Ceangail le linn

Comhshaol

Tonn Athchóirithe: An ráta athchóirithe a dhúbailt chun astaíochtaí a ghearradh, téarnamh a threisiú agus bochtaineacht fuinnimh a laghdú

foilsithe

on

D'fhoilsigh an Coimisiún Eorpach a Straitéis Tonn Athchóirithe chun feidhmíocht fuinnimh foirgneamh a fheabhsú. Tá sé mar aidhm ag an gCoimisiún rátaí athchóirithe a dhúbailt ar a laghad sna deich mbliana amach romhainn agus a chinntiú go mbeidh éifeachtúlacht fuinnimh agus acmhainní níos airde mar thoradh ar athchóirithe. Cuirfidh sé seo le cáilíocht na beatha do dhaoine a chónaíonn sna foirgnimh agus a úsáideann iad, laghdóidh sé astaíochtaí gás ceaptha teasa na hEorpa, cothóidh sé an digitiú agus feabhsóidh sé athúsáid agus athchúrsáil ábhar. Faoi 2030, d’fhéadfaí 35 milliún foirgneamh a athchóiriú agus suas le 160,000 post glas breise a chruthú san earnáil tógála.

Tá foirgnimh freagrach as thart ar 40% d’ídiú fuinnimh an AE, agus 36% d’astaíochtaí gás ceaptha teasa. Ach ní dhéantar ach 1% d’fhoirgnimh a athchóiriú ó thaobh fuinnimh de gach bliain, agus mar sin tá gníomh éifeachtach ríthábhachtach chun an Eoraip a dhéanamh neodrach ó thaobh aeráide de faoi 2050. Le beagnach 34 milliún Eorpach in ann a gcuid tithe a choinneáil téite, tá beartais phoiblí chun athchóiriú tíosach ar fhuinneamh a chur chun cinn freagairt do bhochtaineacht fuinnimh, tacú le sláinte agus folláine daoine agus cuidiú lena mbillí fuinnimh a laghdú. D’fhoilsigh an Coimisiún Moladh inniu freisin do bhallstáit maidir le dul i ngleic le bochtaineacht fuinnimh.

Dúirt Leas-Uachtarán Feidhmiúcháin Deal Glas na hEorpa, Frans Timmermans: “Teastaíonn uainn go mbeadh teach ag gach duine san Eoraip ar féidir leo é a lasadh, a théamh nó a fhuarú gan an banc a bhriseadh nó an pláinéad a bhriseadh. Feabhsóidh an Tonn Athchóirithe na háiteanna ina mbímid ag obair, ag maireachtáil agus ag staidéar, agus ag an am céanna ag laghdú ár dtionchar ar an gcomhshaol agus ag soláthar post do na mílte Eorpach. Teastaíonn foirgnimh níos fearr uainn más mian linn tógáil siar níos fearr. "

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Tosaíonn an téarnamh glas sa bhaile. Leis an Tonn Athchóirithe rachaimid i ngleic leis na constaicí iomadúla a fhágann go bhfuil an t-athchóiriú casta, costasach agus Tógann am inniu, ag coinneáil gníomh a bhfuil géarghá leis. Molfaimid bealaí níos fearr chun sochair athchóirithe a thomhas, íoschaighdeáin feidhmíochta fuinnimh, níos mó maoinithe ón AE agus cúnamh teicniúil a spreagadh chun morgáistí glasa a spreagadh agus tacú le níos mó in-athnuaite maidir le téamh agus fuarú. Is cluicheoir é seo d’úinéirí tí, do thionóntaí agus d’údaráis phoiblí. "

Tabharfaidh an straitéis tosaíocht do ghníomhaíocht i dtrí réimse: dícharbónú teasa agus fuaraithe; dul i ngleic le bochtaineacht fuinnimh agus foirgnimh is measa feidhmíochta; agus athchóiriú ar fhoirgnimh phoiblí mar scoileanna, ospidéil agus foirgnimh riaracháin. Molann an Coimisiún na bacainní atá ann cheana ar fud an tslabhra athchóirithe a bhriseadh síos - ó choincheap tionscadail go dtí é a mhaoiniú agus a chríochnú - le sraith beart beartais, uirlisí maoinithe agus ionstraimí cúnaimh theicniúil.

Cuimseoidh an straitéis na príomhghníomhartha seo a leanas:

  • Rialacháin, caighdeáin agus faisnéis níos láidre maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh chun dreasachtaí níos fearr a leagan síos d’athchóirithe san earnáil phoiblí agus phríobháideach, lena n-áirítear tabhairt isteach de réir a chéile íoschaighdeáin éigeantacha feidhmíochta fuinnimh d’fhoirgnimh atá ann cheana, rialacha nuashonraithe do Dheimhnithe Feidhmíochta Fuinnimh, agus síneadh féideartha ar fhoirgnimh riachtanais athchóirithe don earnáil phoiblí;
  • maoiniú inrochtana agus spriocdhírithe a chinntiú, lena n-áirítear trí na Suaitheanta 'Athchóiriú' agus 'Power Up' sa tSaoráid Aisghabhála agus Athléimneachta faoi NextGenerationEU, rialacha simplithe chun sruthanna maoinithe éagsúla a chomhcheangal, agus dreasachtaí iolracha le haghaidh maoiniú príobháideach;
  • an acmhainn a mhéadú chun tionscadail athchóirithe a ullmhú agus a chur i bhfeidhm, ó chúnamh teicniúil go húdaráis náisiúnta agus áitiúla go hoiliúint agus forbairt scileanna d’oibrithe i bpoist ghlasa nua;
  • an margadh do tháirgí agus seirbhísí tógála inbhuanaithe a leathnú, lena n-áirítear ábhair nua agus réitigh bunaithe ar nádúr a chomhtháthú, agus reachtaíocht athbhreithnithe maidir le margaíocht táirgí foirgníochta agus spriocanna athúsáid agus aisghabhála ábhair;
  • Bauhaus Nua Eorpach a chruthú, tionscadal idirdhisciplíneach arna chomhordú ag bord comhairleach saineolaithe seachtracha lena n-áirítear eolaithe, ailtirí, dearthóirí, ealaíontóirí, pleanálaithe agus an tsochaí shibhialta. As seo go samhradh 2021 seolfaidh an Coimisiún próiseas leathan comh-chruthaithe rannpháirtíochta, agus ansin bunóidh sé líonra de chúig bhunaidh Bauhaus in 2022 i dtíortha éagsúla an AE, agus;
  • cuir chuige comharsanachta-bhunaithe a fhorbairt do phobail áitiúla chun réitigh in-athnuaite agus digiteacha a chomhtháthú agus ceantair náidfhuinnimh a chruthú, áit a mbíonn tomhaltóirí ina n-ionchúisitheoirí ag díol fuinnimh leis an eangach. Cuimsíonn an straitéis Tionscnamh Tithíochta Inacmhainne do 100 ceantar freisin.

Breithneoidh an t-athbhreithniú ar an Treoir maidir le Fuinneamh In-athnuaite i Meitheamh 2021 an sprioc téimh agus fuaraithe in-athnuaite a neartú agus íosleibhéal fuinnimh in-athnuaite a thabhairt isteach i bhfoirgnimh. Scrúdóidh an Coimisiún freisin an chaoi a bhféadfaí acmhainní buiséid an AE in éineacht le hioncam Chóras Trádála Astuithe an AE (EU ETS) a úsáid chun scéimeanna náisiúnta éifeachtúlachta fuinnimh agus coigiltis a dhíríonn ar dhaonraí ar ioncam níos ísle a mhaoiniú. Forbrófar an Creat Éiceachórais a thuilleadh chun táirgí éifeachtacha a sholáthar le húsáid i bhfoirgnimh agus chun a n-úsáid a chur chun cinn.

Ní amháin go mbaineann an Tonn Athchóirithe leis na foirgnimh atá ann a dhéanamh níos tíosaí ar fhuinneamh agus níos neodraí ó thaobh na haeráide de. Féadann sé claochlú ar scála mór ar ár gcathracha agus ar ár dtimpeallacht thógtha a spreagadh. Is deis é seo chun próiseas a fhéachann chun tosaigh a thosú chun inbhuanaitheacht a mheaitseáil le stíl. Mar a d’fhógair an tUachtarán von der Leyen, seolfaidh an Coimisiún an Bauhaus Nua Eorpach chun aeistéitiúil nua Eorpach a chothú a chomhcheanglaíonn feidhmíocht le haireagán. Ba mhaith linn timpeallachtaí ináitrithe a dhéanamh inrochtana do gach duine, agus an inacmhainne a phósadh arís leis an ealaíonta, i dtodhchaí nua-inbhuanaithe.

cúlra

Tá géarchéim COVID-19 tar éis aird a dhíriú ar ár bhfoirgnimh, a dtábhacht inár saol laethúil agus a leochaileachtaí. Le linn na paindéime, bhí an baile mar phointe fócasach sa saol laethúil do na milliúin Eorpach: oifig dóibh siúd atá ag obair ar an teilea-obair, naíolann smididh nó seomra ranga do leanaí agus do dhaltaí, mar mhol do go leor siopadóireachta nó siamsaíochta ar líne.

Féadann infheistíocht i bhfoirgnimh spreagadh a bhfuil géarghá leis a instealladh san earnáil tógála agus sa mhaicreacnamaíocht. Tá saothair athchóirithe dian ar shaothar, cruthaíonn siad poist agus infheistíochtaí atá fréamhaithe i slabhraí soláthair áitiúla go minic, gineann siad éileamh ar threalamh atá tíosach ar fhuinneamh, athléimneacht aeráide a mhéadú agus luach fadtéarmach a thabhairt d’áitribh.

Chun an sprioc laghdaithe astaíochtaí 55% ar a laghad do 2030 a bhaint amach, a mhol an Coimisiún i Meán Fómhair 2020, ní mór don AE astaíochtaí gás ceaptha teasa foirgneamh a laghdú 60%, a n-ídiú fuinnimh faoi 14%, agus ídiú fuinnimh téimh agus fuaraithe faoi 18%.

Bhí tionchar dearfach cheana féin ag beartas agus maoiniú na hEorpa ar éifeachtúlacht fuinnimh foirgneamh nua, nach n-úsáideann ach leath an fhuinnimh díobh siúd a tógadh breis agus 20 bliain ó shin. Tógadh 85% d’fhoirgnimh san AE níos mó ná 20 bliain ó shin, áfach, agus táthar ag súil go mbeidh 85-95% fós ina seasamh i 2050. Teastaíonn an Tonn Athchóirithe chun iad a thabhairt suas go caighdeáin chomhchosúla.

Tuilleadh eolais

Straitéis Tonn Athchóirithe

Iarscríbhinn agus Doiciméad Inmheánach Oibre ar an Straitéis Tonn Athchóirithe

Meamram (Q&A) ar an Straitéis Tonn Athchóirithe

Bileog Fíricí ar an Straitéis Tonn Athchóirithe

Bileog Fíricí ar an mBauhaus Nua Eorpach

Moladh bochtaineachta fuinnimh

Iarscríbhinn agus Doiciméad Inmheánach Oibre ar an Moladh Bochtaineachta Fuinnimh

Leathanach gréasáin Tonn Athchóirithe

Leathanach gréasáin Bochtaineacht Fuinnimh

Athrú aeráide

2030 Spriocphlean Aeráide: Iarrann an Coimisiún aiseolas tosaigh ar cheithre thogra reachtacha amach anseo

foilsithe

on

D’fhoilsigh an Coimisiún a Mheasúnuithe Tionchair Inception ar cheithre phíosa lárnacha de reachtaíocht aeráide na hEorpa, atá le glacadh i Meitheamh 2021 chun Spriocphlean Aeráide 2030 a chur i bhfeidhm. Cuideoidh na ceithre thogra seo amach anseo le seachadadh a dhéanamh ar an Déileáil Ghlas na hEorpa agus an sprioc laghduithe astaíochtaí nua atá beartaithe de 55% ar a laghad a bhaint amach faoi ​​2030. Na Measúnuithe Tionchair Tosaithe ar an Córas Trádála Astuithe an AE, an Rialachán maidir le Comhroinnt Iarrachtaí, an Úsáid Talún, Athrú ar Úsáid Talún agus Rialáil Foraoiseachta agus Caighdeáin CO2 do charranna tá siad oscailte anois le haghaidh aiseolais ón bpobal ar feadh ceithre seachtaine, go dtí Déardaoin, 26 Samhain 2020. Leagann siad amach cineál agus scóip fhéideartha na n-athbhreithnithe do gach ceann de na hionstraimí beartais seo agus den anailís a dhéanfaidh an Coimisiún sna míonna amach romhainn. Leanfaidh an tréimhse aiseolais tosaigh seo in am trátha le Comhairliúcháin Phoiblí Oscailte eile.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Comhshaol

Fógraíonn 29 oileán Eorpach pleananna maidir lena n-aistriú fuinnimh ghlain

foilsithe

on

D’fhoilsigh 22 oileán Eorpach a gClár Oibre um Aistriú Fuinnimh Ghlain agus gheall seacht gcinn eile iad a dhéanamh go luath amach anseo le linn na Fóram Glan d’Fhóram Ar Líne Oileáin an AE. Leis na fógraí seo, tá oileáin na hEorpa ag déanamh céim thábhachtach chun tosaigh ina n-aistriú fuinnimh ghlain, le pleananna nithiúla curtha in oiriúint dá riachtanais agus dá sócmhainní aonair.

An Tionscnamh Fuinnimh Glan d’Oileáin an AE, a sheol an Coimisiún agus 2017 bhallstát AE in 14, tá sé mar aidhm aige creat fadtéarmach a sholáthar chun cabhrú le hoileáin fuinneamh inbhuanaithe, ar chostas íseal a ghiniúint.

Dúirt an Coimisinéir Fuinnimh Kadri Simson: “Is fianaise iad na cláir oibre aistrithe seo ar an obair chrua agus na comhoibrithe torthúla i measc oileánaigh, laistigh dá bpobail agus thar theorainneacha. Bhí sé fíor-inspioráideach a fheiceáil cad is féidir a dhéanamh nuair a bhíonn an chumhacht agus an tacaíocht ag daoine áitiúla a dtodhchaíochtaí féin a scríobh. Táimid ag tnúth le leanúint den chomhoibriú le pobail oileáin an AE chun Beart Glas na hEorpa a thabhairt i gcrích, tríd an tionscnamh seo agus trí ghníomhartha eile de chuid an AE chun tacú le haistriú fuinnimh atá á thiomáint go háitiúil. "

Tá tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

africa

Infheistíocht, nascacht agus comhoibriú: An fáth go dteastaíonn níos mó comhoibrithe AE-Afracach uainn sa talmhaíocht

foilsithe

on

Le míonna beaga anuas, léirigh an tAontas Eorpach a thoilteanas gnóthaí talmhaíochta san Afraic a chur chun cinn agus tacú leo, faoi ghnóthais an Choimisiúin Eorpaigh Comhpháirtíocht Afraic-AE. Tá sé mar aidhm ag an gComhpháirtíocht, a leagann béim ar chomhoibriú AE-Afracach, go háirithe i ndiaidh na paindéime COVID-19, inbhuanaitheacht agus bithéagsúlacht a chur chun cinn agus tá sí chun cinn caidrimh phoiblí-phríobháideacha a chur chun cinn ar fud na mór-roinne, scríobhann Cathaoirleach Acmhainní Glas na hAfraice Zuneid Yousuf.

Cé go mbaineann na tiomantais seo leis an mór-roinn ar fad, ba mhaith liom díriú ar an gcaoi ar chuidigh an comhoibriú méadaithe idir an Afraic agus an AE leis an tSaimbia, mo thír féin. An mhí seo caite, Ambasadóir an Aontais Eorpaigh chuig an tSaimbia Jacek Jankowski D'fhógair FIONTAR Ciste Dúshlán na Saimbia (EZCF), tionscnamh a fhaigheann tacaíocht ón AE a dhámhfaidh deontais ar oibreoirí gnó talmhaíochta sa tSaimbia. Is fiú iomlán iomlán de € 25.9 milliún an plean agus tá a chéad ghlao ar thograí seolta aige cheana féin. In am a bhfuil an tSaimbia, mo thír féin, ag troid dúshláin eacnamaíocha thromchúiseacha is deis é seo a bhfuil géarghá leis do thionscal gnó talmhaíochta na hAfraice. Níos déanaí, díreach an tseachtain seo caite, an AE agus an tSaimbia D'aontaigh chuig dhá chomhaontú maoinithe a bhfuil súil acu borradh a chur faoi infheistíochtaí sa tír faoin gClár Tacaíochta Rialtais Eacnamaíoch agus faoi Chlár Claochlaithe Inbhuanaithe Éifeachtúlachta Fuinnimh na Saimbia.

Ní rud nua é comhoibriú agus tiomantas na hEorpa maidir le talmhaíocht na hAfraice a chur chun cinn. Infheistíodh ár gcomhpháirtithe Eorpacha le fada chun talamhghnó na hAfraice a chur chun cinn agus cuidiú leis a lánacmhainneacht a bhaint amach agus an earnáil a chumhachtú. I mí an Mheithimh i mbliana, rinne Ceardchumainn na hAfraice agus na hEorpa Seoladh comh-ardán agraibhia, a bhfuil sé mar aidhm aige earnálacha príobháideacha na hAfraice agus na hEorpa a nascadh chun infheistíocht inbhuanaithe agus brí a chur chun cinn.

Seoladh an t-ardán ó chúl ‘chomhghuaillíocht na hAfraice-na hEorpa maidir le hinfheistíocht inbhuanaithe agus poist’ a bhí mar chuid de 2018 Jean Claude Junker, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh seoladh staid an Aontais, áit ar iarr sé “comhghuaillíocht nua idir an Afraic agus an Eoraip” agus léirigh sé go bhfuil an Afraic i gcroílár chaidrimh sheachtraigh an Aontais.

Tá an tSaimbia, agus timpeallacht talmhaíochta na hAfraice, agus is féidir a rá, faoi cheannas feirmeacha beaga go meánmhéide a dteastaíonn tacaíocht airgeadais agus institiúideach uathu chun na dúshláin seo a nascleanúint. Ina theannta sin, tá easpa nascachta agus idirnascthachta laistigh den earnáil, rud a choisceann ar fheirmeoirí ceangal lena chéile agus a lánacmhainneacht a bhaint amach trí chomhoibriú.

Rud a fhágann go bhfuil EZCF uathúil i measc thionscnaimh agra-ghnó na hEorpa san Afraic, áfach, is é a fhócas sonrach ar an tSaimbia agus feirmeoirí na Saimbia a chumhachtú. Le cúpla bliain anuas, tá tionscal feirmeoireachta na Saimbia tar éis dul i ngleic le triomaigh, easpa bonneagair iontaofa agus dífhostaíocht. Go deimhin, ar fud na 2019, meastar gur theastaigh cúnamh bia éigeandála ó 2.3 milliún duine mar gheall ar thriomach mór sa tSaimbia.

Dá bhrí sin, ní amháin go neartaíonn tionscnamh atá dírithe ar an tSaimbia amháin, le tacaíocht ón Aontas Eorpach agus atá ailínithe le nascacht agus infheistíocht mhéadaithe sa talmhaíocht a chur chun cinn, nasc láidir na hEorpa leis an tSaimbia, ach tabharfaidh sé roinnt tacaíochta agus deiseanna a bhfuil géarghá leo don earnáil. Gan amhras ligfidh sé seo dár bhfeirmeoirí áitiúla raon leathan acmhainní airgeadais a dhíghlasáil agus a ghiaráil.

Níos tábhachtaí fós, níl an EZCF ag feidhmiú leis féin. In éineacht le tionscnaimh idirnáisiúnta, tá roinnt cuideachtaí agra-ghnó suntasacha agus tábhachtacha sa tSaimbia atá ag obair chun rochtain a thabhairt d’fheirmeoirí ar mhaoiniú agus ar mhargaí caipitil.

Ceann díobh seo is ea Green Green Resources (AGR), cuideachta agra-ghnó den scoth a bhfuil bród orm a bheith i mo chathaoirleach air. Ag AGR, dírítear ar bhreisluach a chur chun cinn ag gach leibhéal den slabhra luacha feirmeoireachta, chomh maith le straitéisí inbhuanaithe a lorg d’fheirmeoirí chun a dtorthaí a uasmhéadú. Mar shampla, i mí an Mhárta i mbliana, chuaigh AGR i gcomhar le roinnt feirmeoirí tráchtála agus gníomhaireachtaí iltaobhacha chun scéim uiscithe arna mhaoiniú ag an earnáil phríobháideach agus soláthar gréine damba agus lasmuigh den ghreille a fhorbairt a thacóidh le níos mó ná 2,400 feirmeoir gairneoireachta, agus a leathnóidh táirgeadh gráin agus plandálacha torthaí nua i bloc feirmeoireachta Mkushi i Lár na Saimbia. Sna blianta beaga amach romhainn, beidh muid ag díriú ar inbhuanaitheacht a chur chun cinn agus ar thionscnaimh den chineál céanna a chur chun feidhme, agus táimid réidh le hinfheistíocht a dhéanamh in éineacht le cuideachtaí gnó talmhaíochta eile atá ag iarraidh a gcuid oibríochtaí a leathnú, a nuachóiriú nó a éagsúlú.

Cé gur dealraitheach go bhféadfadh dúshláin a bheith roimh earnáil na talmhaíochta sa tSaimbia sna blianta amach romhainn, tá roinnt garspriocanna an-tábhachtach agus cúiseanna leis an dóchas agus an deis. Is bealach tábhachtach é an comhar méadaithe leis an Aontas Eorpach agus le comhpháirtithe Eorpacha chun an deis a thapú agus a chinntiú go bhfuilimid go léir ag déanamh a oiread agus is féidir linn chun cabhrú le feirmeoirí beaga agus meánmhéide ar fud na tíre.

Cuideoidh cur chun cinn idirnascthacht mhéadaithe san earnáil phríobháideach lena chinntiú go dtacaítear agus go gcumhachtaítear d’fheirmeoirí beaga, cnámh droma ár dtionscal talmhaíochta náisiúnta, chun comhoibriú, agus a gcuid acmhainní a roinnt le margaí níos mó. Creidim go bhfuil cuideachtaí talmhaíochta agus Eorpacha áitiúla ag dul sa treo ceart trí fhéachaint ar bhealaí chun an talamhghnó a chur chun cinn, agus tá súil agam gur féidir linn uile, le chéile, na haidhmeanna sin a chur chun cinn go hinbhuanaithe ar an stáitse réigiúnach agus idirnáisiúnta.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas

Facebook

Twitter

trending