Ceangail le linn

Foréigean teaghlaigh

Níos mó béime ar chosc teastáil foréigean in aghaidh na mban a chomhrac

ROINN:

foilsithe

on

Úsáidimid do shíniú suas chun ábhar a sholáthar ar bhealaí ar thoiligh tú leo agus chun ár dtuiscint ortsa a fheabhsú. Is féidir leat díliostáil ag am ar bith.

An 25 Samhain, an Lá Idirnáisiúnta chun Deireadh a chur le Foréigean in aghaidh na mBan, athdhearbhaíonn FRA a éileamh ar bhallstáit díriú níos mó ar fhoréigean a chosc.

Ceannródaíoch FRA tuairisc a thabhairt ar fhoréigean in aghaidh na mban, a bhí bunaithe ar shuirbhé ar 42,000 bean ar fud an AE, a nocht méid na mí-úsáide a d’fhulaing mná sa bhaile, san obair, go poiblí agus ar líne. Soláthraíonn sé sonraí ar fud an AE ar eispéiris na mban ar fhoréigean corpartha, gnéasach agus síceolaíoch den chéad uair, ag cabhrú le réimse leathan grúpaí beart a dhéanamh de réir Choinbhinsiún Iostanbúl Chomhairle na hEorpa maidir le foréigean in aghaidh na mban agus foréigean teaghlaigh a chosc agus a chomhrac.

Tar éis na torthaí a scaoileadh in 2014, bhí FRA gníomhach i dteagmháil le hinstitiúidí AE, rialtais náisiúnta, comhlachtaí idirnáisiúnta agus eagraíochtaí neamhrialtasacha chun na torthaí a phlé agus a chinntiú go dtógtar ar leibhéal náisiúnta iad chun bonn eolais a chur faoi fhorbairtí sa dlí, i mbeartas, agus cleachtadh.

Stóráiltear tacar sonraí suirbhé foréigin in aghaidh na mban FRA leis an Seirbhís Sonraí na RA (tá an nasc seachtrach), agus tá sé ar fáil saor in aisce. Chuir roinnt taighdeoirí ar fud an AE isteach cheana féin chun an tacar sonraí a úsáid, ag cur leis an gcorpas méadaitheach eolais faoi eispéiris na mban ar fhoréigean agus ar dheiseanna le haghaidh idirghabhála luatha chun tuilleadh íospairt a chosc.

Aiseolas

Is féidir faisnéis mhionsonraithe faoin gcaoi ar bailíodh na sonraí a fháil sa tuarascáil theicniúil a ghabhann leis an suirbhé. Tá torthaí suirbhé mionsonraithe do gach ceann de na ballstáit ar fáil ag úsáid an idirghníomhach taiscéalaí sonraí ar líne ar shuíomh Gréasáin FRA. Tá anailís dhomhain ar na torthaí le tograí FRA le haghaidh gníomhaíochta le déanamh ag leibhéal an AE agus na mballstát le fáil sa phríomhthuarascáil.

Aiseolas

Foréigean teaghlaigh

Níor cheart go dteipfeadh ar straitéis chomhionannais inscne an AE aghaidh a thabhairt ar éifeachtaí dochracha na géarchéime # COVID-19 ar mhná a deir #EESC

foilsithe

on

Iarrann Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa (EESC) ar an gCoimisiún Eorpach a Straitéis nua um Chomhionannas Inscne a chur i bhfeidhm go pras, agus dul i ngleic leis an tionchar díobhálach inscne atá ag an bpaindéim COVID-19 a mhéadaigh na neamhionannais inscne agus eacnamaíocha atá ann cheana, ag méadú foréigin in aghaidh na mban agus cineálacha éagsúla idirdhealaithe ina gcoinne.

Sa tuairim a glacadh ag a seisiún iomlánach i mí Iúil, luaigh an EESC go gcaithfidh an Coimisiún a chinntiú go gcuireann an Straitéis iarmhairtí diúltacha na géarchéime i leith an chomhionannais inscne san áireamh. Chuir an EESC béim freisin go n-éilíonn géarchéim COVID-19 an pheirspictíocht inscne a ionchorprú i mbearta téarnaimh na mballstát go léir.

"Le COVID-19, tá mná i mbaol foréigin, bochtaineachta, cineálacha éagsúla idirdhealaithe agus spleáchais eacnamaíoch. Ba cheart an straitéis a chur i bhfeidhm gan mhoill, chun cosc ​​a chur ar mhná leanúint ar aghaidh ag íoc an phraghais ar an bpaindéim," rapporteur don dúirt Giulia Barbucci, an suí iomlánach.

Aiseolas

Dúirt Barbucci go dtacaíonn an EESC le cur chuige an Choimisiúin maidir le príomhshruthú inscne a úsáid chun an pheirspictíocht inscne a ionchorprú i ngach réimse agus i ngach céim den cheapadh beartais. Ba cheart go n-áireofaí leis seo rialachas meicníochtaí cláraithe airgeadais.

Toisc gur nocht an paindéim an bhearna pá inscne atá ag dul i méid, ba dhíol sásaimh don EESC fógra ó thionscnamh de chuid an Choimisiúin chun bearta ceangailteacha a thabhairt isteach maidir le trédhearcacht pá inscne chomh luath i mbliana agus dhiúltaigh sé d’aon tionscnamh den sórt sin a chur siar.

Is ionann mná agus formhór na n-oibrithe san earnáil sláinte, cúraim shóisialta agus na seirbhísí, a chuir sa líne tosaigh iad le linn na paindéime, agus a chuireann riosca dá sláinte. Toisc gur gnách go mbíonn ganníocaíocht, tearc-luach agus neamhbhuana i bpoist a mbíonn mná ina gcónaí iontu, tá sé riachtanach aitheantas sóisialta agus luach eacnamaíoch níos mó a thabhairt do na gairmeacha seo, rud a chuirfeadh le pá agus bearnaí eile a bhaineann le hinscne a laghdú.

Aiseolas

Chuir géarchéim COVID-19 béim freisin ar an ngá atá le bearta a mhaoiniú i bhfabhar cothromaíocht oibre is saoil, agus is minic nach mbíonn an culprit as láthair, mar aon le steiréitíopaí marthanacha, as bearnaí a bhaineann le hinscne sa gheilleagar.

Tá freagrachtaí cúraim sa bhaile fós ag mná, rud a chuireann srian láidir ar a gcumhachtú sóisialta agus eacnamaíoch agus a choisceann orthu pá cóir agus pinsin a fháil. Molann an EESC cur chuige córasach i leith polasaithe cúraim agus áitíonn sé ar Bhallstáit an AE leanúint lena n-iarrachtaí soláthar, inacmhainneacht agus cáilíocht na seirbhísí oideachais agus cúraim luath-óige a mhéadú.

Is é an tuairim, cuireann an EESC béim láidir ar fhoréigean in aghaidh na mban a dhíothú, rud a mhéadaigh le linn glasáil: "Tháinig ardú easpónantúil ar fhoréigean teaghlaigh le linn an luí seoil, agus tá cibear-fhoréigean ina bhagairt mhéadaitheach do mhná. Níl aon uirlisí ag na ballstáit. chun déileáil le ciapadh ar líne ar mhná agus ar chailíní, agus ba cheart don Choimisiún tograí a bhunú maidir leis an bhfadhb choitianta seo, "a thug rabhadh don chomh-rapóirtéir Indrė Vareikytė.

Iarrann an EESC ar an gCoimisiún tionscnaimh a sheoladh chun dul i ngleic le foréigean agus ciapadh gnéasach san ionad oibre agus sa bhaile agus d’iarr sé arís agus arís eile go gcuirfí ciapadh agus bulaíocht ar líne ar mhná leis an sainmhíniú ar chaint mhídhleathach fuatha.

De réir an EESC, is féidir le heagraíochtaí sochaí sibhialta ról ríthábhachtach a imirt i bhforéigean in aghaidh na mban a chosc agus i gcultúr atá íogair ó thaobh inscne a chur chun cinn, trí fheasacht a ardú agus dea-chleachtais a bhailiú agus a roinnt. Rinne an EESC a mholadh arís agus arís eile go mbunófaí ciste dlí éigeandála ar leibhéal an AE, a thabharfadh tacaíocht d’eagraíochtaí na sochaí sibhialta a thugann dúshlán reachtaíochta a sháraíonn cearta na mban sa chúirt.

Chuir Vareikytė béim ar an ról tábhachtach atá ag na meáin maidir le steiréitíopaí a chruthú agus a bhuanú a mbíonn dochar i gcoinne na mban mar thoradh orthu agus a chruthaíonn éagothroime breise. Dúirt sí go bhfuil an EESC ag éileamh go gcuirfí fócas téamach nua - na meáin agus fógraíocht - san áireamh sa chéad Innéacs Comhionannais Inscne eile a d’fhoilsigh an Institiúid Eorpach um Chomhionannas Inscne (EIGE).

"Ní mór beag is fiú a dhéanamh de chumhacht na meán chun steiréitíopaí a chruthú agus a bhuanú agus ní mór dúinn dul i ngleic leis. Tá ionadaíocht inscne sna meáin fós steiréitíopáilte, agus tá an staid san earnáil fógraíochta níos measa fós. Ba cheart don fhógraíocht comhionannas inscne a chur chun cinn. sa tsochaí, agus ní vice versa, mar a tharlaíonn go minic, "a dúirt Vareikytė. Dá bhrí sin, ba cheart do na meáin cóid iompair agus bearta eile a ghlacadh a chuireann cosc ​​ar ghnéasachas agus a dhéanann dochar do steiréitíopaí.

Ina thuairim, iarrann an EESC freisin ar bhearta éagsúla chun bearnaí leanúnacha inscne a dhúnadh i réimsí eile: iarrann sé ar bhallstáit bearta sonracha a ghlacadh chun treoir oideachais agus gairme a fheabhsú chun cur i gcoinne deighilt inscne san oideachas agus san fhostaíocht, rud a chuireann cosc ​​ar go leor cailíní agus daoine óga faoi láthair. mná as bealach gairme a roghnú a mheastar a bheith níos traidisiúnta. Iarrann an EESC freisin go ndéanfar gníomhartha chun an bhearna inscne dhigiteach a laghdú agus chun mná a spreagadh chun dul isteach in earnálacha STEM, AI agus TFC, a bhfuil ionchais ghairme níos fearr acu agus gealltanas pá níos fearr.

Easnamh leanúnach eile is ea easpa rannpháirtíochta cothrom na bhfear agus na mban sa chinnteoireacht. Iarrann an EESC arís ar an gComhairle dul ar aghaidh le díospóireachtaí ar an treoir maidir leis an gcothromaíocht inscne ar bhoird bainistíochta corparáidí a fheabhsú.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foréigean teaghlaigh

Spreagann an Coimisiún na ballstáit chun an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Foréigean agus Ciapadh i nDomhan na hOibre a dhaingniú

foilsithe

on

Ghlac an Coimisiún Eorpach le togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena gceadaítear do na ballstáit an Coinbhinsiún maidir le Deireadh a chur le Foréigean agus Ciapadh i nDomhan na Saothair a dhaingniú ar an leibhéal náisiúnta.

Is é an Coinbhinsiún, a glacadh le linn Céad Bliain an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair (ILO) i mí an Mheithimh 2019, an chéad ionstraim idirnáisiúnta ina leagtar amach caighdeáin dhomhanda maidir le ciapadh agus foréigean a bhaineann leis an obair.

Dúirt an Coimisinéir Poist agus Cearta Sóisialta Nicolas Schmit: “Is ionstraim idirnáisiúnta é an Coinbhinsiún nua a bhfuil géarghá leis chun ceart gach duine chun ionad oibre a chosaint saor ó fhoréigean agus ciapadh. Nuair a bheidh sé glactha, tacóidh an Cinneadh seo leis na Ballstáit an bealach a threorú chun a dhaingniú agus a chur i bhfeidhm. "

Aiseolas

Dúirt an Coimisinéir Comhionannais Helena Dalli: “Téann foréigean in aghaidh ban i mbun oibre i bhfeidhm orainn uile - na híospartaigh is mó ar ndóigh, ach freisin na comhghleacaithe agus na foirne timpeall orthu. Is é an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta an réiteach dlíthiúil a chinntíonn nach bhfulaingíonn mná agus fir foréigean agus ciapadh ag an obair. Molaim do na ballstáit an Coinbhinsiún seo a dhaingniú. Ní mór dúinn go léir ár gcuid a dhéanamh chun fíor-athrú a dhéanamh i dtreo an chomhionannais inscne.

Aithníonn an Coinbhinsiún gur féidir le foréigean agus ciapadh ag an obair a bheith ina shárú nó mí-úsáid chearta an duine, rud a chuirfeadh le comhdheiseanna. Ní féidir leis an AE Coinbhinsiúin an ILO a dhaingniú toisc nach bhfuil an AE ina bhall den eagraíocht, ní féidir ach le ballstáit na Coinbhinsiúin sin a dhaingniú.

Nuair a bhaineann ionstraim an ILO le hinniúlachtaí an AE, tá gá le cinneadh ón gComhairle ag údarú daingniúcháin. De réir an tsuirbhé ar foréigean in aghaidh mná a rinne Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha, dúirt 1 as gach 2 bhean san AE go bhfulaing siad ciapadh gnéasach de chineál éigin uair amháin ar a laghad ó bhí sé 15 bliana d’aois. ba dhuine é a bhain le fostaíocht na mná (comhghleacaí, Boss nó custaiméir).

Aiseolas

Tá tuilleadh eolais faoin gCoinbhinsiún ar fáil ar an ILO láithreán gréasáin.

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta

Foréigean teaghlaigh

#IstanbulConvention - Caithfidh gach ballstát é a dhaingniú gan mhoill, deir FPEnna

foilsithe

on

Chun deireadh a chur le foréigean in aghaidh na mban, iarrann na Feisirí Eorpacha ar an AE aontú le Coinbhinsiún Iostanbúl agus leis na Ballstáit uile.

Iarrann an rún neamhreachtúil, arna ghlacadh le 500 vóta i bhfabhar, 91 i gcoinne agus 50 staonadh ó vótáil Déardaoin (28 Samhain), ar an gComhairle daingniú an AE ar an ‘gCoinbhinsiún maidir le foréigean in aghaidh na mban a chosc agus a chomhrac’, ar a dtugtar freisin mar an Coinbhinsiún Iostanbúl. Áitíonn sé ar na seacht mballstát a shínigh é ach nár dhaingnigh fós é - an Bhulgáir, an tSeicis, an Ungáir, an Liotuáin, an Laitvia, an tSlóvaic agus an Ríocht Aontaithe - é sin a dhéanamh gan mhoill.

Cáineann na Feisirí Eorpacha na hionsaithe agus na feachtais i gcoinne an Choinbhinsiúin i roinnt tíortha, atá bunaithe ar a gcuid ábhar a mhíthuiscint d'aon turas don phobal agus a chur i láthair go bréagach, a deir siad.

Iarrann FPEanna go gcuirfidh an Coimisiún le foréigean inscne a chomhrac mar thosaíocht sa chéad Straitéis Eorpach Inscne eile. Iarrann siad freisin ar an gCoimisiún gníomh dlíthiúil a chur isteach a théann i ngleic le gach cineál foréigin inscne-bhunaithe - lena n-áirítear ciapadh ar líne agus cibear-fhoréigean - agus pléadáil go gcuirfí foréigean in aghaidh na mban san áireamh sa catalóg coireanna atá aitheanta ag an AE.

Aiseolas

Ba cheart do gach ballstát a chinntiú go gcuirtear an Coinbhinsiún i bhfeidhm agus i bhfeidhm i gceart trí mhaoiniú leordhóthanach agus acmhainní daonna a leithdháileadh ar na seirbhísí cearta. Tá sé riachtanach oiliúint chuí a sholáthar do gach gairmí a dhéileálann le híospartaigh (giúistísí, dochtúirí, oifigigh póilíní ...).

Athdhearbhaíonn Parlaimint na hEorpa freisin a seasamh i bhfabhar € 193.6 milliún a chur ar leataobh go sonrach le haghaidh gníomhartha a chuireann cosc ​​agus forfheidhmiú ar fhoréigean inscne sa Clár na gCeart agus na Luachanna.

cúlra

Aiseolas

Tháinig Coinbhinsiún Iostanbúl, a ghlac Comhairle na hEorpa in 2011, i bhfeidhm in 2014 agus shínigh an AE é i mí an Mheithimh 2017. Is é an chéad ionstraim idirnáisiúnta dá leithéid é - stáit a dhaingníonn go gcaithfidh sé caighdeáin chuimsitheacha atá ceangailteach ó thaobh dlí a leanúint chun foréigean bunaithe ar inscne a chosc, íospartaigh a chosaint agus ciontóirí a phionósú.

Dar le 2014 Suirbhé na Gníomhaireachta um Chearta Bunúsacha, tá foréigean fisiciúil agus / nó gnéasach ag duine as gach triúr ban san AE ó aois 15. Tá 55 de na mná ag tabhairt aghaidh ar chineál amháin nó níos mó de ghnéaschiapadh (rinneadh cibiapadh ar 11%). Rinneadh duine as gach fiche a raped.

Tuilleadh eolais

Leanúint ar aghaidh Léitheoireachta
Aiseolas
Aiseolas
Aiseolas

trending