domhan de dhíths. Éilíonn acmhainní teoranta agus saincheisteanna aeráide bogadh ó shochaí ‘tóg le diúscairt’ go geilleagar atá neodrach ó thaobh carbóin, inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil, saor ó thocsaineach agus go hiomlán ciorclach faoi 2050.

Chuir an ghéarchéim reatha béim ar laigí i slabhraí acmhainní agus luacha, ag bualadh Fiontair bheaga agus mheánmhéideagustionscal. Laghdóidh geilleagar ciorclach astaíochtaí CO2, agus spreagfaidh sé fás eacnamaíoch agus cruthófar deiseanna fostaíochta.

Léigh níos mó faoi na sainmhíniú agus tairbhí an gheilleagair chiorclaigh.

Plean gníomhaíochta gheilleagar ciorclach an AE

Ag teacht le AE Sprioc neodrachta aeráide 2050 faoi ​​na Déileáil ghlas, mhol an Coimisiún Eorpach ceann nua Plean Geilleagar Gníomhaíochta Ciorclán i mí an Mhárta 2020, ag díriú ar chosc agus bainistíocht dramhaíola agus dírithe ar fhás, iomaíochas agus ceannaireacht dhomhanda an AE sa réimse a threisiú.

An 27 Eanáir, thacaigh coiste comhshaoil ​​na Parlaiminte leis an bplean agus d’iarr sé ceangailteach 2030 sprioc maidir le húsáid agus tomhaltas ábhar. Vótálfaidh FPEnna ar an tuarascáil le linn seisiún iomlánach mhí Feabhra.

Ag bogadh go táirgí inbhuanaithe

Margadh AE de táirgí inbhuanaithe, neodrach ó thaobh aeráide agus éifeachtúil ó thaobh acmhainní de, molann an Coimisiún an Ecodesign Directive do tháirgí nach mbaineann le fuinneamh. Teastaíonn ó FPEnna go mbeadh na rialacha nua i bhfeidhm i 2021.

Tacaíonn FPEnna freisin le tionscnaimh chun dul i ngleic le dul i léig pleanáilte, marthanacht agus in-inúsáidteacht táirgí a fheabhsú agus cearta tomhaltóirí a neartú leis an ceart a dheisiú. Áitíonn siad go bhfuil sé de cheart ag tomhaltóirí a bheith ar an eolas i gceart faoi thionchar comhshaoil ​​na dtáirgí agus na seirbhísí a cheannaíonn siad agus d’iarr siad ar an gCoimisiún tograí a dhéanamh chun troid i gcoinne greenwashing mar a thugtar air, nuair a chuireann cuideachtaí i láthair iad féin a bheith níos neamhdhíobhálaí don chomhshaol ná mar atá siad i ndáiríre.

Earnálacha ríthábhachtacha a dhéanamh ciorclach

Ní mór ciorclán agus inbhuanaitheacht a ionchorprú i ngach céim de shlabhra luacha chun geilleagar iomlán ciorclach a bhaint amach: ón dearadh go dtí an táirgeadh agus an bealach ar fad don tomhaltóir. Leagann plean gníomhaíochta an Choimisiúin síos seacht bpríomhréimse atá riachtanach chun geilleagar ciorclach a bhaint amach: plaistigh; teicstílí; r-dramhaíola; bia, uisce agus cothaithigh; pacáistiú; cadhnraí agus feithiclí; foirgnimh agus tógála.
Plaistigh

FPEanna ar ais an Straitéis Eorpach do Phlaistigh i nGeilleagar Ciorclachy, a chuirfeadh deireadh le húsáid microplastics.

Léigh níos mó faoi na Straitéis an AE chun dramhaíl phlaisteach a laghdú.

Teicstílí

Teicstílí bain úsáid as a lán amhábhar agus uisce, agus athchúrsáiltear níos lú ná 1%. Teastaíonn bearta nua ó FPEnna i gcoinne caillteanas microfiber agus caighdeáin níos déine maidir le húsáid uisce.

Discover conas a théann táirgeadh agus dramhaíl teicstíle i bhfeidhm ar an gcomhshaol.

Leictreonaic agus TFC

Is í dramhaíl leictreonach agus leictreach, nó r-dhramhaíl, an sruth dramhaíola is mó fáis san AE agus athchúrsáiltear níos lú ná 40%. Tá FPEanna ag iarraidh ar an AE saol táirge níos faide a chur chun cinn trí ath-inúsáidteacht agus in-inchúititheacht.

