Ceangail le linn

Geilleagar digiteach

Straitéis nua Cibearshlándála an AE agus rialacha nua chun aonáin chriticiúla fhisiciúla agus dhigiteacha a dhéanamh níos athléimní

Comhfhreagraí Tuairisceoir AE

foilsithe

on

Inniu (16 Nollaig) tá an Coimisiún agus Ardionadaí an Aontais um Ghnóthaí Eachtracha agus Beartas Slándála ag cur Straitéis nua Cibearshlándála an AE i láthair. Mar phríomh-chomhpháirt de Thodhchaí Digiteach na hEorpa a Mhúnlú, an Plean Téarnaimh don Eoraip agus Straitéis Aontas Slándála an AE, neartóidh an Straitéis athléimneacht chomhchoiteann na hEorpa i gcoinne cibearbhagairtí agus cuideoidh sí lena chinntiú gur féidir le gach saoránach agus gnólacht leas iomlán a bhaint as seirbhísí iontaofa iontaofa agus uirlisí digiteacha. Cibé an gléasanna ceangailte iad, an eangach leictreachais, nó na bainc, eitleáin, lucht riaracháin poiblí agus ospidéil a úsáideann na hEorpaigh go minic, is fiú iad a dhéanamh leis an dearbhú go ndéanfar iad a chosaint ó chibearbhagairtí.

Ligeann an Straitéis nua Cibearshlándála don AE ceannaireacht a mhéadú maidir le noirm agus caighdeáin idirnáisiúnta sa chibearspás, agus comhar a neartú le comhpháirtithe ar fud an domhain chun cibearspás domhanda, oscailte, seasmhach agus slán a chur chun cinn, bunaithe ar an smacht reachta, cearta an duine. , saoirsí bunúsacha agus luachanna daonlathacha. Ina theannta sin, tá moltaí á ndéanamh ag an gCoimisiún chun aghaidh a thabhairt ar athléimneacht cibear agus athléimneacht eintiteas agus líonraí criticiúla: Treoir maidir le bearta le haghaidh ardleibhéil cibearshlándála ar fud an Aontais (Treoir NIS athbhreithnithe nó ‘NIS 2’), agus Treoir nua maidir leis an athléimneacht aonáin chriticiúla.

Clúdaíonn siad raon leathan earnálacha agus tá sé mar aidhm acu aghaidh a thabhairt ar rioscaí reatha agus as líne ar líne agus amach anseo, ó chibearshlándáil go coireacht nó tubaistí nádúrtha, ar bhealach comhleanúnach comhlántach. Iontaobhas agus slándáil i gcroílár Dheichniú Digiteach an AE Tá sé mar aidhm ag an Straitéis nua Cibearshlándála Idirlíon domhanda agus oscailte a chosaint, agus cosaintí a thairiscint ag an am céanna, ní amháin chun slándáil a chinntiú ach freisin chun luachanna Eorpacha agus cearta bunúsacha gach duine a chosaint.

Ag tógáil ar éachtaí na míonna agus na mblianta seo caite, tá tograí nithiúla ann le haghaidh tionscnamh rialála, infheistíochta agus beartais, i dtrí réimse de ghníomhaíocht an AE: 1. Athléimneacht, ceannas teicneolaíochta agus ceannaireacht
Faoin snáithe gníomhaíochta seo, molann an Coimisiún na rialacha maidir le slándáil córais líonra agus faisnéise a athchóiriú, faoi Threoir maidir le bearta le haghaidh leibhéal ard coiteann cibearshlándála ar fud an Aontais (Treoir NIS athbhreithnithe nó ‘NIS 2’), d’fhonn méadú leibhéal cibear-athléimneachta na n-earnálacha poiblí agus príobháideacha criticiúla: caithfidh ospidéil, eangacha fuinnimh, iarnróid, ach freisin ionaid sonraí, riaracháin phoiblí, saotharlanna taighde agus déantúsaíocht feistí agus cógais leighis criticiúla, chomh maith le bonneagar agus seirbhísí criticiúla eile, a bheith neamh-thréscaoilteach , i dtimpeallacht bhagairtí atá ag éirí níos gasta agus níos casta. Molann an Coimisiún freisin líonra d’Ionaid Oibríochtaí Slándála a sheoladh ar fud an AE, faoi thiomáint ag intleacht shaorga (AI), a bheidh ina ‘sciath cibearshlándála’ dáiríre don AE, a bheidh in ann comharthaí de chibearshlat a bhrath luath go leor agus a bheith réamhghníomhach gníomh, sula dtarlaíonn damáiste. Áireofar ar bhearta breise tacaíocht thiomnaithe do ghnólachtaí beaga agus meánmhéide (FBManna), faoi na Moil Nuálaíochta Digiteacha, chomh maith le hiarrachtaí méadaithe chun an lucht saothair a uasoiliúint, an tallann cibearshlándála is fearr a mhealladh agus a infheistiú agus infheistíocht a dhéanamh i dtaighde agus i nuálaíocht atá oscailte, iomaíoch agus bunaithe ar fheabhas.
2. Cumas oibríochta a thógáil chun cosc, cosc ​​agus freagairt
Tá an Coimisiún ag ullmhú, trí phróiseas forásach agus uilechuimsitheach leis na ballstáit, Comh-Aonad Cibear-nua, chun comhar idir comhlachtaí AE agus údaráis bhallstát atá freagrach as cibear-ionsaithe a chosc, a chosc agus freagairt dóibh, lena n-áirítear sibhialta, forfheidhmiú an dlí, pobail taidhleoireachta agus cibear-chosanta. Cuireann an tArdionadaí tograí chun cinn chun Bosca Uirlisí Cibear-Thaidhleoireachta an AE a neartú chun cibearghníomhaíochtaí mailíseacha a chosc, a dhíspreagadh, a dhíspreagadh agus freagairt go héifeachtach, go háirithe iad siúd a théann i bhfeidhm ar ár mbonneagar criticiúil, slabhraí soláthair, institiúidí daonlathacha agus próisis. Beidh sé mar aidhm ag an AE freisin comhar cibear-chosanta a fheabhsú tuilleadh agus cumais cibear-chosanta den scoth a fhorbairt, ag tógáil ar obair na Gníomhaireachta Cosanta Eorpaí agus ag spreagadh stáit Mmmber chun lánúsáid a bhaint as an gComhoibriú Buan-Struchtúrtha agus as an gCosaint Eorpach. Ciste.
3. Cibearspás oscailte domhanda a chur chun cinn trí chomhoibriú méadaithe
Cuirfidh an AE dlús leis an obair le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun an t-ord domhanda atá bunaithe ar rialacha a neartú, slándáil agus cobhsaíocht idirnáisiúnta a chur chun cinn sa chibearspás, agus cearta an duine agus saoirsí bunúsacha a chosaint ar líne. Cuirfidh sé noirm agus caighdeáin idirnáisiúnta chun cinn a léiríonn croíluachanna an AE, trí oibriú lena chomhpháirtithe idirnáisiúnta sna Náisiúin Aontaithe agus le fóraim ábhartha eile. Neartóidh an AE a Bhosca Uirlisí Cibear-Thaidhleoireachta an AE a thuilleadh, agus méadóidh sé iarrachtaí cibear-acmhainne chun tríú tíortha a mhéadú trí Chlár Oibre um Fhorbairt Cibearchumais Sheachtraigh an AE a fhorbairt. Neartófar idirphlé cíbear le tríú tíortha, eagraíochtaí réigiúnacha agus idirnáisiúnta chomh maith leis an bpobal ilpháirtithe leasmhara.

Bunóidh an AE Líonra Cibear-Thaidhleoireachta an AE ar fud an domhain chun a fhís den chibearspás a chur chun cinn. Tá an AE tiomanta do thacaíocht a thabhairt don Straitéis nua Cibearshlándála le leibhéal infheistíochta gan fasach in aistriú digiteach an AE sna seacht mbliana amach romhainn, tríd an gcéad bhuiséad fadtéarmach eile de chuid an AE, go háirithe an Clár Digital Europe agus Horizon Europe, chomh maith leis an Aisghabháil. Plean don Eoraip. Spreagtar na Ballstáit mar sin úsáid iomlán a bhaint as Saoráid Téarnaimh agus Athléimneachta an AE chun an chibearshlándáil a threisiú agus infheistíocht ar leibhéal an AE a mheaitseáil.

Is é an cuspóir ná suas le € 4.5 billiún d’infheistíocht chomhcheangailte a bhaint amach ón AE, ó na ballstáit agus ón tionscal, go háirithe faoin Ionad Inniúlachta Cibearshlándála agus Líonra na nIonad Comhordaithe, agus a chinntiú go bhfaigheann cuid mhór gnóthais bheaga agus mheánmhéide. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún freisin inniúlachtaí tionsclaíocha agus teicneolaíochta an AE sa chibearshlándáil a threisiú, lena n-áirítear trí thionscadail a dtacaíonn buiséid náisiúnta agus AE leo i gcomhpháirt. Tá an deis uathúil ag an AE a shócmhainní a chomhthiomsú chun a neamhspleáchas straitéiseach a fheabhsú agus a cheannaireacht sa chibearshlándáil a thiomáint ar fud an tslabhra soláthair dhigitigh (lena n-áirítear sonraí agus scamall, teicneolaíochtaí próiseálaí na chéad ghlúine eile, nascacht ultra-shlán agus líonraí 6G), ar aon dul lena luachanna agus tosaíochtaí.

Athléimneacht cibear agus fisiceach an líonra, na gcóras faisnéise agus na n-eintiteas criticiúil Ní mór na bearta atá ann cheana ar leibhéal an AE atá dírithe ar phríomhsheirbhísí agus bonneagair a chosaint ar chibear-rioscaí agus ar rioscaí fisiciúla. Tá rioscaí cibearshlándála ag teacht chun cinn i gcónaí leis an digitiú agus an idirnascthacht atá ag fás. Tá rioscaí fisiciúla níos casta freisin ó glacadh rialacha an AE 2008 maidir le bonneagar criticiúil, nach gclúdaíonn faoi láthair ach na hearnálacha fuinnimh agus iompair. Tá sé mar aidhm ag na hathbhreithnithe na rialacha a nuashonrú de réir loighic straitéis Aontas Slándála an AE, an déchaotamaíocht bhréagach idir ar líne agus as líne a shárú agus an cur chuige silo a bhriseadh síos.

Chun freagairt do na bagairtí atá ag dul i méid mar gheall ar dhigitiú agus idirnascthacht, cumhdóidh an Treoir atá beartaithe maidir le bearta le haghaidh ardleibhéil cibearshlándála ar fud an Aontais (Treoir athbhreithnithe NIS nó ‘NIS 2’) aonáin mheán agus mhóra ó níos mó earnálacha bunaithe ar a gcritéar maidir le an geilleagar agus an tsochaí. Neartaíonn NIS 2 na riachtanais slándála a fhorchuirtear ar chuideachtaí, tugann sé aghaidh ar shlándáil slabhraí soláthair agus caidrimh le soláthraithe, déanann sé oibleagáidí tuairiscithe a shruthlíniú, tugtar isteach bearta maoirseachta níos déine d’údaráis náisiúnta, ceanglais forfheidhmithe níos déine agus tá sé mar aidhm aige smachtbhannaí a chur ar chórais smachtbhannaí ar fud na mBallstát. Cuideoidh togra NIS 2 le comhroinnt faisnéise agus comhoibriú ar bhainistíocht cibear-ghéarchéime a mhéadú ar leibhéal náisiúnta agus AE. Leathnaíonn an Treoir Athléimneachta um Aonáin Chriticiúla (CER) raon agus doimhneacht na treorach um Bonneagar Criticiúil Eorpach 2008. Clúdaítear deich n-earnáil anois: fuinneamh, iompar, baincéireacht, bonneagair an mhargaidh airgeadais, sláinte, uisce óil, fuíolluisce, bonneagar digiteach, riarachán poiblí agus spás. Faoin treoir atá beartaithe, ghlacfadh gach ballstát straitéis náisiúnta chun athléimneacht eintiteas criticiúil a chinntiú agus measúnuithe riosca rialta a dhéanamh. Chabhródh na measúnuithe seo freisin le fo-thacar níos lú d’eintitis chriticiúla a shainaithint a bheadh ​​faoi réir oibleagáidí a bhfuil sé d’aidhm acu a n-athléimneacht a fheabhsú i bhfianaise rioscaí nach cibear-chibear iad, lena n-áirítear measúnuithe riosca aonáin, bearta teicniúla agus eagrúcháin a ghlacadh, agus fógra teagmhais.

Thabharfadh an Coimisiún, ar a uain, tacaíocht chomhlántach do bhallstáit agus d’eintitis chriticiúla, mar shampla trí fhorbhreathnú ar leibhéal an Aontais a fhorbairt ar rioscaí trasteorann agus trasearnála, dea-chleachtas, modheolaíochtaí, gníomhaíochtaí oiliúna trasteorann agus cleachtaí le tástáil. athléimneacht aonáin chriticiúla. An chéad ghlúin eile de líonraí a dhaingniú: 5G agus níos faide anonn Faoin Straitéis nua Cibearshlándála, spreagtar ballstáit, le tacaíocht ón gCoimisiún agus ENISA - an Ghníomhaireacht Eorpach um Chibearshlándáil, chun cur i bhfeidhm Bhosca Uirlisí 5G an AE a chur i gcrích, riosca cuimsitheach oibiachtúil Cur chuige bunaithe ar shlándáil 5G agus glúine líonraí amach anseo.

De réir tuarascála a foilsíodh inniu, ar thionchar Mholadh an Choimisiúin ar Chibearshlándáil líonraí 5G agus ar an dul chun cinn maidir le bosca uirlisí an AE de bhearta maolaitheacha a chur i bhfeidhm, ón tuarascáil ar dhul chun cinn i mí Iúil 2020, tá an chuid is mó de na Ballstáit ar an mbealach ceart maidir le cur chun feidhme. na bearta molta. Ba cheart go mbeadh sé mar aidhm acu anois a gcur chun feidhme a chur i gcrích faoin dara ráithe de 2021 agus a chinntiú go ndéantar rioscaí sainaitheanta a mhaolú go leordhóthanach, ar bhealach comhordaithe, go háirithe d’fhonn an nochtadh do sholáthraithe ardriosca a íoslaghdú agus spleáchas ar na soláthraithe seo a sheachaint. Leagann an Coimisiún amach freisin príomhchuspóirí agus príomhghníomhartha inniu atá dírithe ar leanúint leis an obair chomhordaithe ar leibhéal an AE.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Eoraip atá oiriúnach don Aois Dhigiteach Margrethe Vestager: "Tá an Eoraip tiomanta do chlaochlú digiteach ár sochaí agus ár ngeilleagair. Mar sin caithfimid tacú leis le leibhéil infheistíochta gan fasach. Tá an claochlú digiteach ag luasghéarú, ach ní féidir go n-éireoidh leis ach más féidir le daoine agus gnóthais muinín a bheith acu go bhfuil na táirgí agus na seirbhísí ceangailte - a bhfuil siad ag brath orthu - slán. "

Dúirt an tArdionadaí Josep Borrell: "Tá slándáil agus cobhsaíocht idirnáisiúnta ag brath níos mó ná riamh ar chibearspás domhanda, oscailte, seasmhach agus slán ina n-urramaítear riail an dlí, cearta an duine, saoirsí agus daonlathas. Le straitéis an lae inniu tá an AE ag céim chun cosaint a chosaint a rialtais, a shaoránaigh agus a ghnóthais ó chibearbhagairtí domhanda, agus ceannaireacht a sholáthar sa chibearspás, ag cinntiú gur féidir le gach duine tairbhí an Idirlín agus úsáid na dteicneolaíochtaí a bhaint amach. "

Ag cur chun cinn ár Slí Bheatha Eorpach, dúirt Margaritis Schinas: "Is cuid lárnach den Aontas Slándála í an chibearshlándáil. Níl idirdhealú a thuilleadh idir bagairtí ar líne agus as líne. Tá digiteach agus fisiceach fite fuaite ina chéile anois. Taispeánann tacar beart an lae inniu go bhfuil Tá an AE réidh chun a chuid acmhainní agus saineolais go léir a úsáid chun ullmhú agus freagairt do bhagairtí fisiciúla agus cibearbhagairtí leis an leibhéal céanna diongbháilte. "

Dúirt an Coimisinéir Margaidh Inmheánach Thierry Breton: "Forbraíonn cibearbhagairtí go gasta, tá siad ag éirí níos casta agus inoiriúnaithe. Chun a chinntiú go gcosnaítear ár saoránaigh agus ár mbonneagair, caithfimid smaoineamh ar roinnt céimeanna chun tosaigh, ciallóidh Sciath Cibearshlándála athléimneach agus uathrialach na hEorpa gur féidir linn ár gcuid a úsáid saineolas agus eolas chun braiteadh agus freagairt níos tapa, damáistí féideartha a theorannú agus ár n-athléimneacht a mhéadú. Ciallaíonn infheistiú sa chibearshlándáil infheistíocht a dhéanamh i dtodhchaí sláintiúil ár dtimpeallachtaí ar líne agus inár n-uathriail straitéiseach. "

Dúirt an Coimisinéir Gnóthaí Baile Ylva Johansson: "Níl ár n-ospidéil, ár gcórais fuíolluisce nó ár mbonneagar iompair ach chomh láidir leis na naisc is laige atá acu; cur isteach ar chuid amháin de riosca an Aontais a dhéanann difear do sholáthar seirbhísí riachtanacha in áiteanna eile. Chun feidhmiú rianúil an inmheánaigh a chinntiú. margadh agus slite beatha na ndaoine atá ina gcónaí san Eoraip, caithfidh ár bpríomh-bhonneagar a bheith athléimneach i gcoinne rioscaí amhail tubaistí nádúrtha, ionsaithe sceimhlitheoireachta, timpistí agus paindéimí cosúil leis an gceann atá á fulaingt againn inniu. Déanann mo thogra ar bhonneagar criticiúil é sin go díreach. "

Na chéad chéimeanna eile

Tá an Coimisiún Eorpach agus an tArdionadaí tiomanta an Straitéis nua Cibearshlándála a chur i bhfeidhm sna míonna amach romhainn. Tabharfaidh siad tuairisc go rialta ar an dul chun cinn atá déanta agus coinneoidh siad Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh, agus geallsealbhóirí ar an eolas go hiomlán agus gabháil do gach gníomh ábhartha. Is faoi Pharlaimint na hEorpa agus an Chomhairle anois an Treoir NIS 2 atá beartaithe agus an Treoir um Athléimneacht Aonáin Chriticiúla a scrúdú agus a ghlacadh. A luaithe a aontaítear na tograí agus a nglactar leo dá bharr sin, bheadh ​​ar na ballstáit iad a thrasuí laistigh de 18 mí ó theacht i bhfeidhm dóibh.

Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú tréimhsiúil ar Threoir NIS 2 agus ar Threoir Athléimneachta na nEintiteas Criticiúil agus tuairisceoidh sé ar a bhfeidhmiú. Cúlra Tá an chibearshlándáil ar cheann de phríomhthosaíochtaí an Choimisiúin agus mar bhunchloch den Eoraip dhigiteach agus nasctha. Taispeánann méadú ar chibear-ionsaithe le linn na géarchéime coronavirus a thábhachtaí agus atá sé ospidéil, ionaid taighde agus bonneagar eile a chosaint. Teastaíonn gníomh láidir sa réimse chun geilleagar agus sochaí an AE a chosaint sa todhchaí. Molann an Straitéis nua Cibearshlándála an chibearshlándáil a chomhtháthú i ngach gné den slabhra soláthair agus gníomhaíochtaí agus acmhainní an AE a thabhairt le chéile ar fud na gceithre phobal den chibearshlándáil - margadh inmheánach, forfheidhmiú an dlí, taidhleoireacht agus cosaint.

Tógann sé ar 'Todhchaí Digiteach na hEorpa a Mhúnlú agus Straitéis Aontas Slándála an AE, agus luíonn sé le roinnt gníomhartha, gníomhartha agus tionscnamh reachtach atá curtha i bhfeidhm ag an AE chun cumais cibearshlándála a neartú agus Eoraip níos cíbear-athléimní a chinntiú. Cuimsíonn sé seo straitéis Cibearshlándála 2013, a ndearnadh athbhreithniú uirthi in 2017, agus Clár Oibre Eorpach an Choimisiúin um Shlándáil 2015-2020. Aithníonn sé freisin an idirnasc méadaitheach idir slándáil inmheánach agus seachtrach, go háirithe tríd an gComhbheartas Eachtrach agus Slándála. Chabhraigh an chéad dlí ar fud an AE maidir le cibearshlándáil, an Treoir NIS, a tháinig i bhfeidhm in 2016 le hardleibhéal slándála comhchoiteann slándála líonra agus faisnéise a bhaint amach ar fud an AE. Mar chuid dá phríomhchuspóir beartais chun an Eoraip a dhéanamh oiriúnach don aois dhigiteach, d’fhógair an Coimisiún athbhreithniú ar Threoir NIS i mí Feabhra i mbliana.

Chuir an tAcht um Chibearshlándáil an AE atá i bhfeidhm ó 2019 le creat de dheimhniú cibearshlándála táirgí, seirbhísí agus próiseas agus threisigh sé sainordú Ghníomhaireacht an AE um Chibearshlándáil (ENISA). Maidir le Cibearshlándáil líonraí 5G, bhunaigh Ballstáit, le tacaíocht an Choimisiúin agus ENISA, le Bosca Uirlisí 5G an AE a glacadh in Eanáir 2020, cur chuige cuimsitheach agus oibiachtúil bunaithe ar riosca. Fuair ​​athbhreithniú an Choimisiúin ar a Mholadh i mí an Mhárta 2019 maidir le cibearshlándáil líonraí 5G go bhfuil dul chun cinn déanta ag mórchuid na mballstát maidir leis an mBosca Uirlisí a chur i bhfeidhm. Ag tosú ó straitéis Cibearshlándála an AE 2013, d’fhorbair an AE beartas cíbear idirnáisiúnta comhleanúnach agus iomlánaíoch.

Ag obair lena chomhpháirtithe ar leibhéal déthaobhach, réigiúnach agus idirnáisiúnta, chuir an AE cibearspás domhanda, oscailte, seasmhach agus slán chun cinn arna threorú ag croíluachanna an AE agus bunaithe ar an smacht reachta. Thacaigh an AE le tríú tíortha a n-athléimneacht cíbear a mhéadú agus a gcumas dul i ngleic le cibearchoireacht, agus bhain sé úsáid as a mbosca uirlisí cibear-taidhleoireachta AE 2017 chun cur tuilleadh le slándáil agus cobhsaíocht idirnáisiúnta sa chibearspás, lena n-áirítear trí iarratas a dhéanamh den chéad uair ar a réimeas cibear-smachtbhannaí 2019 agus ag liostáil 8 nduine aonair agus 4 eintiteas agus comhlacht. Tá dul chun cinn suntasach déanta ag an AE freisin maidir le comhar cibear-chosanta, lena n-áirítear maidir le cumais cibear-chosanta, go háirithe faoi chuimsiú a Chreat Beartais Cibear-Chosanta (CDPF), chomh maith le i gcomhthéacs an Chomhar Buan-Struchtúrtha (PESCO) agus na hoibre den Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint. Is tosaíocht í an chibearshlándáil a léirítear freisin i gcéad bhuiséad fadtéarmach eile an AE (2021-2027).

Faoi Chlár na hEorpa Digití tacóidh an AE le taighde cibearshlándála, nuálaíocht agus bonneagar, cibear-chosaint, agus tionscal cibearshlándála an AE. Ina theannta sin, ina fhreagra ar ghéarchéim Coronavirus, a chonaic cibearshlándáil mhéadaithe le linn an ghlasála, áirithítear infheistíochtaí breise sa chibearshlándáil faoin bPlean Téarnaimh don Eoraip. Is fada a aithníonn an AE an gá atá le hathléimneacht na mbonneagar criticiúil a sholáthraíonn seirbhísí atá riachtanach chun an margadh inmheánach agus saol agus slite beatha shaoránaigh na hEorpa a reáchtáil go rianúil. Ar an gcúis seo, bhunaigh an AE an Clár Eorpach um Chosaint Bonneagair Chriticiúil (EPCIP) i 2006 agus ghlac sé an Treoir um Bonneagar Criticiúil Eorpach (ECI) in 2008, a bhaineann leis na hearnálacha fuinnimh agus iompair. Comhlánaíodh na bearta seo sna blianta ina dhiaidh sin le bearta earnála agus trasearnála éagsúla ar ghnéithe ar leith cosúil le promhadh aeráide, cosaint shibhialta nó infheistíocht dhíreach eachtrach.

Geilleagar digiteach

An féidir le mná a bheith rathúil i dtimpeallachtaí faoi cheannas fir?

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

Ag Huawei, is freagra dearfach é an freagra!

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

Bhí gá le níos mó ceannairí mná sa ré dhigiteach

Ginearálta Nuacht

foilsithe

on

Labhair Stiúrthóir Boird Huawei agus Leas-Uachtarán Sinsearach Corparáideach Catherine Chen (sa phictiúr) le Cruinniú Mullaigh Gréasáin 2020 i Liospóin faoina 26 bliain ag obair i dtionscal na teicneolaíochta agus faoina turas pearsanta go barr Huawei.

Dúirt Chen go raibh níos mó ceannairí ban ag teastáil uainn, ag léiriú ní amháin neart na mban ach cumhacht uathúil agus nuálaíoch freisin a spreagfaidh an geilleagar digiteach ar aghaidh.

“Ní bhaineann comhionannas inscne le mná agus fir a bhfuil na meon agus an iompar céanna acu. Ina ionad sin, baineann sé le comhdheiseanna agus cearta, nach féidir a theacht ach ó shochaí níos uilechuimsithí, níos éagsúla agus níos folláine, ”a dúirt sí leis an gcruinniú mullaigh, a tionóladh ar líne an 3 Nollaig.

Is ionann mná agus beagnach leath de chúig billiún daonra oibre an domhain, ach níl ach thart ar leath díobh rannpháirteach sa lucht saothair. “San Aois Dhigiteach, ní amháin go bhfuil níos mó ban ag teastáil uainn sa tionscal, teastaíonn ceannairí mná uainn freisin,” a dúirt sí.

Léigh níos mó den méid a dúirt sí ag Cruinniú Mullaigh Gréasáin 2020 i tuarascáil seo of The Irish Times Irish.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Geilleagar digiteach

An bhearna inscne agus an bhearna uirbeach-tuaithe a líonadh

Ranníocóir aoi

foilsithe

on

Is ceart bunúsach anois í an nascacht, go bunúsach, a chabhróidh le cearta bunúsacha eile a dhíghlasáil ar fud an AE. Tar éis an tsaoil, is iad sráidbhailte na hEorpa croílár ár mór-roinne. Mar sin, is í 2021 Bliain na Nascachta Tuaithe Eorpacha, toisc go gcinnteoidh rochtain líonra do gach saoránach an tAontas Eorpach níos láidre, níos aontaithe agus níos athléimní.

Míníonn Berta Herrero, Bainisteoir Sinsearach Gnóthaí Poiblí AE Huawei, conas is féidir le nascacht cuidiú leis an deighilt dhúbailte a dhúnadh: an bhearna i rochtain líonra atá ann idir cathracha agus an tuath, chomh maith leis an mbearna a choisceann an tsochaí ó leas iomlán a bhaint as tallann baineann.

Le haghaidh tuilleadh faisnéise ar an mbearna inscne tuaithe a líonadh, bí i dteagmháil leis an gcomhdháil Women in the Digital Era ar Nascacht Tuaithe a tionóladh sa Phortaingéil an 11 Nollaig 2020, ar thug Berta aghaidh air.

Seiceáil freisin an tuarascáil ó Choiste Pharlaimint na hEorpa um Chearta na mBan agus Comhionannas Inscne, An bhearna inscne dhigiteach a dhúnadh: rannpháirtíocht na mban sa gheilleagar digiteach.

Rapóirtéir: FPE Maria da Graça Carvalho

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Twitter

Facebook

trending