Foghlaim roinnt Fíricí agus figiúirí r-dramhaíola.

Bia, uisce agus cothaithigh

Meastar go gcailltear nó go gcuirtear amú 20% den bhia san AE. Áitíonn FPEanna go gcuirfí leath den dramhaíl bia faoi 2030 faoin Straitéis Feirme go Forc.

pacáistiú

Bhí an dramhaíl phacáistithe san Eoraip níos airde ná riamh in 2017. Tá sé mar aidhm ag rialacha nua a chinntiú go mbeidh gach pacáistiú ar mhargadh an AE in-athúsáidte nó in-athchúrsáilte go heacnamaíoch faoi 2030.

Cadhnraí agus feithiclí

Tá FPEanna ag féachaint ar thograí a éilíonn táirgeadh agus ábhair all cadhnraí ar mhargadh an AE lorg ísealcharbóin a bheith aige agus cearta an duine, caighdeáin shóisialta agus éiceolaíocha a urramú.

Tógáil agus foirgnimh

Cuntas tógála do níos mó ná 35% de dhramhaíl iomlán an AE. Tá FPEanna ag iarraidh saolré foirgneamh a mhéadú, spriocanna laghdaithe a leagan síos do lorg carbóin ábhar agus íoscheanglais a bhunú maidir le héifeachtúlacht acmhainní agus fuinnimh.

Bainistíocht agus loingsiú dramhaíola

Gineann an AE níos mó ná 2.5 billiún tonna dramhaíola in aghaidh na bliana, go príomha ó theaghlaigh. Áitíonn FPEnna ar thíortha an AE athchúrsáil ardchaighdeáin a mhéadú, bogadh ó líonadh talún agus loscadh a íoslaghdú.

A fháil amach faoi ​​staitisticí líonta talún agus athchúrsála san AE.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

geilleagar ciorclach

Tionchar táirgeadh teicstíle agus dramhaíola ar an gcomhshaol

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Tá éadaí, coisbheart agus teicstílí tí freagrach as truailliú uisce, astaíochtaí gás ceaptha teasa agus líonadh talún. Faigh amach níos mó san infographic. Mar thoradh ar fhaisean gasta - soláthar leanúnach stíleanna nua ar phraghsanna an-íseal - tá méadú mór tagtha ar líon na n-éadaí a tháirgtear agus a caitheadh ​​amach.

Chun dul i ngleic leis an tionchar ar an gcomhshaol, ba mhaith leis an AE dlús a chur leis an bogadh i dtreo geilleagair chiorclaigh.

I mí an Mhárta 2020, an Ghlac an Coimisiún Eorpach plean gníomhaíochta nua maidir le geilleagar ciorclach, a chuimsíonn straitéis AE maidir le teicstílí, a bhfuil sé mar aidhm aici nuálaíocht a spreagadh agus athúsáid a threisiú laistigh den earnáil. Tá an Pharlaimint ar tí vótáil tuarascáil ar thionscnamh féin ar phlean gníomhaíochta an gheilleagair chiorclaigh go luath i 2021.

Ní mór prionsabail ciorclach a chur i bhfeidhm ag gach céim de shlabhra luacha chun go n-éireoidh leis an ngeilleagar ciorclach. Ó dhearadh go táirgeadh, an bealach ar fad chuig an tomhaltóir.

Jan Huitema (Athnuachan na hEorpa, an Ísiltír), lFPE ar phlean gníomhaíochta an gheilleagair chiorclaigh.
infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílí Fíricí agus figiúirí faoi thionchar teicstílí ar an gcomhshaol  

Úsáid uisce

Tógann sé go leor uisce teicstíle a tháirgeadh, móide talamh chun cadás agus snáithíní eile a fhás. Meastar gur úsáideadh an tionscal teicstíle agus éadaí domhanda 79 billiún méadar ciúbach uisce in 2015, cé gur tháinig riachtanais gheilleagar iomlán an AE chun solais 266 billiún méadar ciúbach in 2017. Chun t-léine cadáis amháin a dhéanamh, Teastaíonn 2,700 lítear d’uisce úr de réir meastacháin, is leor chun freastal ar riachtanais óil duine amháin ar feadh 2.5 bliana.

Infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílíFíricí agus figiúirí faoi thionchar teicstílí ar an gcomhshaol  

Truailliú uisce

Meastar go mbeidh táirgeadh teicstíle freagrach as thart ar 20% de thruailliú uisce glan domhanda ó tháirgí ruaimnithe agus críochnaithe.

Scaoileann sintéisí níocháin meastachán 0.5 milliún tonna de mhicreascannáin isteach san aigéan bliain.

Is éard atá i gceist le héadaí sintéiseacha a sciúradh Scaoileadh 35% de mhicreaplaistigh bunscoile isteach sa timpeallacht. Féadann ualach níocháin amháin d’éadaí poileistear 700,000 snáithín microplaisteacha a urscaoileadh a d’fhéadfadh deireadh a chur leis an mbiashlabhra.

Infographic le fíricí agus figiúirí faoi thionchar comhshaoil ​​teicstílí     

Astaíochtaí gáis cheaptha teasa

Meastar go bhfuil an tionscal faisin freagrach as 10% d’astaíochtaí domhanda carbóin - níos mó ná eitiltí idirnáisiúnta agus loingseoireacht mhuirí le chéile.

Dar leis an nGníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil, gineadh thart ar cheannacháin teicstíle san AE in 2017 654 kg d’astaíochtaí CO2 in aghaidh an duine.

Dramhaíl teicstíle i láithreáin líonta talún

Tá athrú tagtha freisin ar an mbealach a bhfaigheann daoine réidh le héadaí nach dteastaíonn, agus earraí á gcaitheamh seachas á ndeonú.

Ó 1996, tá méadú 40% tagtha ar líon na n-éadaí a ceannaíodh san AE in aghaidh an duine tar éis titim ghéar i bpraghsanna, rud a laghdaigh saolré na n-éadaí. Úsáideann na hEorpaigh beagnach 26 cileagram teicstílí agus caitheann siad thart ar 11 chileagram díobh gach bliain. Is féidir éadaí úsáidte a onnmhairiú lasmuigh den AE, ach tá siad loscadh nó líonta talún den chuid is mó (87%).

Ar fud an domhain athchúrsáiltear níos lú ná 1% de na héadaí mar éadaí, go páirteach mar gheall ar theicneolaíocht neamhleor.

Dul i ngleic le dramhaíl teicstíle san AE

Tá sé mar aidhm ag an straitéis nua aghaidh a thabhairt ar fhaisean gasta agus treoirlínte a sholáthar chun leibhéil arda bailithe ar leithligh de dhramhaíl teicstíle a bhaint amach.

faoin treoir dramhaíola a d’fhormheas an Pharlaimint in 2018, beidh oibleagáid ar thíortha AE teicstílí a bhailiú ar leithligh faoi 2025. Cuimsíonn straitéis nua an Choimisiúin bearta freisin chun tacú le hábhair chiorclacha agus próisis táirgeachta, dul i ngleic le ceimiceáin ghuaiseacha a bheith ann agus cabhrú le tomhaltóirí teicstílí inbhuanaithe a roghnú.

Éicilipéad an AE gur féidir le táirgeoirí a urramaíonn critéir éiceolaíochta feidhm a bheith acu maidir le míreanna, ag cinntiú go bhfuil úsáid theoranta substaintí díobhálacha agus truailliú uisce agus aeir laghdaithe.

Tá roinnt beart tugtha isteach ag an AE freisin chun tionchar na dramhaíola teicstíle ar an gcomhshaol a mhaolú. Cistí Horizon 2020 RESYNTEX, tionscadal a úsáideann athchúrsáil cheimiceach, a d’fhéadfadh samhail ghnó geilleagair chiorclaigh a sholáthar don tionscal teicstíle.

Tá sé de chumas ag samhail níos inbhuanaithe de tháirgeadh teicstíle an geilleagar a threisiú. "Tá an Eoraip i ngéarchéim sláinte agus eacnamaíochta gan fasach, ag nochtadh leochaileacht ár slabhraí soláthair domhanda," a dúirt an príomh-FPE Huitema. "Cruthóidh samhlacha nua nuálacha gnó a spreagadh fás eacnamaíoch nua agus na deiseanna fostaíochta a bheidh ag teastáil ón Eoraip a aisghabháil."

Tuilleadh eolais faoi dhramhaíl san AE

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending